Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Висше училище Международен колеж - АЛБЕНА

 

 

 

Доклад

 

на тема:

 

Проведен летен стаж в Община Вълчи дол, Дирекция „Европейска интеграция и проекти” в отдел „Икономическо развитие и проекти”

 

 

 

20. 02. 2009 година

Град Варна

 

 

Съдържание

 

1. Предговор. 3

2. Регион – история, географски дадености, климат, икономика, население  4

3. История и седалище на институцията. 5

4. Описание и категоризация на институцията. 5

5. Организационна структура – нива, функции и задължения. 6

6. Стандарт за работа. 7

7. Описание на отдел, в който студента е работил и длъжността, която е изпълнявал  8

8. До каква степен теорията е била полезна в практиката  -  как е била използвана  9

9. Как практиката допълва теорията. 9

10. Лични впечатления и препоръки. 9

11. Приложения. 10

12. Използвани източници. 12

 

1. Предговор

 

Причини за написване на доклада:

Придобит опит по време на проведен 10 седмичен стаж в Общинска администрация гр. Вълчи дол,  Дирекция „Европейска интеграция и проекти”, в отдел „Икономическо развитие и проекти”  в периода месец Юни  – месец Август 2008 година.

 

Цел:

Целта на доклада е да покаже как студентката е провела летния си стаж. В каква икономическа среда е работила, доколко теорията й е помогнала в практиката. Как се е приспособила в социалната среда на тази институция. Студентката провела летния си стаж в дадена институция /фирма/ трябва да ни запознае с нейната история, начина на работа с граждани и колеги, в какъв отдел оперира. Какви са целите на институцията и как ще ги реализира. Доколко студентката е помогнала в развитието на институцията и по какъв начин.

 

Резюме:

Чрез географските дадености, историческите корени и икономическото развитие ще бъде показан облика на една община от селски тип. Това е региона, в който се намира община Вълчи дол. Икономическото развитие на общината е свързано, както с природните ресурси така и с качеството на работната сила, която е в тясна зависимост от нейното развитие. Културата също изгражда облика на общината.

Общинската сграда се намира в град Вълчи дол. Мисията й е постигане на стабилни темпове на икономически растеж, подобряване качеството на живот на хората, запазване и валоризиране на природното и културно наследство и достигане на европейските параметри на жизнена среда.

……………………………………………….

7. Описание на отдел, в който студента е работил и длъжността, която е изпълнявал

 

Отдел „Икономическо развитие и проекти” в структурно отношение е в рамките на  специализираната администрация, като част от Дирекция „Европейска интеграция и проекти”. Дейностите по планиране, както и разработването на стратегически документи и проекти са изцяло подчинени на заложените в Общински план за развитие 2007 – 2013г. на Община Вълчи дол, Управленска програма на община Вълчи дол 2007 – 2011 г., Стратегическите цели - постигане на стабилни темпове на икономически растеж, подобряване качеството на живот на хората, запазване и валоризинане на природното и културно наследство и достигане на европейските параметри на жизнена среда.

 

Дейността на отдела може  да бъде разгледана в два аспекта:

 - Основни дейности свързани с местното икономическо развитие:

*     анализ на местната икономика;

*     набелязване на мерки за насърчаване на развитието на местни фирми, чрез политиката на възлагане на обществени поръчки;

*     да извършва  периодична оценка на местната икономика и др.

………………………………………

 

 

 

12. Използвани източници

 

1.      Общински план за развитие на община Вълчи дол 2007 - 2013 година

2.      ISO 9001:2000 за община Вълчи дол

3.      Стратегически цели за развитие на община Вълчи дол за 2008 година

4.      Структура на община Вълчи дол

 

 

Темата е изготвена 20. 02. 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

трудов стаж, организационна структура на община, стандарт за работа, стратегически цели на институцията, икономическо развитие на община, специализирана администрация

                                           

 


Търси за: трудов стаж | организационна структура община | стандарт работа | стратегически цели институцията | икономическо развитие община | специализирана администрация

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker