Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Магистърски проект

Реформата на публичната администрация

2004

Съдържание

Увод 4

І. Реформата на публичната администрация - обект, цели, изводи, сравнителен анализ 5

1. Характеристика на административната реформа 5

1. 1. Същност на реформата в България 7

1. 2. Теории за административната реформа и тяхното практическо значение 11

1. 2. 1. Концепция за „Нов публичен мениджмънт” 11

1. 2. 2. Теория за обществения избор 12

1. 2. 3. Неотейлъризъм 14

1. 2. 4. Публично предприемачество 16

1. 3. Административната държава в преход 18

2. Стратегически аспекти на административната реформа 23

2. 1. Хармонизация на сближаване на законодателството 23

2. 1. 1. Хармонизиране на българското законодателство с Acquis Communautaire в областта на регионалната политика и координацията на структурните инструменти 26

2. 1. 2. Готовност за прилагане на хармонизираното законодателство в областта на науката, образованието и културата 29

2. 2. Съдебната реформа между европейските препоръки и търсенето на български конституционен модел 30

2. 3. Регионална политика на България в контекста на регионалната политика на Европейския съюз 32

2. 4. Подготовка за участие в структурните фондове на Европейския съюз 34

2. 5. Информационно - комуникационна система на държавната администрация 35

2. 6. Околна среда 36

2. 7. Подобряване на административното обслужване 36

ІІ. Стратегически алтернативи на реформата на публичната администрация в контекста на присъединяването на България към ЕС 37

1. Административната реформа в променящия се свят 37

1. 1. Регионална политика на Европейския съюз - инструменти и принципи 40

1. 2. Предприсъединителни фондове на Европейския съюз и Европейски социален фонд 40

1. 3. Транспортиране на общностното законодателство - методика и минимални стандарти 43

1. 4. Конституционни основи на държавната администрация 44

1. 5. Конвентът за бъдещото на Европа - компетентности и институции 48

2. Национална позиция на България по отношение на административните промени 52

2. 1. Предпоставки за успешна реализация на публична стратегия 52

2. 2. Европейска интеграция, цели и приоритети 53

2. 2. 1. Хармонизиране на българското законодателство с правото на ЕС в контекста на изграждането на необходимия административен капацитет 53

2. 2. 2. Цели в областта на регионалната политика в България 62

2. 2. 3. Управление на средствата от Европейския съюз 62

2. 2. 4. Политика за подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса 69

2. 2. 5. Информационно - комуникационна система на държавната администрация 75

3. Сравнение между българската и европейската позиция 77

3. 1. Алтернативи за страните от Централна и Източна Европа, в частност България 78

3. 2. Необходимост от изработване на нова форма на отчитане и самооценка на административното обслужване 83

ІІІ. Емпиричен анализ за приложимостта на националния модел 84

1. Преглед на административните структури - статистически данни 84

1. 2. Оценка за изпълнението на предоставяне на услуги на принципа „едно гише” 85

1. 2. 1. Видове резултати 85

1. 2. 2. Способстващи фактори 87

1. 3. Основни източници на финансиране 89

1. 4. Основни области за усъвършенстване 89

1. 5. Първи резултати 90

1. 6. Проблеми и бъдещи мерки 91

2. Анкетно проучване на общественото мнение за институциите 93

3. Интерпретация на резултатите 96

3. 1. Национално ниво 96

3. 1. 1. Достижения и силни страни 96

3. 1. 2. Проблеми и слаби страни 96

3. 2. Местно ниво 97

3. 2. 1. Достижения и силни страни 97

3. 2. 2. Проблеми и слаби страни 97

3 .3. Законодателство 98

3. 3. 1. Достижения и силни страни 98

3. 3. 2. Проблеми и слаби страни 98

4. Изводи и предложения за съществуващия административен капацитет 99

Заключение 101

Използвана литература 103


Увод

Провежданата в България административна реформа има двояка задача: първата е да осигури функционирането на демократичните институции, втората - да подготви прехода към утвърждаване на административната държава.

В настоящото изложение са заложени следните цели:

Първо: да се даде най - обща представа за необходимостта от ускоряване на сближаването на законодателството чрез укрепване на административния капацитет и осигуряване на ефективен мониторинг на тези процеси. Това се свързва със създаването на възможности за икономическо развитие в перспектива, което способства за поемането на цялостния поток от финансови средства по всички настоящи и бъдещи програми на ЕС.

Второ: да се обособи ролята на изграждането на необходимия административен капацитет за ефективното прилагане на новото законодателство.

Трето: да се характеризира изграждането на адекватен административен капацитет, който от своя страна изисква създаването на експертен потенциал и обучение на служителите в администрацията в съответната сфера, за която отговарят.

В първата глава на изложението са описани усилията, полагани в тези отношения, като е разгледана в дълбочина същността на административната реформа в България. По-нататъшното изложение конкретизира широкото навлизане на методите и техниките на съвременния мениджмънт, като е обобщено значението на стратегическото планиране за осъществяването на разглежданата реформа.

В последователността на разработката са разгледани стратегическите алтернативи на реформата на публичната администрация в контекста на присъединяването на България към ЕС. Представеният емпиричен анализ за приложимостта на националния модел и направените анализи са изградени с цел поставянето на българската публична администрация в новите условия и измерването на административния капацитет в тях. За изпълнението на тази цел са използвани основополагащите принципи, приети на световни форуми и залегнали в основни документи на ЕС. Използвани са данни от Националния статистически институт и редица представителни социологически проучвания, въз основа на които са изградени представените оценки и анализи.

Заключение

Успешното приключване на преговорите за присъединяване през 2004 г. изисква съществени усилия от страна на всички участници в процеса на подготовка на България за членство в ЕС. Основният ангажимент, поет от българска страна, е хармонизирането на националното законодателство с правото на Европейските общности. Въвеждането и ефективното прилагане на европейските норми е едно от най-сложните и същевременно съществени изисквания към страната, за да стане тя пълноправна членка на Европейския съюз не само на теория, но и на практика.

В този смисъл въпросът за ускоряване на укрепването на административния капацитет и осигуряването на мониторинг на този процес се идентифицира като една от основните цели за избрания подход за осъществяване на пълноправно членство на България в ЕС от 1 януари 2007г. Един от основните критерии, по които се отчита тази степен на готовност, е способността на страната да прилага европейското законодателство във всички посочени области. Този показател обаче преминава отвъд отразяването на броя адаптирани нормативни актове и административни единици, които могат да обезпечат реалното прилагане на законодателството. Следователно провежданата административна рефрма в България изисква необходимите промени да бъдат извършени в съответствие с европейските норми и стандарти, имайки предвид обема на административната дейност, която трябва да се извърши.

Водената политика в тези области отчита и промяна в нагласите на българското общество, готовността на гражданите да бъдат достойни представители на единна Европа с всички права и отговорности, които произлизат от европейското гражданство. В тази връзка трябва да бъде постигнато сътрудничество между българските институции, техните администрации и зараждащото се гражданско общество, тъй като по този начин може да се прогнозира, че повечето спорни предложения ще отпаднат, в следствие активирането на целия социален, културен и икономически капацитет на гражданите и техните обединения. Обяснението на това може да се търси в сравнимите ресурси, с които разполага публичната администрация и степента на изпълнение на анализираната реформа.


Използвана литература

 1.  Неделчев, Др.; „Институционална промяна и европейска интеграция”; С.; Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”; 2002
 2.  Реформа на административното правосъдие: Необходимост и перспективи; 2003
 3.  Анастасов, Ив. и др.; „Нов поглед върху българското административно право”; С.; „Софийски новини”; 2000
 4.  „Реформите в публичния мениджмънт на страните на ОИСР”; Варна; ВСУ „Черноризец Храбър”; 2000
 5.  „Административната реформа. Опитът на страните от изтока и запада. Сравнителен анализ”; под ред. на Д. Кумс и Т. Верхайен; ФАР / ЕЙС; С.; European Commision; Lettera; 1997
 6.  Павлов, И.; „Стратегическо управление в публичния сектор”; Варна; ВСУ „Черноризец Храбър”;2002
 7.  Моллов, Б.; „Регионалната политика в процеса на присъединяване на България към ЕС”; материали от ИПАЕК; юни 2003
 8.  Диков, П.; „Специализирана методика за изработване на Национална комплексна устройствена схема на Република България”; С.; 2002
 9.  Институт по публична администрация и европейска интеграция; „Публична администрация”; бр. 1, 2, 3, 4 / 2003
 10.  Администрация: Управление & Management / Център по администрация към МС; София; 1993 - 1997
 11.  Конституция на Република България; “Нова Звезда”; С.; 2002
 12.  Закон за местното самоуправление и местната администрация; ДВ; бр. 130; 5 ноември 1998
 13.  Закон за държавния служител и Закон за Администрацията; “Нова Звезда”; С.; 2002
 14.  Спасов, Б.; “Изпълнителна власт”; С.; Ciela; 2001
 15.  Георгиев, Г., Ч. Христов «Статут и заплащане на държавния служител. Цялостна нормативна уредба. Професионални разяснения, Правен Коментар»; ИК “Труд и право”; 2000
 16.  Цонева, А.; «Съветник на специалиста от държавната и общинската администрация»; “Перфект Консулт” ООД; С.; 2001
 17.  Балабанова, Хр.; “Администрация на изпълнителната власт в “Законодателството на Република България”; “Албатрос”; 2000
 18.  Администрация и политика: Изд. на Варн. своб. университет „Черноризец Храбър” / Факултет Административни политически науки; 1, 2 / 1999
 19.  Право, администрация, политика; Благоевград; Югозападен университет „Неофит Рилски” / Юридически факултет; 1997
 20.  Миланов, Ж.; „За разделението и баланса на властите”; Правна мисъл; 1 / 1995
 21.  Стоянов, К. И В. Методиев; „Българските конституции и конституционни проекти”; С.; „Петър Берон”; 1990
 22.  United Nations Development; Programme in Bulgaria: Review 1999-2000; Sofia; UNDP; 2000
 23.  The EU compendium of spatial planning systems and policies, EU Regional Development Studies, 1997
 24.  Our Common Future, World Commission of Environment and Development, New York, 1987
 25.  Governance for sustainable development : Five OECD case studies; Paris; OECD; 2002
 26.  Indicators of sustainable development Guide Lines and methodologies; 2 ed; New York; UN; 2001
 27.  Sustainable development in Europe, North America and Central Asia: Progress since Rio; UN; New York and Geneva; 2002
 28.  “Europe Progress Report for EU Candidate Countries”; June 2002
 29.  http: // www. europa.eu.int/
 30.  http: // www. e - europeawards.org/
 31.  http: // www. euractiv.com/
 32.  http: // www. oecd. org/

……………………………..

Съдържа изключително много определения, факти и данни. Има български и чуждестранни източници.

Ключови думи: публична политика и реформа, български модел, община и общинска структура, бюджетна политика, централизация и децентрализация, нов публичен мениджмънт, обществен избор, Неотейлъризъм, регионална политика, конституционен модел.


Търси за: публична политика реформа | български модел | община общинска структура | бюджетна политика | централизация децентрализация | нов публичен мениджмънт | обществен избор | регионална политика | конституционен модел

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker