Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Данъчна система и данъчна политика

София, 2007 г.


Съдържание

1. Данъчна система 3

2. Данъчна политика - същност, тенденции 6

3. Принципи и начини на данъчно облагане 7

3.1. Поголовно облагане с данъци 9

3.2. Пропорционално данъчно облагане 9

3.3. Проресивно данъчно облагане 9

4. Видове данъци 11

5. Тенденция към нарастване на данъчната квота и бреме 14

Заключение 16

Използвана литература 19


........................................

Данъчната система в литературата обикновено се квалифицира като монистична и плуралистична, а така също като историческа и рационална.

Монистичната данъчна а система има главно или дори само теоретико-познавателно действие. Тя се свежда до съществуването и прилагането на един единствен данък. Идеята за единния данък е твърде стара. За пръв неин автор се счита Р. Блойс, който предложил за предмет и мащаб на единствения данък броят на огнищата. Тогавашният крал - Хенрих III се опитал през 1576 г. да приложи идеята на Блойс, но разточителната му финансова политика бързо го принудила да въведе и други данъци.

През XVIII в. идеята за единствения данък се е защитавала от т.н. летящи манускрипти. Неин поддръжник е бил и Джон Лок, а Мирабо я внушавал и препоръчвал на пруския крал след смъртта на Фридрих Велики.

Ревностни привърженици на идеята за единствения данък са били и физиократите. В съответствие с тяхното учение за чистия доход, те са считали, че единствената производителна класа са земевладелците, които създават чистия доход на нацията. Доколкото всички останали доходи, според тях, имат за източник чистия доход, създаван в селското стопанство, дотолкова и всички данъци върху тях в края на краищата се понасят от чистия доход на земеделската класа. Ето защо те са предлагане въвеждането на един единствен данък, който непосредствено да обхване своя единствен реален източник - данък върху земята (земната рента) - Importunique.

…………………………….

3.2. Пропорционално данъчно облагане

Пропорционалното облагане е много по-равномерен и справедлив начин за облагане с данъци в сравнение с поголовното. Една от древните му форми е данъкът десятък. Широко приложение в съвременните условия има по отношение облагането на юридическите лица, тъй като облагането с косвени (оборотни) данъци по принцип е пропорционално. Същността на този начин на облагане се изразява в това, че размерът на данъка остава един и същ независимо от измененията в обема (сумата) на облагаемата основа, а данъчното задължение се изменя пропорционално спрямо измененията в облагаемата данъчна основа. Най-характерно за пропорционалното облагане, е че данъчното задължение е пропорционално на данъчната основа. Поради това то не води до промени в съотношението на доходите преди и след тяхното облагане, то се запазва. Външно погледнато пропорционалното облагане е равномерно и справедливо, но в действителност не е точно така, особено когато се отнася за облагане на физическите лица.

………………………….

Разграничаването на данъците на преки и косвени може да стане в зависимост от това дали засягат трайни обекти, или инцидентни факти и събития. В първия случай данъците са преки, а във втория косвени.

Най-често данъците се делят на преки и косвени в зависимост от обекта на облагане. Когато данъците имат за свой обект на облагане имущества, богатства или доходи, те се считат за преки. Когато с тях се облага производството на стоки или оказването на услуги, респективно реализираните обороти от дадени стоки или оказани услуги, и данъците се калкулират в цените на стоките и услугите, те се считат за косвени.

Преките данъци облагат имущества, богатства, доходи, фактори на производството но при неговото получаване или реализиране. Косвените данъци облагат дохода при неговото разходване за покупка на предмети за потребление и заплащане на услуги, в цените на които те предварително са включени.

По отношение на преките подоходни данъци, косвените са допълнителни, тъй като след като веднъж са обложени доходите при получаването им с преки данъци, при потреблението им те се облагат отново с косвени. При преките данъци облагането може да се свърже със социално-икономическото положение на данъкоплатеца, като се приложи прогресията. Облагането с косвени данъци е само пропорционално, поради което тези данъци имат антисоциален характер. Съотношението между двата вида данъци е приблизително 1:1.

…………………………..


Използвана литература

  1.  Закон за корпоративното подоходно облагане - обн. ДВ бр. 115 от 05.12.1997 г.,.... изм. и доп. бр. 119 от 27.12.2002 г., бр. 42 от 09.05.2003 г.; бр. 109 от 16.12.2003; бр. 18 от 05.03.2004 и бр. 53 от 22.06.2004;
  2.  Закон за облагане доходите на физическите лица - обн. ДВ бр. 118 от 10.12.1997 г....изм. и доп. бр. 118 от 20.12.2002 г., бр. 42 от 09.05.2003 г.; бр. 112 от 23.12.2003 г.; бр. 53 от 22.06.2004 и бр. 70 от 10.08.2004 г.
  3.  Статев, С., Илиев, П. Макроикономика. С., ЦДО, НБУ, 2003;
  4.  Новото данъчно законодателство през 2004 г. - Георги Петков, Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, изд. на ИК “Труд и право”, София 2004 г.;
  5.  Данъчно облагане и счетоводно приключване 2004 г. - авторски колектив (Анета Георгиева, Цветана Янкова и др.); изд. ИК “Труд и право”, София 2004 г.;
  6.  Писма и становища на Главна Данъчна Дирекция по приложението на данъчното законодателство (2004 и 2005г.);
  7.  www.nsi.bg
  8.  www.government.bg
  9.  www.econ.bg
  10.  www.ced.bg

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

данъчна система, данъчна политика, принципи и начини на данъчно облагане, поголовно облагане, прогресивно облагане, пропорционално облагане, данъчно бреме, имуществени данъци, патентен данък, акцизи, подоходни данъци, ДДС, преки и косвени данъци


Търси за: данъчна система | данъчна политика | принципи начини данъчно облагане | прогресивно облагане | пропорционално облагане | данъчно бреме | имуществени данъци | патентен данък | акцизи | подоходни данъци | ДДС | преки косвени данъци

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker