Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” - ВАРНА

КУРСОВА РАБОТА

По

Въведение в публичната администрация

На тема:

Публична администрация - същност и изисквания

Спец.: Публична администрация

Варна, 2005 г.

Съдържание:

1. Какво означава балансът на интересите и кой трябва да го гарантира? 3

2. Кои са основните видове публични блага? 3

3. Каква е взаимната връзка между двете дефиниции на публичната администрация? 4

4. Кои са основните управленски подходи в публичната администрация? 5

5. Посочете три от най-съществените характеристики на публичното предприемачество. 6

6. Кои са петте основни функции на държавата в променящия се свят? 7

7. Кои са трите основни изисквания на държавните органи към публичната администрация? 7

8. Какви актове приемат едноличните органи на властта и в каква йерархия? 8

9. Каква е същността на публично-частното партньорство? 8

10. Какво урежда законът за юридическите лица с нестопанска цел? 10

11. Кои са характерните особености на администрацията на международните публични организации? 11

12. Кои са основните компоненти на модела на Лутър Гулик? 12

13. Кои са основните изисквания за успешно въвеждане на информационните технологии в дейността на администрацията? 12

14. Дали административната конвергенция е инструмент на административната реформа или обратното? 13

15. Какви са основните различия между трите модела на административно взаимодействие? 13

Използвана литература: 15

…………………………………

Понятието “публична администрация” може да се дефинира от две гледни точки: от гледна точка на властта и от гледна точка на гражданското общество.

Дефиниция на публичната администрация от гл. т. на властта: публичната администрация е комплекс от административни процеси, административни структури и лица, действащи в официални длъжности, подпомагащи и осигуряващи изпълнението на законите и други нормативни актове, както и действията на органите на властта.

Дефиниция на публичната администрация от гл. т. на гражданското общество: публичната администрация е инструмент за реализация на обществения интерес, в т.ч. финансиране на обществените дейности, административното обслужване на населението, защита на териториалната цялост на държавата, вътрешен ред и сигурност, борба с престъпността, социална защита и др.

От двете дефиниции на публичната администрация можем да видим, че те са взаимно зависими.

Публичната администрация от гл. т. на властта нямаше да бъде необходима, ако нямаше гражданско общество, т.е. административните структури, лица и процеси служат на гражданското общество, следейки за законността в държавата. Органите на властта, заедно със законите и нормативните актове, правят възможно съществуването на законността.

От гл. т. на гражданското общество публичната администрация е инструмент за осигуряване на вътрешен ред, борба с престъпността, социална защита - направления на администрацията, които се ръководят и зависят от съществуващите закони и нормативни актове, които пък са инструмент на публичната администрация от гл. т. на властта.

……………………………………

5.1. Публичният мениджмънт да намира алтернативи за задоволяване на обществените потребности (напр. възлагане на функции чрез договаряне с външни партньори, осъществяване на съвместни дейности между бизнес сектора и публичния сектор и др.).

5.2. Правителствата не само да предоставят услуги за задоволяване на съществуващите потребности, но и преди всичко да предотвратяват възникването на обществено неприемливи потребности (напр. превантивни мерки за предпазване от рушене на публичното имущество, ремонт и поддръжка на обществената инфраструктура - пътища, комуникации и др.).

5.3. Правителствата да се стремят да постигат своите цели не само чрез административни методи, но също и чрез: преструктуриране на пазара на публични услуги; субсидиране на гражданското осигуряване;насърчаване на инвестициите в публичния сектор, на търговията с държавни ценни книжа и т.н.

……………………………..

7.1. Законност - осигуряване спазването на законите и от администрацията, и от гражданите.

7.2. Прозрачност - осигуряване на достъп до официална информация на всички физически и юридически лица за решенията и действията на администрацията и по инициатива на гражданите, и чрез информиране на гражданите от органите на властта и държавната администрация.

7.3. Подотчетност - нито една дейност в публичната администрация не може да бъде извън контрола на гражданите и обществото.

Използвана литература:

  1.  Верхайен, Т., Танев, Т., „Въведение в публичната администрация”, Изд. Гал-Ико, 2006.
  2.  Павлов, П., „Основи на публичната администрация”, Изд. Варненски СУ, 2000.
  3.  Къндева, Е., „Публична администрация”, Изд. Сиела, 1998.
  4.  Авторски колектив, „Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст”, Изд. Гал-Ико, 2002.

Темата е изготвена 2005 г.

В разработката няма таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

администрация, информационни технологии, административно взаимодействие, конвергенция, Лутър Гулик, публично предприемачество, баланс на интереси, публична администрация


Търси за: администрация | информационни технологии | административно взаимодействие | конвергенция | публично предприемачество | баланс интереси | публична администрация

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker