Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


УНСС

КУРСОВА РАБОТА

По Публична администрация

На тема:

Публичната администрация като наука, дисциплина и практика

София, 2007 г.


Съдържание:

1. Изучаване на публичната администрация. Функции и приложение на публичната администрация 3

2. Разграничаване на публичната администрация и държавната администрация 6

3. Нива на процеса на администриране 8

4. Характеристиката “публичност” на публичната администрация 9

5. Характеристика на човешките ресурси в публичната администрация 10

Използвана литература: 11


……………………………………

Разглеждането на публичната администрация като разрез на функции, приложения и резултати, ни дава основа да разберем приложението на държавната администрация.2 Един от основните проблеми на днешните граждани е непознаването на множеството процеси и механизми на публичната администрация - това е причината, поради която в настоящето понятието бюрокрация има негативни конотации в България - хората обвиняват тромавата организация на институциите без да имат реална представа за дейностите, които се извършват там. Действителна представа за работата на местните администрации и правителството може да се придобие след като се обяснят връзките между политиката и администрацията, което се постига чрез изучаването на публичната администрация. Задълбоченото познаване на науката създава и предпоставки за формирането на квалифицирани кадри в областта на мениджмънта - създават се управленски и организационни умения.

Може би най-значимият резултат от изучаването на публичната администрация като функции и приложение, е получаването на знания за структурата на държавното управление. На практика това означава, че хората разбират какви са правомощията на отделните органи в институциите и осъзнават тяхната отговорност към решаването на проблеми от най-различен характер. Ако този тип подготовка се приложи, поне до известна степен, гражданите биха си спестили досадното обикаляне по различни организации, защото биха имали реална представа към кого точно да се обърнат, за да отправят съответното или искане. Освен това би се решил проблема с проследяването на законосъобразността на дадено решение, което означава, че ще нарасне доверието на хората в институциите, тъй като с възможността за проследяване на осъществените процедури може да се избегне съмнението, че за разрешаването на тяхната индивидуална или колективна потребност не е направено всичко възможно.

…………………………………………………

Разнообразието при практическата дейност на публичната администрация е обяснимо - науката също се дели на няколко направления. Едно от тях се занимава с изследване на поведението на персонала, на ръководителите, както и на вътрешното отношение между служителите (начините за създаване и поддържане на екипи) - от тази гледна точка може да се каже, че науката до известна степен включва и подобряване на функциите на човешките ресурси. Администрирането е по същество преди всичко разработване и реализиране на стратегии, затова съществуват и по-тясно специализирани учени, които се занимават с процесите на планиране и на вземане на решения, както и тяхното изпълнение. Това е от първостепенна важност, защото независимо от високата квалификация на служителите, без правилно прилаган мениджмънт не може да се постигне никакъв резултат, да не говорим за организирането и конкретното насочване на толкова съществен и огромен апарат, какъвто е администрацията. За да се върши коректно работата на дадена администрация е необходим и екип, който да се занимава изключително със правомощията, както и с контрола, планирането и финансирането й. Това също обособява отделна страна на науката за публичната администрация, която е не по-малко важна от досега изброените. Ако сравним администрацията с механизъм, който отговаря за задвижването на система, можем да оприличим специализираните изследвания на отделни части, които изпълняват различни функции. За да работи добре механизма, тези части трябва не само да са строго разграничени, но и да се следи стриктно за състоянието им, т. е. необходимо е всяко звено, изграждащо публичната администрация, да е оптимално организирано само по себе си.
…………………………..
Като посредник между гражданите и държавата, публичната администрация трябва да е своевременно информирана за характера на всички административни дейности, което на практика означава, че тя трябва да съдейства за тяхното изпълнение. Особеното в този случай е, че разнообразните (сред които и абсурдни) искове и интереси на различните, многопластови социални групи попадат в полето на действие на администрацията. Неприятното е, че често хората не знаят какво може и какво не може да бъде реализирано според закона на държавата, те нямат подготовка или опит в административната област, затова не могат да бъдат избегнати случаите, в които вината за нещо неизпълнимо в рамките на закона или правомощията на страната се приписва изцяло на системата на публичната администрация. Затова в практиката гражданите често са недоволни и негативно настроени към администраторите.


Използвана литература:

1. Къндева Е., “Въведение в публичната администрация”, С., 1997 г.

2. Устройствен правилник на института по публична администрация и европейската интеграция към министъра на държавната администрация (приет с постановление №82 на Министерския съвет от 15 май 2000 г., обн. ДВ, бр. 41 от 19 май 2000 г., посл. изм., бр. 87 от 9 октомври 2001 г., в сила от 15 октомври 2001 г.).

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

публична администрация, държавна администрация, нива на процеса на администриране, публичност, човешки ресурси, колектив, държавно управление, административни служители

2 Според проф. Е Къндева понятията държавна и публична администрация са различни, като по-общата наука като приложение, е публичната администрация. Особеностите на държавната администрация също ще бъдат разгледани в настоящата работа.


Търси за: публична администрация | държавна администрация | нива процеса администриране | човешки ресурси | колектив | държавно управление | административни служители

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker