Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (42 лв)  37.80 лв Нова цена!


ВСУ „Черноризец Храбър”

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

На тема:

Местни финанси и инвестиционна политика на Община Кюстендил

 

 

 

 

 

Варна, 2009 г.


Съдържание:

 

1. Характеристика на понятията. 3

2. Община Кюстендил. 5

3. Местни финанси. 6

3.1. Приходна част. 6

3.2. Разходна част. 8

3.3. Инвестиционни разходи. 10

3.4. Общински дълг. 11

4. Инвестиционна политика. 11

Използвани източници на информация. 15

 


1. Характеристика на понятията

Местните финанси са парично отражение на цялостната организация и взаимоотношения, в които влизат общините във връзка с тяхната дейност. Обхватът им се преопределя от общинските компетенции. Държавата определя обхвата на местните отговорности. Част от тях имат задължителен характер за общините. Успоредно с това държавата делегира права на общините да решават самостоятелно определен кръг от проблеми с местно значение.

Местните финанси изучават приходите и разходите на общината, технологията на съставяне, приемане и използване на общинския бюджет. Местните финанси не са само теория, а имат и конкретни практически приложения, намиращи израз в провежданата икономическа политика на териториалните единици. Институциите, провеждащи местната икономическа политика са Министерство на финансите, Общинските съвети, Сметната палата, Министерство на териториалното развитие и др.

Инвестиция е всяко влагане на пари, което гарантира определена възвръщаемост, покриваща основната сума и очакваната печалба. От този аспект се оформят трите основни концепции за инвестициите – потребителската, бизнес и финансовата концепция. Според първата инвестицията се определя като придобиването на дълготрайни активи като жилище, автомобил и т.н. за лично потребление. Много автори изключват тези вложения от сферата на инвестициите. Реално покупката на активи за лично потребление би могло да се счита за инвестиция, само ако се прави с нагласата тя да донесе бъдещ доход.

 

.............................................

 

2. Община Кюстендил

Град Кюстендил е областен център, попадащ в Югозападния планов район на Р България. Градът, заедно с останалите 71 населени места, обхваща територия с площ от 964,3 кв. км. Като важни предимства може да се считат:

·                   Наличие на уникален природен потенциал – разнообразен релеф – Западнобългарските планини, река Струма, термоминерални извори с доказани лечебни свойства в областта на балнеолечението, добра суровинна база: иглолистни и широколистни гори, инертни материали за строителство и др.

·                   Градът е разположен в зона, подходяща за развитие на трансгранично сътрудничество /до границите с Р Македония и Р Сърбия и Черна гора/. Разстоянието от Кюстендил до: столицата София е 86 км., границата с Р Македония е 22 км., границата с Р Сърбия и Черна гора е 30 км.

 

В Община Кюстендил има условия за развитие на:

·                   планински туризъм – наличието на много планински хижи и заслони, трайно маркирани маршрути в Осоговската планина /започваща непосредствено от града/ и Рила планина /намираща се на 40 км. От Кюстендил/ дават възможност за развитие на туризма;

·                   зимни спортове – наличие на бази за ски спортове /влекове, писти и др./, почивни бази;

·                   екотуризъм – в региона няма предприятия, замърсяващи околната среда /съгласно проучване на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ Общината е една от най-екологично чистите в Р България/.

 

.............................................

 

За дейност “Осветление на улици и площади” са предвидени средства в размер на 400 514 лв., като 61380 лв. от тях са за поддръжката на уличната осветителна мрежа, която поддръжка е задължение на общините.

За дейност “Чистота“ са предвидени 1 560 000 лв., съгласно изготвената план сметка и в размера на планираните приходи от такса за битови отпадъци. За “Озеленяване” са предвидени 157 720 лв.

За дейността на читалищата, които съгл. РМС №29 от 23.01.2009 г. са делегирана от държавата дейност, са предоставени средства в размер на 413 540 лв.

За културни празници в дейност “Други дейности по културата” са заделени 170 000 лв.

В разходната част на бюджета е посочен резерв в §97-00 в размер на 2 634 985 лв., както следва:

1. задължителен резерв съгласно чл. 17 от ЗДБРБ за 2009 г. – 2 086 643 лв.

2. резерв в размер на 10% от издръжката в местни дейности – 548 342 лв., като същият ще бъде предоставен за ползване след отчета за първо полугодие.

 

.............................................

 

Прогнозният капиталов бюджет на община Кюстендил е представен в Таблица 2. За прогнозното финансово състояние на общината, касаещо нейната инвестиционна политика, могат да бъдат формулирани следните изводи от гледна точка на нейния капиталов бюджет:

1.                 Анализът на позицията «налични средства», отразяваща баланса от текущия бюджет, сумиран с приходите от продажба на общински активи показва стабилно ниво нарастване на наличните средства за периода от 2006 до 2015 г. Средният размер на наличните средства за целия планов период е 1208.76 хил. лв. годишно. В началото на плановия период (2006 г.) разполагаемите налични средства са в размер на 545 хил. лв., като те реализират средногодишен растеж в размер на 18.9% и достигат ниво от 2256.56 хил.лв. Този факт показва постоянната способност на общината да генерира положителни парични потоци от своята текуща дейност и да реализира допълнителни приходи от продажба на активи без да изразходва всички свои текущи постъпления.

 

.....................................................

 


Използвани източници на информация:

 

1.                 http://kustendil.bg – Официален уебсайт на Община Кюстендил.

2.                 Желев, Ив., Управление на инвестициите във фирмите на България: теоретико-методологични условия и пътища за подобряване, ИУ – Варна, 1999.

3.                 Орешарски , П. Анализ и управление на инвестициите, ИК Люрен, 1997.

4.                 Интернет.

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа таблици, реални стойности на показатели.

 

Ключови думи:

инвестиционна политика, чужди инвестиции, данък печалба, ДДС, капиталов бюджет, текущи разходи, текущи приходи, капиталови разходи, капиталови приходи, заеми, комулирани парични средства, общински дълг, местни финанси – приходна и разходна част, инвестиционни разходи, данъчни и неданъчни приходи


Търси за: инвестиционна политика | чужди инвестиции | данък печалба | ДДС | капиталов бюджет | текущи разходи | текущи приходи | капиталови разходи | капиталови приходи | заеми | общински дълг | местни финанси приходна разходна част | инвестиционни разходи | данъчни неданъчни приходи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (42 лв)  37.80 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker