Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (125 лв)  100.00 лв Нова цена!


Аграрен Университет – Пловдив

Факултет Икономика

Дипломна   Работа

на тема

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА ДЕЙНОСТТА НА ХОТЕЛ „СИНЕВА ПАРК“ – СВ. ВЛАС

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 4

I. Теоретични основи на стратегическото планиране на бизнеса. 7

1. Същност и характеристика на стратегическото планиране. 7

2. Същност и видове бизнес стратегии.. 10

2.1. Бизнес стратегии според фазата от жизнения цикъл на бизнес предприятието  14

2.2. Бизнес стратегии според фазата на жизнения цикъл на продуктите на предприятието  16

2.3. Бизнес стратегии според начинът на противодействие спрямо конкурентите  18

2.4. Адаптивни бизнес стратегии.. 23

3. Подходи за анализ на бизнес предприятието. 27

3.1. Функционален подход. 27

3.2. Подход “Система, верига от стойности, дейности”. 30

4. Методи за стратегиране на дейността на организацията. 32

4.1. SWOT – анализ. 33

4.2. SOR – анализ. 35

4.3. Бизнес модел на организацията. 38

II. Анализ на бизнес средата и моделиране на бизнеса. 46

1. Представяне на бизнес организацията – местоположение, история и предмет на дейност  46

2. Анализ на вътрешната бизнес среда (вътрешен одит). 48

2.1. Анализ на ресурсите. 48

2.2. Анализ на организационно-управленската структура. 53

2.3. Анализ на маркетинга на продукта. 60

2.4. Анализ на финансите на организацията. 66

2.5. Анализ на инвестициите. 68

3. Анализ на външната бизнес среда (външен одит). 69

3.1. Анализ на макроикономическта обстановка на страната. 70

3.2. Анализ на отрасъла. 73

3.3. Анализ на конкуренцията. 78

3.4. Анализ на пазара – състояние и тенденции, сегментация на пазара. 83

3.5. Анализ на природните ресурси.. 95

III. Разработване на стратегия за развитие на дейността на фирмата. 98

1. SWOT  - анализ. 98

2. Стратегическа ориентация. Дърво на целите. 100

Фиг. 9: Анализ на SOR - матрицата. 106

Фиг. 10: Дърво на целите. 107

3. Бизнес модел.. 108

Заключение. 113

Използвана литература. 114

Приложения. 116

Увод

Туризъм, в класическия смисъл, се нарича пътуване с цел отдих и развлечение. Той може да се разглежда и като стопански отрасъл, който обслужва туристическата дейност. Туризмът има важно значение в социален и икономически аспект.

Съвременната международна туристическа индустрия се развива в сложна политическа, икономическа и засилваща се конкурентна среда. По данни на Световната организация по туризъм, независимо от някои кризисни явления (войни, тероризъм, природни бедствия), международните туристически пътувания и приходите от туризма отбелязват ежегоден положителен ръст. Посоченото значение на туризма за световната икономика неизменно се проектира и в значимостта на туристическата индустрия и за българската икономика.

…………………………………………………………………………………………...

I. Теоретични основи на стратегическото планиране на бизнеса

1. Същност и характеристика на стратегическото планиране

Процесът на бизнес планиране следва логиката на развитие на самия бизнес. В основата си всяка фирма предлага на потребителите си полезност в определена форма, която има такава стойност, че фирмата да реализира печалба, и то в дългосрочен период, което подсигурява нейната рентабилност. Две са основните дейности развивани от една фирма – маркетинг и иновации. Тези две функции носят резултати, за разлика от останалите, които пораждат само разходи. Липсата на планиране и систематично взети решения е основна причина за неуспех.

Стратегията е начинът на реализиране на потенциала на продуктите на фирмата в пазарните условия. Това е действието или действията, които е необходимо да извърши фирмата за постигането на дългосрочните си цели. Няма стратегия, която да е оптимална за всички конкуренти. Стратегията е специфична и индивидуална за всяка компания и е съобразена със значимите за съответната компания пазарни позиции, цели, възможности и ресурси.

Стратегическото планиране се свързва с акронима PLATO, който изразява спазването на следните принципи:

            P (process) – процес планиране - L (linkage) тясна връзка между стратегическо, тактическо и оперативно планиране; A (administrator) – активна роля в стратегическото планиране трябва да играе собственикът и мениджърът, като в някои случаи те могат да бъдат едно и също физическо лице; T (timing) – изразява итеративния и непрекъснат характер на процеса на стратегическо планиране; (output) – завършеното изказване за стратегията на фирмата и как тя възнамерява да достигне устойчиво конкурентно предимство над своите конкуренти представлява резултата от плановия процес.

…………………………………………………………………………………………

4.3. Бизнес модел на организацията

Бизнес моделът на организацията представлява опростена представа за логиката на развитие на бизнеса. Той в най-общи линии показва какво предлага бизнес компанията на своите клиенти. Как смята да достигне до тях? Какви ресурси смята да използва? Кои ще са нейните основни контрагенти? Как смята да печели пари? Бизнес моделът е като опростено ръководство за изграждане и развитие на конкретен вид бизнес в конкурентна среда.

Всеки бизнес модел се състои от основни градивни блокове (дейности, ключови характеристики), които детайлизират спецификата на бизнес начинанието. Чрез задаването на правилни въпроси и търсенето на правилните отговори се изгражда всеки един градивен блок. Поради тази причина е необходимо екипът разработващ бизнес плана да е компетентен във всяка една функционална област на бизнеса. В практиката най-често в състава на екипа се включват служители от всички отдели на компанията, като по този начин се търси гледната точка на всеки един специалист при решаването на общата картина за дейността на компанията. Бизнес моделът има множество вариации основаващи се на различен брой основни блокове. Ако се спазва основното правило при прилагането на подхода, а именно постигане на неговата яснота и опростеност, той следва да е изграден от следните блокове:

-         Пазарен сегмент: това е специфична, предварително обособена по зададени критерии група потребители;

-         Предложение за доставка на стойност за потребителя: това е самият продукт на бизнес предприятието;

-         Начини на разпространение на потребителската стойност: това е видът на каналите за дистрибуция на продуктите;

-         Връзки с клиентите: какви връзки с всеки един пазарен сегмент ще се установят;

-         Парични приходни потоци: това са всички приходи, който бизнес предприятието реализира от процеса на производство и доставка на стойност за всеки един потребител от пазарния сегмент;

-         Ключови ресурси: това са ключовите ресурси, които ще се използват за изграждането на цялостния бизнес модел;

-         Ключови дейности: това са ключовите дейности, които ще се извършат за изграждането на бизнес  модела;

-         Структура на разходите: това е структурата на разходите необходими за изграждането и функционирането на цялостния бизнес модел.

Фиг. 1: Субординация на основните блокове изграждащи бизнес модела

Description: Description: схема бизнес план

 

 

Източник: Борисов, П., Т. Радев. Бизнес планиране – кратък курс. с. 42, Университетско издателство Аграрен Университет, Пловдив, 2009.

…………………………………………………………………………………………...

II. Анализ на бизнес средата и моделиране на бизнеса

1. Представяне на бизнес организацията – местоположение, история и предмет на дейност

Фирма “Сърните“ АД е учредена като акционерно дружество на 20.07.1998 г. в гр. София със седалище България, област Бургас, община Несебър, гр. Св. Влас 8256, ж.к. хотел “Синева - Парк“. Вписана е в търговския регистър на бургаския окръжен съд по фирмено дело № 2529 от 10.08.1998 г., ЕИК 102208595. Органи на управление са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите в следния състав: Людмила Александрова Терзиева, Стефан Петров Личев, Иван Димитров Терзиев, Милена Симеонова Личева. Капиталът на дружеството е 180 000, разпределен в 1800 броя поименни акции с номинална стойност 100 лв. всяка и се представлява от Людмила Терзиева и Милена Личева[1]. Акционери към момента са “ДИС“ ООД с 50% и физически лица с 50%. От 1998 г. до момента фирмата се занимава с търговия, услуги, производство, обмен на валута, проектиране, изграждане и експлоатация на туристически комплекси, управление на хотели, ресторанти и места за забавление и отдих.

“Сърните” АД развива стопанската си дейност основно на територията на Св. Влас. Основната туристическа дейност се свързва с управлението, стопанисването и поддръжката и ремонта на хотелски комплекс “Prima Sol Sineva”. Той представлява сезонен, обособен туристически обект. Той включва в себе си четири звездния “Синева Бийч“ и три звездния “Синева Парк“.

  ………………………………………………………………………………………….

2. Анализ на вътрешната бизнес среда (вътрешен одит)

2.2. Анализ на организационно-управленската структура

Туризмът има непосредствено пряка социална роля. Тя се изразява в осъществяване на социални контакти, които неминуемо възникват между туристи и персонал, туристи и местно население, обслужващ персонал и различни групи от отделни страни. Набирането, развитието, използването и управлението на персонала в даден хотел /независимо от неговата структура и размер/ е от изключително значение за съществуването и развитието му.

Именно организационно-управленската структура на хотела има за основна задача изграждането и обосновката на взаимоотношенията между отделните му подразделения и разграничаването на техните права и отговорности. Посредством тази структура се реализират различните възможности за усъвършенстване на системата на управление на хотела.

            Структурата на управление в хотел “Синева Парк“ е линейна (пряка) – за организация на управленските и обслужващите звена и персонал. При нейното формиране са отчетени следните специфични особености:

-         Стратификация – характеризира целесъобразния брой изграждани управленски равнища;

-         Централизация и децентрализация – намира израз в йерархията при вземането и реализацията на управленските решения;

-         Сложност на структурата – зависи изцяло от броя, вида и взаимодействието между съществуващите в предприятието отдели, числото на ръководния персонал и т.н.

Схематично тази структура и технология изглеждат така:

 

Фиг. 2 Структура на управление и организация в хотел “Синева Парк“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Източник: Собствена по данни на хотела

 

В хотел “Синева“ са обособени следните звена / отдели:

-         Административно- управленски персонал (отдел “Управление“) – мениджър, F & B мениджър, мениджър по продажбите;

-         Обслужващ персонал (отдел “ Настаняване“, отдел “ Хотелска част“, отдел “ Ресторант“, отдел “ Кухненски блок“) – главен администратор, рецепционистки, портиери, иконом, камериерки, управител ресторант, старши сервитьор, пиколо в ресторант, барман, главен готвач, помощник готвач, готвач на шоу кухня, общ работник кухня;

-          Счетоводен персонал (“Финансово- счетоводен отдел“) – главен счетоводител, счетоводител;

-         Персонал за допълнителни услуги (отдел “ Спорт и развлечения“) – организатор анимация, спортен аниматор, детски аниматор (6 – 12 г.), аниматор деца (12 – 18 г.), масажист, отговорник басейн (спасител)1

Фиг. 3 Схема на обслужване в хотел “Синева Парк“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Източник: Собствен - по данни на хотела

…………………………………………………………………………………………..

3.2. Анализ на отрасъла

Туризмът е динамично развиващ се и приоритетен отрасъл от съвременната икономика. Въпреки положителното си развитие през изминалите години и благоприятните дадености на България, туристическата индустрия претърпява отрицателното влияние на настъпилата световна финансова и икономическа криза. То се изразява основно в спад на посещаемостта на туристическата база, а оттук и спад на приходите и печалбите, а също така загуба на пазарните му позиции и влошаване на качеството на туристическия продукт. Заради нея през последните три години много туроператори и хотелиери не успяха да попълнят стаите дори и в пиковия сезон.  За да намалят разходите си, някои фирми се отърваха от по-непечелившите си активи и съкратиха персонал. След преминаването и отрасълът се адаптира бързо към изискванията на пазарната икономика.

В текущата сметка на платежния баланс на България по данни на БНБ, приходите от международен туризъм за периода януари - декември 2010 г. възлизат на 2 747,1 мил. евро, което е с 2,5% повече в сравнение със същия период на 2009 г.  Докато разходите на български граждани за пътувания в чужбина за същия период са общо 931,2 млн. евро или с 26% по-малко спрямо същия период на 2009 г.

Фиг. 4 Платежен баланс на международния туризъм в България 2005 – 2010 г.

Източник: НСИ

 

По своите данни обаче туристическият бранш прави извода, че ръстът на броя туристи е бил за сметка на по-ниските цени и на тяхната печалба. Финансовите резултати за 2010 г. на туристическите компании, чийто акции се търгуват на българската стокова борса показват несъответствие между ръста на приходите в отрасъла и данните за силен летен сезон в българското Южно Черноморско крайбрежие. Туроператорите  и хотелиерите отчитат скъсяване на летния сезон през последните години, което продължава и през 2010 г.

Според прогнозите на Световната организация по туризъм до 2025 г. ще  възникнат пет нови направления в развитието на туризма, като от особено значение за България са еко- и културният туризъм. Възможност за тяхното развитие се дава от регионалните фондове за развитие, от които могат да се възползват както държавата, така и отделните фирми.

…………………………………………………………………………………………..

Заключение

Отрасълът туризъм успя да се утвърди и да се превърне в един от основните валутноносещи отрасли в страната въпреки сериозните проблеми, които цялата икономика изпита. Значението на туризма за цялата икономика навежда към въпроса по какъв начин да се въздейства за повишаване търсенето на нашия продукт. Използваните средствата за реклама не биха могли да постигнат желания ефект, ако България като цяло е неизвестна и липсва информация за нея или още по-лошото – тя е отрицателна. Това е проблем, които се очаква да бъде решен на национално ниво, за да може да се запази и развие един от традиционните отрасли в нашата икономика.

……………………………………………………………………………………

Използвана литература

1.      Авторски колектив, „Икономика на България Януари 2001”, Доклад на центъра за икономическо развитие. Изд. “Мениджър“, София, 2011.

2.      Александров, К., Маркетинг”, Университетско издателство УНСС, София, 2007.

3.      Андреева, М., „Управление на персонала”, Варна, 1995.

4.      Банчев, П., „Стратегически решения за маркетинговия микс”, изд. АБАГАР, Велико Търново, 2002.

5.      Благоев, В., „Маркетинг – принципи, сегментиране, позициониране, анализи, стратегии, маркетинг микс”, изд. International University, София, 2003.

6.      Борисов, П., Т. Радев, „Бизнес планиране – кратък курс”, Университетско издателство Аграрен Университет, Пловдив, 2009.

7.      Великов, В. и др., „География на туризма”, изд. Матком, 2007.

8.      Кадиева, Сн., „Технология на обслужването в хотела”, изд. “Наука и икономика“, Икономически университет, Варна 2010.

9.       Костова, С., Ив. Петров, „Управление на продажбите”, Университетско издателство “Стопанство“, УНСС, София, 1997.

10. Куркина, К.А., „Хотелиерският бизнес”, изд. Софт Прес, София, 2007.

11. Минков, В. и др., „Съвременни предизвикателства пред хотелиерското обслужване у нас”, Академично издателство “Ценов“, Свищов, 2007.

12. Наредба за категоризация на туристическите обекти, гл. 2, чл. 12, 2005 г.

13. Нешков, М., В. Казанджиева, „Икономика на туристическата фирма”, Изд. “Нов български университет – Варна, 2004.

14. Славова, И., „Бизнес – планиране”, изд. Си ела, София, 2004.

15. Стамо в, Ст., Йон. Алексиева, „Хотелиерство”, изд. “КОТА“, Пловдив, 2006.

16. Тодориев, В., „Хотелиерски операции”, Матком, 2008.

17. Тончев, Цв., В. Тодориев, „Технология на хотелиерското обслужване” ТИЛИА, 2000.

18. Христов, И., „Управление на кадрите”, ИК “Матник“, Бургас, 2001.

19. Христов, Ст., „Стратегически маркетинг – политики и стратегии” Университетско “Стопанство“, УНСС, 2010.

20. Христова, Т. Мениджмънт на човешките ресурси. Вн. 1996.

21. Интернет източници:

            http://www.bulgariatravel.org/www.barda.info

            http://www.investor.bg/

            http://www.nsi.bg/

            http://www.restorantihoteli.bg

            http://www.sinevahotels.com

            http://www.tourism.government.bg/bg/index.php

            http://www.karierist.com/business/businesschool/U_004.htm

            http://www.geography.iit.bas.bg/2006/5-06/pp6-9.html

…………………………………………………………………………………….

            Темата е изготвена през септември 2011 г.

            Съдържа множество таблици и графики.

            Най-новата информация е от 2010 г.

            Ключови думи: бизнес стратегии, развитие, стратегическо планиране, туризъм, подходи, методи, SWOT анализ, SOR анализ, анализ, ресурси, маркегинг, финанси, отрасъл, конкуренция, пазар, управленска структура, бизнес модел, Синева парк, Сърните АД

 [1] До 2013 г. по договор


Търси за: бизнес стратегии | развитие | стратегическо планиране | туризъм | подходи | методи | SWOT анализ | анализ | ресурси | финанси | отрасъл | конкуренция | пазар | управленска структура | бизнес модел

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (125 лв)  100.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker