Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (22 лв)  20.90 лв Нова цена!


ВТУ „С В Е Т И   С В Е Т И   К И Р И Л    И   М Е Т О Д И Й”

 

С Т О П А Н С К И     Ф А К У Л Т Е Т

Р Е Ф Е Р А Т

на тема:

Държавни разходи

2006г.  

Съдържание:

1. Същност на държавните разходи 3

2. Класификация на държавните разходи 4

3. Разходи за управление 6

4. Военни разходи 6

5. Социални разходи 6

6. Разходи за здравеопазване 7

7. Разходи за култура 7

8. Роля на държавните разходи за стимулирането на икономическата дейност. 8

9. Използвана литература: 10

1. Същност на държавните разходи 

По своята икономическа същност държавните разходи представляват част от финансовите ресурси, които държавата насочва за задоволяването на обществените потребности. Политиката в областта на държавните разходи обхваща преразпределителния процес между и в различните нива на управление, като се цели изпълнение на правителствените приоритети и постигане на по-високи нива на ефективно и ефикасно използване на бюджетните ресурси. Националната разходна политика се провежда в три основни направления. Първото направление е финансиране на правителствените приоритети, реализирани чрез бюджетите на държавните органи и финансиране на самостоятелните и автономни бюджети. Оценка на ефективността и ефикасността на бюджетните предложения на държавните органи и самостоятелните и автономни бюджети. Координиране на  предложенията и алтернативите засягащи държавните разходи, като се оценява ефекта от евентуалното им финансиране. Второто направление е съставяне, изпълнение и отчитане на държавния бюджет в частта за общините и на трето място ежегодно планиране на държавните субсидии за реалния сектор и контрол върху тяхното ефективно и целево използване. Държавно финансово подпомагане в областта на нефинансовите предприятия и селското стопанство, разпределение на паричните постъпления по сделките за приватизация на държавните предприятия и паричните постъпления от концесии.

Чрез разходите по държавния бюджет и по бюджетите на общините се задоволяват основните национални и регионални потребности, свързани с производството на стоки и услуги и повишаване на социално-културното равнище на населението. Публичните разходи се насочват преди всичко  за финансиране на съдебната власт, отбраната, сигурността, държавните и местните органи на управление, образованието, здравеопазването, културата, просветата и други социални дейности. Обемът и структурата на публичните разходи зависят от множество фактори. При съвременните икономически условия  разходите в по-голяма степен зависят от приходната част на бюджета и с намаляване на постъпленията се намаляват и разходите. В момента делът на държавните разходи в националния доход е около 60 на сто. Този голям обем от парични ресурси обаче не е гаранция за ефективна политика по държавните разходи. За да бъдат максимално ефективни направените държавни разходи е необходимо на първо място да не затрудняват или ограничават възпроизводството на капитала, винаги да съдействат за увеличаване на обществените ползи и не на последно място трябва да бъдат съобразени с икономическия принцип „възможно най-големи резултати, постигнати с възможно най-ниски разходи”.

Може да се каже, че разходите за инвестиции, образование, здравеопазване или социално осигуряване са обосновани. Разходите обаче  за управление, военни цели или тези свързани с държавния дълг са нерезултатни. Дори високият относителен дял на тези разходи е една от причините, които могат да се посочат за появата на инфлацията.

……………

6. Разходи за здравеопазване

В областта на здравеопазването финансите се насочват за управление, контрол и регулиране на дейностите, освен това за многопрофилни болници  за активно лечение, за общински болници диспансери и хигиеноепидемологичните инспекции.Използват се още за обзавеждане и строителство на здравни заведения и други дейности по здравеопазването.Ето например Министър Гайдарски откри реконструираното отделение по гастроентерологична и онкохирургия на Александровска болница. Това е хирургията, в която и самият той оперира. Ремонтът е на стойност 250 хил. лв., като парите са от бюджета на здравното министерство. Скоро ще започне и ремонтът на Инфекциозната болница в Плевен. За столичната обаче ще се търсят средства от предприсъединителните фондове  Поради променената система на финансиране на здравните заведения  - през 2006г. те се финансират от единен източник (НЗОК), докато през 2005г. се финансираха частично от Министерството на здравеопазването, разходите за субсидии са по-ниски от същите към октомври 2005г. Трийсет милиона лева повече, или 120 млн. лв. общо, са определени и за лекарства на онкоболните през следващата година по думите на мин. Гайдарски.

……………… 

9. Използвана литература:

  1.  Грозданов „Финанси”
  2.  доц. Д-р. Иванов Павлин - лекции
  3.  http://www.minfin.govenment.bg
  4.  http://www.libertarium.net
  5.  http://www.ime.bg/ 
  6.  http://www.dnevnik.bg    
  7.  http://www.capital.bg 

…………………………..

Темата е изготвена 12.2006

Темата не включва таблици и графики

Ключови думи: същност и класификация на държавните разходи, разходи за управление и администрация, военни и социални разходи,  разходи за здравеопазване, разходи за култура, роля на държавните разходи за стимулирането на икономическата дейност.


Търси за: същност класификация държавните разходи | разходи управление администрация | военни социални разходи | разходи здравеопазване | разходи култура | роля държавните разходи стимулирането икономическата дейност

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (22 лв)  20.90 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker