Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Дипломна работа

На тема:

Маркетинг на Автомобилното застраховане

София 2004


съдържание

Увод.......................................................................................................3

І. Същност на автомобилното застраховане.....................................5

1.1 Компоненти на застрахователния пазар..............................9

1.2 Намеса на държавата в застрахователната дейност......12

1.3 Видове застраховки на транспортните средства.............15

ІІ. Специфика на автомобилното застраховане..............................20

2.1 Застрахователен риск........................................................20

2.2 Основни понятия, свързани с обезщетяването...............21

2.3 Ликвидация на щетите.......................................................21

ІІІ. Информационна и действена страна на маркетинга в застраховането..................................................................................27

3.1 Същност на маркетинга и на застрахователния маркетинг............................................................................................27

3.2 Маркетингово управление и маркетингова среда в застраховането...................................................................................28

3.3 Маркетингови стратегии и политики.................................29

3.3.1 Продуктова политика.......................................................35

3.3.2 Ценова политика..............................................................37

3.3.3 Политика на разпределението.......................................38

3.3.4 Комуникационна политика..............................................41

ІV. Застрахователно - технически основи на автомобилното застраховане......................................................................................45

4.1 Финансиране и финансова система..................................45

4.2 Застрахователна калкулация............................................46

4.3 Форми на застраховане......................................................48

4.4 Застрахователни разноски.................................................53

4.4.1 Анализ на причините влияещи върху изпълнението на приходите от застрахователни премии............................................54

4.4.2  Анализ на финансовия резултат от разноските...........56

V. Динамика на автомобилния застрахователен пазар в България...................................................................................... ......59

5.1 Изследване на автомобилния застрахователен пазар в България.............................................................................................59

5.2 Недостатъци в действащата застрахователната практика..............................................................................................69

Използвана литература.....................................................................70


Увод

Автомобилното застраховане представлява обществен обезщетителен източник, чрез който се компенсират загубите и претърпените вреди на транспортните средства. Като самостоятелна икономическа категория застраховането изразява определени икономически отношения, които възникват между застрахователните дружества и физическите и юридическите лица във вразка с образуването, управлението и разпределението на застрахователния фонд. Тези взаимоотношения се оформят в правна форма чрез сключване на застрахователен договор, като по този начин застрахователните отношения се превръщат в застрахователни правоотношения. За осъществяването на застрахователната политика държавата очертава основните икономически рамки, чрез които се определят рисковите групи и стопанските обекти, като предвижда задължителното застраховане на транспортните средства.

Обект на настоящата разработка са именно застрахователните отношения спрямо застрахователите, застрахованите и държавата, която ги организира и контролира. Основната цел е да се обобщят функциите, условията и факторите, които влияят върху автомобилния застрахователен пазар в България. За изпълнението на тази задача са разгледани и анализирани следните направления в развитието на автомобилния застрахователен пазар:

 1.  Същност и специфика на автомобилните застраховки, предлагани от българските застрахователни дружества;
 2.  Развитие на застрахователната политика в съответствие с българската действителност;
 3.  Особености на застрахователния пазар при маркетинговото ориентиране на неговите отделни компоненти;
 4.  Връзка между  финансовата система на застрахователните дружества, като обществен обезщетителен източник и формата на автомобилното застраховане.

Тези приоритети са разгледани подробно, като за извежданато на достоверни и правдоподобни изводи е взета в предвид в динамиката на българския застрахователен пазар и неговите основни субекти. Използвани са последните статистически данни, с цел изследването на българската застрахователна практика и изграждането на предложения за нейното усъвършенстване. По този начин се изгражда действената страна на практически приложените застрахователни отношения с оглед теоретичните аспекти на тази материя.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  Драганов,  Христо; „Застраховане: Теория и организация”; Тракия-М; София; 2000
 2.  Драганов,Христо и др.;”Анализ на дейността на застрахователното дружество”; Стопанство; София;1999 стр.31-66.
 3.  Драганов,Христо и др.;”Анализ на дейността на застрахователното дружество”; Акад. Изд. Ценов; Свищов; 1997
 4.  Найденов, Борислав и др.; „Мениджмънт на застрахователния бизнес : Правни, икономически и маркетингови аспекти”; София ;1994
 5.  Иванова, Диана ; „ Динамика на застрахователния пазар в България” ;София ;2000
 6.  Гаврийски, Велеслав ; „Икономика на застраховането” ; София; 1998
 7.  Голева, Поля ; „Обезщетяване на пострадали при пътно -транспортни произшествия” ; София ; БАН; 1991
 8.  Илиев, Боян и др.; „Застрахователен пазар”; Акад. Изд. Ценов; Свищов; 1998
 9.  България. Закони и др.; „Застрахователно право: Сб. Нормативни актове” ; Фенея; София; 1999
 10.  Голева, Поля ; „Застрахователно и презастрахователно право” ; Сиби; София; 2000
 11.  Нейков, Марин; „Рискът и застраховането” ; Алма матер интернационал; Габрово; 1999
 12.  Нейков, Марин; „Информационни системи в застраховането” ;Унив. изд. Васил Априлов; Габрово; 2000
 13.  Газдова, Теменуга и др.; „Данъчно облагане; Застраховане”;  НБУ; София; 1994
 14.  Илиев, Боян; „Управление на риска в застрахователното дружество” ; Акад. Изд. Ценов; Свищов; 1994
 15.  Гаврийски, Велеслав; „Застрахователно право”; Фонд. Проф. д-р  Велеслав Гаврийски; София; 2000
 16.  Голева, Поля; „Застрахователно и презастрахователно право”; Сиби; София; 2000
 17.  Финанси на фирмата; София; 7,8/1998
 18.  Айвами, Е. Р. Харди; „Застраховането: Принципи, право и практика”; Хефест; София; 1994
 19.  „Световен речник по банково и застрахователно дело”; Делфин прес; Бургас; 1994
 20.  Automobile insurance and road accident prevention: Report.prep.by an OECD scientific expert group/ OECD; Paris; 1990
 21.  STANDARD & POOT'S: Insurance company ratings guide - 1995 - New York etc.: McGraw-Hill; 1996
 22.  Banking finance insurance directory: Central & Eastern Europe - London: Hobbart - Thompson; 1996.

Дипломната работа съдържа таблици с актуална статистическа информация.

Ключови думи: застрахователен риск, застрахователен пазар, ликвидация на щети, обезщетяване, маркетингови стратегии, маркетингови политики, застрахователна калкулация, форми на застраховане, застрахователни разноски.


Търси за: застрахователен риск | застрахователен пазар | ликвидация щети | обезщетяване | маркетингови стратегии | маркетингови политики | форми застраховане | застрахователни разноски

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker