Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (60 лв)  54.00 лв Нова цена!


ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ”

гр. Пловдив

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Инвестиционен проект

 за

изграждане на хидрокинетична електроцентрала за производство на екологично чиста електроенергия

 

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел № 1. Информационен:. 3

1.1. Правен статус. 3

1.2. Фирмена дейност. 4

1.3 Пазарни позиции. Стратегия за развитие. 7

1.4 Обслужващи банки. 13

Раздел №2: Текущо финансово състояние. 14

2.1 Съкратен счетоводен баланс. 14

2.2 Базови финансови показатели. 14

2.3 Основни и най-използвани финансови показатели по НСС. 14

Раздел №3: Технико - икономически проект. 16

3.1 Описание на проекта. 16

3.2 Маркетинг. Цени. Пазари. 28

3.3 Структура на проекта. 29

Раздел № 4: Методи за прогнозиране. Проектни показатели. 31

4.1. Бюджет на продажбите. 31

4.2. Бюджет на производствените разходи. 31

4.3. Бюджет на вземанията. 32

4.4. Бюджет на задълженията. 32

4.5. Бюджет на печалбата. 33

4.6. Прогнозни парични потоци. 33

4.7. Прогнозни баланси. 33

4.8 Прогнозни разчети за приходите и разходите. 34

Раздел № 5: Анализ на прогнозни показатели. 35

5.1 Базови прогнозни финансови показатели. 35

5.2 Основни прогнозни показатели по НСС. 35

5.3 Анализ на критичната точка. 36

Раздел № 6: Приложения. 38

Използвана литература. 52

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Раздел №3: Технико - икономически проект.

3.1 Описание на проекта.

През пролетта на 2002 година физици от Бернския университет са стигнали до извода, че повишаването на температурата ще надхвърли 5,8 Co. Английски учени са изчислили, че след 30 години на земята ще бъде с около 0,3 Co до 1,3 Co по-топло от днес. За сравнение през целия XX век температурата се е покачила с около 0,6 Co.

В България затоплянето и засушаването е по-силно изразено, в сравнение със средните  световни темпове. През последните 60 години, средната температура у нас се е покачила с 0.9 Co (при 0,6 Co в глобален мащаб за 100 години), което е пряко свързано с увеличаване силата и честотата на ветровете и намаляване на валежите с около 30 %.

Тази изключително неблагоприятна тенденция ни провокира да предприемем действия по създаване на инвестиционен проект, с който да увеличим производството на екологично чиста електроенергия за населението и правопропорционално с това да постигнем по-високи приходи от продажбата и за фирмата ни, както и да намалим многократно отрицателното въздействие върху околната среда. Предприемаме тези действия, защото природата продължава да понася огромни щети при производството на електроенергия чрез използването на традиционните горивни продукти, които отделят големи количества въглероден двуокис.

У нас действат европейски програми, субсидиращи практическото използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Но и има редица еко ограничения, които спират изграждането на познатите ни ВЕЦ. Въпреки това у нас работят около 200 напорни ВЕЦ със средна използваемост под 20 % годишно. Подходящите места за напорни ВЕЦ са усвоени в голяма степен. Но те не са природосъобразни, защото тръбопроводите им отнемат водата от естественото речно течение поради, което осушават около речните пространства и причиняват необратими щети, не само на земеделието, но и на речната и крайбрежната флора и фауна. Също така големите циментови стени на някой големи ВЕЦ в страната задържат големи количества не течаща вода, която нанася много негативни ефекти върху природата.

Световните тенденции в развитието на еко енергетиката сочат все по-голяма роля и тежест на знанията в сравнение с чисто физическите енергийни активи. Това е свързано с навлизането на все по сложни еко енергийни технологии. У нас има достатъчно ресурси да се внедряват авангардни енергийни технологии в сектора за производство на екологично чиста електроенергия.

През последният един век водната енергия се използва предимно за производство на електричество. Днес около една пета от електричеството в световен мащаб се произвежда на основата на хидродинамичната енергия.

Поради посочените и други причини фирма „The Green Еnergy” ООД цели да реализира своят инвестиционен проект за производство на екологично чиста електроенергия, чрез използването на изключително много ефективен за фирмата ни метод и щадящ околната среда. Тя реши чрез високоефективни безнапрони водни турбини, които са напълно природосъобразна технология, и които са разработени от български инженер през последните пет години в България да реализира ефективно своят изключително печеливш за природата и хората инвестиционен проект за производство на „зелена” електроенергия. Също така с инвестиционният проект намиращ основно приложение в еко енергетиката фирмата ни цели постигането на по висока и рентабилна печалба, чрез прилагането на този свръх иновационен продукт. Тази технология много по-пълно преобразуват водната енергия в електричество чрез ново изобретените високоефективни реактивни турбини.

................................................................................................................................

3.3 Структура на проекта.

Конкретното предназначение на инвестиционните средства в размер от 50 000 лева ще се използват за построяване на хидрокинетична електроцентрала, която ще работи чрез използването на кинетичната енергия на свободно течащата вода и за да произвежда екологично чиста електроенергия. Представяме ви в табличен вид конкретното предназначение на инвестиционните средства в приложението на инвестиционният проект, виж фиг.  18 в приложението).

Източниците на финансиране за реализацията на фирменият ни инвестиционен проект за производство на екологично чиста електроенергия са:

Първият източник са Европейските програми, които отпускат средства и подпомагат  развитието на екологично чистото електропроизводство от малки и средни предприятия в селските райони на страната ни.

Вторият източник на средства за разширяване производството ни на екологично чиста електроенергия ще бъде банков кредит.

Третият източник на средства ще бъде собственият капитал на фирмата ни чрез, когото сме закупили преди година и половина недвижим имот за тази цел.           Планираме да получим от Европейските програми за финансиране на малки и средни предприятия финансова помощ по мярка 311 която ще бъди в размер на 60 % от инвестиционни разходи под формата на Евро субсидия, съгласно проекта по Наредба 1627 включваща консултации, проектантски разходи, изграждане на хидроенергийното съоръжение и одит на паричните потоци на фирмата ни. Следващите 30 % от финансовите средства ще бъдат осигурени чрез договорен преференциален банков заем за период от 4 години, който ще бъде отпуснат от „Прокредит банк” на фирмата собственик на хидроцентралата срещу годишна лихва от 7,5 %. Останалите 10 % от финансирането на електроцентралата са осигурени от фирмата собственик на електроцентралата под формата на земя с нужните хидроенергийни качества за нормалното функциониране на хидрокинетичната електроцентрала. Представяме ви таблица поместена в приложението на проекта със структурата на финансиране за реализацията на инвестиционният проект за производство на екологично чиста електроенергия чрез използване кинетичната енергия на свободно течащата планинска вода, (виж фиг.  19 в приложението).

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Фиг. 19, Структура на финансиране

Предназначение на инвестицията

Банков кредит

Собствени средства

Други средства

Обща стойност

1

Земя

 

5 000 лева

 

5 000 лева

2

Машини и съоръжения

15 000 лева

 

 

15 000 лева

3

 Други дялове                          /субсидия/

 

 

30 000 лева

30 000 лева

4

Общо инвестиционни средства

 

 

 

50 000 лева

5

Процентно съотношение

30 %

10 %

60 %

100 %

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Използвана литература

1.      Йордан, Й., „Инвестиционни проекти за малки и средни предприятия”, методика за разработка и оценка;

2.      Тончев, Г., „Вятърни турбини”;

3.      Тончев, Г., „Вятърни електроцентрали”;

4.      Тончев, Г., „Хидрокинетичните турбини”;

5.      Балабанов, И., „Инвестиционният вакуум – причини и изход”;

6.      Рийс, Ал, Дж., Траут, „Неизменните 22 закона на маркетинга”;

7.      Динев, Д., „Финансово счетоводство”;

8.      Тимчев, М., „Финансово - стопански анализи”;

9.      Дурин, С., „МСС и НСС - Пояснение по прилагането им”;

10. Душанов, И., М., Димитров, „Курс по счетоводство на предприятието – трето основно преработено и допълнително издание”;

11. Тотева, Р., „Наръчник на икономиста - НСС и Указания за прилагането им”;

12. http://star.tonchev.org/

13. http://www.kik-info.com/index.php

14. http://www.investor.bg/

15. вестник Капитал;

16. вестник Пари;

17. вестник Банкер.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Курсовата работа е изготвена 2010 г.

Най-новата информация е от 2010 г.

Темата съдържа множество графики и таблици.

Ключови думи: инвестиционен проект, хидрокинетична електроцентрала, ветропарк, ветрополе, ветроелектроцентрала, екоенергетика, ВЕИ, баланс, финансови показатели, рентабилност, ликвидност, ефективност, Ротоджет, маркетинг, цени, пазари, бюджет, продажби, разходи, вземания, задължения, печалба

 


Търси за: инвестиционен проект | ветрополе | баланс | финансови показатели | рентабилност | ликвидност | маркетинг | цени | пазари | бюджет | продажби | вземания | печалба

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (60 лв)  54.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker