Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Инвестиране на средствата при капиталопокривната пенсионна система

2007

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. ВЪВЕДЕНИЕ 3

2. Същност и характеристика на пенсионните фондове като финансови институции 4

3. Видове пенсионни фондове 5

4. Предпоставки за възникване на пенсионните фондове в България 8

5. Видове схеми за доброволно пенсионно осигуряване в България 9

6. Управление на средствата в пенсионната система 11

7. Регулирани пазари на ценни книжа 11

8. Оценка на инвестиционните инструменти 11

9. Минимално равнище на доходността 14

10. Стойност на един дял в пенсионния фонд 20

11. Доходност за един дял 21

12. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Бъдеще на частното пенсионно осигуряване в                                                  България 22

1. ВЪВЕДЕНИЕ

 

След относително дълъг период на прекъсване на дейността по доброволното пенсионно осигуряване, от три - четири години в България тя отново бе възстановена. На пазара се появиха пенсионни фондове, някои от тях наричани и компании, изпреварващи законодателството в областта на доброволното пенсионно осигуряване. Започнаха да функционират поредица от пенсионни фондове и пенсионноосигурителни компании. Тяхното основно предназначение е да организират допълнително доброволно осигуряване за всички лица, които са осигурени в системата за задължително социално осигуряване, но поради незадоволителния размер на предоставяните от него пенсии, желаят да повишат пенсионните си доходи. Една част от тях се отличават със своя професионален профил като например Железничарският пенсионен фондФеростради ново сформиращият се Пенсионен фонд към Българската земеделска камара. По-голямата час, между които добилите популярност: Пенсионноосигурителна компанияДовериеАД, Пенсионноосигурителна компанияСъгласиеАД, Български пенсионен фонд АД, Пенсионен фондБългария - животи др., адресират дейността си към всички частни лица и работодатели, които желаят за своя сметка да си гарантират или да гарантират на своите работници една допълнителна пенсия.

……………………………………………..

4. Предпоставки за възникване на пенсионните фондове в България

 

Възникването на пенсионни фондове за допълнително доброволно осигуряване в България не е случайно. То се обуславя от няколко причини. Бяха дадени някои преференции от страна на правителството, касаещи вноските на работодател и / или работници и служители, постави се задължително изискване 85% от вноските да се инвестират в ДЦК, за 40% неснижаем остатък на последните през годината с оглед гарантиране парите на осигурените. Промяната на осигурителните отношения се обуславя и от демонополизацията на държавната собственост на децентрализацията на държавното управление с сферата на пенсионното осигуряване. Либерализацията на икономическите отношения, навлизането на капитали отвън, определя натрупването на парични средства, които се използват като начален капитал за създаване на пенсионните фондове. Осъществяването с участие на работодателите допълнително пенсионно осигуряване, мотивира служителите към повишаване на производствената ефективност. Вноските, които работодателите правят на своите работници се явяват своеобразна форма на необлагаем доход. Поради значението на допълнителните пенсионни фондове за повишаване равнището на осигурителната защита, както и поради преференциите при данъчното облагане на вносителите на осигурителните плащания, допълнителното пенсионно осигуряване стана силно предпочитано сред каталога от мерки на фирмената социална политика в България. 

Ако от данъчните и други преференции зависи в голяма степен решението, както на работниците, така и на работодателите да сключат договори за допълнително осигуряване, не по-малко значение имат и договорните условия, предлагани от пенсионните фондове както и гаранциите за законосъобразни и целесъобразно управление и изразходване на набраните във фондовете парични потоци.

……………………………………………….

10. Стойност на един дял в пенсионния фонд

 Едно от основните положения за системата на пенсионно осигуряване на капитало - покривен принцип предоставената на осигурените лица свобода на избора на пенсионен фонд. 

Лицата избират дружеството, в което искат да членуват, като имат правото да прехвърлят осигуряването си в друго такова по своя преценка. 

Следователно законовата рамка трябва да осигури тази свобода на избора на пенсионен фонд, както и да даде възможност на осигурените лица да прехвърлят пенсионните си спестявания по всяко време от един в друг фонд. 

В допълнение към това е необходимо да се минимизират случаите на нежелано преразпределение на средства между участниците в системата в резултат на постъпването на парични потоци и извършване на плащания от индивидуалните партиди.  

Предвид всички гореизброени аргументи, стойността на активите на всеки пенсионен фонд трябва да бъде преизчислявана ежедневно на базата на икономическата или пазарната стойност на инвестиционните инструменти, държани от пенсионния фонд. 

Така се стига до въвеждането на концепцията задялове, т.е. стойността на един дял от общата маса на активите на пенсионния фонд. 

Стойността на един дял от пенсионния фонд се базира на стойността на нетните активи на фонда за всеки дял, която се намира, като от пазарната стойност на портфейла на пенсионния фонд се извадят задълженията на фонда и резултатът се раздели на броя на наличните дялове в него. Т.е.: 

……………………………………………..

12. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Бъдеще на частното пенсионно осигуряване в България

Върху него могат да повлияят много и разнопосочни фактори. Възможно е засилващата се диференциация в доходите на населението да създаде противоположни мнения относно нуждата от неговото стимулиране. Възможно е лицата притежаващи високи доходи, да раздвоят вниманието си върху две възможности: да получат по-висока сигурност чрез ДПО или да вложат наличните си средства в инвестиции, считани за по печеливши. От голямо значение е и промяната на лихвените проценти както и политиката на данъчни преференции за лицата участващи в пенсионните фондове. Фирмената социална политика има също определяща роля. По-добре би било да се влагат парите в система, чиито фондове се гарантират от покупката на ДЦК, и с това гарантират по-високи пенсионни доходи в бъдеще. За повишаването на интереса към системите за ДПО е нужно и държавата да се погрижи за тяхната адекватна законова уредба. Това предполага обаче тя да има предварително изградена цялостна национално - осигурителна политика, в която на ДПО ще бъде отредено подобаващо място. За това трябва да се има предвид, че националните системи за пенсионно осигуряване включват както държавни, така и професионални и лични пенсионни осигуровки, които заедно с необходимите за покриването им средства, съставляват цялостния финансово - пенсионен товар на обществото. Необходимо е и добро балансиране на комбинацията от горепосочените пенсионни осигуровки. Единствено по този начин България няма да изостане, а ще изгради съвременна национално - осигурителна система и политика.

Използвана литература:

www.pencion.bg

www.actuaries.tz

годишник на ПОД”ДОВЕРИЕ

www.noi.bg

Темата е изготвена 2007г.

Най - новите данни в темата са актуални към  2007г.

Темата съдържа таблици и формули .

Ключови думи:

пенсионни фондове, доброволното пенсионно осигуряване, пенсионноосигурителни компании, гарантиран разполагаем доход, капиталов пазар, пазарната конюнктура, трудово законодателство, юридическа регламентация,  дългосрочната възвращаемост от спестяванията


Търси за: пенсионни фондове | доброволното пенсионно осигуряване | пенсионноосигурителни компании | гарантиран разполагаем доход | капиталов пазар | пазарната конюнктура | трудово законодателство

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker