Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсов проект

тема:

Местно самоуправление и местна администрация - понятие и обща характеристика

2006

I. Местно самоуправление и местна администрация - понятие и обща характеристика 3

II. Осъществяване на изпълнителната власт 4

III. Модел на изпълнителна власт в Република България 4

IV. Органи на изпълнителната власт 5

I.    Местно самоуправление и местна администрация - понятие и обща характеристика

През отделните векове от развитието на държавния апарат, различно е било тълкуването на разделението на властите, така например според Аристотел още в Древността са съществували три части в системата на управлението, друго тълкуване е на френския мислител Шарл дьо Понтескьо, също така и на английският тълкувател Джон Лок за ограничаване на монархическата власт и др.

Изпълнителната власт е една от трите власти, олицетворяващи демократичността на държавата. Тя съществува и се налага от две понятияизпълнителна властиадминистрация. Много често между тези две понятия се поставя знак за равенство, което не е винаги така. Конституцията на Република България използва терминаизпълнителна властсамо в чл. 8, когато се обявява принципа за разделение на властите и в чл. 139, според които кметът е орган на изпълнителната власт. В текущото законодателство, например в Закона за местното самоуправление и местната администрация се използва с малки изключения, също терминътадминистрация.

Изпълнителната власт има своя същност, която я разграничава от останалите власти. Съществува схващането, че изпълнителната власт е всичко останало, което не е законодателна и съдебна власт. Но това не е точно така, тъй като има сфера, в която не е нито законодателна, нито съдебна власт, но не е и изцяло изпълнителна власт. Такъв пример може да бъде общинското самоуправление. Тази власт се осъществява не само от административните органи на държавното, съответно на общинско управление (кметът), но се осъществява също и от органите на  законодателната и съдебната власт (съдилища, прокуратура, следствени органи). Така според теорията на Монтескьо за разделението на властите, изпълнителната власт установява сигурност, предотвратява нашествия, осигурява мир или война. Но според съвременните учени в сферата на изпълнителната власт се включва грижата за вътрешната и външна безопасност и воденето на външната политика.

…………………………………………..

II.    Осъществяване на изпълнителната власт

Според Конституцията на Република България в чл. 1, гл. 2 се установява, че държавната власт в страната се осъществява от народа непосредствено и чрез органите предвидени в нейния текст, което означава чрез държавните и общински органи. Като част от държавната власт - изпълнителната власт също се осъществява непосредствено от народа, в лицето на държавните и общински органи. Между тези два органа съществуват принципни разлики, отнасящи се до териториалния обсег и правомощията им.

Общинските органи решават въпроси от местно значение. Наред с това общинските органи включително и определените от Конституцията органи на изпълнителната власт, каквито са кметовете (чл. 139), са органи на местното самоуправление. По този начин държавната изпълнителна власт се осъществява чрез два способа - чрез формите на пряката демокрация (непосредствено от гражданите) и правителственият (чрез държавните и общински органи, които имат еднакво значение).

............................................................

IV.    Органи на изпълнителната власт

Законът за администрацията отделя специално внимание (глава 4) на органите на изпълнителната власт.

Според чл. 19, ал. 1 ЗА (1) органи на изпълнителната власт са централни и териториални, т.е. местни.

(2) Централни органи на изпълнителната власт са 

 1.  Министерски съвет
 2.  министър-председателят;
 3.  заместник министър-председател
 4.  министрите.
 5.  (3) Териториални органи на изпълнителната власт са
 6.  областните управители;
 7.  кметове на общини.
 8.  (4) за органи на изпълнителната власт се считат и:
 9.  председателите на държавните агенции;
 10.  държавните комисии;
 11.  изпълнителните директории на изпълнителните агенции;
 12.  ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на МС, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.

Местното самоуправление е един от обективните принципи на конституционно установения у нас правен ред след 1991 г., за който е упоменато още в чл. 2, ал. 1 от Конституцията ни:Република България е единна държава с местно самоуправление, а в чл. 136, ал. 1 от Конституцията е казано чеОбщината е основна административно - териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Гражданите участват в управлението на общините, както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението. Именно Конституцията е основният източник, по който се изгражда цялото ни законодателство, свързано с административното ни устройство, в това число Закона за местните избори, Закона за административно - териториалното устройство и др. При определяне на понятието за местно самоуправление трябва да се има предвид и чл. 3 от Европейската харта за местно самоуправление от 15.10.1985 г., съгласно койтоместното самоуправление означава право и фактическа възможност на местните териториални общности в рамките на закона да осъществяват на своя отговорност и за благото на своите жители, съществена част от публичните дела. 

Източници:

 1.  Конституция на Република БългарияНова Звезда, София 2002г.
 2.  Закон за местното самоуправление и местната администрация
 3.  “Изпълнителна власт, професор Борис Спасов, издателство Ciela, София, 2001 г.
 4.  Статут и заплащане на държавния служител. Цялостна нормативна уредба. Професионални разяснения Правен Коментар. ИКТруд и право, Георги Георгиев, Чавдар Христов, 2000 г.
 5.  Съветник на специалиста от държавната и общинската администрацияПерфект Консулт ООД, Анели Цонева, София, 2001 г.
 6.  Администрация на изпълнителната власт вЗаконодателството на Република България издателство:Албатрос, доц. Д-р Христина Балабанова, 2000 г.

Темата е изготвена 2006г.

Най - новите данни в темата са актуални към 2002г.

Темата не съдържа таблици и графики.

Ключови думи:

местно самоуправление и администрация, изпълнителната власт, Конституция на РБ, участие на гражданите в държавното управление, модел и органи на изпълнителна власт в РБ, Европейската харта за местно самоуправление, общинска администрация, местни органи на държавно управление


Търси за: местно самоуправление администрация | изпълнителната власт | Конституция | участие гражданите държавното управление | модел органи изпълнителна власт | Европейската харта местно самоуправление | общинска администрация | местни органи държавно управление

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker