Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Курсова работа

На тема:

Структура на БВП по елементи на крайно ползване - състояние и динамика

02.2007

Съдържание:

1. Брутен вътрешен продукт - общи положения 2

2. БВП на България през 2006 - състояние и динамика 4

3. Използвана литература 9

4. Приложения: 9

4.1. Графика БВП 1997 - 2006 9

4.2. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ  И ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2006 ГОДИНА 10

  1.  Брутен вътрешен продукт - общи положения 

В брутният вътрешен продукт (БВП) е мярка за количеството произведени стоки и услуги за определен период от време в даден географски район. Това е един от начините за измерване на националния приход и продукция. Често брутният вътрешен продукт се използва като показател за стандарта на живота на определена нация, но има икономисти, които са против това.

Брутният вътрешен продукт е крайната стойност на всички стоки и услуги, произведени в границите на определена географска територия за известен времеви период. Най-често периодът е годишен и ако не е споменат, се има предвид годишен. Това означава, че БВП на България е годишният БВП на България. Трябва да се прави разлика между БВП и брутен национален продукт, в който влизат и приходите от инвестиции в чужбина.

Има два вида БВП, номинален и реален. И при двата вида, най-общо казано, се използва формулата БВП=[b]P[/b]*[b]Q[/b], където [b]P[/b] е векторът на цените, а [b]Q[/b] е векторът на произведените количества. При номиналния БВП [b]P[/b] се променя всяка година заедно с инфлацията, докато за реалната стойност се избира само едно [b]P[/b], да кажем цените от 2006 г. При наличието на инфлацията номиналната стойност обикновено ни кара да вярваме, че растежът на икономиката е по-висок от реалния.

Обикновено БВП се изразява чрез следното уравнение: БВП = C + I + G + NX където:

.......................

Използвана литература

- Икономикс ІІ част - автор Лилия Йотова

- www.wikipedia.org

- www.nsi.bg

- www.nchi.government.bg

- www.stat.bg

- www.aeaf.minfin.bg

……………

Темата съдържа:

Ключови думи: БВП (GDP), C + I + G + NX (consumption, investment, government purchases, net export), брутен вътрешен продукт на България през 2006 - състояние и динамика, темп на растеж на инвестициите, потреблението, внос и износ, развитие в отделни сектори, цени.


Търси за: БВП | GDP | брутен вътрешен продукт България през 2006 състояние динамика | темп растеж инвестициите | потреблението | внос износ | развитие отделни сектори | цени

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker