Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


РЕФЕРАТ

на тема:

Пенсионно осигуряване в България

2008

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Възникване и същност на пенсионното осигуряване 3

2. Що е пенсия? Класификация на пенсиите в България 4

3. Условия и ред за отпускане на пенсиите 10

4. Какво представляват допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване 10

5. Проблеми при пенсионното осигуряване на работниците и служителите 12

6. Контрол в системата на социалното осигуряване.   Характерни грешки и нарушения 12

7. Заключение 15

1. Възникване и същност на пенсионното осигуряване 

Началото на задължителното социално осигуряване за наетите работници е поставено през 1883 г. в Германия. Изискванията на принципите на Бисмарк към пенсиите и системите за пенсионно осигуряване и най-вече към пенсиите за изслужено време и старост, са изградени преди повече от 110 години. Те са намерили добър прием в националните системи за пенсионно осигуряване на редица европейски страни, в това число и в Германия, Австрия, България и др.

В настоящето, пенсионните системи в света се разделят най-общо на два модела: капиталопокриваща пенсионна система и разходнопокриваща. 

Капиталопокриващата пенсионна система е близка до частните застрахователни системи като форма и начин на функциониране. При тази пенсионна система човек акумулира капитал под формата на индивидуални спестовно - осигурителни вноски в лична сметка и при настъпване на определена възраст, той получава пенсия във вид на доживотен анюитет. Сметките се управляват от частни пенсионни компании, които се конкурират по между си. Тези компании функционират до голяма степен като взаимни фондове, защото инвестират натрупания капитал в ценни книжа на фондовите пазари.

Разходнопокриващата пенсионна система е държавна пенсионна система, при която пенсионерите получават пенсии от държавата. Средствата за пенсиите се изземват от трудовите доходи на хората в трудоспособна възраст под формата на пенсионно - осигурително вноски. Срещу тези вноски те получават обещание за получаване на държавна пенсия, когато встъпят в пенсионна възраст.

……………………………………………

Пенсии за изслужено време и старост

Този вид пенсии заемат най-голям относителен дял от общия брой на всички видове пенсии. Основните условия, за отпускането на пенсии за изслужено време и старост, са възрастта и трудовия стаж. Важно е да се отбележи, че за трудов стаж се приема не времето, през което лицето е работило, а времето през което то е било осигурено.

Работниците, служителите, земеделските стопани, членове на производствени кооперации и други добиват право на пенсия за изслужено време и старост след навършване на определена възраст и трудов стаж. Лицата, получаващи тези пенсии най-общо са : 

От 31.12.2004 г. сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта за жените се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с една до достигане на 94.

В зависимост от условията на труд, като тежест, вредност, напрегнатост, отговорност и други, трудовият стаж се класифицира в 3 категории. 

Към първата категория спадат крайно ограничен брой професии, упражнявани под земята, под водата, във въздуха, в атомната енергетика и в металургията. Работодателите на тези работници извършват допълнителни вноски, с които се гарантира тяхното право да получат пенсия 8 г. преди общата възраст за пенсиониране.

           …………………………………………..

3. Условия и ред за отпускане на пенсиите

Пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото, а за пенсиите за осигурителен стаж и възраст - от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6 - месечен срок от придобиване на правото, съответно от прекратяване на осигуряването.

 За отпускане на пенсия за изслужено време и старост към молба по образец се представят:

-   Документ за трудов стаж.

- Документ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са правени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години трудов стаж по избор на пенсионера преди 01.01.1997 година и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са правени осигурителни вноски за трудовия стаж след тази дата до датата на уволнението.

 При отпускане на пенсия за трудова злополука и военноинвалидна или гражданско инвалидна пенсия освен изброените документи се представя и акт за злополука или заместващо го решение. При отпускане на пенсия за инвалидност поради професионално заболяване вместо акт за злополука може да се представи медицинско решение на съответната диагностична комисия или на Централната диагностична комисия. 

Пенсиите и добавките се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на Националния статистически институт.

           ……………………………………………

 

 Органът, издал разпореждането за отпускане, изменяне, осъвременяване, спиране, възобновяване, прекратяване или възстановяване на пенсиите и добавките към тях, както и за възстановяване на неправилно изплатени суми за пенсии, може да го поправя, изменя или отменя, когато са констатирани: 

  1.  Явни фактически грешки, като напр.:

- осигурителят е  посочил по-голям доход от реалния;

- посочената категория труд се различава от тази, която работникът е работил;

- посочен по-голям осигурителен стаж.

2. Технически грешки, като напр.:

- неправилно определяне на пенсията поради аритметични грешки в сборовете на осигурителния (трудовия) стаж, трудовото възнаграждение (осигурителния доход);

- погрешно изчислен размер или грешки, допуснати при подаване на данни за електронна обработка на информацията;

- за база е включен по-голям размер на неплатен отпуск;

- погрешно е включен размерът на паричното обезщетение за временна нетрудоспособност.

  1.  Пропуски - не са взети предвид представени документи, имащи значение за определяне размера на пенсията.

 

Използвана литература:

  1.  Светлинка Христова,Социална политикаИКСиела.
  2.  Кодекс  за социално осигуряване
  3.  Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

Темата е изготвена 01.03.2008г.

Най - новите данни в темата са актуални към март 2008г.

Темата съдържа таблици.

Ключови думи:

пенсионни системи в света, същност и квалификация на пенсиите в България, Закон за общественото осигуряване, разходно - покривна система, пенсионно - осигурителна тежест, Национален статистически институт, осигурителен риск, Кодекс за социално осигуряване


Търси за: пенсионни системи света | същност квалификация пенсиите България | Закон общественото осигуряване | пенсионно осигурителна тежест | Национален статистически институт | осигурителен риск | Кодекс социално осигуряване

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker