Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


 

 

РЕФЕРАТ

 

 

НА ТЕМА:

 

 

ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТИ 2009 Г.- СЪСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ

 

 

 

2009

 

 

Съдържание

 

 

РЕЗЮМЕ. 3

1. Планиране на бюджета в условия на финансова криза. 4

2. Сравнителни данни за общите тенденции. 8

3. Планиране на приходите - реалистичност, отговорност, социална поносимост  10

3.1. Планиране на приходите от местни данъци. 10

3.2. Планиране на приходите от местни такси и цени на услуги. 11

3.3. Приходи и доходи от собственост. 12

3.4. Планиране на приходите от държавни трансфери. 13

4. Новата политика при планиране на текущи разходи: икономичност, ефективност, прозрачност. 13

4.1. Обща рамка. 13

4.2. Как да планираме видовете разходи?. 15

4.3. Планиране на текущите разходи за делегираните от държавата дейности - нови моменти при разпределението на дейностите и при стандартите. 17

4.4. Планиране на текущите разходи за местните дейности - баланс между разходи, приходи, ползи. 18

4.5. Планиране на трудовите разходи за общинската администрация. 20

4.6. Планиране на резерв за неотложни и непредвидени разходи. 21

5. Планиране на инвестиционната политика на общината. 21

6. Дългови инструменти. 25

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 29


РЕЗЮМЕ

 

Общинският бюджет е важно звено на местната икономика. Той отразява движението на основните парични потоци и предопределя авторитета на местната власт, просперитета на местните фирми и отношението на местната общност към изпълнителната власт. С общинския бюджет се определят и осигуряват парични средства, с които се финансират местни и делегирани от държавата дейности

Бюджет 2009 година се изготвя в трудно прогнозируема среда, нови тенденции и рискове. Както държавата, така и общините при съставянето на бюджета за 2009 година са изправени пред предизвикателството, как да отговорят на нарастващите потребности и очаквания на гражданите в условията на засилващата се финансово - икономическа криза.

В този материал се акцентира главно върху новите фактори, задачи и промени, които трябва да се отчитат при съставянето и изпълнението на общинските бюджети. Обръща се внимание и на някои досегашни слабости, които в новите условия ще доведат до сериозни негативни последици.

Провежданата от страна на общините трайна политика за увеличаване на своята финансова самостоятелност има своите положителни измерения в бюджет 2009:

-      частично се преодолява голямото изоставане в данъчните оценки спрямо пазарните с тяхното увеличаване с 50 на сто;

-      постигнат е сравнително добър ръст в изравнителната субсидия, (което ще е важно за по-бедните общини);

         ………………………………………………

 

3. Планиране на приходите - реалистичност, отговорност,

социална поносимост

 

При планирането на конкретните размери на собствените приходи по бюджета за 2009 г.  трябва да се имат предвид не само тенденциите през последните години, но и промените и тенденциите от последните месеци на 2008 г. При разработване на реалистична прогноза за приходите трябва да се отчете стагнацията на пазара на недвижимите имоти, което се отразява в намаляване на приходите от данък при придобиване на имущество по възмезден начин; намалените приходи от продажба на собственост и разпоредителни сделки с общинско имущество; ограниченото търсене на общински технически и административни услуги, свързани със строителство и възмездни сделки. Намаляването на тези приходи ще бъде най-съществено в зоните с активен пазар на имоти.

Следва да се отчетат условията за евентуално намаляване на събираемостта на местните приходи като цяло и новите тенденции за несъбраните общински вземания.

 

3.1. Планиране на приходите от местни данъци

 

Една от най-важните дейности на общинските съвети, на кметовете на общини и на общинските администрации в бюджетния процес за 2009 г. е точната оценка и приемането на обосновани решения за определяне размерите на местните данъци и на такса „Битови отпадъци", съобразени с увеличената с 50 на сто данъчна оценка на недвижимите имоти и определените в ЗМДТ нови граници на данъчните ставки. От приетите решения ще зависят в много голяма степен размерът на собствените приходи, финансирането на общинските дейности, взаимоотношенията с местната общност.

.........................................................................

 

5. Планиране на инвестиционната политика на общината

 

Инвестиционната политика на общината се определя от: стратегическите цели и приоритети в общинския план за развитие, потребностите на населението, финансовите възможности за реализиране на инвестиционната политика.

Инвестиционната политика чрез годишната инвестиционна програма трябва да допринася за постигане на стратегическите цели, решаване на социални, образователни, културни и здравни проблеми на местното население и да създава предпоставки за устойчиво и интегрирано развитие на общността.

При разработването на годишната инвестиционна програма би следвало да се прилагат принципите на програмното бюджетиране. Това дава следните предимства:

>   Обосновка на разходите;

.........................................................................

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.       Закон за държавния бюджет на Република България за 2009 година, обн. ДВ, бр. 110/30.12.2008 г.

2.       Закон за общинските бюджети, обн. ДВ бр. 33/24.03.1998 г., изм. ДВ бр. 108/19.12.2007 г.

3.       Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ, обнародван в ДВ, бр. 105 от 9.12.2008 г., в сила от 1.01 2009 г.

4.       Закон за общинския дълг, обн. ДВ бр. 34/19.04.2005 г., изм. ДВ. Бр. 110/30.12.2008 г.

5.       Закон за местното самоуправление и местната администрация, обн. ДВ, бр. 77/17.09.1991 г., изм. ДВ, бр. 15/23.02.2010 г.

6.       Решение на МС за разпределение на дейностите на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандартите за финансиране на делегираните дейности през 2009 г.

7.       Наредба по чл. 9а от ЗОБ на Община град Добрич;

8.       Материали от обучение „Подготовка на общински бюджети 2009 г.”, консултативна разработка на НСОРБ.

 

 

Темата е разработена 2009 г.

Съдържа таблици.

Най – новата информация е от 2009 г.

 

Ключови думи:

съставяне на общински бюджет, планиране на бюджета в условия на финансова криза, текущи разходи, прогноза за приходите, инвестиционна политика, обосновка на разходите, общински план за развитие, местни данъци и такси


Търси за: съставяне общински бюджет | планиране бюджета условия финансова криза | текущи разходи | прогноза приходите | инвестиционна политика | обосновка разходите | общински план развитие | местни данъци такси

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker