Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


               

           

                           

   

                               РЕФЕРАТ

                                 

                                    на тема:

ВЪЗНИКВАНЕ, СЪЩНОСТ И ФУНКЦИЯ НА БЮДЖЕТА. ВИДОВЕ БЮДЖЕТИ.

06.2006 г.

                   

 Бюджетът  е най - обобщаващото понятие на финансите. В него намират отражение и се обединяват  различните финансови методи и форми - разходи, приходи, данъци, заеми. В процеса на упражняването и изпълнението на бюджета всички тези външни самостоятелни методи и форми  образуват единство, което намира изражение в провежданата обща финансова  политика.

Терминът “бюджет“ първоначално се свързва с  парите на краля и дословно означава - кралския чувал, в който се пази държавното съкровище. Смисълът, който се влага днес в думата  “бюджет “ е малко по - различен. От началото на 19 век досега  в общи линии господства тезата, че бюджетът не е  това, с което се носят или , в което се съхраняват паричните ресурси, а финансов документ отразяващ държавните приходи и разходи.

Бюджетът е по скоро картина изобразяваща  различни, извършвани последователно операции за определен период от време.

 В условията на пазарно стопанство  държавата и местните органи за управление изпълняват определени функции свързани с управлението, отбраната, поддържане на реда, здравеопазването, образованието, културата и т.н.

Чрез бюджетната система се осъществява  съсредоточаване на част от националния доход в “ръцете “ на държавата и местните органи  за управление с цел тяхното финансово осигуряване за изпълнение на възложените им задачи.

 Акумулирането на необходимите финансови средства се осигурява чрез различни данъчни плащания, такси, имитиране на държавни ценни книжа, получени заеми, лихви и други постъпления в полза на бюджета.

 Същността на бюджета може да се разглежда  в три аспекта:  етико-

логичен, юридически и икономически.

Етимологичният има латински произход и означава кожена чанта , с която са внасяни разчетите на финансовия министър за приходите и разходите на държавата  в Парламента  за да бъдат утвърдени. В последствие така започва да се нарича съдържанието  в  чантата. Другото му значение е на държавен чувал, в който се пази държавното съкровище или финансов документ за приходите и разходите на държавата.  Съществували са много наименования, общото обаче при ползването на понятието “бюджет” е, че то е  свързано с  парите на държавата.

……………………

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1.Грозданов Б.,”Финанси”,  Велико Търново - 1999 г.

2.Баташки Г., Меразчиев В.,”Бюджетно счетоводство”,Свищов 1999 г

3.Адамов В., Лилова Р.,”Финанси”, Велико Търново 1997 г.

……………………….

Ключови думи: същност на бюджета (юридически, етимологичен и икономически аспект), бюджетни функции и принципи, обхват на бюджета, видове бюджет (централен, местен), приемане и формиране на централния бюджет.

Темата не съдържа таблици и графики


Търси за: същност бюджета | юридически | бюджетни функции принципи | обхват бюджета | видове бюджет | централен | местен

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker