Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


С. А. Д. А. Ценов Свищов

 

 

Курсова работа

Основни направления в митническия контрол

 

Специалност: МИО

Предмет: МИО

 

2006

Съдържание

 

1. Митнически контрол. 3

1.1. Същност и основни направления в митническия контрол. 3

1.2. Международни митнически конвенции. 12

1.3. Митнически контрол, осъществяван в свободните икономически зони и свободните складове. 14

2. Насоки на усъвършенстване на съществуващата организация на митническата политика и митническия контрол. 18

3. Организация и структура на митническия контрол на ГПКК Илинден-Ексохи. 19

Заключение. 26

Използвана литература. 29


1. Митнически контрол.

1.1. Същност и основни направления в митническия контрол.

Основната функция на митническия контрол е защита на икономическите, социалните и политическите интереси на страната. Приоритетно от икономическите интереси на Р. България митническия контрол защитава външнотърговските интереси и в голяма степен интересите на националното производство. В тази връзка от съществено значение е и съвместната борба на оторизираните държавни органи в борбата срещу различните форми на корупция. Необходимо е да се  вземе под внимание обстоятелството, че съприкосновението на чуждестранният турист или бизнесмен с митническите органи на ГКПП е първо негово впечатление от нашата страна и много често то те явява определящо за бъдещото му отношение към нея и към нашия народ.

…………………………….

Митническият контрол:

1.      Формулира режима в очертаната митническа политика. Определя нейните качествени

2.       и количествени параметри.

Очертаването на различни митнически режими се извършва на две равнища.

На първото е поставяне на конкретни параметри на всеки митнически режим, които отразяват действащата митническа политика. Това се постига чрез поставяне на икономически и други условия за съществуване на митнически режими.

На второ място, всеки един от обектите на контрол може да избере от вече установените митнически режими, кой конкретно митнически режим ще прилага, кога да го използва и правото да го заменя.

………………………………

1.3. Митнически контрол, осъществяван в свободните икономически зони и свободните складове.

При разглеждането на въпросите на митническия контрол от особено важно значение е митническият контрол, осъществяван на пропускателните пунктове на свободните зони (известни и като свободни безмитни зони) и свободните складове. В Закона за митниците устройството им и в известна степен митническият контрол, упражняван от митническата администрация на свободните зони и свободните складове, са регламентирани частично в отделен самостоятелен раздел „Други митнически направления”. Освен в ЗМ тяхното устройство е регламентирано с Указ № 2242 от 1987 г. на бившия Държавен съвет и Правилника за прилагането му от 1987 г. У нас съществуват понастоящем 6 свободни зони (свободни безмитни зони), които се намират в Русе, Видин, Бургас, Пловдив, Свиленград и Драгоман

…………………………………….

3. Организация и структура на митническия контрол на ГПКК Илинден - Ексохи.

През 1995 между България и Гърция бе подписан меморандум за строеж на граничните контролно-пропусквателни пунктове (ГКПП) по линиите Гоце Делчев - Драма (Илинден), Рудозем - Ксанти (Елидже) и Кърджали - Комотини (Маказа). Години по-късно те все още не са готови, като пусковият им срок бе променян четири пъти от 1995 досега.

С откриването на новия контролно-пропускателен пункт се очаква значително да се облекчи натовареността на основната сухопътна връзка между двете държави ГКПП "Кулата - Промахон" и да се създадат по-благоприятни условия за обслужване на пътниците и товарните автомобили.

Откриването на ГКПП "Илинден - Ексохи" е израз на приоритетното направление на външната политика на България за изграждането и развитието на регионалната инфраструктура, свързваща страните от Югоизточна Европа, и ще допринесе за интензифициране на икономическото и човешко общуване от двете страни на границата.

……………………………….

Отдел "Митническо разузнаване и разследване":

1. организира, координира, ръководи и контролира дейността на митническите учреждения на територията на дирекцията по прилагане на. закона при констатиране на митнически и валутни нарушения.

2. осъществява дейност по установяване на административни нарушения и налагането на административни наказания;

3. осъществява разследването на престъпления в случаите, при условията и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс;

……………………………………..

Заключение

 

Основната функция на митническия контрол е защита на икономическите, социалните и политическите интереси на страната. Приоритетно от икономическите интереси на Р. България митническия контрол защитава външнотърговските интереси и в голяма степен интересите на националното производство. В тази връзка от съществено значение е и съвместната борба на оторизираните държавни органи в борбата срещу различните форми на корупция. Необходимо е да се  вземе под внимание обстоятелството, че съприкосновението на чуждестранният турист или бизнесмен с митническите органи на ГКПП е първо негово впечатление от нашата страна и много често то те явява определящо за бъдещото му отношение към нея и към нашия народ.

Ето защо от качеството на упражнявания митнически контрол и от граничния контрол като цяло зависят  по косвен начин в редица случай бъдещите инвеститорските планове на потенциални чуждестранни инвеститори или планове за традиционен рекреационен туризъм на цели семейства от водещи в икономическо отношение страни.

…………………………………….

Използвана литература

 

1.      Адамов, В. П. Пътев. “Мита и митническа политика”, Свищов, 1999

2.      Колчев, Ал., “Митнически режим - сборник нормативни актове”, С., 1999 г.

3.      Младенов, Петър. “Митнически процес и контрол”, С., 1999 г.

4.      Младенов, Петър. “Митническо представителство и агентство”, С., 2000 г., 356 стр.

5.      Иванов, Костадин. ”Мита и митнически контрол”,С.,2000 г.

6.      Колчев, Ал., “Косвени данъци и мита”, С., 1998 г.

7.      http://www.customs.bg/index_bg.html

8.      www.government.bg

9.      www.namrb.org

…………………………………

Темата е изготвена 2006 г.

 

Ключови думи:

митнически контрол – същност и основни направления, митнически конвенции, свободни икономически зони /безмитни зони/, ГПКК Илинден Ексохи, Закон за митниците, отдели "Последващ контрол", "Тарифна политика", "Митническо разузнаване и разследване"


Търси за: митнически контрол същност основни направления | митнически конвенции | свободни икономически зони безмитни зони | Закон митниците | отдели Последващ контрол | Тарифна политика | Митническо разузнаване разследване

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker