Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

Реферат

на тема:

 

Системи и фондове за социално осигуряване

 

 

 

2007

 

 

Съдържание

 

 

1. Характеристика на социалното осигуряване. 3

 

2. Роля на социалното осигуряване. 3

 

3. Осигурителни системи. 6

 

Използвана литература. 16

 

 

1. Характеристика на социалното осигуряване

 

Социалното осигуряване е елемент от социалната политика на държавата. Лицата, на които социалното осигуряване изплаща обезщетения са децата до определена възраст; болните; майките; инвалидите и други, които образуват така наречената осигурителна съвкупност

а)  цел - главната цел на социалното осигуряване е материалната издръжка на осигурителната съвкупност, т.е. на лицата неможещи да задоволяват своите потребности чрез трудови доходи.

б)  средства - за да може да съществува социална закрила на лицата от осигурителната съвкупност е необходимо да се обособи специален фонд наречен осигурителен фонд. Средствата за образуване на този фонд идват от:

ü     държавата;

ü     осигурителните вноски на гражданите.

Всички необходими средства трябва да съответстват на разходите, които ще бъдат извършени по повод на социалното осигуряване.

в)  функции - Функциите на социалното осигуряване намират външен израз в обществено икономическия живот на страната. Те биват няколко вида:

qОсигурителна функция на социалното осигуряване - тя гарантира средства за издръжка на нетрудоспособните.

..................................................................

3. Осигурителни системи

 

Осигурителните системи и фондове могат да се класифицират по различен начин въз основа на различни класификационни признаци. Тук ще предложим няколко най-съществени по наше мнение класификации.

В зависимост от характера на задълженията за осигуряване осигурителните системи се делят на две големи групи:

   Системи за задължително осигуряване.

   Системи за доброволно осигуряване.

Системите за задължително осигуряване обикновено се създават от държавата със съответния закон и/ или други подзаконови нормативни актове. От своя страна тези системи могат да се разделят на основни и допълнителни. Но общото винаги е, че осигуряването в рамките на тези системи е задължително за осигурените лица и осигурителите.

Системите за доброволно осигуряване се създават от различни субекти (работодатели, работодателски съюзи, профсъюзи, други браншови, регионални и професионални организации, частни компании и частни лица), но осигуряването в тях винаги е доброволно. Включването в тези осигурителни системи е резултат от свободен избор на осигурителна система, от доброволно решение на осигурените лица и осигурителите.

....................................................................

 

Макар и по-рядко, фондовете за доброволно осигуряване при безработица финансират дейности, които намаляват риска безработица за осигурените в тези фондове лица — най-вече финансират програми за обучение.

Функционирането на системите за осигуряване при безработица изисква използването на специфични методи за оценяване на рисковете. Най-съществено значение има дефинирането на вероятностите определени лица да се окажат безработни. Трябва да се има предвид, че за целта е необходимо да се анализира разнообразна фактическа и прогнозна информация.

Функционирането на системите за здравно осигуряване също изисква използването на специфични методи за оценяване на рисковете. Най-съществено значение има определянето на вероятната заболеваемост на осигурените лица, ако е възможно — по причини, като по този начин се прогнозират и необходимите здравни услуги. Трябва да се има предвид, че за целта е необходимо да се анализира разнообразна фактическа и прогнозна информация.

 

Използвана литература

 

1.                 Врачовски, Д. Георгиев – “Социално осигуряване”; Стопанска академия “Д.А.Ценов – Свищов”, 2002 г.

2.                 Георгиев, Здравко – “Социално осигуряване”; София, 2000 г.

3.                 Колев, Кольо – “Социално подпомагане в Република България”; Свищов, 2002г.

4.                 Нончева, Теодора – “Икономика на социалното осигуряване и подпомагане”; София, 1999 г.

5.                 Христосков, Йордан – “Наръчник по социално осигуряване”; София, 2000 г.

6.                 Анкетни листове - №1 до №34.

7.                 “Наръчник по социално осигуряване 2000”; Федерация на независимите синдикати в България, 2000 г.

8.                 “Изследователски проект по въпросите на социалното подпомагане” – Борис Атанасов;

9.                 Димова, Д. “Социална политика и социално осигуряване”, София, 1993г.

10.            www.nsi.bg - статистически данни и графики за периода 1997-2003г.

11.            www.government.bg  - Министерство на труда и социалната политика, функции, цели, задачи и перспективи на проектите по европейската интеграция на България

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

социално осигуряване, социална политика, европейска интеграция, социално подпомагане, осигурителни системи, задължително и доброволно осигуряване, оценяване на рисковете, здравно осигуряване


Търси за: социално осигуряване | социална политика | европейска интеграция | социално подпомагане | осигурителни системи | задължително доброволно осигуряване | оценяване рисковете | здравно осигуряване

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker