Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

КУРСОВА РАБОТА

по

Митническо и финансово разузнаване

на тема:

Контрабанда - същност и предмет

спец. Митническо разузнаване и разследване

Варна, 2005 г.

Съдържание:

1. Контрабанда - същност 3

2. Контрабанда - предмет 5

2.1. Стокова контрабанда. 6

2.2. Масова контрабанда “куфарна търговия” 7

2.3. Трафик на наркотици, хора и исторически ценности 8

3. Заключение 9

Библиография: 9

……………………………………….

Всяка контрабанда е винаги незаконна дейност, която, с оглед спецификата на тази операция, има трансграничен характер - нарушават се законодателствата на повечето страни. Естествено, при съществуването на контролни органи - гранична полиция, митнически власти, пътна инспекция и т.н., подобни операции трябва да се извършват по скрит начин. Това означава, че извършителите на тази дейност се стремят в максимална степен да прикрият престъпния й характер, използвайки легалните форми на внос/износ. Тази констатация важи и за онези случаи, когато престъпната дейност се извършва със знанието и/или съдействието на длъжностни лица.

Контрабандата се извършва с използване на различни незаконни форми, методи и средства. Тя е наказуема по наказателните закони на всички страни и за нея в различните законодателства е установена административна или наказателна отговорност. В България формите на изпълнителното деяние при престъплението “контрабанда” са посочени в чл. 234 на Наказателния кодекс. “Митническата измама” е правно регламентирана в чл. 234А от Закона за митниците. Трябва да се спомене обаче, че част от прийомите, използвани при престъплението “контрабанда” се използват и при митническата измама. В правен аспект контрабандата се разглежда като престъпление и като административно нарушение, за което се предвижда наказателна или административна отговорност, регламентирани съответно в НК и в Закона за митниците (ДВ, бр. 15, 1998 г.).

………………………………………….

Корупцията и контрабандата са неразривно свързани. Когато трябва да се пренесе нещо през границата на страната или във вътрешността, да се избегне плащането на митните сборове и другите държавни вземания, се налага съдействието на граничните и държавни служители - контролни, паспортни, митнически и т.н. Корупцията е особено често срещано явление при стоковата контрабанда.

………………………………………

За контрабандата са характерни много от елементите и проявите на организираната престъпност. Наблюдението върху планирането, подготовката и извършването на подобни престъпления, реализацията на незаконно внесените стоки в страната, интегрирането на приходите от престъпната дейност, корумпирането на длъжностни лица и високата степен на конспиративност при тези действия показват, че в страната съществуват изградени престъпни структури, занимаващи се с контрабанда. Тези структури имат ясно обособени отделни йерархични нива, като отношенията на подчиненост и авторитет се контролират чрез ефективни санкции/наказателни мероприятия.

Библиография:

  1.  Гиргинов, А.: Наказателно право на Р България, обща част, С., 2002 г.
  2.  Гиргинов, А.: Наказателно право на Р България, особена част, С., 2002 г.
  3.  Владимиров, Р.: Съучастие при усложнена престъпна дейност, Русе, 1996.
  4.  Корупция и контрабанда: мониторинг и превенция, Център за изследване на демокрацията, С, 2000

Темата е разработена 2005 г.

В темата няма графики, таблици, картнки.

Ключови думи:

контрабанда, куфарна търговия, трафик, гранична полиция, митница, търговия, наркотрафик, стокова контрабанда, контрабанден канал, корупция


Търси за: контрабанда | трафик | митница | търговия | наркотрафик | корупция

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker