Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

ДИПЛОМНА РАБОТА

ТЕМА

МИТНИЧЕСКА СИСТЕМА - МИТА И МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съдържание

УВОД 3

Взаимодействие на митническата администрация  с останалите държавни, общински и други институции, функциониращи на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) при осъществяването на митническия контрол 4

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ 6

Поставяне на стоките под митнически режими. Деклариране на стоките. Единен административен документ 10

Митнически режими и митнически контрол при спазването им 19

Митнически контрол върху вноса и износа на физическите лица 45

Митнически контрол на различните видове превозни средства, техните екипажи и на международните пощенски пратки 60

Митнически контрол на стоките под покритието на карнети АТА и ТИР. Други международни митнически конвенции 76

Митнически  контрол,  осъществяван в свободните зони и в свободните складове 83

Заключение 96

Използвана литература 97

УВОД

Международните митнически конвенции представляват междудържавни споразумения, които имат имуществено значение в сравнение с действащите национални законодателства, тъй като тяхното правно действие е от ранга на международен закон. Това налага хармонизирането режима по вноса и износа с цел интегрирането в европейските структури и структурите на Световната търговска организация.

Целта на настоящата разработка е да се характеризира МИТНИЧЕСКА СИСТЕМА , като се обхванат различните направления под формата на внос, износ и транзит, с които се извършва движението на външнотърговските стоки. Обект на по-задълбочено наблюдение са същността и условията за извършването на междудържавните стокови обмени, чието приложение се явява едно от основните изисквания за изпълнението на ангажиментите по присъединяването на България към Европейския съюз. Това се явява съществен фактор за приспособяването на българската митническа дейност към съществуващите европейски изисквания, още повече, че след приемането на Република България от Европейския съюз преминаването през нейните граници няма да бъде правопораждащ факт.

Направените изводи и анализи са изведени от международните митнически конвенции в оригинален вид, с което се цели изграждането на достоверни и правдоподобни оценки на съществуващия митнически ред. Именно събирането на практиката по принципните въпроси и разглеждането на теоретичните постановки е основата за разработването на настоящата работа.

Заключение

Основната функция на метническия контрол е защита на икономическите, социалните и политическите интереси на страната. Приоритетно от икономическите интереси на Р. България митническия контрол защитава външнотърговските интереси и в голяма степен интересите на националното производство. В тази връзка от съществено значение е и съвместната борба на оторизираните държавни органи в борбата срещу различните форми на корупция. Необходимо е да се  вземе под внимание обстоятелството, че съприкосновението на чуждестранният турист или бизнесмен с митническите органи на ГКПП е първо негово впечатление от нашата страна и много често то те явява определящо за бъдещото му отношение към нея и към нашия народ.

Ето защо от качеството на упражнявания митнически контрол и от граничния контрол като цяло зависят  по косвен начин в редица случай бъдещите инвесторските планове на потенциални чуждестранни инвеститори или планове за традиционен рекреационен туризъм на цели семейства от водещи в икономическо отношение страни. В качествено отношение за подобряване на ефективността на митническия контрол относно ускоряването на процедурата по обмитяването на проверката на вещите и багажите на физическите лица по начин, сходен с този на страните от ЕС и другите държави, има още много какво да се желае от митническите органи. Възможно е да се направи изводът, че колкото по-скоро качеството на упражнявания митнически контрол и граничен контрол като цяло се доближава до този, упражняван в посочените страни, толкова по бързо и в по-голяма степен международният имидж на България ще се повиши.


Използвана литература:

 1.  Данъчен и митнически контрол - Й. Аврамов
 2.  Изпълнение на външнотърговски сделки - И. Гълъбов
 3.  Борислав Найденов, Международни търговски конвенции и кодекси, изд. на Far Eastern Trade Intern. CO. LTD., С., 1993г.
 4.  Марин Тетевенски, Митнически контрол. Проблеми при прехода към пазарна икономика, София: Персонал-консулт, 1993 г.
 5.  Закони и други; Митнически режим България; София; Дъга, 1999 г.
 6.  България. Закони и други; Ново митническо законодателство, София: Труд и право, 1999 г.
 7.  България. Закони и други. Митнически режим на Република България, София: Паралакс; 1998 г.
 8.  България. Закони и други. Митнически режим (състав: Александър Колчев, Пламен Ангелов), София: Паралакс, 1999 г.
 9.  Костадин Иванов. Мита и митнически контрол, София: Мисъл 2000
 10.  Петър Младенов. Митнически процес и контрол, София: Ciela 1999
 11.  М. Динев, Избор на оптимална стратегия на контрол, сп. Проблеми на социалния контрол, 1986 г., бр. 8, стр. 96
 12.  А. Атанасов и др., Контрол върху стопанската и бюджетната дейност, НС, София, 1968 г., стр. 14-18
 13.  А. Атанасов и др., Стопански и финансов контрол, НС, София, 1984 г. стр. 31
 14.  Екатерина Величкова, Международни транспортни документи. Външна търговия, 1995 г.
 15.  Екатерина Величкова, Международни товарни превози по река Дунав, Външна търговия, 1995 г.
 16.  Икономическа мисъл, Външноикономическите отношения на Република България, 1/1997
 17.  Правна мисъл, Действие на тарифно-митническата норма във времето, 1/1997, стр. 51-65
 18.  Български счетоводител. Митническата територия и митническата граница след присъединяването на България към ЕС; 11/2000
 19.  Финанси на фирмата, Въведение в новия Закон за митниците, 2/1998
 20.  Финанси на фирмата, Новият Закон за митниците - поредна крачка към европейската интеграция, 3/1998, стр. 18-22
 21.  Съвременно право, Понятието митническа граница, 1/2000, стр. 26-39
 22.  Български счетоводител. Превози под митнически надзор осъществявани при покритието на Карнет ТИР, 2/2000, стр. 22-23
 23.  Алтернативи, Традиционни форми на митническия контрол, 4-6/2000
 24.  Български счетоводител, Вносното митническо задължение съгласно новото митническо законодателство, 11/1999, стр. 27-28
 25.  Български счетоводител, Актуални проблеми на митническото законодателство у нас.

Дипломната работа съдържа статистическа информация.

Ключови  думи: ГКПП, митнически контрол, АТА, свободни зони, свободни складове, пощенски пратки, карнети, международни митнически конвенции, ЕС.


Търси за: ГКПП | митнически контрол | АТА | свободни зони | свободни складове | пощенски пратки | карнети | международни митнически конвенции

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker