Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 14.00 лв


РЕФЕРАТ

на тема:

СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ И ПРОБЛЕМИ НА ФИСКАЛНАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

01.2006

Съдържание:

1. СЪЩНОСТ 3

2. ОСНОВНА ЦЕЛ 3

3. ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСОВАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 4

4. ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ 4

  1.  СЪЩНОСТ

           Две институционални нива осигуряват публични блага в публичния сектор- централизирано и децентрализирано. Те пораждат определена система за разпределение и преразпределение на финансовите ресурси в публичния сектор, наречена фискална децентрализация. Тя разглежда вертикалната структура на публичния сектор и фискалните взаимоотношения между различните нива на управление в тази структура.,т.е. на местните власти да се предоставят такива по вид и размери приходи, които да осигуряват изпълнението на делегираните им задължения и отговорности по осигуряване на публични блага, съответстващи по количество и качество на предпочитанията на местното население.

  1.  ОСНОВНА ЦЕЛ

           Предоставяне на публични услуги по количество, качество и цени, съответстващи на потребностите и съобразени с възможностите на гражданите, на основата на устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности на общините със стабилни приходоизточници и ефективен граждански контрол.

Основната цел се достига чрез реализирането на следните подцели:

  1.  Предоставяне на приходни и разходни правомощия на най-близкото до гражданите публично равнище съгласно принципа на субсидиарност.
  2.  Разходните отговорности съответстват на приходоизточниците.
  3.  Общините максимално се съобразяват с предпочитанията на гражданите при определянето на вида, обхвата, ресурсното и ефективното предоставяне на общинските публични услуги.
  4.  Общините развиват и повишават своята компетентност в сферата на финансовото управление и стриктно спазват финансовата дисциплина.
  5.  Баланс между свободното упражняване на местен избор и необходимостта от финансова стабилност на национално равнище при осигуряване на определени стандарти на услугите
  6.  Прозрачност и равнопоставеност към субектите от публичната сфера от страна на държавата.

………………………………

  1.  Ключови думи:  същност, цели и принципи на финансовата децентрализация,  проблемни области, финансиране на общинските разходни отговорности, подобряване на нормативната среда

Темата е изготвена 01.2006г.

В темата не са посочени източници на информация.


Търси за: цели принципи финансовата децентрализация | проблемни области | финансиране общинските разходни отговорности | подобряване нормативната среда

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 14.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker