Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (26 лв)  24.70 лв Нова цена!


Стопански колеж  - УНСС

Специалност: Счетоводство

РЕФЕРАТ

по

Данъчен контрол

ТЕМА:

Агенция за събиране на държавни вземания, принудително изпълнение по събиране вземанията

зимен семестър

уч. 2006/2007г.

София


СЪДЪРЖАНИЕ

I. Агенция  за събиране на държавни вземания 3

Увод 3

1. Организационна структура на Агенцията за държавни вземания 4

2. Функционална структура на агенцията за държавни вземания 6

3. Функционална структура на регионалните дирекции и териториалните подразделения към агенцията за държавните вземания 11

II. Принудително изпълнение по събиране на вземанията - предмет, способи, действия и др. 13

1. Обща характеристика на данъчното производство при принудително събиране на вземания 14

2. Начини за принудително събиране на публичните вземания 16

Използвана литература: 26


I. Агенция  за събиране на държавни вземания

Увод

Агенцията за държавни вземания (АДВ) е създадена през 1999 г. с изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания.
Основните функции на АДВ и правомощията на нейните органи са уредени в Закона за събиране на държавните вземания(ДВ, бр. 46/07.05.2002г) и
Данъчен процесуален кодекс(ДВ, бр. 45/30.04.2002), който разграничава публичните от частните вземания на държавата и общините и определя реда за доброволното и принудителното събиране на публичните вземания, каквито са данъците, митата, задължителните осигуровки и други вноски към бюджета.

Агенцията за държавни вземания обезпечава и събира принудително публичните вземания. Освен това, АДВ издава актове за установяване на наличието и размера на определени със закон частни държавни вземания, каквито са тези по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990г., вземанията на закритите държавни фондове-Държавен фонд за реконструкции и развитие и Държавен фонд "Енергийни ресурси", вземанията, придобити от държавата от банките в несъстоятелност, както и вземанията по предоставени държавни гаранции и кредитни споразумения.

Агенцията за държавни вземания участва във всички дела по несъстоятелност, когато държавата е кредитор с публични вземания. Съгласно Закона за събиране на държавните вземания, АДВ приема, съхранява и продава всички конфискувани или отнети в полза на държавата вещи.

Агенцията за държавни вземания е юридическо лице в системата на Министерство на финансите. Издръжката и се формира от:

……………………..

II. Принудително изпълнение по събиране на вземанията - предмет, способи, действия и др.

  1.  Обща характеристика на данъчното производство при принудително събиране на вземания

Чрез данъчното производство се характеризира специфичната организация за провеждане на данъчния контрол от данъчната администрация с цел установяване на дължимите данъци и другите публични вземания от физическите и юридическите лица.

При откриване на данъчното производство публичният изпълнител изпраща на длъжника съобщение , с което му дава 7 дневен срок за доброволно изпълнение.

Съобщението трябва да съдържа номера на подлежащия на принудително изпълнение акт и номера на изпълнителното дело, взискателя и предупреждение към длъжника, че ако в дадения му срок не изпълни задължението си, ще се пристъпи към принудително изпълнение.

Когато са налице няколко отделни изпълнителни основания за различни публични задължения, се образува едно изпълнително дело, като се осигурява отчетност  за погасяването на всяко от тях.

В случаите когато не са наложени обезпечителни мерки, принудителното изпълнение върху вземанията на длъжника и върху негово движими и недвижими вещи се извършва чрез налагане на запор, съответно чрез вписване на възбрана с постановление на публичния изпълнител.

 Принудителното производство се спира с разпореждане на органа по принудителното изпълнение при наличието на следните обстоятелства:

В случай ако след изтичане на срока за подаване на декларацията не е подадена такава, то по искане на органа за принудително изпълнение, районният съдя определя срок за приемане или отказ от наследството.

За срока на спирането на принудителното изпълнение не се начисляват лихви.

…………………

Използвана литература:

  1.  Данъчна и финансова администрация - Валери Ненков, Валентин Милинов, Бисер Кръстев, Бойко Петев. Изд. “АБАГАР” В.Търново
  2.  http://www.adv.government.bg/ - официален сайт на Агенцията за държавни вземания
  3.  Аспекти на развитие на финансовата и данъчната администрация. В. Ненков ; Академично издателство “Ценов”- Свищов
  4.  Данъчен процес - Г. Петканов - София

……………………..

Темата е изготвена: 10.2006

Темата съдържа много графики.

Ключови думи: организационна структура на Агенцията за държавни вземания, функционална структура на агенцията, регионалните дирекции и териториалните подразделения, принудително изпълнение по събиране на вземанията - предмет, способи, действия; обща характеристика на данъчното производство при принудително събиране на вземания;


Търси за: функционална структура агенцията | способи | действия

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (26 лв)  24.70 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker