Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВА РАБОТА

Обществен избор и фискална политика

София

2006 г.

Съдържание

Увод 3

1. Разпределение на частните и публични блага 4

2. Гласуването спрямо разходните бюджети във фискалната политика 6

3. Изводи от темата 9

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 11

Увод

Когато макроикономиката постига равновесие, е в състояние на стабилност. Най-благоприятният, оптимален режим на функциониране на икономическата система е при потенциалното равнище на националното /съвкупното/ производство. Тогава се постига пълна заетост /естествено равнище на безработица/ и стабилно равнище на цените /отсъствие на инфлация/.

Икономическите цели на всяко общество, принципите за рационализъм, икономичност, оптимално използване на ограничените ресурси и максимизиране на резултатите от икономическата дейност предполагат разработването на комплекс от мерки,  с които да се оптимизират параметрите на икономическата система. Това се постига чрез разработването на определени икономически политики. Всяка икономическа политика е комплекс от икономически подходи, икономически инструменти и икономически действия за постигане на определени икономически и социални цели. Те се формират върху основата на определени теоретични принципи и концепции. 

.................................................

1. Разпределение на частните и публични блага

Провеждането на икономическа политика се свързва с икономическата роля на държавата и в  частност на правителството. В икономическата теория са разработени две алтернативни /противоположни/ теоретични концепции за намесата на държавата в икономиката. Според класическата теория икономическата роля на държавата трябва да бъде възможно най-ограничена, минимално. Основният принцип в действителност е, че държавата не трябва да се намесва  в икономиката. Тези възгледи се поддържат от съвременните класически направления - монетаризъм, рационални очаквания и др. А според кейнсианската теоретична концепция в условията на несъвършените пазарни структури държавата трябва да се намесва в икономиката. Дж. М. Кейнс определя, че икономическата политика се свежда до държавно регулиране на независимите икономически променливи. В крайна сметка различията в подходите при формулиране на съдържанието, насоките и резултатите от провежданата икономическа политика се определят от степента на държавната намеса в икономиката. В този аспект може да се конкретизира и ролята на държавата в процесите на икономическата стабилизация. 

Фискалната политика може да бъде рестриктивна или експанзивна. Рестриктивната се налага обикновено при прекомерна икономическа експанзия, заплашваща с неконтролируема рецесия или при твърде голям бюджетен дефицит. Докато стимулиращата, която предполага данъчни облекчения, повишава търсенето на инвестиционни и потребителски стоки с цел да засили икономическата активност и осигури условия за излизането от кризисна ситуация.

.........................................

3. Изводи от темата

1. Тъй като предпочитанията към обществените стоки не са изразени, с изключение на случая с малък брой участници, необходимо е бюджетно определяне чрез процес на гласуване.

2.  Гласуването чрез мнозинство може да доведе до случайни решения, които ще зависят от съгласуваността, в която въпросите са обединени по двойки.

3.  Ако предпочитанията имат само един пик, тогава средният гласоподавател побеждава.

4.  Приложен към различни фискални избори, процесът на гласуване е най-прост, когато се решава размерът на бюджета за една обществена стока с фиксирана данъчна ставка. Проблемът значително се усложнява, ако бюджетните съставки и данъчната структура варират.

5.  Плурализмът и точковото гласуване водят до по-представителни резултати, тъй като се отразява интензивността на предпочитанията. Но употребата на стратегия при гласуването може да попречи на ефективния резултат.

6.  Съществуват възгледи, че политиците максимизират гласовете чрез предлагане на популярни мерки и по този начин се съобразяват с предпочитанията на гласоподавателите. Политиците могат също да се наложат като ръководители чрез управляване на тези предпочитания.

.....................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  Златев, М. Бюджетните аспекти на либерализма в България. С. 
  2.  Станчев, К. Предизвикателствата пред българската икономика: 2002 г.  и след това. ИПИ бюлетин бр.55/2001.
  3.  Улф, Чарлз. Пазар или държавна намеса. ИПИ, 2000.
  4.  Предизвикателства пред фискалната политика”; с-еФинанси, бр. ІІІ, март 2004 г. Автор Иван Павлов.

.......................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа схеми.

Ключови думи:

обществен избор; фискална политика; частни и публични блага; разходен бюджет


Търси за: обществен избор | фискална политика | частни публични блага | разходен бюджет

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker