Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 12.00 лв


 

 

 

ЕСЕ

 

на тема:

 

Етичните кодекси в публичната администрация – необходимост и приложимост

 

 

 

2009

 

 

 

В много страни съществуват етични кодекси или  кодекси за поведение на държавните служители. Те могат да бъдат на две нива: на ниво цялата държавна администрация и на ниво отделно учреждение.

Ролята на етичните кодекси се изразява в мотивиране и направляване на поведението на държавните служители и създаване на съответната база за наблюдение и оценка на поведението им. Етичните кодекси създават допълнителни мерки против корупцията и злоупотребата с държавната служба. Чрез тях по-добре се реализира административната дейност и се изгражда обществено доверие към администрацията.

В международната практика са се утвърдили общи изисквания към етичните кодекси в различните страни. Такива са: вътрешната непротиворечивост и съвпадение със стратегията на администрацията; баланс между интересите и правата на служителите; избягване на прекалена детайлизация; лесна приложимост и консенсусно приемане и обсъждане.

Българският Кодекс за поведение на държавните служители първоначално бе  утвърден със заповед на министъра на държавната администрация от 29. 12. 2000г. През 2004 г. Министерският съвет прие нов Кодекс на служителите в държавната администрация.

……………………………………………….

 

Създаването и въвеждането на Кодекс за поведение води до продължителен обучителен период и до интернационализация на стандартите на всички участници. Ако създадените правила трябва да се спазват, съблюдаването им трябва да е в интерес на ръководителите и не бива да ги засяга неблагоприятно.  Тук от съществено значение е системата от санкции, и особено твърдата решимост да се прилагат санкции. В тази сфера не е необходима сложна поредица от санкционни мерки, които могат да произведат обратен на търсения с Кодекса за поведение на служителите от държавната администрация ефект. Увереността, че нарушенията на правилата установени в кодекса ще бъдат санкционирани, може да послужи за главно средство за възпиране на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение от такива нарушения.

Моето лично мнение е, че повишаването на осведомеността на служителите от държавната администрация за правилата на Кодекса за  поведение е полезно, като предпоставка за промяна на манталитета и навиците им, придружени от личните им подбуди.

……………………………………………………

 

Темата е разработена 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

етичен кодекс, публична администрация, интереси и права на служителите, роля на етичните кодекси, служители в държавната администрация, Кодекс за поведение


Търси за: етичен кодекс | публична администрация | интереси права служителите | служители държавната администрация | Кодекс поведение

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 12.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker