Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


 

Югозападен университет “Н. Рилски”

Стопански факултет

 

 

 

КУРСОВА   РАБОТА

 

на тема:

 

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – РЕАЛНОСТ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

 

 

 

2008 г .

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ :

 

1. УВОД.. 3

2. Основни понятия и същност на Социалното Осигуряване в Република България.. 3

3. Организация на паричните плащания.. 9

4. Здравно осигуряване.. 14

5. социалното осигуряване – възможни решения.. 16

6. Заключение.. 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. УВОД

 

            Социалното осигуряване като форма за издръжка на нетрудоспособните лица води началото си от ХІХ век като клон на личното застраховане. То представлява провеждане на социално-икономически мероприятия от страна на държавата свързани с осигуряването на гражданите при временна нетрудоспособност и други случаи.

            Историята на социалното осигуряване в нашата страна започва от 1888 г., когато със Закона за пенсиите на учителите започва изграждането на осигурителната система. Първоначално тя обхваща само държавните служители и работниците в държавните предприятия, а от 1918 г. и работещите в частните предприятия. С приемането на закона за общественото осигуряване от 1924 г. и на Закона за пенсиите за изслужено време от 1932 г. завършва в основни линии оформянето на фондовата система. Следващият етап е изграждането на Института за обществено осигуряване през 1941 г., както и решителната стъпка през този период за обхващането в системата на най-многобройните слоеве от активното население на страната. През 1951 г. се ликвидира фондовото осигуряване и то е заменено с държавно - бюджетно.

            Характерна черта на българската осигурителна система е трудното и бавното й утвърждаване, многобройните колебания, противоречия и връщания назад, многото закони и подзаконови актове, създадени за нея. Като друга особеност може да се посочи по-голямата й степен на обвързаност с държавата в сравнение с другите европейски страни.

            ...................................................................

 

5. социалното осигуряване – възможни решения

 

            Необходимостта от радикална реформа в българската социално - осигурителна система многократно е била обосновавана и аргументирана . изборът на подход за нейното реализиране бе продиктувано от разбирането, че реформирането на една система, каквато е социално - осигурителната, не е еднократен, нито краткосрочен акт, а продължителен процес, който постоянно изисква от ангажираните в организацията и управлението на осигурителния процес да вземат нелеки решения, твърде непопулярни и болезнени понякога. 

            Като се изходи от спецификата на осигурителната система и нейната връзка реалната икономика, могат да се следват два подхода

            Първият подход е на бързи и фундаментални изменения с цел трансформирането на старата многопластова система в многоканална осигурителна система, отваряща пространства за проявление на частната собственост, на конкуренцията и активното предприемачество в социалното осигуряване. Като водещи предприоритетни направления за постигането на радикалните промени при този подход могат да се поставят либерализирането на системата и нейната финансова стабилизация, приватизацията и преструктурирането на сектора с цел неговото демонополизиране и дерегулиране, различните типове осигурителна политика и интеграцията им като носители на потенциал за въздействие от страна на държавата и институциите на Европейския съюз.

            .................................................................

 

6. Заключение

 

            Положителните тенденции в социалното осигуряване у нас могат да се обобщят в няколко насоки:

            - Изграждане на нормативна база в областта на социалното осигуряване, отговаряща на съвременните потребности и тенденции и постоянното усъвършенстване;

            - Направени реални крачки към оптимизиране на законодателството в тази сфера чрез кодифициране на материята – обединяването на няколко закона в Кодекс за социалното осигуряване, който замени КЗОО и приемането в края на 2005 г. Данъчно - осигурителния процесуален кодекс;

            - Създаване на съвременна приходна администрация в лицето на Националната агенция за приходите, част от отговорностите на която е установяването и събирането на задължителните осигурителни вноски;

            ...............................................................

 

Използвана литература :

 

1.            Нормативни документи в областта на здравеопазването - изд. КИМ

2.            Кодекс за социалното осигуряване

3.            Н. Константинов, Социално осигуряване в България. С., НОИ. 2001

4.            БЪЛГАРИЯ: СОЦИАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - икономически доклад за Президента на Р България

 

 

 

Темата е изготвена 09. 2008 г.

Темата съдържа таблица.

Най – новите данни са от 2008 г.

 

Ключови думи:

социално осигуряване, парични плащания, здравно осигуряване, материална издръжка на осигурителната съвкупност, глобална политика, тристълбов осигурителен модел, потребности на нетрудоспособните, НОИ, кодекс за социалното осигуряване, НАП, осигурителни вноски


Търси за: социално осигуряване | парични плащания | здравно осигуряване | глобална политика | потребности нетрудоспособните | НОИ | кодекс социалното осигуряване | НАП | осигурителни вноски

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker