Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (119 лв)  95.20 лв Нова цена!


Технически университет – Варна

 

Факултет “Морски науки и екология”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

На тема:

Въвеждане на нов продукт на пазара – навигационен софтуер за POCKET PC IGO MY WAY 2006 PLUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалност: Индустриален мениджмънт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варна, 2008 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

 

УВОД.. 4

ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ИНОВАЦИИТЕ. 6

1. Същност и видове иновации. 6

2. Същност на продукта. 8

3. Необходимост от нови продукти. Изисквания. 10

4. Риск при разработване на нови продукти. 15

5. Условия за успешна реализация. 16

6. За или против разширяването на продуктовата линия. 17

7. Етапи при разработка на нов продукт. 17

ВТОРА ГЛАВА. КОНЦЕПЦИИ И СТРАТЕГИИ, СВЪРЗАНИ С РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВИ ПРОДУКТИ   30

1. Концепция “Жизнен цикъл на продукта”. 30

2. Стратегията на новите продукти като фактор за техния успех. 34

3. Етап “Внедряване”. 36

3.1. Стратегия на интензивен маркетинг. 36

3.2. Стратегия на изборно проникване. 36

3.3. Стратегия на широко проникване. 37

3.4. Стратегия на пасивен маркетинг. 37

4. Етап "Нарастване на продажбите" 37

4.1. Разработване на стратегия за модификация на продукта. 38

5. Етап “Зрялост”. 39

5.1. Модификация на пазара. 40

5.2. Модификация на маркетинговите средства. 40

6. Етап “Спад”. 41

6.1. Стратегия на сътрудничество. 42

6.2. Стратегия на лидерството. 43

6.3. Стратегия на конфликта. 44

ГЛАВА ТРЕТА. ПРИЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАВИГАЦИОННИЯТ СОФТУЕР ЗА POCKET PC iGO MY WAY 2006 PLUS. 47

1. Какво е GPS и има ли приложение в България?. 47

2. История. 48

3. Структура. 49

3.1. Космически сегмент. 49

3.2. Контролен сегмент. 50

3.3. Потребителски сегмент. 50

4. Принцип на действие. 51

5. Области на приложение на GPS технологиятa. 52

6. Защо ни е необходим навигационният софтуер за POCKET PC igo may way 2006 plus?. 54

7. Основни ползи от навигационния софтуер за POCKET PC igo may way 2006 plus. 60

8. На кого е нужен навигационен софтуер за POCKET PC igo may way 2006 plus?. 60

9. Компанията Nav N Go. 61

10. Да открием Igo my way 2006 Plus чрез интерактивното му меню.. 62

10.1. Основно меню.. 62

10.2. Екран за продукта. 63

10.3. Карта. 64

10.4. Нива на мащабиране. 64

10.5. Дневна и нощна цветова схема. 65

10.6. Улици и пътища. 66

10.7. Други обекти. 67

10.8. Избрана точка от картата, наричана още Курсор. 67

10.9. Екран Информация за маршрута. 68

11. Допълнителни услуги, предлагани от IGO MY WAY 2006 PLUS. 70

11.1. Интересни обекти (POI- Points Of Interest) 71

11.2. Проверява за ограничение на скоростта. 72

11.3. Камери за безопасност на пътя. 72

11.4. Трафик в реално време (TMC-Traffic Message Channel) 74

11.5. Екран с GPS данни. 74

11.6. Управление на POI (Интересни обекти) 75

12. Сравнение между навигационият IGo my way 2006 plus с конкурентният продукт ТомТом   76

13. Как да изберем gps навигатор?. 77

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 80

РЕЧНИК ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРМИНИ.. 82

Използвана литература. 86

 


УВОД

 

Динамичното развитие на иновациите, стесняването на пазарните сегменти и непрекъснато нарастващите изисквания на потребителите поставят множество компании пред предизвикателството да ускорят и оптимизират процесите на проектиране и разработване на нови продукти. Това е необходимо, за да устоят на натиска на конкуренцията и да запазят пазарните си позиции. Повечето компании работят съобразно възприет стандартен „поточен“ процес за разработка на нови продукти, който се характеризира със строга последователност на работните етапи, фиксирани срокове за изпълнение на всяка фаза от проектирането, преглед на постигнатото през определени интервали, периоди за одобрение и вземане на решение за преминаване на следващ етап от разработката. Този подход обаче все по-рядко способства за посрещане на нарастващата необходимост от лансирането в по-кратки срокове на нови или усъвършенствани продукти, предназначени за тесни пазарни сегменти със специфични изисквания и потребности. Все повече компании се изправят пред необходимостта от изграждане и възприемане на нов, по-гъвкав подход при разработването на нови продукти. Той трябва да е насочен към адекватно реагиране на промените в изискванията към продукта, своевременно разрешаване на възникнали проблеми, синтез на текущите работни резултати и предоставяне на възможност за вземане на решение във всяка фаза от разработката. Целта е съобразяване с промяната в изискванията към крайния продукт, които могат да настъпят във всеки момент от работата. Все по-често водещи компании в световен мащаб се ориентират към управление на информацията, необходима за ефикасното разработване на нови продукти, което им позволява да реагират гъвкаво на променящите се пазарни изисквания. Новият подход налага организациите първоначално да определят: Целите, които желаят да постигнат с разработката на всеки нов продукт – цена на разработката, време за разработка и лансиране на продукта, технически параметри, надеждност, функции и предназначение на продукта.

Подходът при разработване на дипломната работа произтича от избрания предмет на изследване. В Първа глава се представят основните формулировки на понятието “нов продукт”, необходимостта от нови продукти, процесите, рисковете и успехите при внедряване им. Втора глава показва концепциите и стратегиите, свързани с разработването на новите продукти. В Трета глава разглеждам GPS технологията като един нов отрасъл върху нововъведенията. След теоретичните характеристики на навигационият софтуер IGO MY WAY 2006 PLUS пристъпвам към приложение и описание на възможностите. Проследявам възникването на идеята за внедряване на този продукт, описание на самия софтуер, технически данни, методи за работа и функциите, които предлага.

Дълго време България беше едно от белите петна в света на GPS навигацията. Карти почти липсваха или се ограничаваха само с околовръстното шосе на София и магистралите до Варна и Бургас. В последните месеци това положение започна да се променя, а сега вече имаме и сериозна заявка за настъпването на една от най-значимите фирми на този пазар. Компанията Nav N GО, която разработва програмата iGO My Way за първи път софтуер изцяло на български, който предлага и повече от използваема карта на родината. И всичкото това на доста атрактивна цена. iGО МY WAY е известна основно с три неща: изключително красива графика, бързо действие и подробни карти на Източна Европа. Втората голяма новина на старта е наличието на гласова навигация на български. Софтуерът включва два български гласа – един мъжки и един женски, така че дори имате избор. След това по време на шофиране получавате достатъчно подробни и ясни инструкции какво трябва да правите, за да стигнете до целта. Като цяло гласовата навигация при iGo се е получила изключително добре и събира допълнителни точки за продукта. Тук трябва да се отбележи, че програмата ви предупреждава и когато карате с превишена скорост! Това е изключително полезно, защото може да ви спести доста разправии с КАТ. Естествено най-важното нещо при един навигационен софтуер обаче е картовият материал. Тук iGo може да се похвали с няколко неща. Първото е, че картата е изцяло на кирилица, което пък облекчава живота на потребителя при търсене.

Заключителната част на дипломната работа ни убеждава в едно – целта на всяка фирма трябва да бъде не производството на самия продукт, а начините да убедиш клиента да го купи.

 

………………………….........................

 

Продуктите, които за първи път се произвеждат от фирмата и за пръв път се появяват на пазара, са с най-висока степен на новост. Те променят съществено потребителските навици или създават нови. Такива стоки се наричат първостепенни или революционни нововъведения. Те приличат на усъвършенствуваните имитации по това, че са нови и за фирмата, и за пазара. Но по-важна е разликата между двата вида стоки: усъвършенствуваните имитации не се базират на нови открития или на качествено нови потребности, което не води до чувствителна промяна на потребителските навици, докато революционните нововъведения се появяват на базата на нови открития или възникнали нови потребности и променят съществено или създават нови потребителски навици.

Б) Модифицирани продукти – променени са само някои от характеристиките на продукта (дизаин, цвят, размери и други).

Новата стока може да бъде и модификация на съществуващ продукт на производителя. Ако например фирмата “Х” е произвеждала парни ютии, но прибавя нови функции (филтриране на водата, самопочистване, гладене във вертикално положение), нови свойства (ново покритие на гладещата повърхност, променя чувствително дизайна, дава нови гаранции, тази стока е усъвършенствувана модификация или само усъвършенствувана стока). Тя не е нова за производителя, тъй като той е усвоил вече производството на парни ютии и не променя технологията. Стоката е нова за пазара, тъй като промените предизвикват интерес и предпочитания у потребителите, въпреки че не променят съществено техните навици и не създават у тях нови.

В) Усъвършенствани продукти - продуктите са променени по такъв начин, че доставят по-голяма полза на потребителите си. Новата за фирмата стока може да е усъвършенствувана, без да е произвеждана досега от нея, но е произвеждана от други производители. Новостта се изразява в разширяване и допълване на функциите, в нов дизайн, нов стил и т. н. в сравнение с предаваните вече аналогични стоки. Такива нови продукти се наричат усъвършенствани имитации. Те са нови и за фирмата, и за пазара, въпреки че не променят съществено потребителските навици.

Г) Нови търговски марки – измененията в продукта засягат неговото наименование.

Днес в света около 70% от новите стоки са модификации на вече съществуващи стоки, около 20% са обикновени имитации и само около 10% са революционни нововъведения. Потвърждава се тезата на Питър Дракър, че “в основата на преобладаващото мнозинство успешни нововъведения стои използуването на изменение. Може да се твърди, че има нововъведения които сами по себе си предизвикват големи изменения. Примери за подобни изменения са някои от главните технически нововъведения от рода на самолета на братята Райт. Но това са изключения, при това съвършено единични. Най-успешните нововъведения са съвършено прозаични; те експлоатират изменението”.

 

………………………………………

 

Етап 2. Предварителна оценка и подбор на идеи

Успехът на новата стока на пазара зависи в голяма степен от идеята, която е въплътена в нея. Съотношението 75:25 в полза на добрите идеи, дошли от пазара дава ориентация в каква посока да бъдат насочени усилия, ресурси и контрол. Това създава предпоставки, но все още не гарантира възникването на добра идея. Много често проведеното целево проучване или анализът на системно събираната информация за пазара води до оформянето на няколко идеи, всяка една от които изглежда много привлекателна. При други случаи информацията показва слънчева картина, в която потребностите и желанията са ясни, конкуренцията е създала и предлага точно такива стоки, които се търсят. Нито една фирма в света не е в състояние да развива всяка една от генерираните идеи за нови стоки. Факт е, че след като завърши процес на генериране на нови идеи, по който и да е метод, започват да се появяват все нови и нови идеи, за които някой се сеща едва след като официалната работа по въпроса е приключила. Изходът е в използването на някаква проста схема за първоначална оценка и отхвърляне на идеите, които са неприложими в момента по обективни причини. В процеса на сортирането на идеите тези с най-голям потенциал се избират за по-нататъшно разработване. Тези, които не отговарят на целите на фирмата, както и тези с ограничен потенциал се отхвърлят. Подборът на продуктовите идеи включва обща оценка на организационните ресурси. Чрез прогнозни техники се прави ранна проекция на икономическите резултати. Анализира се и общата потребност на фирмата за производство и реализация на продукт. Други аспекти на идеята, които трябва да се претеглят, са естеството и желанията на купувачите, конкуренцията и факторите на околната среда. Най-много нови идеи за продукта се отхвърлят през този етап на процеса на разработка. Понякога се използва списък на изискванията към новите продукти, когато се вземат решения за подбор на идеите. Това насърчава оценителите да бъдат систематични, като по този начин се намалява възможността да се пропуснат някои факти. За да се преценят идеите правилно е необходимо да се тестват продуктовите идеи, в резултат на което продуктовата концепция и нейните облаги могат да бъдат описани или показани на потребителите. Няколко продуктови концепции може да се изпробват, за да се определи коя точно ще бъде най-привлекателна за определен целеви пазар.

Тук следва да се разгледа таблица за анализ заимствана основно от F. Buttle, която дава чудесни възможности за бързо пресяване на постъпилите идеи.

 

………………………………………

 

Етап 5. Спад на продукта.

Спад на продукта се характеризира с намаляващи цени, намаляваща рентабилност и спад в обема на продажбите. Макар че ликвидността е на добро равнище. Пазара се приближава до пълното насищане и се подържа само от заместващо търсене. Обемът на пазара може да спадне значително под мощностите в отрасъла и то да принуди някой производители с високи производствени разходи да изтеглят продукта си от пазара. По-нататък това са принудени да направят и останалите производители, след като се сблъскат със силната конкуренция на новите или подобрени продукти. Изход от ситуацията се търси в напускане на пазара, в рязко съкращаване на всички разходи или въвеждане на ново изделие.

Върху характера на жизнения цикъл на продукта влияние оказват условията, съществуващи на пазара. Появяването на нов продукт е свързано с необходимостта да се преодоляват съществуващите привички на потребителите. Фирмата трябва да повиши осведомеността на потребителите относно новият продукт чрез активна рекламна кампания, да предизвика и стимулира интерес към изделието, акцентирайки върху достойнствата му. Това, разбира се, изисква доста време, затова на етап “внедряване” потребителите са немногобройни, от групата на новаторите. С времето интересът се повишава, появяват се масовите потребители. На пазара излизат конкурентите и това ускорява процеса на приемане на продукта, още повече, че фирмата започва да сваля цената му. Темпът на ръста на продажбите достига своя максимум и започва да намалява пропорционално на намаляване броя на новите потребители. В определен момент се стабилизира на ниво, съответстващо на честотата на повторните покупки. Поради непрекъснатото появяване на нови продукти на пазара равнището на продажбите ще продължава да се снижава.

Иновацията не винаги преминава през всички етапи и етапи на класическия жизнен цикъл. Възможно е преждевременното прекратяване на иновационния процес на някой от етапите от стадия на Създаване поради пазарни безперспективност, големи разходи, технически затруднения или др. По-често жизненият цикъл се прекратява на някой от етапите от стадия Потребление поради това, че не е достатъчно съобразена с пазарните потребности, не носи достатъчни приходи, измества се от конкурентите и т. н.

 

……………………………………………

 

6.3. Стратегия на конфликта

Всеки дистрибутор, като повече или по-малко самостоятелна стопанска единица, по естествена икономическа логика се стреми да максимизира своята печалба и да запази възможно най-голяма автономия. Той може да не е съгласен с желанията на останалите дистрибутори по канала и техните индивидуални стремежи. Ако не се намери компромисно решение, между отделните членове по канала възникват конфликти. Така че за конфликт между дистрибуторите се говори, когато един дистрибутор не приема установените роли по канали и не работи съгласно предписаните и установени правила.

Конфликтите между дистрибуторите се проявяват като:

·                    Неразбиране или неприемане на ролите на членовете на канала. Обикновено дистрибуторът, породил конфликт, несъзнателно /без да разбира/ нарушава установените задължения по канала или съзнателно не приема тези задължения. Например производителят, за да намали издръжката, опростява опаковката, с което затруднява усилията на търговеца да запази стоката, да стимулира продажбите и т. н. Или: търговецът на дребно не осигурява условия за ускорение продажбите на бързоразвалящи се продукти. Или пък дилърът непълно защитава позициите на оторизиращия го и т. н;

·                    Провеждане на двойна дистрибуция с различни преференции. Конфликтите тук се пораждат предимно от продавачите, които разпределят едни и същи продукти по различни канали, често и под различни търговски марки. Обикновено на дистрибуторите в отделните канали се предлагат различни икономически условия /например отстъпки от цената/, като се установява едностранна изгода. Така например производителите могат да осигурят ценови преференции за собствените посредници, а търговците на дребно да работят с минимална отстъпка;

·                    Ограничаване на пазара. Тук конфликтите възникват, когато производителят, по силата на определено лидерство ограничава пазарния обсег на дистрибуторите. Производителят се стреми да установи ограничен пазар за определени дистрибутори и с такова влияние върху целия пазар. По този начин той избягва конкуренцията на своята продукция, доставяна от различни дистрибутори на един и същ пазар. Но така отделните дистрибутори са поставени в неравноправни пазарни условия;

·                    Налагане на обвързващи контакти. Продавачът /производител, търговец на едро, франшизьор и др. / предоставя на следващия го дистрибутор определен продукт, като му налага да изкупува и други продукти, които не се търсят. Или: продуктът да се продава заедно с оборудване, приспособления и други, с които последващия дистрибутор би имал проблеми при реализацията или тя е крайно неизгодна. Още по фрапиращи са случайте, когато се прави опит да се наложи на следващия дистрибутор цялата продуктова линия, в която наред с желаните има и нежелани за дистрибуцията продукти. Конфликтът тук е по отношение на пазарната съдба на нежеланите /по принцип нетърсени, неефективни, бавноликвидни/ продукти;

 

……………………………………………

 

9. Компанията Nav N Go

 

Компанията Nav N Go, е динамична, иновативна софтуерна компания, която предлага най-новите решения за 3D сателитна навигация, мобилни приложения и съдържание, която разработва програмата iGO My Way 2006 plus за първи път. Основана през 2004 г. и оттогава растежа и надхвърли всички очаквания. Въпреки, че започва само с лична навигация, Nav N Go непрекъснато създава нови възможности и решения, далеч отвъд навигация. В наши дни Nav N Go, развива новаторски софтуер за средства за връзка, като предлага най-последните решения в областта, съдържащи големи разнообразия от платформи. Днес усилия NAV N GO разработва новаторски софтуер за свързани устройства, предлагащи най-новите решения за навигация, местоположение базирани услуги и съдържание, предвидени за различни платформи. Целта им е да се направи навигация и мобилни софтуерни достъпна и приятна за много хора. Като част от усилията си те предлагат висококачествени решения, с изключителни потребителски опит да стане един от ключовите играчи на пазара за бъдеще. Иновациите са ключът към успеха за техните партньори и нашето дружество, научноизследователска и развойна дейност играе ключова роля в икономическата дейност на дружеството Nav N Go. Те имат текущи изследователски проекти, които не само имат потенциал да доведат до съществени промени в мобилните комуникации промишленост, но също така да се забавлявате и впечатли потребители навсякъде по света. През последните няколко години нарастват продажбите и Nav N Go днес заема достойното второ място в Европа.

 

………………………………………

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

„Утрешният ден винаги идва. Той винаги е различен.

И даже най-мощната фирма се оказва с неприятности, ако не е работила върху бъдещето си. Да си сюрпризиран от това, което се случва, е риск, който дори и най-богатата фирма не може да си позвали“

Питър Дракър

 

Едно от най-големите предизвикателства за действащите предприятия в България е това да успеят да създадат и поддържат жизнеспособна дейност в условията на глобализирана конкуренция и рязко променящите се пазар и околна среда. Ето защо, разработката и внедряването на нов продукт в дадено предприятия е гаранция за успех при правилно проведена маркетингова стратегия и предварително проучен пазар. Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо пространство. Самата глобализация става възможна благодарение на невероятното развитие на информационната технология. Съвременният пазар трябва да бъде разбиран не като място за сравнение на продукти, колкото като възможност за конкуренция на потенциали и качество на обслужване. Всичко това поставя огромни изисквания пред управлението на всяка организация като цяло. Успехът се решава преди всичко от това доколко е успяла фирмата да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности. Всеки производител трябва да съумее да произведе не само добър продукт, но и да убеди купувача, че именно неговото творение превъзхожда продуктите на останалите конкуренти. Решенията в областта на производството на продукти за пазара са едни от най-трудните и отговорните. Неудачният продукт не само носи огромни загуби, но и води до отстъпване на пазарни позиции, до избледняване имиджа на фирмата, до компроментиране на доброто и реноме.

За предпочитане е фирмите сами да правят нови модификации и варианти на своите стоки в съответствие с потребителските изисквания, отколкто да изчакват и да се оставят конкурентните фирми да ги изместят с нов вариант на тяхната стока. Следователно не се ли конкурира фирмата сама със себе си много внимателно, то това ще направят моментално и съвсем безцеремонно истинските конкуренти.

Стратегическите варианти са многообразни, но веднъж вече избрана и утвърдена маркетинговата стратегия на фирмата е водеща при използването на различните инструменти на стоковата политика. Следователно способите на маркетингова политика дават възможност за моментално приспособяване на фирмената дейност към реалните пазарни условия, но те трябва при всички случаи да съответстват на избрания вече стратегически вариант за постигане на главната цел. Макар и доста грубо изказани думите на Маслоу, че “човекът е вечно незадоволено животно” непрекъснато се потвърждават в реалния живот. Надали има друго нещо, което да се развива толкова бързо, както човешките потребности. Удовлетворявайки една потребност, вниманието на потребителя моментално се насочва към друга.

 


Използвана литература

 

1.                  Димитър Дамянов,, Иновационна политика’’ София 2002 г.

2.                  Kotler, Ph., 1984, Marketing Management, Prentice Hall.

3.                  Благоев, В., 1989, Маркетингът в определения и премери.

4.                  Кирил Георгиев, “Управление на иновациите”, Варна, 2001 г.

5.                  Bitlle, F., 1993, Hotel and Food Sevice Marketing, Cassell, London.

6.                  Иван Георгиев,, Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции” София, 1997.

7.                  Прайд Фарел, “Маркетинг – концепции и стратегии”, “Фар Ком”, 1994 г.

8.                  Димитър Дамянов, “Иновационна политика”, София, 2002 г.

 

 

Интернет сайтове:

www.wikipedia.org

www.i-go.com

www.igo-6.com

www.gpsnavigacia.com

 

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа таблици, схеми, фигури, картинки.

 

Ключови думи:

същност и видове иновации, същност на продукта, разработване на нови продукти, разширяване на продуктова линия, етапи при разработка на нов продукт, жизнен цикъл на продукта (внедряване, нарастване на продажбите, зрялост, спад), модификация на пазара, модификация на маркетингови средства, навигационен софтуер, GPS технология

стратегии: на интензивен маркетинг, на изборно проникване, на широко проникване, на пасивен маркетинг, за модификация на продукта, на сътрудничество, на лидерството, на конфликта


Търси за: същност видове иновации | същност продукта | разработване нови продукти | разширяване продуктова линия | етапи при разработка нов продукт | жизнен цикъл продукта | внедряване | нарастване продажбите | зрялост | спад | модификация пазара | модификация маркетингови средства | интензивен маркетинг | изборно проникване | широко проникване | пасивен маркетинг | модификация продукта | сътрудничество | лидерството | конфликта

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (119 лв)  95.20 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker