Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Реферат

Съвременна политическа система на Бразилия

Спец. Публична администрация

2005  г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. КРАТКА  ОБЩА  ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  БРАЗИЛИЯ 3

ІІ. СЪВРЕМЕННО ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО И ПОЛИТИЧЕСКА  СИСТЕМА 6

ІІІ. ДЕЙСТВАЩИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ 9

1. Партията на трудещите се (ПТ) 9

2. Либералната партия (ЛП) 12

3. Комунистическата партия на Бразилия (КПБ) 12

4. Демократичната трабалистка партия (ДТП) 13

5. Партията на либералния фронт (ПЛФ) 14

6. Партията на бразилското демократично движение (ПБДД) 14

7. Партията на бразилската социалдемокрация (ПБСД) 15

8. Бразилската прогресивна партия (БПП) 16

9. Бразилската трабалистка партия (БТП) 16

10. Бразилската социалистическа партия (БСП) 16

11. Социалистическата народна партия (СНП) 17

ІV. ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНИ  ФЕДЕРАЛНИ  ОРГАНИ  НА  ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ  В  БРАЗИЛИЯ КЪМ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2005 ГОДИНА 18

Използвана литература 20

І. КРАТКА  ОБЩА  ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  БРАЗИЛИЯ

Федеративна република Бразилия е най-голямата по площ и население  държава в Южна Америка. Заема почти 50% от континента. Граничи с всички  южноамерикански държави (10 на брой), с изключение на Еквадор и Чили, както и с Атлантическия океан.

Площ:  8 547 404 кв.км.

Население:  174,6 млн. души (2002 г.) с пъстър етнически състав - 58% смесен произход (метиси и мулати), 25% потомци на европейските преселници, 15% негри, около 1% местно индианско население и 1% японци, заселени след Втората световна война. Поради големия прираст в последните десетилетия половината от населението е под 20 години.

Официален език: португалски

Религии: христянство (католици, протестанти)

Столица: град Бразилия - 1,596 млн.жители (до 1960 г. Рио-де-Жанейро) 

Други големи градове: Сан-Паулу (17,8 млн.ж., 4 място по големина в света), Рио-де-Жанейро (11,4 млн.ж.), Салвадор (2,2 млн.ж.), Белу-Оризонти (2,1 млн.ж.), Форталеза (1,8 млн.ж.), Ресифи (1,3 млн.ж.), Порту-Алегри (1,2 млн.ж.), Белен (1,1 млн.ж.), Куритиба (1,0 млн.ж.), Манаус (1,0 млн.ж.).

Парична единица:  реал (крузейру).

............................................

ІІ. СЪВРЕМЕННО ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО И ПОЛИТИЧЕСКА  СИСТЕМА

Избраният през 1986 г. Народен конгрес изпълнява функцията на учредително събрание за изработване на новата конституция. Тя е обнародвана в 1988 г. През 1994 и 1997 претърпява частични поправки. В съответствие с нея, страната е провъзгласена за демократична правова държава, основана на принципите на суверинитета, гражданството, човешкото достойнство, социалните ценности, свободното предприемачество и политическия плурализъм.

На специален референдум през 1993 г. избирателите са призовани да направят избор между република и монархия и между президентска и парламентарна системи за управление. В резултат е отдадено предпочитание на република с президентско управление.

Понастоящем Бразилия е федеративна президентска република, състояща се от 26 щата (естаду) и столичен федерален окръг. Намесата на центъра в делата на субектите на федерацията е строго регламентирана и се допуска само с цел запазване на териториалната цялост, защита от външна агресия, в случай на конфликт между щатите, както и при неспазване на обществения ред и финансовата дисциплина.

Законодателната власт на федерално равнище принадлежи на Националния конгрес, който се състои от две палати: горна - Федерален сенат (81 места) и долна - Палата на депутатите (513 места). Двете палати притежават равни пълномощия. Одобреният от парламента закон се дава за утвърждаване от президента на републиката. В случай на отказ от страна на държавния глава да утвърди закона, Конгресът може да преодолее ветото на съвместно заседание на двете палати с просто мнозинство на гласовете на депутатите и сенаторите.

................................................

Покрай основните политически партии, в Бразилия действат и множество други политически и идейни организации: Партия за възстановяване на националния ред (крайно дясна, 6 места в Палатата на депутатите), Зелена партия (еколози; 5 места в Палатата на депутатите), Социалтрабалистка партия (консервативна, 3 места в Палатата на депутатите), Партия на националната мобилизация (1 място в Палатата на депутатите), Социалхристянска партия (1 място в Палатата на депутатите), Социаллиберална партия (1 място в Палатата на депутатите), Христянска социалдемократическа партия (1 място в Палатата на депутатите), Обединена социалистическа партия на трудещите се, Партията на работническото дело и Работническото социалистическо течение (троцкисти), Революционно движение 8 октомври и Марксистко-ленинска комунистическа партия (маоисти), Федерации на анархистите, Групи за възстановяване на Бразилската работническа конфедерация (анархо-синдикалисти) и други.

.......................................................

Използвана литература

  1.  Политология - доц. д-р Г. Янков, 1997
  2.  Администрация: Управление & Management / Център по администрация към МС; София; 1993 - 1997
  3.  Интернет

...................................................

Темата е писана 2005 г.

Ключови думи:

съвременна политическа система на Бразилия; държавно устройство и политическа система; действащи политически партии; изпълнителни федерални органи на държавната власт


Търси за: съвременна политическа система Бразилия | държавно устройство политическа система | действащи политически партии

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker