Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


 

 

 

Курсова работа

 

на тема:

 

Регионални аспекти в развитието на системата на здравеопазването в България. Финансиране на здравеопазването на регионален принцип

 

 

2007

 

 

Съдържание:

 

 

 

1. Здравеопазването в България. 3

2. Модели на социално и здравно обслужване в България. 4

3. Финансиране на здравеопазването. 6

4. Приватизация на болниците. 9

5. Инвестиции на общинско ниво. 12

6. Структурни промени в сферата на финансирането на здравната система в България. 13

Използвана литература: 16

 

 

 

 1. Здравеопазването в България

  

 Здравеопазването е сложна система, която включва в себе си дейности по управление, финансиране и предоставяне на здравни услуги, целящо подобряване на здравния статус на населението на страната. Съвременната здравна система се базира на принципите на солидарността, правото на избор и ефективност при изразходване на ресурсите на системата и по своята същност има както социални, така и икономически характеристики. Ролята на държавата в здравеопазването в повечето страни все още е първостепенна, въпреки че тенденциите в света са към все по-голямо либерализиране на пазара на здравни услуги и въвеждане на конкуренция.

 Политиката на Р. България в областта на здравеопазването е насочена към защита на здравните интереси на гражданите, техните семейства и здравното благополучие на обществото.

 Политиката по здравеопазването е свързана с преговорна позиция Глава 23 “Защита на потребителите и тяхното здраве”. Р България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС в областта “Защита на потребителите и тяхното здраве”. В тази област България няма да изисква преходни периоди и дерогации. Преговорите по Глава 23 са временно закрити.

 В Програмата на правителството “Здравеопазването - право на всеки” са включени следните области, които изискват статистическа информация:

v                 демографски процеси;

v                 заболеваемост;

v                 смъртност;

v                 обществено здравеопазване;

v                 лечебна дейност.

 Съгласно Националния план за икономическо развитие – 4-та ос на развитие се формулира целта на Програма 6 “Подобряване на здравословното състояние на населението”: преодоляване на негативните трендове в здравословното състояние на населението, неравновесията в системата на здравното осигуряване, както и постепенното постигане на европейските стандарти в областта на общественото здравно осигуряване.88 Информационното осигуряване на Програмата се извършва от Националния център за здравна информация към Министерство на здравеопазването и Националния статистически институт.

 …………………………………………

  

3. Финансиране на здравеопазването

 

 Източниците на финансиране на системата могат да са следните (обособени в две основни групи – публични и частни средства):

v                 Данъци

v                 Средства от системата за социално здравно осигуряване

v                 Средства от частни здравноосигурителни фондове

v                 Лични средства на гражданите

 

Най-често в системите на финансиране на системите се наблюдават комбинации между отделните източници в различни съотношения. Причината е, че държавата задължително запазва ролята си във финансирането на здравеопазването, дори и в ограничени размери при някои системи. Делът на всеки източник на финансиране дава представа за конкурентната структура на системата и дефинира основните видове модели на здравеопазване, които се прилагат в света.

Разходите за здравеопазване са съществен фактор при разглеждане на системата на здравеопазване на една страна. Поради факта, че оказват влияние върху конкурентоспособността и потенциала за развитие на нацията, икономически развитите страни в света поставят приоритет върху финансирането на сектора.             Здравеопазването има един от най-високите дялове както в размера на публичните разходи, така и като част от БВП за страните от ЕС.

От общите разходи за здравеопазване средно около 75-76 % се финансират от публични източници, което е в резултат от функциониращите в тези страни системи за социално здравно осигуряване. В страните от Източна Европа и Гърция делът на публичните разходи за здравеопазване е по-нисък от този на страните в Централна и Западна Европа, което се дължи както на по-ниската степен на развитие на здравноосигурителните системи в тези страни, така и на по-ниското благосъстояние на икономиките им.

Една от основните тенденции в развитието на разходите за здравеопазване в световен мащаб е тяхното постоянно и стабилно нарастване, дължащо се на бързото развитие на технологиите, нарастването на обема и цените на здравните услуги и застаряването на населението.

Управлението на търсенето и предлагането на пазара на здравни услуги на регионално ниво, с цел намаляване на разходите за здравеопазване, се различава от това в останалите сектори поради факта, че здравният пазар е естествен монопол и ценовите механизми, характерни за останалите стокови пазари, имат ограничено приложение. Често срещан проблем е свръхтърсене на здравни услуги, което в много случаи е индуцирано от страна на доставчиците. Регулирането на търсенето и предлагането на здравни продукти на регионално ниво е свързано с решаване на възникналите проблеми чрез разнообразни мерки от законодателно, организационно и финансово естество.

………………………………………..

 

6. Структурни промени в сферата на финансирането на здравната система в България

 

Успешното внедряване на подобен „регионален” модел на здравна институционална самостоятелност ще трябва да е съобразен с основните принципни насоки и мерки  в подхода за реформиране на здравната система в страната  през настоящата година, в краткосрочен и средносрочен план, произтичат от целите и приоритетите формулирани  в Националната политика в областта на здравеопазването и са насочени към преодоляването на горецитираните проблеми, като включват следните нормативни, организационни и структурни промени в сферата на финансирането на системата:

1. Усъвършенстване на подхода и разширяване обхвата на финансиране на болничната помощ от Националната здравноосигурителна каса, чрез:

- разширяване до пълно покритие на основния пакет болнична помощ, заплащана по метода на клиничните пътеки;

- въвеждане на диференциран подход на изискванията за покритие на разработените клинични пътеки по ешелона на болничната помощ, съобразно честотата на случаите и възможностите на болниците, като покритие  на медицинските стандарти, технологии и професионален опит и получените акредитационни оценки от отделните структури;

- усъвършенстване на начина на остойностяване на клиничните пътеки, основаващ се на принципа за остойностяване на случай с цел покриване на всички реално извършени разходи от изпълнителите.  Принципът предполага остойностяване на всички основни и междинни процедури и  включване на всички видове разходи по икономически  елементи с отразяване тежестта на случаите в различни болници;

- доизграждане на програмно - информационния капацитет и системата на заплащане по диагностично свързани групи.

 

2. Утвърждаване на възприетия единен подход за финансиране на болниците и с държавно и с общинско участие от Републиканския бюджет чрез бюджета на министерството, дефиниран в разработената и утвърдена Методика за субсидиране на тези лечебни заведения през 2007г., чрез:

-  въвеждане на единен модел и критерии за финансиране на всички държавни и общински болници за активно лечение;

- преминаване от финансиране на структури към блоково финансиране за дейност с предоставяне на целева субсидия на базата на реално извършени медицински услуги;

- усъвършенстване на принципа на финансиране на болничния сектор на договорни начала с по-нататъшно диференциране на заплащаните дейности и конкретизиране на условията и реда за предоставяне на държавна субсидия срещу извършване на определени медицински дейности с измерим обем и качество.

…………………………………….

 

 

 

 

 

Използвана литература:

 

1. Градилов, С.; Е. Делчева. Икономика на здравеопазването; ПРИНЦЕПС; С.; 2001;

2. Интернет страница на Министерство на здравеопазването;

3. www.nsi.bg

4. www.stat.bg

5. www.government.bg

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Съдържа една таблица с данни  за 2006 г.

 

Ключови думи:

здравна система в България – модели на здравно обслужване, здравно осигуряване, финансиране, разходи, приватизация на болници, инвестиции, медицинско оборудване, реформиране, структурни промени


Търси за: здравно осигуряване | финансиране | приватизация болници | инвестиции | медицинско оборудване | реформиране | структурни промени

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker