Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ” СВИЩОВ

 

 

РЕФЕРАТ

 

по

БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА

 

на тема:

 

Особености на бюджетната процедура на Република България

 

 

2009

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА.. 3

2. ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ - УСТРОЙСТВО.. 3

3. ОСНОВНИ МОМЕНТИ В БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.. 4

4. ЕТАПИ В БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА.. 6

5. ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА.. 9

Използвана литература. 9

 

 

 

1. БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА

 

            Бюджетът е най - обобщаващото понятие на държавните финанси. В него намират отражение и се обединяват различните финансови методи и форми – разходи, приходи, данъци, заеми.

В основата на финансовата политика стои подготовката , приемането и реализацията на бюджета на държавата.

          Основни цели при изготвяне на бюджета:

·                   установяване на очакваното равнище на дохода;

·                   планиране на ресурсите за покриване на разходите;

·                   разрешаване на разходите, което се свързва с разпределяне на бюджетните ресурси между тези услуги и звена, които са изрично посочени в бюджета;

·                   контрол върху осъществяването на бюджетните разходи.

            Думата “бюджет” произхожда от средновековния английски - bougetthe и означава кожена торба. В английската парламентарна терминология това понятие означава кожена торба, в която министърът на финансите носи в парламента предложението за приходите и разходите за предстоящ период.

            Бюджетът е:

·                   индикатор за икономическото състояние на държавата;

·                   акт, чрез който се предвиждат и осъществяват годишните приходи и разходи на държавата;

            ......................................................................

3. ОСНОВНИ МОМЕНТИ В БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      Бюджетът е основен икономически документ - израз на правителствената политика по отношение на основни приоритети и развитие. Процесът на бюджетиране се основава на  прецизна оценка и анализ на фискалната политика на страната.

            От 2008 година финансовото министерство започва реформа в бюджетирането. Преминава се към качествено нов начин на мислене в процеса на планиране и постигане на съгласуваност на фискалната политика с ключовите политики и средносрочните цели, поети от изпълнителната власт. Този нов подход е отнел около 20 години на Холандия и е струвал 200 млн. гулдена досега, без да е достигнал до крайния етап. Дори страните, създали и внедрили първи модела - Нова Зеландия и Великобритания, все още работят за усъвършенстването му.

            Бюджетът трябва да започне да се разработва, а Народното събрание да го приема по програми, а не по икономически елементи. Това означава да се търсят и преценяват ефектите и ползите за обществото. Тази философия е коренно противоположна на досегашните методи, при които вниманието е  насочено основно върху изразходването на средствата.

            ......................................................................

5. ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА

 

            Народното събрание приема с отделни закони:

·        Държавния бюджет

·        Бюджета на НЗОК

·        Бюджета на ДОО

            Министерският съвет няма право да внася промени в проектобюджетите на Народното събрание, съдебната власт и Сметната палата и ги внася в Народното събрание във вида, в който са му представени.

            Общинският съвет приема бюджета на общината.

            Средствата по извънбюджетните фондове и сметки се събират и разходват по силата на закон от държавните органи и бюджетните организации, без да се включват в държавния бюджет.

            ..............................................................

Използвана литература

 

1. Адамов В., Р. Лилова, С. Симеонов, Бюджет и бюджетна политика, Абагар, 2003;

2. Адамов В., Теория на финансите, Абагар, 2002

3. Кънев М., Макроикономика, Академично издателство “Ценов”, Свищов

4. Сайт на Министерство на финансите

5. Интернет

 

Темата е разработена 2009 г.

Не съдържа таблици с изчисления.

 

Ключови думи:

бюджетна процедура, държавен бюджет, бюджетна политика, държавни финанси, очаквано равнище на дохода, републикански приходи и разходи, консолидирана фискална програма, извънбюджетни средства


Търси за: бюджетна процедура | държавен бюджет | бюджетна политика | държавни финанси | очаквано равнище дохода | републикански приходи разходи | консолидирана фискална програма | извънбюджетни средства

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker