Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Дипломна работа

Правно-нормативна характеристика на системата за събиране на държавни вземания

2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД 3

Глава Първа 5

Правно-нормативна характеристика на системата за събиране на държавни вземания 5

1. Нормативна уредба 5

2. Дейност на Агенция за държавни вземания 6

3. Структура и организация на АДВ 7

4. Документиране на дейността в АДВ /или в Регионалните дирекции на АДВ/ 17

5. Характеристика на организацията на РД на АДВ 18

Глава Втора 20

Технология на обезпечаването и събирането на държавните вземания 20

1. Процедури по обезпечаването на държавните вземания 20

2. Събиране на държавните вземания 25

3. Контрол върху събиране на държавните вземания 38

4. Проблеми на контрола и възможности за тяхното решаване 40

5. Коментар на законодателните промени за намаляване на несъбираемите държавни вземания 41

6. Мерки за подобряване на събираемостта на държавните вземания 45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 48

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 49

УВОД

 С приемането на Република България като пълноправен член на Европейския съюз, както и с настъпилите промени в обществено-политическия и социален живот, се наложиха редица промени в различни сфери на националното стопанство. Това в пълна сила важи за привеждане на българското законодателство с това на Европейския съюз.

По повод на всичко това от Народното събрание бяха отменени редица закони и бяха приети други. За максимално ефективно събиране на държавните вземания се създаде Националната агенция по приходите, промениха се условията и изискванията за дейността на Агенцията за държавни вземания. 

В тази връзка настоящата разработка има за цел да анализира проблемите на контрола върху обезпечаването и събирането на държавните вземания, като се предложат съответни адекватни мерки за по-ефективно събиране на държавните вземания.

За достигането на основната цел се решават следните основни задачи:

 1.  Да се направи преглед на нормативната база, отнасяща се до събирането на държавните вземания;
 2.  да се определи и характеризира структурата на Агенцията за държавни вземания;
 3.  Да се анализират процедурите по обезпечаването на държавните вземания
 4.  Да се анализират проблемите на контрола по събирането ан държавните вземания
 5.  На база на анализа да се предложат варианти за подобряване на ефективността при събирането на държавните вземания.

За решаването на поставените задачи и достигането на основната цел дипломната работа е разработена в съдържание, увод, две части, заключение и ползвана литература.

 Първата част от настоящата разработка третира въпросите, свързани с нормативната уредба на системата за събиране на държавните вземания. Тук се разглеждат въпроси, свързани с възникването и обособяването на Агенцията за държавни вземания. Подробно се прави анализ на действащото законодателство по въпроса. Направена е пълна характеристика на организацията и структурата на Агенцията за държавни вземания. Особено внимание е отделено на промените в законодателството.

 Втората част на разработката съдържа анализ на технологията и обезпечаването на държавните вземания. В тази част е направен обстоен анализ на процедурите по обезпечаването на държавните вземания. Обърнато е внимание на това, кога и как се пристъпва към действия от страна на публичните изпълнители, в качеството им на длъжностни лица, осъществяващи реално събирането на държавните вземания. Отделено е внимание на правомощията на Агенцията за държавни вземания и на Националната агенция по приходите. Прави се разграничение на контрола по осъществяването на събирането на държавните вземания и характеристика на актовете, при които започва действие по принудително изпълнение на констатирани суми по държавни вземания.

 Във втората част на разработката е направен анализ на проблемите на контрола върху обезпечаването и събирането на държавните вземания. Отделено е внимание на промените, които се очаква да окажат положителен ефект върху ефективността при събирането на държавните вземания. Отделено е внимание на кореспонденциите и взаимодействията между различните държавни институции, имащи отношение към събирането на държавните вземания.

 Направен е опит да се предложат варианти за подобряване на събираемостта на държавните вземания.

....................................................................

2. Дейност на Агенция за държавни вземания

1. Организира и ръководи дейността по обезпечаването и принудителното събиране на публичните вземания освен в случаите, когато действията се извършват от данъчните, съответно от осигурителните органи по реда на Данъчния процесуален кодекс;

2. Установява и събира определени със закон частни държавни вземания;

3. Представлява държавата в производството по несъстоятелност в случаите, когато държавата е кредитор с публични или определени със закон частни държавни вземания;

4. Организира, ръководи и стопанисва местата за публични разпродажби, и поддържа в Интернет актуална информация за продаваните вещи и права;

5. Приема, съхранява, управлява и продава имущества, придобити от държавата в производството по несъстоятелност;

6. Приема, съхранява, управлява и продава всички конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата имущества.

Във връзка с провежданата дейност и отговорности по събирането на държавните вземания Агенцията разполага със съответна стройно изградена структура и организация.

3. Структура и организация на АДВ

Съгласно устройствения правилник на Агенцията за държавни вземания е структурирана в Централно управление и териториални поделения - регионални дирекции. 

В Централното управление е локализиран ръководният орган на Агенцията. Тя се ръководи от изпълнителен директор, подпомаган от заместник изпълнителен директор и главен секретар. 

Изпълнителният директор е ръководен орган на Агенцията за държавни вземания и има следните правомощия:

 1.  представлява агенцията;
 2.  осъществява ръководство и контрол върху изпълнението на нейните функции и носи отговорност за цялостната й дейност;
 3.  планира, разпределя и контролира използването на предоставените бюджетни средства и собствените приходи на агенцията;
 4.  назначава държавните служители и прекратява служебните правоотношения с тях;
 5.  сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в агенцията по трудово правоотношение;
 6.  произнася се по обжалваните актове на органите на агенцията по принудително изпълнение при условия и по ред, определени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 7.  изготвя годишен доклад за дейността на агенцията и го представя на министъра на финансите;
 8.  определя информацията, представляваща служебна тайна.

В изпълнение на горепосочените си правомощията изпълнителният директор:

1. спира започнало и възобновява спряно принудително изпълнение в определените с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс случаи;

2. преразглежда оценки на описани вещи и назначава оценители в определените с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс случаи;

3. посочва вещи лица за извършване на контролна експертиза и определя тяхното възнаграждение;

4. издава наказателни постановления в определените с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс случаи;

5. издава актовете за установяване на частни държавни вземания

6. извършва и други действия, свързани с правомощията му по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, по Закона за събиране на държавните вземания и по други нормативни актове.

Изпълнителният директор може да възложи на заместник изпълнителния директор или на главния секретар сключването на трудовите договори със служителите в агенцията. Също така изпълнителният директор може да възлага някои от своите правомощия на определени от него длъжностни лица от агенцията.

...................................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Както беше изяснено, настоящата разработка е посветена на проблемите на контрола върху обезпечаването и събирането на държавните вземания. Изяснено е, че въпреки въведените нови законови норми, все още не е постигната желаната ефективност при събирането  на държавните вземания.

С приемането и въвеждането на ДОПК се цели да се намалят до минимум възможностите за несъбираеми държавни вземания. 

Може би за прекратяване на съществуващата вече дълги години порочна практика за източване на ДДС от фирми-фантоми е необходимо да се пресичат такива действия още от самото създаване на фирмите. Необходимо е още при регистрацията на всяка една фирма да се създаде нейно данъчно досие, като се проследяват разплащанията на фирмата с изградените държавни институции. Още в първия момент, в който се отчете, че фирмата не е платила някое свое задължение, да се предизвиква съответна проверка или ревизия относно дейността и способността на фирмата да покрива текущите си разходи. Това не би било трудно в съвременния свят на компютъризация и въведените в Националната агенция софтуерни продукти, осигуряващи надеждност и качество на информацията.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  Данъчен процес - Г. Петканов - София
 2.  Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 3.  Закон за Националната агенция за приходите
 4.  Закон за събиране на държавни вземания
 5.  Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
 6.  В. Ненков,Аспекти на развитие на финансовата и данъчната администрация,  Академично издателствоЦенов- Свищов
 7.  Ненков, В.Управление на държавните вземания, сп. Бизнес управление 2002 г.
 8.  Ненков, В.Организационно развитие на данъчната администрация - проблеми и перспективи, сп. Бизнес управление 2004 г.
 9.  Пашев, Константин ВасилевДанъчна политика и администрация  : Теория и практика, София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006г. 
 10.  Устройствен правилник на Агенцията за държавни вземания
 11.  Финанси, Абагар, 2001
 12.  http://www.adv.government.bg/ - официален сайт на Агенцията за държавни вземания
 13.  http://www.minfin.government.bg 
 14.  http://law.dir.bg
 15.  http://www.odit.info

.....................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

правно-нормативна характеристика; Агенция за държавни вземания -нормативна уредба, дейност, структура и организация, документиране на дейността, характеристика; събираемост на държавните вземания


Търси за: правно нормативна характеристика | Агенция държавни вземания нормативна уредба | структура организация | документиране дейността | събираемост държавните вземания

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker