Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


УНСС

КУРСОВА РАБОТА

По Застраховане и социално дело

На тема:

Анализ на застрахователния пазар в България по застраховка "Злополука"

17. 06. 2008 г.


Съдържание:

1. Увод 3

2. Характеристика на застраховка “Злополука” 5

3. Видове застраховки „Злополука” 8

3.1. Застраховка срещу злополука на персонала 8

3.2. Застраховка срещу злополука на учащи се 10

3.3. Застраховка „Злополука на местата в обществения транспорт” 11

3.4. Туристическа застраховка „Злополука” 11

3.5. “Планинска застраховка” 13

3.6. “Злополука” на кредитополучателя 14

4. Сравнителен анализ на развитието на националния застрахователен пазар в България за последните три години 15

5. Проблеми и перспективи 18

5.1. Проблеми 18

5.2. Какво мислят застрахователите 20

5.3. Перспективи 23

Използвана литература и източници 27

Приложение 1 28


……………………………………

Под злополука в ежедневието се разбира събитие, което има неблагоприятни последици за отделното лице или за група лица. В застраховането, злополуката е случайно, внезапно действаща отвън сила върху тялото на застрахования, въпреки неговата воля и желание, която му причинява смърт или загуба на трудоспособност. За злополука се считат събития, настъпили в следствие на: падане, нещастни случаи, настъпили при движение на моторни превозни средства и машини, ползване на оръжие, инструменти, взрив, срутване, обгаряне, наранявания, механични удари, удар от мълния или електрически ток, нападения от животни, ухапвания от отровни насекоми и влечуги, отравяне от вредни продукти и вещесва или телесни увреждания, настъпили при спасяване на човешки живот и/или имущество.

От това определение могат да се извлекат два съществени признака, които характеризират самото понятие. На първо място следва да се отбележи, че за злополуката е характерна случайност. Втори основен признак на злополуката е внезапността. Внезапни са еднократни, краткотрайни, ограничени по време действия, но те не трябва да бъдат безусловно моментни, т.е. не е задължително последиците да се появят моментално. В практиката е прието, неблагоприятните събития, които настъпват в живота на хората да се обособяват в две групи - трудови и нетрудови злоплуки.

Трудовите злополуки са тези, които са възникнали по време на работа или е налице причинно - следствена връзка между настъпването на събитието и трудовата заетост на лицето. Нетрудовите злополуки са всички неблагоприятни събития, които настъпват в живота на отделното лице, без оглед на времето, мястото и причината за тяхното настъпване.

…………………………………….

Трудовата злополука е класическият, най-често реализиращият се професионален осигурен социален риск. Трудовата злополука е легално определена в действащото осигурително законодателство. Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време, във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, която е причинила неработоспособност или смърт.

……………………………..

4. Сравнителен анализ на развитието на националния застрахователен пазар в България за последните три години

Застраховка злополука предлагат повече от големите застрахователни компании в България. Застраховката има различни параметри при отделните застрахователи, но въпреки това, тя се отличава с насочеността към потребителите на продукта, с договорния си характер, с нормативната си задължителност за определен сегмент. Като цяло предлагането на застраховката се осъществява в условията на висока конкуренция.

Брутният премиен приход за 2006 г. по общо застраховане е 1 060 768 хил. лв., с което е реализиран ръст от 15,40% на годишна база. Изплатените обезщетения по общо застраховане са в размер на 363 472 хил. лв., като ръстът на годишна база е 15,24%. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) е 698 617 хил. лв. и бележи изпреварващо нарастване на годишна база от 30,94%. Техническият резултат от дейността по общо застраховане е положителен и възлиза на 47 425 хил. лв. при 63 084 хил. лв. за 2005 г.

…………………………….

5.2. Какво мислят застрахователите

Божидар Димитров, директор на Дирекция “Злополука, заболяване и асистанс” в ЗПАД „Алианц България”

Считам, че за нелоялна конкуренция между застрахователните компании не може да се говори, тъй като няма изискване за минимален размер на застрахователната премия. При положение че всеки застраховател индивидуално определя размера на застрахователната премия, то той сам поема и резултата от своята дейност по застраховката, т.е. носи последствията при прилагането на актюерски необосновано занижение на премиите.


Използвана литература и източници:

 1.  Закон за застраховането
 2.  Кодекс за застраховането 
 3.  Драганов, Хр. Близнаков, Й. Застраховане, С. изд. „Тракия-М, 2000
 4.  Драганов, Хр. Близнаков, Димитрова, Застрахователен пазар, С., изд. „Тракия-М”, 2001
 5.  Драганов, Хр., И. Мишева, Имуществено и лично застраховане, Университетско издателство „Стопанство”, С., 2008
 6.  Михайлова, М., Проблемът за риска в застраховането и необходимостта от счетоводно-информационно осигуряване на управлението му
 7.  Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
 8.  www.zastrahovatel.com
 9.  www.insurance.bg
 10.  www.investor.bg
 11.  www.fsc.bg

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа таблици.

Ключови думи:

застраховка „Злополука”, планинска застраховка, туристическа застраховка, злополука на персонала, злополука на учащи се, злополука на местата в обществения транспорт, застрахователен пазар


Търси за: застраховка „Злополука | туристическа застраховка | злополука персонала | злополука учащи | застрахователен пазар

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker