Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

„Финансови аспекти от приватизацията в България. Сравнителен анализ на приватизационния процес в България и Чехия”

2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

От 1989 г. България се намира в период на преход от социалистически към капиталистически икономически строй. Този процес е обективно следствие на промяната извършена в целия вече бивш социалистически лагер. Като емблематичен в този период може да бъде посочен стремежа към присъединяване към двете най-големи световни структури – НАТО и Европейския съюз. Този стремеж също е характерен за всички страни, които промениха политическия и икономическия си живот, но като процес може да се характеризира с различни особености.

Трудно може да се каже, че България постигна големи успехи при промяната. На практика от една сравнително добре развита икономически държава с традиции е сферата на селското стопанство и индустрията, една от най-добре развитите икономически социалистически страни, България сега е на опашката. До голяма степен причина за така развилите се събития е преплитането на много политически и икономически интереси, повечето от които пряко накърняват развитието на страната.

Периода от 1989 г. до 2003 г. може да бъде разгледан в два основни аспекта – политически и икономически. От политическа гледна точка страната ни може да бъде характеризирана със значителна степен на нестабилност, основно поради факта, че за четиринадесет години няма правителство и партия, които да са имали възможност да изкарат два поредни мандата на власт. В редица случаи, дори и един цял мандат. Това до голяма степен се дължи на характерната особеност на българския избирател пряко да асоциира икономическите решения и ефекти с управляващата партия., т.е. политиката и икономиката са пряко свързани и неудачните икономически решения са причина за изгубването на политическата власт. До голяма степен това се дължи на факта, че в българския преход повечето от процесите имат силен политически оттенък, а високото ниво на корупция, запазено и до днес, допълнително засилва този негативен ефект.

Основните политически сили дълго време се определят като Българската социалистическа партия (БСП), Съюза на демократичните сили (СДС), Движението за права и свободи (ДПС). Процеса на смяна на властта може да се характеризира с периодично качване и слизане от власт на СДС и БСП, с решаващата подкрепа на ДПС, чието съществуване се дължи основно на привличането на турското малцинство като избиратели, независимо, че конституцията на България изрично забранява създаването на партии на расова или етническа основа. От 2001 г. Република България се управлява от Национално движение “Симеон Втори” (НДСВ). Тази новосформирана политическа сила е основана на лидерството на сина на бившия български цар Борис ІІІ – Симеон Сакс Кобурготски. Политическите анализатори определят спечелването на изборите от него като наказателен вот, следствие на неуспехите не само на СДС, заемала властта преди него, но и на БСП като опозиция.

Като цяло политическата среда в България може да се характеризира основно със силна намеса в икономическите процеси, стремеж към свеждане до минимум на социалните функции на държавата, висок ръст на корупцията и ниска степен на ефективност при разрешаването на ключови за страната проблеми. В същото време функцията на т. нар. обществен контрол е иззета напълно, за което е показателен факта, че на практика от 1989 г. не е проведен нито един референдум по въпроси, засягащи националните интереси, независимо, че дори са предавани подписки с искане за това. Неуместното политическо управление на страната рефлектира пряко върху икономическото й развитие. Във времето, когато следваше да бъде изградена стабилна и конкурентна икономика, основана на материално-техническата база, създадена от предходния режим, завоюваните пазари и изградените традиции в производството и селското стопанство, много от предприятията бяха докарани умишлено до фалит, за да могат да бъдат закупени в последствие на безценица.

Основните икономически параметри на страната ни в момента могат да бъдат характеризирани като силно негативни. Закриването на много производства станаха причина за значителен ръст на безработицата, която засегна и множество специалисти. В същото време това доведе до силното спадане на производството, а от там и до намаляване на износа, загубата на пазари и в крайна сметка налагането на трайна тенденция за отрицателен търговски баланс. Следствие на икономическата нестабилност и значителното източване на средства от държавата са разразилата се финансова криза през 1997 г., галопиращата инфлация и краха на банковия сектор. Въвеждането на Валутен борд до известна степен спомогна за нормализирането на икономическия живот в страната, но в същото време създаде предпоставки за намаляването на конкурентоспособността на българските стоки, ниския стандарт на живот (наложена от МВФ минимална работна заплата, несъобразена с разходите за живот и т.н.) и до известна степен за намаляване на чуждите инвестиции.

Важна част от периода на преход е процеса на раздържавяване на собствеността. Той може да бъде определен в три основни насоки:

-         Реституиране на собствеността, отнета след 1944 г. от собствениците;

-         Връщане на селскостопанските земи на наследниците им;

-         Разпродаване на държавните активи - приватизация.

Същността на този процес цели да бъде отнета функцията на държавата като монополен собственик и да бъде постигната ефективност на стопанството. За съжаление тези резултати до днес все още не са постигнати. Основните насоки на раздържавяването създадоха значителни проблеми, връщането на земята доведе предимно до нейното разпокъсване (6 млн. парцела) и в голям брой от случаите – до нейното опустяване. Връщането на предприятия на бившите им собственици също не може да бъде характеризирано със съществен принос към развитието им, като също така стана причина или за повторната им продажба, или за ликвидирането им.

Обект на настоящата разработка е третата насока на процеса на раздържавяване – приватизацията. Както и останалите, той се извърши във всички страни от бившия социалистически блок и стана основно средство за привличането на капитали в държавите и в самите предприятия. Целта е да бъде направен анализ на финансовите аспекти на дейността по приватизирането на държавните активи в България, тъй като това в най-голяма степен следва да характеризира успеха или неуспеха й. Във връзка с това, в разработката ще бъдат изпълнени следните задачи:

1.      Ще бъдат определени основните особености на приватизацията на държавната собственост в България – нормативна база, обекти, форми и методи, контрол над сделките;

2.      Ще бъде направен преглед на периодизацията на процеса на приватизация и на финансовите аспекти и резултати от него;

3.      Поради сравнителната уникалност на процеса на преход от социалистическа към капиталистическа организация на икономиката, ще бъдат сравнени показателите за ефективността на процеса в България с тези на Чехия, с цел да бъде определен действителния ефект на раздържавяването у нас.

ПЪРВА ГЛАВА

1. Основни особености на приватизацията в България

1.1. Нормативна база за осъществяване на приватизацията в България

За периода 1990 – 2003 г. процеса на раздържавяване на собствеността (държавна и общинска) е регулиран от различни закони. Освен поправки на действащите закони с оглед задоволяването на определени потребности (политически и икономически), може да се посочи и цялостната смяна на закона през 2002 г. Особеностите и финансовите аспекти на приватизационните сделки за този период се определят главно във връзка с действащите закони, във връзка с което следва да бъде направен преглед на различните права и задължения, които двата закона, а и останалите нормативни актове определят на участниците в този процес.

Почти във всички страни мащабните приватизационни процеси се извършват на базата на прието специално за целта законодателство. Специално за Източна Европа в повечето случаи се е наложило приемането на специални закони, третиращи приватизационните проблеми. Почти във всички страни от региона, както и в България нормативната база на приватизацията в тях се състои от един или няколко закона и известен брой подзаконови нормативни актове.

Първият приет в България закон уреждащ процеса на раздържавяване на собствеността е Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия[1]. Този закон урежда условията и реда за преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества и за приватизация. Съгласно него, преобразуването на държавни предприятия представлява разпределянето на имуществото, предоставено им от държавата, в дялове и акции съгласно разпоредбите на Търговския закон.

Приватизация е прехвърляне на физически или юридически лица с под 50 на сто държавно и/или общинско участие на:

1.      дялове и акции, собственост на държавата и общините, от търговски дружества;

2.      собствеността на цели предприятия, обособени части и незавършени обекти на строителството;

3.      общински нежилищни имоти, невключени в състава на общински предприятия, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и други).

Приватизацията се осъществява въз основа на програми за приватизация и приватизационни стратегии. Годишната програма за приватизация съдържа:

-         минималните приватизационни цели за годината, включително минималния брой на държавните предприятия, подлежащи на приватизация и приоритетните цели.

-         очаквания размер на приходите от приватизация и начина на тяхното използване в съответствие с изискванията на този закон;

-         разходите, свързани с дейността по приватизацията;

-         списъка на отраслите и/или предприятията, чието цялостно или частично приватизиране не се разрешава за срока на действие на програмата;

-         списък на предприятията, решенията за приватизирането на които се приемат от Министерския съвет след одобряване от Народното събрание;

-         списък на предприятията, решенията за приватизирането на които се приемат от Агенцията за приватизация след одобряване от Министерския съвет;

-         общият обем на акциите по номинална стойност, които ще бъдат предложени за приватизация чрез централизирани публични търгове;

-         общите насоки за приватизационната политика на общините.

-         мерки за насърчаване развитието на малки и средни предприятия.

Програмата се внася до 31 октомври на предходната година от Министерския съвет в Народното събрание, което я обсъжда и приема преди приемането на Закона за държавния бюджет. Приемането на годишната приватизационна програма не е условие за вземане на решение и за действителността на сключваните приватизационни сделки, освен ако приватизиращото се предприятие не е включено в списъка на отраслите и/или предприятията, чието цялостно или частично приватизиране не се разрешава за срока на действие на програмата.

Приетата програма за приватизация действа до приемане на програмата за следващата година. С цел обезпечаване изпълнението на приетите минимални приватизационни цели, показатели и насоки на годишната приватизационна Министерският съвет разработва стратегии за приватизация на предприятията с монополно положение в страната или с господстващо положение на съответния географски пазар в сферата на обществените услуги, както и за предприятията, свързани в национални инфраструктурни мрежи. Тези стратегии, съгласно Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия се приемат от Народното събрание.

Министерският съвет определя списък на държавни предприятия или обособени части от тях, при приватизацията на които не се допуска плащане с непарични платежни средства. Списъкът може само да бъде допълван[2].

През март 2002 година ХХХІХ Народно събрание прие изцяло нова нормативна уредба - Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), в който е заложена философията на приватизационния процес в Република България. С приемането му бяха определени и основните методи за продажба на държавни активи - публичен конкурс и търг, приватизация през Българската фондова борса - София и централизиран публичен търг. Съпътстващата нормативна уредба определи основните принципи и правила, по които ще се извършва приватизацията в Република България.

Целта на ЗПСК е да създаде условия за прозрачна, бърза и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите.

Приоритетите на приватизационната политика са:

-         бърза продажба на нераздържавените предприятия

-         прозрачност и публичност на приватизационните процедури

-         преструктуриране и приватизация на естествените монополи.

Под “субект” на приватизационна сделка се разбира всички участници, в това число индивидуалните участници, инвестиционните посредници, инвестиционните фондове, работниците и служителите на приватизираните предприятия, държавата и други. По “обект” следва да се има предвид всяко едно предприятие, на което е предложен пакет от акции за продажба чрез механизмите на масовата и касовата приватизация.

У нас органът, представляващ интересите на държавата и продавач на държавна собственост чрез масова приватизация е вече несъществуващия Център за масова приватизация, който се премахна, за да не се попречи на работата на Агенцията за приватизация.

Съгласно Чл. 12 (1) от ЗПСПК Агенцията за приватизация е администрация към Министерския съвет за осъществяване на приватизация в случаите, със статут на юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Чл. 13 (1), касаещ Агенцията за приватизация, гласи: АП организира и осъществява процеса на приватизация на държавното участие в капитала на търговските дружества и обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.

След отменянето на Закон за преобразуване и приватизация на държавната и общинска собственост /ЗППДОП/ и приемането на новия Закон за приватизация и следприватизационен контрол (последното му изменение е обнародвано в ДВ бр. 28 от 19.03.2002г.), като основен регулатор на следприватизационния контрол се явява Агенцията за следприватизационен контрол (със статут на юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София).

Съгласно чл. 18 и чл. 19 от ЗПСПК Агенцията за следприватизационен контрол се създава като администрация към Министерски съвет за осъществяване на следприватизационен контрол на приватизацията на държавното участие на капитала на търговски дружества и на обособени части от имуществото на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала. Агенцията осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от оправомощени държавни органи. Т.е.функциите й са да:

-         Осъществява действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки в случаите на неизпълнение;

-         Контролира плащанията по приватизационните договори в случаите на разсрочено плащане на покупната цена;

-         Изисква информация в случаите на постъпили сигнали за неизпълнение на приватизационните договори;

-         Извършва проверки относно изпълнението на поетите с приватизационни договори задължения в приватизираните обекти;

-         Дава съгласие и одобрение от името на продавача в случаите, когато това е предвидено в приватизационни договори.

Приетите през 1992 год. нормативни актове и документи дават принципните положения и осигуряват началото на приватизационните процеси. Последващите актове и документи уреждат по-скоро специфични положения, съпътстващи реалната приватизационна дейност.

Оценката на специалистите за закона, е че той е рамков, липсва му стратегия и има непълноти, които се запазват и след измененията от 1994 год. Като причини за тези слабости се посочват липсата на ясна структурна стратегия, уникалността и мащабите на приватизационния процес, липсата на опит и сблъсъкът на интереси при раздържавяването.

Подобен рамков характер има и своите предимства, тъй като предоставя голяма свобода на действие на правоприлагащите органи за подбора на подходящите приватизационни техники и механизми.

От друга страна обаче законът е направен значително по-кратък, отколкото е необходимо, и особено от юридическа, включително и правно-техническа гледна точка в него се разкриват редица празноти, които е невъзможно да бъдат запълнени с подзаконови нормативни актове.

За приватизацията е важно да са осигурени достъпни кредити за потенциалните купувачи. В България такава възможност не съществува. Лихвените проценти правят кредитите недостъпни за почти всяка дейност. Дори и при продажбите на изплащане има трудности. В това отношение е очевидна необходимостта от попълване на нормативната база - особено регламентирането на форми като предоставяне за управление или под наем с клауза за изкупуване от работещите в предприятието или от неговото ръководство.

Съгласно на чл. 2, ал. (1) на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, целта му е да създаде условия за прозрачна, бърза и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите. И според ал. (2) да осигури икономически растеж и конкурентоспособност на приватизираните дружества.

Новият закон утвърждава приватизационните процедури, чрез които могат да бъдат приватизирани държавните и общински собственост. При определянето им основния критерий отново е осигуряването на прозрачност и коректност при избора на купувачи и договарянето с тях.

Съществуват следните форми на приватизационни процедури:

-         публичен търг

Публичните търгове са присъствени и неприсъствени. Организацията и провеждането на публичните търгове се извършва от тръжна комисия. Тръжната документация се утвърждава от Агенция за приватизация, едновременно с Решението за продажба , което се публикува в Държавен вестник и най-малко два централни ежедневника. В нея са определени крайните срокове за закупуване на документация, подаване на оферти, първоначалната тръжна цена, стъпката на наддаване, депозита, датата и часа на търга. След откриването на търга, тръжната комисия публично отваря и преглежда офертите. Ръководителят на комисията обявява кои кандидати се допуснати до наддаването.

-         публичен конкурс

Публичния конкурс се провежда на два етапа предварителен и заключителен. Организацията и провеждането на публичните търгове се извършва от конкурсна комисия. Конкурсната документация се утвърждава от Агенция за приватизация, едновременно с Решението за продажба, което се публикува в Държавен вестник и най-малко два централни ежедневника.

В предварителния етап се издава сертификат за регистрация на всички потенциални инвеститори, закупили конкурсна документация. Предоставя се възможност за ограничен собствен правен и финансов анализ, съобразно условията и реда, предвидени в конкурсната документация. Участниците в процедурата депозират в АП индикативна оферта. Подадените оферти се вписват в регистър, съдържащ входящ номер, дата и час на подаване и се отварят най-късно на следващия ден от депозирането им. Конкурсната комисия подготвя мотивиран доклад, който отразява съдържанието на индикативните оферти и АП определя участниците, допуснати до заключителния етап.

В заключителния етап конкурсната комисия определя правилата за провеждане, които съдържат условията и реда за извършване на пълен правен и финансов анализ, списък с необходимата документация, размер, вид и срок за внасяне на депозита, изискване към съдържанието на офертите, критерии за оценка, проект на приватизационен договор и срок за подаване на оферти. Участниците, внесли депозит получават сертификат за регистрация и подават обвързващи оферти, които се отварят най-късно на следващия ден от датата на депозиране. Конкурсната комисия оценява офертите и изготвя мотивиран доклад, след което АП взима решение за избор на купувач и определяне на срок за сключване на приватизационен договор.

-         борсова приватизация

Чрез продажба през Българската фондова борса - София се приватизират миноритарни пакети от акции на дружества срещу парични и непарични платежни средства. Министерския съвет определи списък от 1070 предприятия, при които се допуска плащане с непарични платежни средства. Документацията по проектите се подготвя от работна група към Агенцията за приватизация, която взима Решение за определяне на метод за продажба. Предприятията се групират в пулове и се провежда конкурс за избор на лицензиран инвестиционен посредник, член на БФБ София. Договора с избрания посредник се подписва в седем дневен срок от датата на уведомление за решението за избор на участник, спечелил конкурса.

-         централизиран публичен търг

Продажбата на акции, собственост на държавата чрез централизирани публични търгове се извършва чрез инвестиционни бонове. Те се придобиват с издаване на поименни регистрационни талони от Агенцията за приватизация, с прехвърляне към трето лице и по наследство. Разпореждането с инвестиционни бонове се регистрира в обслужващите звена към Агенцията за приватизация. Притежателите на инвестиционни бонове могат да прехвърлят собствеността си в доброволни пенсионни фондове. Участието в централизирани публични търгове се извършва индивидуално или чрез инвестиционни посредници, като собствениците на инвестиционни бонове подават нареждане за участие и се регистрират. Агенцията за приватизация взима Решение за определяне на метод за продажба - централизиран публичен търг и оповестява проспекти със задължителна информация за дружествата по образец. Участниците в централизирани търгове подават заявки за участие, като броя на заявените акции не може да бъде по-голям от броя на предлагания за продажба пакет. Агенция за приватизация класира заявките до 22 работни дни след обявената дата на търга и участниците, чиито заявки са класирани успешно трябва да платят акциите по заявената тръжна цена в определения срок за плащане.

Масовата приватизация е насочена към привличането на голяма част от населението в приватизационните процеси. Смисълът на това е да се осигурят широка социална база и обществена подкрепа на болезнените процеси на приватизация, да се запази кондицията на предприятията преди приватизирането им и да се намалят недоверието и съпротивата на заетите в тях.

Българският модел на масова приватизация е ориентиран към решаването на два сериозни проблема, очертали се в хода на приватизацията в страната - бавни темпове и липса на свободни капитали, които да се насочат към приватизацията. Двата проблема са взаимно свързани. Неплатежоспособността на голяма част от българите прави невъзможно широкото участие на населението, на работниците и служителите в пазарната приватизация. Преодоляването на финансовите ограничения изискваше създаването на капитала на приватизацията да стане в първоначално условна форма. Конкретно това се извършва чрез масова емисия на специални финансови инструменти - инвестиционни бонове, предназначени за участие в масовата приватизация.

Основни елементи на масовата приватизация са: инвестиционните бонове, инвестиционните фондове, Центърът за масовата приватизация, избор на обекти за приватизация чрез инвестиционни бонове, етапност на приватизацията.

Масовата приватизация е насочена към създаването на голям брой дребни и средни собственици, които могат реално да влияят върху икономиката. По замисъла на прилагания в страната модел на масова приватизация се създават множество дребни акционери. Ясно е, че те няма да имат възможност и едва ли ще участвуват в управлението на фирмите, в които са съсобственици, а още по-малко - в управлението на националната икономика.

1.2. Обекти и форми на приватизация на държавната собственост

Обектите на приватизация могат да се класифицират по различни признаци:

1.      Според собствеността те биват държавни и общински.

2.      бъдат преобразувани и непреобразувани в търговски дружества предприятия.

3.      Според обхвата - цели предприятия, обособени техни части или отделно имущество.

4.      Според носителя на собствеността - активи или титули на
собственост.

Комбинираното използуване на отделните признаци позволява да се създаде работна класификация на обектите за приватизация, която включва:

1.      Държавни и общински предприятия, преобразувани в акционерни дружества или в дружества с ограничена отговорност, акции и дялове, собственост на държавата и общините.

2.      Държавни и общински предприятия, непреобразувани в търговски дружества.

3.      Структурни единици на предприятията по т. 1 и т. 2 под формата на:

-         обособени части;

-         незавършени обекти на капиталното строителство;

-         дълготрайни активи на действуващи предприятия;

-         имущество на ликвидирани предприятия или в процес на ликвидация.

Основните изискван ия към държавните и общинските предприятия като обекти на приватизация са: да имат стопанска дейност и да са юридически лица. Други техни признаци като организационна форма, размер на капитала, време на създаване, начин на управление и пр. не са предпоставки за превръщането им в обекти на приватизация.

Приватизацията може да обхване цялото предприятие или обособена негова част. По смисъла на закона под обособена част се разбира организационна структура в предприятието, която може самостоятелно да осъществява стопанска дейност. Това могат да бъдат както правно обособени структурни поделения, така и структурни единици, които нямат този статут, но могат да се обособят в стопанския оборот. Конкретно това са цеховете на едно предприятие, магазини, ресторанти, ателиета и др. Обособените части могат да се приватизират отделно от предприятието, което ги прави по-достъпни. В отделни случаи приватизирането на обособени части може да се окаже по-ефективно от приватизирането на цялото предприятие, а понякога и единствено възможно.

Имуществото на ликвидирани предприятия, което може да се приватизира, представлява отделни натурални дълготрайни или краткотрайни активи. Когато по стопански или други причини не е целесъобразно предприятието да се запази като цяло или в отделна негова част, то се ликвидира. в процеса на ликвидация и след нейното приключване се продават отделни части от имуществото.

Приватизацията на обектите като смяна на собствеността може да се извърши чрез продажба, съответно закупуване на:

-         активи - предприятия, обособени техни части и имущество;

-         титули на собственост - акции и дялове.

В този смисъл обекти на приватизация са акции и дялове от търговски дружества, които са държавна и общинска собственост. Това могат да бъдат както акции и дялове от предприятия, преобразувани в акционерни дружества или в дружества с ограничена отговорност, така и акции и дялове. които са притежание на държавата и общините.

В правно-нормативната уредба на приватизацията в България конкретно са посочени начините, по които тя може да се организира и провежда. Основните форми на приватизация могат да бъдат определени като:

1.      Публичен търг.

2.      Публично обявен конкурс.

3.      Преговори с потенциални купувачи,

4.      Пряко изкупуване на малки обекти по приватизационна оценка.

5.      Инвестиционни бонове.

Освен в чист вид възможни са и комбинации между отделните начини. Изборът се прави от органа, който взема решението за приватизация и по същество се обявява с формулировката на самото решение. Изборът зависи от целите на приватизацията, от възможностите за подготовка и осъществяване на приватизационната сделка и от други фактори. Независимо от някои формални ограничения няма строга връзка между вида на обекта и начина за неговото приватизиране. Затова е добре да се знаят основни характеристики на отделните начини на приватизация и на процедурите по осъществяването им.

-         Приватизация чрез търг

Търгът като начин за приватизация е регламентиран частично в глава шеста от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и цялостно - в Наредба за търговете.

Търгът се характеризира с публичност. Тя се осигурява с обнародването на решението за провеждане на търга в Държавен вестник и в два ежедневника. Не съществуват забрани или ограничения за по-голяма активност и разнообразие на формите за популяризиране.

Задължителни елементи на решението за търг, които се оповестяват заедно с него, са: обектът и предметът на търга; видът на търга; началната цена и размерът на депозита за участие, определен в процент от тази цена; начинът на плащане на цената и изискваните обезпечения.

Открит характер имат и други елементи на търга, утвърдени с решението за провеждането му, като: тръжната документация, включително договора за продажба; мястото и времето на търга; възможността за оглед на обекта.

Търгът има такава организация на продажбата, при която потенциалните купувачи се състезават помежду си чрез индивидуално определена от всеки купувач и обявена цена на обекта. Състезаването на индивидуалните покупни цени се извършва с явно или с тайно наддаване. Обективни критерии за избор на вида на наддаването няма. Той е право на органа по приватизация.

Търгът с явно наддаване е широко практикувана форма на продажба на обекти, за които се предполага, че проявяват интерес повече купувачи. Търгът не се провежда, когато не се явят кандидати или се яви само един, включително след едночасово отлагане. В тези случаи всички процедури по обявяването и провеждането на търга се повтарят.

При търгове с тайно наддаване предложенията на участниците се предават на комисията в началото на търга в запечатани пликове. Върху плика се записват името на участника или на упълномощеното лице и пълното наименование на обекта на търга. В предложението се записват наименованието на обекта на търга, офертната цена и името на участника или на упълномощеното лице. При упълномощаване се прилага и документът, удостоверяващ представителната власт или пълномощното на представителя.

Пликовете се отварят веднага след приемането на всички предложения. Председателят проверява, дали са спазени условията на търга за всяко предложение, обявява редовността му и офертната
цена. Предложенията се заверяват от членовете на комисията и се ранжират по размера на посочените суми. В случай на предложена
еднаква най-висока цена от повече участници търгът продължава от тази цена с открито наддаване само между нейните предложители.

Търгът се печели от участника, предложил най-висока цена. Тя се обявява пред участниците и търгът се закрива. За работата на комисията и резултатите от търга се съставя протокол, който се подписва от председателя и всички членове. Протоколът има качеството на официален документ за следващите процедури по прехвърлянето на собствеността.

Договорът със спечелилия търга се сключва в двуседмичен срок след провеждането му, ако няма възражения. Възражение може да се прави за неспазване на изискванията по организацията и провеждането на търга само от участниците в него и в срок от една седмица от датата на провеждането му.

Заплащането на цената или на първата вноска при разсрочено
плащане се извършва от купувача веднага след сключването на договора. При отказ или забавяне на плащането търгът, без да се повтаря, се обявява служебно за спечелен от участника, предложил следващата по размер цена, а нередовният купувач се санкционира с удържане на депозита му.

Предимство на търга в сравнение с другите форми на приватизация е, че е относително лесен и бърз за прилагане, има точен и измерим критерий, поради което е труден за оспорване, характеризира се с публичност и прозрачност на процедурите.

-         Приватизация чрез конкурс

Приватизацията чрез конкурс е регламентирана частично в глава шеста на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и цялостно - в Наредба за конкурсите.

За разлика от търга, където основна цел е реализирането на максимално висока продажна цена, при конкурса се преследват други цели и по правило няколко цели едновременно. Те се съдържат в решението за приватизация и включват предпочитана от органа по приватизация комбинация от условия, сред които:

-         запазване предмета на дейност;

-         запазване на определена численост на персонала или създаване на нови работни места;

-         осигуряване на целеви инвестиции;

-         реализиране на иновации;

-         опазване на околната среда съгласно държавните и международните екологични норми;

-         забрана за продажба на обекта за определен срок след придобиване на собствеността.

Решението може да съдържа всички или само част от посочените условия, както и други, които отразяват целите на приватизиране на конкретния обект. Постигането на целите се осигурява допълнително с определянето на приоритетите на конкурсните условия.

Обявяването на решението за приватизация чрез конкурс съдържа и формални условия за участие като:

-         срок и адрес за подаване на конкурсните предложения;

-         място и такса за купуване на конкурсната документация;

-         време и начин за оглед на обекта;

-         цена на обекта и размер на депозита за участие в конкурса.

Организацията и провеждането на конкурса се извършват от специално назначена от органа по приватизация комисия с председател. Провеждането на конкурса става по технология, подобна на търга с тайно наддаване. Основната разлика е в това, че предложенията на кандидатите освен цената съдържат и други условия и разработки, по които комисията извършва комплексна многокритериална оценка. Основен елемент на предложенията е проектът за стопанско развитие на обекта, т.нар. бизнесплан.

Бизнеспланът се използува при всички начини на приватизация, основани на състезателност на идеи. От качеството на неговата разработка и главно от съдържанието на стратегиите зависи не само успешното представяне на участниците, но и бъдещото развитие на стопанските обекти.

Цената и условията на плащане в конкурсните предложения са тясно свързани с начина на прехвърляне на собствеността. Когато този елемент от приватизационната сделка не е определен с решението за приватизация, кандидатът го включва в предложението със свой вариант. Предложенията съдържат и разработки по условията на конкурса като база за сравнение и състезателност на офертите. Предложенията на участниците се разглеждат на закрити заседания на конкурсните комисии. Комисията преценява спазването на формалните изисквания за предложенията, оценява, сравнява и ранжира проектите за развитие по степен на изпълнение на конкурсните условия и приоритети. Въз основа на извършената работа комисията изготвя доклад до органа по приватизация, който до един месец след получаването му определя кандидата, спечелил конкурса. Докладът и препоръките на комисията са основа за вземането на решение от органа по приватизация, но не го предопределят. Той може да приеме класирането на комисията, да предпочете кандидат, чието предложение не е получило най-високата оценка или да отхвърли всички предложения, при това без да е длъжен да се мотивира.

Редът и условията за възражения, за сключване на договора и за прехвърляне на собствеността са същите, както при търга. Специфичното е, че в договора с купувача по конкурс се включват задължително условията, при които той е спечелен, както и неустойките при неспазването им.

-         Преговори с потенциални купувачи

По своите цели, характер и организация приватизацията чрез
преговори може да се определи като разновидност на конкурса. Изборът на тази форма за приватизация обикновено става въз основа
на предварителни сондажи, проявена инициатива от потенциални купувачи или покана от органа по приватизация на предпочитани инвеститори след проучвания за тяхната надеждност. Независимо от предварителните резултати и подготовка за използуването на тази форма официално тя се счита за обявена с решение на органа по приватизация.

Основа за водене на преговорите между страните по сделката е пакет от документи, представен от кандидатите. Освен бизнесплан пакетът може да съдържа проекти за начина на извършване на плащането със съответни гаранции, схема за разпределение на собствеността и други разработки. Като уникални продукти те са защитени с опазване на търговската, фирмената и служебната тайна от страна на участниците в преговорите.

Предимство на преговорите в сравнение с конкурса е възможността за достигане на по-висока съгласуваност между изискванията на органа по приватизация и офертата на купувача, за уговаряне на допълнителни условия и елементи на сделката. Това става в преки преговори на един или няколко тура до постигането на резултати, които задоволяват страните.

Когато преговорите се водят с няколко потенциални купувачи, налице е възможност за непосредствено сравняване не само на предложенията, но и на мениджърските качества на различните кандидати.

-         Приватизация чрез изкупуване

Приватизацията на държавни и общински предприятия и на обособени техни части може да се извърши чрез изкупуване, ако:

-         балансовата стойност на дълготрайните им активи не надхвърля 10 млн. лв. за производствени обекти и 5 млн. лв. за обекти в сферата на търговията и услугите;

-         обектите не са включени в двете програми на национално равнище и не попадат в забранителния списък, подготвен от Министерския съвет.

-         приватизацията на обектите не нарушава изисквания на закона.

-         Право за изкупуване на обекти имат само български физически и юридически лица и по-конкретно:

-         работниците и служителите на приватизиращото се предприятие и лицата, които без трудов договор са членове на управителните му органи повече от една година. Условие за упражняване правото на изкупуване от тези групи е поне 20 на сто от тях да са изразили желание да участват в приватизацията на предприятието;

-         наемателите и арендаторите на приватизиращия се обект, при условие, че договорите им са действуващи към датата на подаване на предложението за приватизация.

Приватизацията чрез изкупуване се извършва по инициатива предимно на правоспособните лица, изразена в предложение до органа по приватизация. Той се произнася по предложението в едномесечен срок сред получаването му с решение за откриване на процедура за приватизация или за продажба, ако процедурата вече е била открита.

Когато предложение за изкупуване е направено както от работниците и служителите, така и от наематели или арендатори, с
предимство за изкупуване се ползуват:

-         работниците и служителите - за обекти с производствено
предназначение;

-         наемателите и арендаторите - за обекти в сферата на търговията и услугите.

Когато приоритетът не може да се определи, а отделните предложения не могат да се обединят, органът по приватизация описва с мотивирано решение приватизирането да се извърши чрез изкупуване. Решение за отказ се взема и когато има правни спорове във връзва със собствеността, открита е процедура за приватизация, има нарушения на законови разпоредби, на приватизационната програма или на списъка със забранени за приватизиране обекти.

В договора по сделката задължително се предвиждат ограничителни условия за продажба на обекта пет години след изплащането му, както и използуването му за обезпечение преди пълното му изплащане. С тези ограничения се цели да не се допуска препродажба или смяна на собствеността на преференциално закупени обекти, което да обезсмисли целите на тази преференциална форма на приватизация.

-         Приватизация чрез инвестиционни бонове

Приватизацията чрез инвестиционни бонове беше утвърдена
с допълненията в закона от 1994 г. По същество това е един цялостен модел за масова приватизация, който съдържа и формата, и метода, и техниките, и организацията на процеса. По тази причина приватизацията чрез инвестиционни бонове като форма на приватизация се разглежда най-общо.

Приватизацията чрез инвестиционни бонове се прилага за държавни предприятия, определени от Министерския съвет и включени в програма, която се приема от Народното събрание. Извършва се в няколко тура, чиито срокове се определят от Министерския съвет.

Инвестиционните бонове, които дават право за участие в приватизацията, се издават от Министерския съвет във вид на книжка с талони (бонове). Право на получаване и на закупуване на бонови книжки има всеки пълнолетен български гражданин с постоянно местожителство в страната. При получаването и на двата вида книжки се заплаща такса. Средствата от тези такси се използуват за издръжка на масовата приватизация.

Боновите книжки се купуват в пощенските станции и се заверяват в специални бюра за регистрация. върху регистрационна карта, каквато съдържа всяка книжка, се записват реквизитите на ценната книга и персонални данни на нейния собственик. Регистрацията на боновите книжки се извършва в отделни турове на масовата приватизация.

Собствениците на инвестиционни бонове могат да участвуват в приватизацията на определените за приватизиране по този ред
предприятия, като закупят акции или дялове от тях пряко или чрез посредничеството на специализирани инвестиционни фондове.

Инвестиционните бонове могат да се използуват от работниците, служителите, мениджърите, наемателите и арендаторите на приватизиращи се предприятия за плащания по приватизационните сделки и придобиване на акции и дялове. В тези случаи един инвестиционен лев е равен на един лев от стойността на сделката.

1.3. Методи на приватизация на държавната собственост в България

Между формите и методите на приватизация съществува зависимост. Това означава, че изборът на метод на приватизация се влияе в някаква степен от формата на приватизация, но много повече зависи от нейните цели, от възможностите и интересите на потенциалните купувачи, от задачите, които се решават и от желаните резултати.

Използуваните форми на приватизация са обективно отразяване на реалностите и потребностите на приватизацията, а не толкова научнообосновани методически разработки и решения. Ще представим най-често използуваните самостоятелни форми на приватизация:

-         метод на масовата приватизация;

-         метод на мениджърските екипи;

-         метод на работническото участие.

Метод на масовата приватизация

Не може да се избегне анализът на масовата приватизация с оглед на пълното представяне на процеса на раздържавяване.

Масовата приватизация е насочена към привличането на голяма част от населението в приватизационните процеси. Смисълът на това е да се осигурят широка социална база и обществена подкрепа на болезнените процеси на приватизация, да се запази кондицията на предприятията преди приватизирането им и да се намалят недоверието и съпротивата на заетите в тях.

Българският модел на масова приватизация е ориентиран към решаването на два сериозни проблема, очертали се в хода на приватизацията в страната - бавни темпове и липса на свободни капитали, които да се насочат към приватизацията. Двата проблема са взаимно свързани. Неплатежоспособността на голяма част от българите прави невъзможно широкото участие на населението, на работниците и служителите в пазарната приватизация. Преодоляването на финансовите ограничения изискваше създаването на капитала на приватизацията да стане в първоначално условна метод. Конкретно това се извършва чрез масова емисия на специални финансови инструменти - инвестиционни бонове, предназначени за участие в масовата приватизация.

Основни елементи на масовата приватизация са: инвестиционните бонове, инвестиционните фондове, Центърът за масовата приватизация, избор на обекти за приватизация чрез инвестиционни бонове, етапност на приватизацията.

Масовата приватизация е насочена към създаването на голям брой дребни и средни собственици, които могат реално да влияят върху икономиката. По замисъла на прилагания в страната модел на масова приватизация се създават множество дребни акционери. Ясно е, че те няма да имат възможност и едва ли ще участвуват в управлението на фирмите, в които са съсобственици, а още по-малко - в управлението на националната икономика.

Метод на мениджърския екип

Метода на мениджърския екип има две разновидности в зависимост от състава на екипа, участник в приватизационната сделка:

-         мениджърски екип на самото предприятие - МВО (Мanagement Buy Out);

-         мениджърски екип от външни на предприятието специалисти - МBI (Маnagement Buy In).

В първия вариант на метода инициативата за приватизация на предприятието се предприема от мениджърите на самото предприятие. В приватизационната сделка те участвуват сами или обединени с други инвеститори, сред които имат водеща роля.

При втория вариант на метода инициативата за приватизация се предприема и осъществява от екип на външни за предприятието мениджъри. Възможно е по инициатива на всяка от страните двата екипа да се обединят за съвместни приватизационни действия.

Съществена разлика между двата варианта на метода е в това, че при МВО-метода предприятието - обект на сделката, е предварително определено и целта е то да получи добре сработен и действен мениджърски екип. При МBI-метода мениджърският екип е предварително формиран и се търси подходящ обект, който той може да развие успешно.

Нормативната база на приватизацията не урежда пряко предприватизационната подготовка на предприятията, но съдържа елементи, които я правят възможна и осъществима. Тази подготовка се поощрява и от органа по приватизация заради значението й за ускоряването и успеха на сделката.

Преговорите между органа по приватизация и мениджърския екип се водят въз основа на бизнесплана със заложените в него перспективи и стратегии. Преговорите са ефективна метод за съгласуване на интересите, основана на взаимни компромиси за постигането на такава комбинация от условия, която удовлетворява страните. Предвид комплектността на въпросите, предмет на преговорите, добре е в тях да участвуват и от двете страни специалисти в областта на правото, финансите, бизнесоценяването, мениджмънта и други в зависимост от особеностите на конкретната сделка.

Осъществяването на сделката е уредено в основните си положения със закони и подзаконови нормативни актове. Извън задължителните норми обаче страните по сделката конкретизират съгласувано вариантите на останалите условия. Уточнените задължителни и допълнителни положения се отразяват в договора по сделката.

След сделката собствеността на приватизираното предприятие преминава в нова група собственици с еднопосочни интереси, водещ сред които е мениджърският екип. С това предприятието получава нови потенциални възможности за ефективно организиране на своята дейност и управление, съответно - за увеличаване на стойността си. Смяната на собствеността обаче е само предпоставка за ефективно управление и функциониране на предприятието, но не ги осигурява автоматично. Постигането им зависи от компетентността и професионализма на екипа, който поема мениджмънта на предприятието. Действията му се основават на съдържанието на бизнесплана и са насочени към неговото реализиране.

Най-трудната задача на мениджърския екип е да овладее започналото преструктуриране, като го пренесе от собствеността към продукцията, пазарите, организацията, иновациите и други направления на развитието на бизнеса.

Метод на работническото участие

Акционерната работническа собственост е широко разпространена в практиката на различни страни и фирми. Смисълът на това се определя от ефекта в социален, организационен, политически и най-вече икономически план. Основната идея на работническото участие е работниците да станат собственици на предприятието, в което те се трудят или на голяма част от него, т.е. да могат да работят за самите себе си, получавайки дивидент. В този случай те биха имали най-добрата мотивация да работят за успеха на предприятието.

По модела на приватизация, която се извършва в страната, е предвидена възможност за осигуряване на работническа собственост в приватизиращите се държавни и общински предприятия. Това може да стане чрез активни и пасивни методи и форми.

Пасивното участие на работниците и служителите в приватизацията на държавни и общински акционерни дружества и дружества с ограничена отговорност, в които те работят, се урежда със специална наредба. То може да се извърши чрез:

-         придобиване при облекчени условия на акции и дялове;

-         безвъзмездно получаване на акции и дялове.

Първата метод дава право на работниците и служителите и на лицата, които без трудов договор са членове на управителни органи на предприятието повече от една година, да станат собственици до 20 на сто от капитала на приватизираното предприятие, като ползуват 50 % отстъпка при заплащането. Размерът на отстъпката обаче е ограничен и зависи от броя на желаещите да получат собственост, от размера на работната им заплата в предприятието през последните две години и от индекса на потребителските цени.

Заплащането на акции и дялове, придобити при облекчени условия, може да стане и с инвестиционни бонове през времето на тяхната валидност.

Разгледаните форми на участие на работниците в приватизацията за придобиване на собственост се определят като пасивни поради това, че не възникват по инициатива и в резултат на проявена активност на работниците, а са гарантирани със Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Работническото участие не е предварително условие за извършване на приватизационните сделки. Пасивният характер на тези форми освен от доброволното им използуване се определя още и от това, че всички действия от страна на работниците по тяхното реализиране се свеждат до индивидуални актове по заявяване и по закупуване на акции и дялове.

Активно участие на работниците в приватизацията е налице тогава, когато всички заети в приватизиращото се предприятие или определена част от тях се явят в позицията на купувач или заявят сериозни претенции за собственост. Това може да се направи за приватизация чрез пряко изкупуване.

В първия случай активното участие на работниците може да се постигне за различни обекти и при различни форми на приватизация, но е по-подходящо и има по-голям успех при малки и средни обекти, които се приватизират чрез конкурс, преговори или търг, залегнало в стария закон.

Законът не разглежда работниците като преференциален купувач при заявено от тях участие в приватизационната сделка. До нейното спечелване те са равнопоставени с всички други кандидати. Това налага работниците да извършат сериозна предварителна подготовка с всички общи и специфични действия, които изисква съответната метод на приватизация, аналогично на метода на мениджърския екип.

Значими преференции за работниците са предвидени след спечелване на сделката. Когато повече от 30 на сто от работниците на приватизиращото се предприятие са декларирали желание за участие в приватизацията, определената за окончателна цена на сделката се намалява с 30 на сто, когато е спечелена от тях. И в този случай обаче отстъпката се лимитира от броя на заявилите желание и от размера на работната им заплата в предприятието за последните две години, коригирана с индекс на потребителските цени.

В случаите на представителство пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на всички работници, които декларират желание за участие в приватизацията. Упълномощеният представител може да бъде член на колектива от работници, но може и да е всяко друго физическо или юридическо лице , включително специализирана посредническа фирма. Изборът се предопределя от изисквания за компетентност на представителя в подобни дейности.

Участието в различните форми на приватизация не изисква непременно работниците да бъдат обединени в някаква метод на сдружаване до момента на сключване на договора. Всички необходими действия по приватизационните процедури до този момент могат да се извършват от упълномощено лице. При сключването на договора обаче работниците, които са страна по договора не могат да се явят като група физически лица, обединени от общи намерения.

Те могат да стопанисват обекта, само ако притежават качеството на търговец по силата на българското законодателство. Най-подходяща метод за подобно представяне е дружеството с ограничена отговорност. То може да се регистрира от работниците преди или най-късно по време на осъществяване на сделката. Това е необходимо, за да може след нейното спечелване да е налице органът, с който ще се сключи договорът за прехвърляне на собствеността. Това е и условие за започването на стопанска дейност от името и за сметка на новите собственици.

При съгласуване на интересите на мениджърите и работниците на предприятието е възможно обединяването им за съвместни приватизационни действия. В тези случаи методът на мениджърския екип и методът на работническото участие взаимно се допълват и се реализират като ЕМВО-метод (Еmployее, Маnagement Buу Оut). Това е лесно осъществимо поради единството в замисъла, организацията и технологията на прилагане на двата метода. Ефектът от съвместното управленско-работническо участие е по-голям особено след спечелването на сделката.

На активното участие на работниците в приватизацията е изцяло основана метода на приватизация чрез изкупуване. В тези случаи законът разглежда работниците като преференциален купувач за обекти с производствено предназначение.

1.4. Контрол върху приватизацията. Санкции при неизпълнение на поетите ангажименти

Контрола над приватизационните сделки също може да се характеризира с известна динамика. Тя се определя до голяма степен от двата закона, които регламентират следприватизационните сделки през анализирания период.

Първият орган свързан с контрола на приватизационните процедури е Агенцията за приватизацията. Тя е създадена съгласно разпоредбите на чл. 10 на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Той определя Агенцията за приватизация като държавен орган към Министерския съвет за организиране и контрол на приватизацията на държавните предприятия и за осъществяване на приватизацията в случаите, предвидени в този закон. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София и има регионални бюра. Бюджетната издръжка на агенцията е отделена от приходите и разходите, свързани с приватизацията на държавните предприятия.

Съгласно Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, органи за управление на агенцията са надзорния и изпълнителния съвет.

Надзорен съвет

Състои се от 7 членове, които се избират от Народното събрание. Никоя парламентарна група не може да предложи повече от трима членове на Надзорния съвет.

Председателят на Надзорния съвет:

1.      свиква заседанията на съвета;

2.      определя дневния ред;

3.      изисква информация от съответните органи и длъжностни лица, свързана с функциите на съвета и с обсъжданите приватизационни сделки.

Законът определя възнагражденията на членовете на надзорния съвет се определят от Министерския съвет. Те не могат да заемат друга платена длъжност, както и да получават възнаграждение по граждански договор освен в случаите, когато упражняват научна или преподавателска дейност.

Основните функции на надзорният съвет са:

-         разработва устройствен правилник на агенцията и го представя на Министерския съвет за приемане;

-         определя основните насоки на дейността на агенцията в съответствие с този закон;

-         одобрява проекта за бюджета на агенцията, както и годишния отчет за изпълнението на приватизационната програма от Агенцията за приватизация.

-         одобрява приватизационните сделки над сумата, определена в устройствения правилник на агенцията;

-         установява общите правила и условия за назначаване, включително и заплащането на служителите на агенцията;

-         всяко тримесечие приема отчета на изпълнителния директор за дейността на агенцията;

-         определя регионалните бюра и утвърждава началниците им.

-         упражнява контрол на всички етапи от подготовката и сключването на приватизационните сделки от Агенцията за приватизация;

-         по искане на Министерски съвет може да дава становища по въпроси във връзка със сключването и подготовката на приватизационни сделки;

-         осъществява следприватизационен контрол по приватизационните сделки за държавни предприятия и за акции и дялове - собственост на държавата в търговски дружества.

Особеност е това, че контролните функции на надзорния съвет на Агенцията за приватизация са следствие на поправка на закона от 2000 г., когато са включени и функциите за контрол над всички етапи от сключването на приватизационните сделки.

Изпълнителен съвет

Изпълнителният съвет към агенцията за приватизация се състои от трима членове - изпълнителен директор и двама заместник изпълнителни директори, които се назначават и освобождават от Министерския съвет. Той организира и ръководи дейността на Агенцията за приватизация съгласно закона и решенията на Надзорния съвет.

Законът забранява изпълнителният директор и заместник изпълнителните директори да заемат друга платена длъжност, както и да получават възнаграждения по граждански договор, освен в случаите, когато упражняват научна или преподавателска дейност.

Членовете на надзорния съвет, изпълнителният директор и заместник изпълнителните директори на Агенцията за приватизация, общинските съветници и членовете на управителните и контролните органи, на специализираните органи на общинските съвети за осъществяване на приватизацията, другите органи и техните членове, както и членовете на семействата им нямат право да придобиват имущества, дялове или акции в предприятия, когато са участвали в подготовката и сключването на приватизационните сделки, докато заемат съответната длъжност и в едногодишен срок след това, освен когато имат право на преференциално участие в случаите по чл.5, ал.2 от закона или при участие в централизирани публични търгове.

Така определените функции и задължения на агенцията по приватизация не отговориха на нуждите, възникнали във връзка с контрола на сделките, а така също и на последващия контрол във връзка със спазването на поетите от страните ангажименти. Това бе причина в новия закон да бъдат определени и нови органи за контрол на приватизационния процес.

Като цяло Агенцията за приватизация продължава да съществува, но закона вече определя нови функции, които тя следва да изпълнява, а именно:

-         събира необходимата информация за всички подлежащи на приватизация обекти от нейната компетентност;

-         извършва маркетинг;

-         възлага на трети лица извършването на дейности във връзка с извършването на продажба на акции;

-         подготвя и сключва сделките за приватизация.

Органите на Агенцията по приватизация с приемането на новия Закон за приватизация и следприватизационен контрол остават същите – Изпълнителен съвет и Надзорен съвет, но се променят основните им задачи и функции. Изпълнителният директор на Изпълнителния съвет представлява Агенцията за приватизация и организира и ръководи дейността на изпълнителния съвет.

Изпълнителният съвет представя пред надзорния съвет тримесечни и годишни отчети за дейността на Агенцията за приватизация. Решенията на изпълнителния съвет се вземат, когато за тях са гласували изпълнителният директор и поне един заместник изпълнителен директор.

Съгласно разпоредбите на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Надзорният съвет:

-         контролира дейността на Агенцията за приватизация;

-         изготвя и представя пред Народното събрание шестмесечни и годишни отчети за осъществяването на процеса на приватизация;

-         приема проекта на устройствен правилник на Агенцията за приватизация;

-         одобрява проекта на бюджет, както и отчета за изпълнението на годишния план за работа на Агенцията за приватизация;

-         одобрява приватизационните сделки над стойността, посочена в устройствения правилник на Агенцията за приватизация, сключени чрез публично оповестен конкурс или публичен търг, относно тяхната законосъобразност и за съответствието им с одобрените от Народното събрание стратегии;

-         утвърждава общи правила и условия за назначаване, работната заплата и допълнителното материално стимулиране на служителите на Агенцията за приватизация;

-         приема тримесечните и годишните отчети на изпълнителния съвет за дейността на Агенцията за приватизация;

-         одобрява предложението на Агенцията за приватизация по годишен списък на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства, предвидени в закон преди внасянето му в Министерския съвет.

Агенция за следприватизационен контрол е създадена със Закона за приватизация и следприватизационен контрол[3]. Тя е администрация към Министерски съвет и юридическо лице на бюджетна издръжка. Агенцията осъществява следприватизационен контрол върху изпълнението на поетите от купувачите задължения в договорите за приватизационна продажба на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие.

Агенцията осъществява текущ документален контрол върху изпълнението на договорите за приватизационна продажба в сроковете, определени в договорите.

Агенцията за следприватизационен контрол извършва и последващ контрол на място в приватизираните обекти относно изпълнението на поетите с приватизационните договори задължения. Извършва действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки, лихви, задатъци, обезщетения, предявяване на банкови гаранции, претендиране на суми по доверителни сметки и други правни действия в случаите на констатирано неизпълнение по приватизационните договори. Друга функция на агенцията е да контролира плащанията по приватизационните договори в случаите на разсрочено плащане  на покупната цена и фактически извършва приемането на дължимите разсрочени вноски и др.

Структурата на Агенцията за следприватизационен контрол е показана в Приложение №1.

В Агенцията за следприватизационен контрол важно място заема Дирекция "Административно-правно обслужване и финансово-стопанска дейност", която организира общата администрация в агенцията. В дирекцията има четири отдела:

-         Отдел "Финансово-счетоводен"

-         Отдел "Административно-правно обслужване и Човешки ресурси"

-         Отдел "Информационно обслужване"

-         Отдел "Канцелария и Връзки с обществеността"

Дирекция "Административно-правно обслужване и финансово-стопанска дейност” отговаряща за управлението на собствеността, предоставена на агенцията за осъществяване на нейните функции и задачи, осъществява правно-нормативното обслужване и изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебни правоотношения, и другите актове по Кодекса на труда и Закона за държавния служител, както и с подбора и квалификацията на човешки ресурси в агенцията.

Дирекция "Сделки 1" осъществява документален контрол и контрол на място в приватизираните дружества върху изпълнението на задълженията по приватизационните договори, по които продавач е Агенцията за приватизация като орган по чл. 3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП) – отменен. Дирекцията осъществява документален контрол и контрол на място в приватизираните дружества върху изпълнението на задълженията по приватизационни договори, сключени от Агенцията за приватизация по ЗПСК, разпределени на дирекцията от изпълнителния съвет съобразно отрасъла, разработва становища и методики по отчитане на договорните ангажименти, създава организация за ефективна текуща контролна дейност в приватизираните дружества, приема отчетите за изпълнение на приватизационните договори и осигурява ефективна система за съхраняване на получаваната отчетна  и друга документация при спазване на изискванията за поверителност и др.

Дирекция "Сделки 1" е структурирана в два  отдела:

Отдел "Големи сделки"

Отдел "Сделки в промишлеността и енергетиката"

Дирекция "Сделки 2" осъществява документален контрол и контрол на място в приватизираните дружества върху изпълнението на задълженията по приватизационните договори за дружества в строителството и селското стопанство, сключени по ЗППДОбП (отменен). Дирекцията има същите права и задължения като Дирекция “Сделки 1”.

Дирекция "Сделки 2" е структурирана в:

-         Отдел "Сделки в строителството и селското стопанство"

-         Отдел "Сделки на отрасли в нематериалната сфера".

Дирекция "Финанси" обслужва финансовото осигуряване на следприватизационния контрол в рамките на бюджета на агенцията, подготвя необходимите документи за приемане плащанията на парични разсрочени вноски по приватизационните сделки в случаите на договорено разсрочено плащане на покупната цена, осъществява контрол върху изпълнението на задълженията за уреждане задълженията на приватизираните дружества към кредитори, когато това е предвидено в приватизационните договори, разработва становища и методики, свързани с осъществяване на дейността си и други финансови операции.

Дирекция "Финанси" е структурирана в два отдела:

-         Отдел "Финансов 1"

-         Отдел "Финансов 2"

Дирекция "Правна" отговаря за правното осигуряване на следприватизационния контрол, дава правни становища по осъществяването на следприватизационния контрол, разработва проекти на нормативни актове и дава становища по проекти на нормативни актове във всички случаи, когато агенцията е заинтересовано ведомство и др.

Дирекция "Правна" е структурирана в:

-         Отдел "Правен 1"

-         Отдел "Правен 2"

За изпълнение на целите на следприватизационния контрол агенцията извършва следните функции:

1.      взаимодейства с министрите и другите органи на изпълнителната власт за провеждане на единна държавна политика при осъществяване на следприватизационния контрол;

2.      дава становища преди сключването на приватизационните договори, когато Агенция за приватизация е поискала това;

3.      дава принципно становище за клаузите, които трябва да бъдат включени в приватизационните договори, в съответствие с методиката за отчитане на договорните ангажименти.

4.      осигурява публичност и прозрачност при осъществяване на следприватизационния контрол и осведомява обществеността за извършваната от нея дейност относно фактите и обстоятелствата, които не представляват служебна или друга защитена тайна;

5.      разработва проекти за нормативни актове във връзка със следприватизационния контрол и дава становища по разработени проекти;

6.      създава и поддържа публичен регистър за процеса на следприватизационния контрол;

7.      изисква и приема приватизационния договор, както и всички писмени документи, независимо от техния вид и характер, които са създадени след датата на неговото подписване; документацията не се предоставя в оригинал, а под формата на заверено копие; органите, представящи информацията, задължително прилагат към нея декларация за нейната пълнота и съдържание към момента на предоставянето й.

Така направените промени в нормативната уредба и органите за контрол над приватизацията целят повишаването на ефективността от процеса, а така също и преодоляването на недостатъците му през периода 1992-2002 г.

ВТОРА ГЛАВА

2. Реализиране на финансовите и икономическите цели на процеса на приватизация

2.1. Периодизация на приватизацията в България

В практическото провеждане на приватизационния процес могат да се обособят три приватизационни периода в страната.

Първият период започва през април 1992 г., с приемането на приватизационния закон (респ. ЗППДОП) и приключва в края на 1995 г. По-важните характеристики на модела на приватизация, прилаган в България през тези три години са:

-         основаване на модела единствено на философията и механизмите на касовата приватизация;

-         наличие в модела на определен кръг преференции за персонала, за работилите в приватизиращите се предприятия, за наематели на държавни и общински обекти, като израз на социалната насоченост на приватизационния модел;

-         поставя ниски цели с програмите за приватизация, наличие на множество забрани за приватизация, отсъствие на воля да се пристъпи към преструктуриране и приватизиране на крупни обекти от промишлеността и други отрасли на стопанството;

-         определен /макар и не достатъчен/ простор пред малката приватизация при почти пълно задържане на голямата приватизация в държавния сектор.

Тези характеристики на модела на приватизация рефлектират върху процеса, темпа и резултатите от приватизацията. За три години и половина в държавния сектор са сключени едва 214 сделки за преобладаващо малки и средни предприятия и 322 сделки за обособени части от предприятия. Раздържавените само 3% от дълготрайните активи, собственост на държавата, потвърждават нищожния принос на приватизацията в преструктурирането на собствеността.

Чрез касовата приватизация се раздържавяват структуроопределящи обекти, като се предлага за продажба голяма част от техния капитал. Постигнатата цена чрез един от подходите на касова приватизация се заплаща в брой, с брейди облигации, ЗУНК облигации или други дългови платежни инструменти. Чрез този механизъм на касова приватизация предприятието става собственост на заинтересован и отговорен купувач. Собственикът е ясен и обикновено притежава мажоритарен дял от капитала на обекта, има възможност да разработи и внедри своя инвестиционна и производствена програма, свой стил на управление.

Основни недостатъци на касовата приватизация са:

-         липса на регистриран интерес от страна на чуждестранните и местните инвеститори;

-         слаба активност на населението, поради отсъствието на големи количества свободни финансови средства, с които да участва реално в процеса на касова приватизация за придобиване и управление на собственост;

-         ограниченост на информацията за касова приватизация и обектите предвидени за приватизиране и недостъпността й за широката публика;

-         населението няма изградено пазарно поведение, икономически познания и инвестиционна политика за действие. В резултат на приватизационния модел и неговите недостатъци през първия период са раздържавени по-малко от 3% от общата сума на активите държавна собственост.

В структурата на националното стопанство преобладава държавната собственост, появява се нисък процент корпоративна собственост, представена в по-голяма степен от новосъздадени частни структури, в сравнение с дела на приватизираните държавни предприятия. Забавя се реализирането на структурната реформа и действието на пазарните механизми. Държавните предприятия се декапитализират и губят стойностите си, притиснати от икономическата криза, загубата на външните и свиването на местните пазари, намаляващата покупателна способност на населението и оскъпяването на основните суровини и материали.

Периодът потвърждава ограничеността на модела на приватизация, обуславяща сериозно разминаване между желано и възможно ускоряване на процеса на преструктуриране на собствеността; разминаване на модела с финансовите възможности на местни купувачи; изчаквателно поведение на чужди инвеститори (в това число и стратегически), поради бедно или неадекватно предлагане на държавни предприятия за приватизация.

Вторият период обхваща 1996 и 1997 г. и се характеризира със следните по-важни особености:

-         приватизационният модел е обогатен с механизмите на масовата приватизация (раздържавяване чрез инвестиционни бонове);

-         двете форми на приватизация (касова и масова) се осъществяват на практика като отделни обособени процеси респ. по отделни програми;

-         в модела на приватизация е заложен подходът за съчетаване на касова и масова приватизация на равнище предприятия, като приватизацията чрез инвестиционни бонове за 1036 предприятия изпреварва във времето следващите касови продажби на оставащите в предприятията държавни пакети акции (мажоритарни или миноритарни пакети);

-         моделът в определена степен осигурява противодействие на силното разпръсване на акционерната собственост чрез участието на приватизационните фондове и чрез съчетаването на масова приватизация с касови продажби на пакети акции на предприятията;

-         обогатеният модел на приватизация работи в подкрепа на активизирането на капиталовия пазар в страната (борсов и извънборсов), а така също в подкрепа на създаването (след приватизацията) на нови частни дружества от холдингов тип, както и на инвестиционни дружества.

Закон за преобразуване и приватизация на държавната и общинска собственост се допълва с гл. 8, която третира приватизацията на държавни и общински предприятия чрез инвестиционни бонове. С тази промяна се цели да се ускори преструктурирането на собствеността, като се активизира участието на персонала на държавните предприятия в приватизационния процес чрез т. нар. Работническо - мениджърско изкупуване и повишаване интереса на населението, като му се предоставя възможност да придобие една част от държавната собственост на минимална цена. Възприет е подходът за въвеждане в програмата за масова приватизация на част от капитала от акционерните дружества. По този начин се осигурява съчетаване на механизмите на касова (пазарна) и масова (социална) приватизация на равнище предприятие, допълват се и се разширяват преференциите предоставяни на персонала и работилите в предприятията, като се разпределят помежду им до 10% от капитала на дружеството, предвиден за масова приватизация, безвъзмездно. Тези преференции и възможности за роднинска акумулация на бонов ресурс дават реална възможност на персонала да придобие значителна част от акционерната собственост на предприятието, в което работи.

Усложняването на процеса на преструктуриране чрез съчетаване на касова с масова приватизация на равнище предприятие е обективно обусловено от необходимостта да се повиши касовото търсене на обектите и да се ускори цялостния процес на приватизация, да се блокира декапитализацията и дезинвестирането на индустриалните обекти, да се формира пазарна среда с ефективно действащи пазарни механизми, да възникне необходимост от появата на капиталов и фондов пазар, които да спомогнат за по-бързото изграждане на новите индустриални структури и преобразуването на държавната собственост в корпоративна.

Сложността на механизма е предизвикателство за купувача, който желае да придобие контролния пакет акции. В резултат на масовата приватизация се изменя структурата на собственост в целия индустриален отрасъл, като се увеличава дяла на корпоративната собственост. В много предприятия се появяват нови частни собственици, които притежават от 34 до 67% от акционерния капитал. Държавата се превръща от монополист в миноритарен собственик, запазвайки собствеността си върху останалите миноритарни пакети от акции на предприятията, невключени в масовата приватизация.

За кратък период процеса на боновото раздържавяване успява да постави началото на пазарните промени в голям брой индустриални предприятия. Проблемът е, че се получава голяма диверсификация на собствеността, появяват се голям брой акционери, новата структура на собственост се доказва като временна и нестабилна. За едни дружества основният пакет акции не попада в лицата, които са заинтересовани и способни да участват в тяхното управление, а за други не се оформя основен акционер.

Разпръснатата собственост и трудното съчетаване на интересите на множество представители в собствеността на новите пазарни обекти създава проблеми за тяхното ефективно управление. Във връзка с това положително влияние оказва отпадането на ограничението поставено пред бившите приватизационни фондове, настоящи холдингови дружества, да притежават до 34% от капитала на дружествата, с цел да се диверсифицират инвестиционния риск и откриването на Българска фондова борса. Тези промени дават тласък на концентрацията на собствеността и достигане до ясен и отговорен собственик в значителен брой предприятия.

Успоредно с протичането на тези процеси на концентрация и стабилизация на корпоративната собственост се наблюдава забавяне на касовата приватизация и инвестиционната активност, и като резултат намаляване броя на сделките за касови продажби на подготвените за приватизация дружества.

Правилните, особено от прагматична гледна точка идеи, подходи и механизми, заложени в модела на приватизация (1996 -1997г.) не намират достатъчно пълна реализация при практическото осъществяване на единния приватизационен процес. Формалните количествени резултати са впечатляващи главно в съпоставителен план с постигнатото до края на 1995г. Прекият принос на масовата приватизация при около 18 месечна продължителност на програмата се концентрира в 15% раздържавени дълготрайни активи, в преминаване в частни собственици на над 2/3 от капитала на 666 предприятия, между ½ и 2/3 от капитала в 79 предприятия и до 1/2 от капитала в 295 предприятия. Касовите продажби през двете години осигуряват около 8% раздържавени дълготрайни активи. Полага се началото на активни покупко-продажби на пакети акции на борсовия и извънборсовия пазар. Уедряването на капитала в множество предприятия осигурява мажоритарни собственици в тях или ги прави дъщерни дружества на новите холдинги, в каквито се преобразуват преобладаващата част от приватизационните инвестиционни фондове.

Моделът на приватизация в голяма степен инициира пазарна конкуренция и, но това е главно в придобиването на пакети акции от предприятия и частично в уедряването на капитала и достигането да мажоритарно участие в собствеността. Същевременно и в този период бавно се концентрира капитала на приватизираните предприятия, а това закономерно забавя належащите в повечето предприятия програми и действия по преструктурирането им (технико-технологично модернизиране, продуктово и пазарно преструктуриране).

Третият приватизационен период започва от март 1998г. с промените в модела на приватизация. Започва втората вълна на масова приватизация, двата механизма на масова и касова приватизация взаимно се допълват и сливат на равнище предприятие. Не е предвидена самостоятелна програма за приватизация срещу инвестиционни бонове, участниците в процеса се конкурират заедно с всички останали кандидат - приватизатори при програмата за собственост по програмата на касовата приватизация. Приватизацията се очертава като цялостен и единен процес. Въвеждат се нови институционални участници в процеса на раздържавяване, плащанията по сделките могат да се извършват в инвестиционни бонове, в лева, с дългосрочни дългови облигации, компенсаторни записи, преобразувани в инвестиционни бонове и др. платежни инструменти, увеличават се преференциите предоставяни на персонала, стимулира се Работническо-мениджърското изкупуване.

Значително изменение всъщност е налице в приватизацията чрез инвестиционни бонове. То се отнася както до механизмите на нейното провеждане, така и до разширеното използване на инвестиционните бонове в цялостния приватизационен процес. Може да се посочи, че нови моменти в приватизацията са въвеждането в процеса на чуждестранни инвестиционни посредници (агенти) и публичната продажба на държавни пакети акции на фондовата борса, но по същество те не водят до модифициране на самия модел на приватизация.

Това, което е характерно за периода е следното:

-         свиване на предлагането на цели предприятия до големи структуроопределящи и трудно продаваеми държавни предприятия;

-         относително голям ресурс на предлагане на остатъчни миноритарни пакети акции собственост на държавата в предприятията;

-         влошено и продължаващо да се влошава качество на предлагането на обекти за приватизация;

-         наличие на множество обособени части от големите предприятия като обекти за продажба;

-         изключително слабо търсене на обекти, резултат от много фактори.

Посоченото дава основание да се направи извод, че тъкмо последните приватизационни години са потвърждение на неблагоприятните последици от непостигнатата "икономия на време" в първите четири-пет години на приватизацията. Пропуснати са множество ползи и ефекти от една ускорена приватизация непосредствено след 1992 г. Едва ли е възможно да се даде количествен израз на пропуснатото, но е ясно, че той би обхванал блокиране на процесите на декапитализация на предприятията, подобряване на мениджмънта, стартиране (своевременно) изпълнението на инвестиционни програми за модернизиране на производството, многократно по-големи парични постъпления от продажбите.

Състоянието на ресурса от предприятия, подлежащи на раздържавяване в началото на 1997 година, е следното: за изтеклите четири години по касов път са раздържавени едва 7.2 % от активите на държавните предприятия. В първата вълна на масовата приватизация през 1996 - 1997 година са предложени 1050 предимно малки и средни, сравнително атрактивни предприятия, представляващи 14.6 % от активите на държавните предприятия. До края на 1997 година се извърши окончателното прехвърляне на собствеността на придобитите акции от частни собственици по тази схема. В първата вълна на масовата приватизация бяха предложени различни по големина пакети, което предполагаше значителна по обем допълнителна работа за завършване продажбите на тези предприятия. Останалите нераздържавени търговски дружества в по-голямата си част бяха в недобро финасово състояние, с понижена конкурентноспособност, свити пазарни позиции, остаряло технологично оборудване. Особено тревожно беше състоянието на 47 големи предприятия, сред които "Авиокомпания Балкан"ЕАД, "Кремиковци" АД, "ДЗУ" АД, гр. Стара Загора, "Арсенал" ЕАД, гр. Казанлък, "Ямболен" АД, гр. Ямбол и други, които през 1996 година бяха включени в специална програма за изолация. За тези предприятия се изпълняваха оздравителни програми, беше прекратен достъпът им до нови кредити и дейността им се наблюдаваше от Министерството на финансите. Нераздържавени оставаха големите държавни предприятия от важни отрасли на икономиката -химия, металургия, машиностроене, електроника, военно - отбранителната промишленост. Повечето от тези предприятия представляваха големи и трудно управляеми структури, извършващи разнообразен конгломерат от дейности, като химическите и металургичните комбинати или холдинговите структури. Забавянето на приватизацията им създаваше предпоставки за трайно дестабилизиране и декапитализация.

Одобрени са промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол относно приватизационните сделки за 12 стратегически обекта (БТК, Булгартабак, Кантекс, Тераком, ВМЗ-Сопот, 7 електроразпределителни дружества), които евентуално биха ускорили и придвижили във времето осъществяването на реални приватизационни сделки и последващи договорености за посочените стратегически обекти, засягащи, според правителството, националната сигурност.

Предвижда се специален режим на приватизация чрез публично оповестени конкурси, като след предложение от Агенцията по приватизация сделките ще се гласуват от Парламента.

Сделките няма да подлежат на възражение или връщане по Закона за върховно-административния съд и Закона за административното производство.

В анализираната периодика на приватизационния процес в третия етап основни участници са РМД, които решиха да се възползват от широкия кръг преференции и да придобият част от собствеността върху капитала на предприятията, в които работят на икономически изгодна, по-ниска от пазарната цена. Те се оформят като основни представители в собствеността на приватизираните обекти за последния период на приватизацията. Спорен е въпроса за Мениджърското изкупуване, но се налага мнението, че то е подходяща техника, която най-тясно съчетава елементите на пазарният и социално ориентираният модел на приватизация. То може да се счита като естествен преход от държавна към частна собственост и изключително благоприятна възможност за формиране на пазарна среда със знаещи и можещи коректни участници в конкурентната борба на местния и външните пазари. РМД са подходящият купувач за остатъчните акции или дялове, когато мажоритарният собственик не участва в приватизацията. Независимо дали персонала притежава блокиращо малцинство, присъствието му в собствеността е фактор с положително влияние. Те разполагат с ограничен финансов ресурс, но притежават интелектуален капитал от знания, умения, професионален опит, доверието на партньорите, висока мотивация и творческа енергия, които при новата структура на собственост и управление могат да доведат до високи положителни резултати. Могат да разкрият пред управляващите оригинални решения за преодоляване на кризисните ситуации, да разработят експертно програма за оздравяване, а в последващ по-късен етап и обновяване на производството.

За да осигури по-добро качество и прозрачност при подготовката на сделките за големите и структуроопределящи предприятия, правителството възприе нов подход за реализирането им -продажбите да се подготвят от приватизационни посредници. Контролът по хода на проектите и самото сключване на сделките се извършваше от Агенцията за приватизация. С решение на МС бяха определени 31 предприятия, които да се предложат за раздържавяване чрез международни консултанти. Тази програма се финансираше от програма РНАРЕ към Европейската комисия, Американската агенция за международно развитие и Световната банка. Втората група проекти, които бяха предложени за раздържавяване чрез приватизационни посредници, включваше около 70 предприятия от сферата на металургията, машиностроенето, електрониката, военно -отбранителната промишленост, тютюнопреработващата промишленост, туризма и други. На Приватизационни посредници беше поверено разработването и осъществяването на проектите за най-големите и важни за икономиката ни предприятия. Очакваше се да се подобри качеството на подготвяните проекти, като и да се извърши сериозен международен маркетинг за привличане на стратегически инвеститори към тях.

2.2. Финансови аспекти на процеса на приватизация в България за периода 1992 – 2003 г.

С приемането на Закона за преструктуриране и приватизация на държавните и общински предприятия през 1992 година се постави началото на процеса на раздържавяване в България.

Беше избран децентрализиран подход за осъществяване на процеса - компетенциите се разпределяха между различни институции - Агенцията за приватизация и отрасловите министерства отговаряха за приватизацията на държавните предприятия, общините за приватизацията на общинската собственост на тяхна територия. Разделянето на предприятията между агенцията и отрасловите министерства беше в съответствие с балансовата стойност на дълготрайните активи на предлаганите за раздържавяване предприятия.

Текущо се извършваха редица промени в законовата рамка, създаващи условия за участие на разнообразен кръг от инвеститори в процеса, включително работническо - мениджърски дружества.

Законът за приватизация беше един от най-често променяните закони в периода на прехода, което водеше до чести смени в стратегията за приватизация.

В резултат на положените усилия за преструктуриране и понататъшно либерализиране на икономиката чрез приватизация значителна част от държавната собственост премина в частни ръце. Към края на 2002 г. са сключени 4858 приватизационни сделки, включително 2649 продажби на цели предприятия и 2209 продажби на обособени части.

Към 30.11.2002 са раздържавени 53.40 % от активите на държавните предприятия, представляващи 80.86 % от подлежащите на раздържавяване активи. Сключени са 157 сделки с чуждестранни инвеститори, които имат най-голяма тежест за постигнатите финансови резултати. Общият финансов ефект от сключените сделки към 30.11.2002 възлиза на $ 7544 млн., включително $ 3015 млн. договорени плащания по сделките, $ 1079 млн. поети или изплатени задължения от купувачите, $ 3450 млн. поети ангажименти за инвестиции.

Завърши почти изцяло продажбата на големите предприятия от основните отрасли на икономиката - химия, металургия, военно - отбранителния комплекс, машиностроене. Отрасли, които бяха раздържавени сравнително рано и бързо отбелязват много добро развитие - туризъм, строителство, лека промишленост, търговия и услуги. Остават нераздържавени предприятията, заемащи доскоро монополни позиции в инфраструктурните отрасли - енергетика, телекомуникации и железопътен транспорт.

За периода 1992 – 2003 г. броя на сключените приватизационни сделки се разпределят по следния начин:

Таблица 1

 

ОБЩО

Министерства

Агенция за приватизация

Пакети от акции и дялове на предприятия

Обособени части

Пакети от акции и дялове на предприятия

Обособени части

Пакети от акции и дялове на предприятия

Обособени части

Общо 1993

22

41

18

34

4

7

Общо 1994

84

77

63

62

21

15

Общо 1995

107

211

87

163

20

48

Общо 1996

161

352

112

254

49

98

Общо 1997

320

264

266

235

54

29

Общо 1998

654

435

559

354

95

81

Общо 1999

631

580

492

489

139

91

Общо 2000

429

161

358

139

71

22

Общо 2001

172

59

120

28

52

31

Общо 2002

73

30

20

7

53

23

Общо 2003

37

14

1

1

36

13

ОБЩО

2690

2224

2096

1766

594

458

Източник: Агенцията за приватизация

На представената графика по-долу може да се види, че най-голям брой сделки, свързани с приватизацията в България са сключени за периода 1998-1999 г. Като цяло тенденцията на покачване на броя им започва след 1996 г. и продължава до 2000 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 1

Източник: Агенцията за приватизация

Разпределението на приватизационните сделки по сектори определя като приоритетен отрасъл промишлеността, където са съсредоточени 32,7% от тях. На второ място е търговията с общ дял от 23,1%. Четири отрасъла си разпределят почти еднакъв дял от общия брой на приватизационните сделки в България за периода 1993-2003 г. – земеделие и гори; туризъм, строителство, транспорт и съобщения. С най-незначителен относителен дял са сделките в сферата на културата, здравеопазването и енергетиката, което може да се определи като негативна тенденция както за икономиката като цяло, така и за отделните отрасли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 2

Източник: Агенцията за приватизация

Може да се посочи, че освен броя сключени сделки, важни значение има и обема на продадените активи на държавата. При анализа на тези данни може да се посочи, че независимо, че най-голям брой сделки са сключени през 1998-1999 г., най-значителните части от държавните активи са продадени през 1997 г. (27,80%) и 1999 г. (26,69%).

Таблица 2

ВЕДОМСТВА

РАЗДЪРЖАВЕНИ АКТИВИ, ИЗЧИСЛЕНИ КАТО ПРОЦЕНТ ОТ ПОДЛЕЖАЩИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ АКТИВИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ към 31.12.1995 г.

1993г.

1994г.

1995г.

1996г.

1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

ОБЩО

АП

0.49%

2.22%

0.76%

5.34%

3.60%

2.67%

21.18%

3.52%

0.91%

1.50%

1.27%

43.45%

Всички ведомства, вкл. АП

0.56%

2.47%

1.62%

6.19%

5.72%

6.78%

25.69%

6.70%

1.46%

1.76%

1.27%

60.22%

ЦМП

 

 

 

 

22.08%

 

 

 

 

 

 

22.08%

ОБЩО

0.56%

2.47%

1.62%

6.19%

27.80%

6.78%

25.69%

6.70%

1.46%

1.76%

1.27%

82.30%

* Изчисленията са направени по отчетни данни към 31.07.2003 г., по критериите на Световната Банка

** Процента на приватизираните ДА е изчислен спрямо активи на подлежащите за приватизация предприятия /383 млн.лева/

Източник: Агенцията за приватизация

Това се дължи основно на факта, че в този период са продадени както следва:

През 1997 г. част от предприятията, станали обект на приватизационни сделки са[4]:

-         Стинд ЕАД

-         Гипсфазер ЕАД

-         Магнитни глави ЕАД

-         Соди ЕАД

-         Девня циментЕАД

-         БулесЕАД

-         Камбана-1899 ЕАД

-         Интерпред-СТЦ ЕАД

-         АгромашинаЕАД

-         Елпром ТрафоЕАД

-         Лесопласт АД

-         МДК ЕАД

-         Възход ЕАД

-         Българска роза-Севтополис ЕАД

-         КМХ "Белово" АД

-         "Албена" АД

-         "Плам-български кибрит"АД

През 1999 г. са приватизирани едни от най-големите български предприятия:

-         "Свилоза" АД

-         "Русенска корабостроителница" ЕАД

-         "Винпром-Русе" АД

-         "Медифарма - 91" ЕАД

-         "Пектин"ЕАД

-         "Балкан Холидейз Интернешънъл" ЕАД

-         "Дюни" АД

-         "Ямболен" АД

-         "Асарел - Медет" ЕАД

-         "ДЗУ" АД

-         "Трояфарм" АД

-         "Фармация" АД

-         "Антибиотик" АД

-         Авиокомпания "Балкан" ЕАД

-         "Химко" АД

-         "Капитан Дядо Никола" АД

-         "Петрол" АД

-         "Горубсо Мадан" ЕАД

-         "Горубсо РОФ" ЕАД

-         "Алумина" АД

-         "Агрополихим" АД

-         "Нефтохим" АД

Освен броя на сключените сделки, важно значение имат реалните постъпления от тях в бюджета на държавата. Като важна особеност при това може да се определи предоставената възможност за извършване на плащания чрез т.нар. компенсаторни инструменти. В следствие на това реалните парични постъпления в следствие на приватизацията в България за значително по-малко от очакванията, което в голяма степен затруднява постигането на поставените финансови цели.

Представената по-долу таблица илюстрира реалните постъпления на държавата от сключените приватизационни сделки за периода 1998-2002 г. и сумарно, включително плащанията, свързани със сделки, сключени преди този период. Сумата на реалните постъпления включва всички възможни и допустими методи и средства за плащания в страната.

Таблица 3

Ведомство

РЕАЛНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ

По сделки, сключени само в периода (във всички разрешени платежни средства в хил. лв.)

По сделки, включително и от минали периоди (във всички разрешени платежни средства в хил. лв.)

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

Агенция за приватизация

187651

428976

179466

188380

295180

245277

477663

294107

284289

366310

Всички ведомства, вкл. АП

342686

670847

377646

296891

309631

612412

818928

822638

683446

427377

Източник: Агенцията за приватизация

Размера на реалните постъпления от реализираните приватизационни сделки също може да се определи с известна степен на неравномерност, като най-големи те са през 1999 г. до голяма степен това се определя и от най-големия брой сделки, сключени през този период. Силно впечатление произвежда факта, че в годината, през която са продадени най-големите български предприятия, са реализирани най-ниските реални постъпления за периода на изследването.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 3

Източник: Агенцията за приватизация

Сумирано с приходите и от предишни години, невключени в настоящото изследване, разпределението е в по-голяма степен равномерно, като се забелязва тенденция за нарастване в средата на периода, т.е. през 1999-2000  г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 4

Източник: Агенцията за приватизация

На основата на така представената информация може да бъде изведен и финансовият резултат от приватизационните сделки в България. Той се разпределя както следва:

-         Пряк финансов ефект: 6 342.863 млн. лв.

-         Договорени плащания: 5 038.389 млн. лв.

-         Поети задължения: 1 294.276 лв.

-         Изплатени задължения: 10.198 млн. лв.

-         Общо договорени инвестиции: 5 205.709 млн. лв.

-         Общ финансов ефект: 11 548.572 млн. лв.

Може да се посочи, че на практика не следва да се твърди, че има реален финансов ефект от извършените сделки, поради незначителната сума реално изплатени задължения. На базата на това, може да се каже, че действителния финансов ефект за страната е много малък и като цяло не покрива поставените цели и задачи на цялостния процес на раздържавяване на икономиката и създаването на финансова-стабилна държава.

Графика 5 Финансов резултат от приватизационните сделки в България за периода 01.01.1993 – 31.07.2003 г.

 

Източник: Агенцията за приватизация

 

Общият обем на преките чуждестранни инвестиции за периода на прехода (1992 - 2001 ) е в размер на USD 4494 млн., от които USD 1448 млн. са извършени чрез приватизация (32 %). Независимо от благоприятната оценка на Агенцията за приватизация за извършената от нея дейност, на практика може да се посочи, че финансовият резултат от приватизацията на предприятията в България до момента е незадоволителен. Цялостния ефект от процеса на раздържавяване се изразява най-силно в сферата на ликвидацията на много предприятия и производства и предизвикването на регионални икономически кризи в много части на страната.

2.3. План за процеса на приватизация и приоритети

Основните приоритети, свързани с раздържавяването могат да бъдат определени като:

-         преструктуриране и приватизация на части от инфраструктурните монополи

-         бърза продажба на останалите нераздържавени държавни предприятия

При определянето на основните цели в сферата на приватизацията от страна на настоящото правителство, принципно са взети предвид специфичните особености на процеса до момента. Като основен се очертава проблема за преодоляването на недостатъците на процедурата до момента, завършването му успешно и реализирането на финансовите и икономическите цели.

Преструктуриране и приватизация на части от инфраструктурните отрасли остава централна част на новата приватизационна стратегия.

В много напреднал стадий е продажбата на БТК. Срокът за подаване на окончателни оферти беше удължен до 24.09.2002, когато се получиха две окончателни оферти - от консорциум между Koc Biligi Grubu Iletisim Ve Teknoloji Hitzmetleri A.S, and Turk Telekomunikasyon A.S и от холдинга Viva Ventures Holding Gmbh, регистриран в Австрия. След разглеждане на офертите Viva Ventures Holding Gmbh беше определен за победител в търга. Водят се преговори по приватизационния договор. Очаква се сключване на сделката през 2004 г.

Задълбочават процесите на раздържавяване в енергетиката - предвижда се продажбата на мини, водно - и топлоелектрически централи, регионални електроразпределителни търговски дружества, дружества обособени от АЕЦ “Козлудуй”, предприятия, осъществяващи производството и разпределението на природен газ, както и спомагателни предприятия, обслужващи добива на въглища, термичните и водни електроцентрали.

През юни 2000 бяха разделени дейностите по производството, преноса и разпределението на електроенергията, като от НЕК се обособиха седем производствени, седем енергоразпределителни и едно електро - преносно търговско дружество. Преструктурирането на компанията подготви приватизацията в сектора.

Търгът за избор на консултант по проектите за раздържавяване на електроразпределителните дружества беше спечен от BNP Paribas. Очаква се сключването на тези сделки през първата половина на 2003 година.

От предложените за раздържавяване 35 ВЕЦ-а осем са продадени, четири търга за продажба са предстоящи, по останалите проекти се изясняват скиците, документиращи собствеността върху терените.

В ход е продажбата на три мини от въгледобивната промишленост, като четири мини и един обособен участък вече са продадени. През месец юли започна работа по седем топлофикационни дружества, която ще завърши през 2003. Ще продължи приватизацията на обособени производства и дейности от структурата на Българските държавни железници.

Приватизацията на холдинга Булгартабак е в напреднал стадий. Получени са 4 окончателни оферти. Табако Кепитал партнерс - консорциум , в който участва Дойче Банк беше обявен за победител в търга и започнаха преговори по приватизационния договор.

На 17 септември 2002 г., Върховният административен съд спря преговорите с избрания купувач поради жалби от неспечлилите търга участници. Решението на съда не беше в полза на Агенцията за приватизацията и се основава на “ниската предложена цена”, а не на процедурни нарушения. Агенцията за приватизация обжалва това решение и в момента се чака решение на последната инстанция на Висшия административен съд.

На 27 август 2002г. се извърши продажбата на ДЗИ. През първата половина на 2003 ще завърши приватизацията на БМФ и БРП. През месец септември беше избрана фирмата консултант по тези проекти - Price Waterhouse Coopers. До средата на 2003 се предвижда да завърши приватизацията на останалите нераздържавени големи предприятия и 50 % от малките и средни предприятия. До средата на 2004 се очаква приватизационния процес в страната в основни линии да завърши.

Неподлежащите на приватизация дружества в съответствие с програмата на Агенцията за приватизация са много малко. Списъкът включва предприятията от сферата на водоснабдяването и канализацията, летища и пристанища, националната електропреносната система и предприятието поддържащо железопътна мрежа, специализирани болнични заведения и диспансери.

Планът за работа на Агенцията за приватизация през 2003 г. дефинира приоритетите в дейността по приватизация, определя минималните приватизационни цели през 2003 година, като конкретизира броя на договорите за продажба, размера на приходите и необходимите разходи, определя мерките и действията за достигане на конкретните приватизационни цели за 2003 година.

Предстоящите за раздържавяване предприятия през 2003 година са главно от отраслите строителство, енергетика, търговия и земеделие. През 2003 година ще стартира приватизацията на дружествата, занимаващи се с производството и разпределението на електроенергия, като до края на годината ще приключи продажбата на седем електроразпределителни дружества, за чиято приватизация беше избран консултант през 2002 година.

Правната рамка, в която се осъществява приватизационния процес, е очертана от ЗПСК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

I. Приоритети

Основните приоритети на приватизацията през 2003 година в съответствие със ЗПСК са:

- прозрачност на процедурите и ясни правила за участниците, осигуряване на равнопоставеност на инвеститорите;

- бързина на приватизационния процес;

- осъществяване на икономически ефективна приватизация като предпоставка за устойчиво икономическо развитие и конкурентноспособност на приватизираните дружества.

Предстоящата приватизация на държавни дружества с монополно положение и дружества от сферата на обществените услуги ще окаже пряк ефект върху обществото и ще бъде свързана със значителни социални последици. В тази връзка политиката в дейността на Агенцията за приватизация по отношение на тези дружества ще бъде насочена по-скоро към осъществяване на качествен процес, привличане на стратегически инвеститори и чуждестранни капитали, отколкото реализиране на бърза приватизация на всяка цена.

През 2003 година се предвижда да се сключат минимум 145 броя сделки за пакети от акции/дялове от търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, както и 60 броя сделки за обособени части. Предвижда се и продажбата на пакети от акции/дялове от най-малко 900 търговски дружества с под 50 на сто държавно участие.

Таблица 4

ОЧАКВАН БРОЙ ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ ПРЕЗ 2003 Г.

Дялове и пакети акции от дружества с над 50 на сто държавно участие

Обособени части

Дялове и пакети акции от дружества с под 50 на сто държавно участие

145

60

900

Източник: Агенцията за приватизация

Приватизационните процедури за някои от дружествата с над 50 на сто държавно участие, стартирали през 2002 г., включват избор на консултант, разработване и одобряване на стратегия за приватизация. В зависимост от приетата стратегия е възможно преструктуриране, отделяне на някои странични дейности и/или активи, продажба на обособени части и други. В този смисъл успешно извършената консултантска работа ще допринесе за по-бързото финализиране на приватизационните процедури на тези дружества.

От съществено значение за предстоящата продажба на пакети от акции/дялове от търговски дружества с под 50 на сто държавно участие, включително за определяне размера на предлагания пакет акции, е бързото определяне на основателните реституционни претенции от ресорните министерства.

Очаквани приходи (договорени плащания) от приватизацията

Очакваните приходи (договорени плащания) от сключените през 2003 година сделки се предвижда да бъдат минимум в размер на 550 млн. лева в парични средства:

Таблица 5

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
(ДОГОВОРЕНИ ПЛАЩАНИЯ В ПАРИЧНИ СРЕДСТВА) ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2003 г.

По тримесечия в (хил. лв.)

Общо
( хил. лв.)

I

II

III

I V

50 000

150 000

150 000

200 000

550 000

Източник: Агенцията за приватизация

През 2003 година от продажбите на пакети от акции/дялове на дружества, включени в Списъка по чл.11 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, ще постъпят и непарични платежни средства - инвестиционни бонове, компенсаторни инструменти и други.

Очакваните разходи, свързани с изпълнение на целите на плана и постигане на очакваните договорени плащания от приватизацията на държавни предприятия през 2003 година са в размер на 21 311.8 хил. лева. Необходимите средства са свързани непосредствено с осъществяване на приватизационния процес - за изготвяне на приватизационни оценки и правни анализи, разработване на експертни становища, разходи за провеждане на активна маркетингова кампания, с цел привличане на сериозен инвеститорски интерес и други.

Таблица 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2003 г.

По тримесечия (хил. лв.)

ОБЩО
(хил. лв.)

I

I I

I I I

I V

6 325.75

6 325.75

4330.15

4330.15

21 311.8

Източник: Агенцията за приватизация

Тези средства не включват разходи във връзка с изпълнение на изискванията на Предходните и заключителни разпоредби на Закона за опазване на околната среда, свързани с мерките по намаляване на щети, причинени върху околната среда, при приватизацията на предприятия, за които ще се приемат приватизационни стратегии.

Агенцията за приватизация в качеството на приватизиращ орган следва да продължи да актуализира информацията, свързана с държавното участие във всички търговски дружества с оглед установяване на настъпващи промени в капитала на дружествата, както и възможностите за продажба на държавното участие. През 2003 година Агенцията за приватизация изготви:

-         текуща актуализация на ресурса от подлежащите за приватизация предприятия, в това число приемане на решения за приватизация на новообразувани дружества и на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие;

-         допълнение на Списъка на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства, в съответствие с чл.11 от ЗПСК, с оглед създаване на предпоставки за максимално усвояване на ресурса от компенсаторни инструменти.

Агенцията за приватизация осъществява необходимата подготовка на приватизационните проекти - изготвяне на анализ на правното състояние, приватизационна оценка, информационен меморандум, като успоредно с това ще се провежда и активна маркетингова кампания.

Методите за продажба на акции/дялове са определени от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и отразяват основните приоритети, а именно бързина и прозрачност на процедурите, ясни правила за участниците, равнопоставеност на инвеститорите. За всеки конкретен случай ще се определя и прилага най-подходящият метод за приватизация - публичен търг, публично оповестен конкурс, публично предлагане, централизирани публични търгове и приемане на търгово предложение.

При приватизацията на пакети от акции/дялове от търговски дружества с над 50 на сто държавно участие максимално ще бъдат съкратени сроковете, както за подготовката на проектите, така и на отделните приватизационни процедури, като същевременно се спазват определените правила и се осигурява пълнота и точност на необходимите документи за осъществяване на процеса. Раздържавяването на определени дружества с над 50 на сто държавно участие ще се осъществява след одобряване на приватизационни стратегии, които ще определят възможните методи за приватизация.

Приватизацията на пакети от акции/дялове от търговски дружества с под 50 на сто държавно участие ще се осъществява в зависимост от възможностите за тяхната продажба. Пакети от акции на публични дружества ще се предлагат главно за продажба на “БФБ - София”АД, а пакети от акции на непублични дружества и дружества с ограничена отговорност ще се продават на организирани публични търгове в Агенцията за приватизация.

За дружества, включени в годишния списък на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства, в съответствие с чл.11 от ЗПСК, през 2003 година ще бъдат използвани следните методи:

-         пакети от акции на над 70 публични дружества ще се предлагат за продажба на БФБ - София АД;

-         пакети от акции на минимум 700 непублични дружества ще се предлагат за продажба на централизирани публични търгове;

-         пакети от дялове на 140 дружества с ограничена отговорност ще се продават на организирани търгове в Агенцията за приватизация.

Продажбите на част от пакети от акции / дялове от вече приватизирани дружества е обвързана с клауза в приватизационните договори, според която и в съответствие с §17, ал.4 от ПЗР на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, купувачите, заявили правото си в законоустановения срок, могат да закупят допълнително акции или дялове, останали непридобити от правоимащи лица по чл.5, ал.2 и/или по чл.18 от отменения ЗППДОП. През 2003 година се очаква да се осъществи продажбата на такива пакети от акции/дялове от 58 дружества.

Законът за приватизация и следприватизационен контрол предвижда плащането по приватизационните договори да се извършва с парични средства. Изключение правят дружествата, включени в годишния списък, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства.

“Приватизация в ускорени темпове на всички държавни активи, подлежащи на раздържавяване и преструктуриране и либерализация на естествените монополи” е сред основните стратегически приоритети на правителството.

Правителствената програма за приватизация за 2002 е насочена към бърза приватизация на останалите нераздържавени активи в условия на повишена прозрачност, обществен контрол и ограничаване възможностите за корупция.

Създаването и следването на ясни критерии за избор и еднакви правила за всички инвеститори при подготовката и сключването на приватизационните сделки е особено важно за провеждането на новата приватизационна политика.

Ще се обявяват публично, както критериите за избор при всяка тръжна или конкурсна процедура, така и основните параметри на получените оферти.

Новата политика е насочена към увеличението на приходите от приватизацията и привличането на водещи чуждестранни фирми в отраслите към предлаганите за раздържавяване предприятия.

В подкрепа на приоритетите на новата линия в приватизацията се подготви и през месец март 2002 влезе в сила нов закон за приватизация. Промениха се и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи процеса. Сред по-важните изменения в регулацията на процеса следва да отбележим:

-         останалите нераздържавени предприятия да се считат за предприятия с открита процедура за приватизация, като приоритетно се придвижват сделките, към които е заявен инвеститорски интерес;

-         концентриране на цялата дейност по продажбите в агенцията за приватизация;

-         премахване на всички преференции при сключване на приватизационните сделки;

-         ограничаване на приватизационните методи до търгове, конкурси и публично предлагане на акции;

-         премахване на възможността за последваща промяна на вече договорени клаузи от договорите;

-         създаване на отделна агенция за следприватизационен контрол.

Новата организация на процеса предвижда Агенцията за приватизация да изпълнява функциите на агент за извършване на продажбите. Отрасловите министерства остават принципал на предприятията.

Междуведомствени работни групи от представители на отрасловите министерства и агенцията за приватизация разработват стратегиите за продажба на инфраструктурните и големите структуроопределящи предприятия. Стратегиите се одобряват от Министерския Съвет, а в особено важни случаи и от Народното Събрание. Агенцията за приватизация изпълнява централна роля в координацията и осъществяването на тези проекти.

ТРЕТА ГЛАВА

3. Сравнителен анализ на финансовите аспекти на приватизацията в България и Чехия

3.1. Характеристика на икономиката на Чехия и темпове на приватизация към 2002 г.

В отговор на глобалното намаляване на икономическия темп, банките по света неколкократно намаляват лихвения процент. Благоприятните цени за капиталови заеми, заедно с ниските цени на петрола създават възможности за съживяване на икономиката в световен аспект. Негативните тенденции намират своето отражение и върху чешката икономика, въпреки че тези влияния не са толкова силни както в развитите страни. Износът показва спад в потенциала на растежа, т.е. близо ½ спрямо предходната година. Нараснал е процента на растеж на индустриалното производство, следствие на спада на чуждестранното търсене. Покачването на лихвения процент, сравнен със страните от Еврозоната оказва по-силен натиск при курса CZK за EUR. Това резултатира в отслабването на конкурентността на чешките износители. Въздухоплаването, транспортния и застрахователен отрасли отбелязват спад, следствие на трагедиите от 11 септември в САЩ. Обратното, темпът на растеж на БВП е повлиян само частично - 3.6%, което показва ускорение, спрямо 2000.

През цялата 2001 БВП е нараснал с 3.6%. Икономистите отчитат нарастване, въпреки сравнително негативната ситуация при основните партниращи страни. През последните години растежът на БВП се дължи на положителното влияние на брутната капиталова основа и нарастването на разноските на крайните потребители – домакинствата. Сред отрицателните аспекти, се наблюдава спад в нетния износ и правителствените покупки, а влиянието на неправителствените организации е неутрално. Търсенето на вътрешния пазар се отразява съществено върху компенсирането на отрицателните влияния на търговския баланс на темпа на нарастване на БВП. Отчитайки тези аспекти на икономиката, индустрията най-съществено оказва влияние върху растежа на БВП (приблизително двойно спрямо предходната година).

През 2001 средното ниво на безработица намалява с 0.4%, т.е. спадът е с 8.6%. за декември процентът е увеличен с 0.1, обаче, т.е. достигайки ниво от 8.9%, спрямо декември 2000. Като цяло през декември 2001 са регистрирани 461.9 хиляди безработни. Пазарът на труд се повлиява положително от съживяващата се икономика, отразявайки се върху нарастващото производство и инвестиционния бум, придружен от интензивен поток на чуждестранни инвестиции.

Развитието на външно-търговския баланс през 2001 е почти идентичен с този от предходната година, въпреки някои песимистични прогнози. Вносът през 2001 година е нараснал с 11.7%, сравнен с предходната, достигайки 1387.5 билиона крони. Аналогично, износът е нараснал до 13.1% и достига 1268.5 билиона. Пасивният търговски баланс от 119.0 билиона чешки крони е с 1.8 билиона по-ниско от този на 2000, през която той е нараснал поради увеличението на цените на петрола, докато за 2001 основната причина е намаляващия обем на износа. Едни от най-съществените аспекти са тенденцията за спад в експорта и предишния активен търговски баланс с Германия. Някои направления в търговията отчитат нарастващите конкурентни предимства, особено при стоки като оборудване, транспортни средства и индустриални стоки. Пасивният баланс от 4.8% изцяло се покрива от входящите преки чужди инвестиции.

През 2001 лихвените проценти варират следствие на промените на нивото на инфлация, чрез които Чешката Национална Банка отговаря на промяната на основните нива. Валутният пазар отбелязва спад от средата на април. Дори след тяхното нарастване (особено от юни до средата на август, на основание на отрицателните инфлационни данни и факта, че Чешката Националната Банка увеличава базовото равнище до отчетените нива в началото на годината), процентите намаляват следвайки наличието на по-положителни данни, отнасящи се до ценовото равнище. Лихвените проценти намаляват и през четвъртото тримесечие, особено следствие на очаквани за ниско ниво на инфлация и спада на процента в Европа и САЩ, съобразно с спада на глобалната икономика. Това приспособяване на лихвените проценти е доказателство от опитите на Националната Банка да стабилизира вътрешното търсене и така да се предпази от увеличаващия се внос (резултатирайки в последващо увеличение в пасивния търговски баланс) и да премахне инфлационния натиск.

Не се наблюдава промяна по отношение на минималните законови резерви, които остават на равнището на 2% от банковите депозити. И все пак, минималните законови резерви са част от Репо процента, като този от 12 юли 2001.

Годишният процент инфлация, изразен като индекса на потребителските цени (СРІ), достигат 4.7%, което е 0.8% повече от 2000. В допълнение, нетният процент инфлация пада от 3.0% за 2000 на 2.4% за 2001. Средното ниво на инфлация е значително увеличено, следствие на повишените цени в категориите наеми, храна и безалкохолни напитки. Потребителските цени за предходната година са нараснали в периода април – юли, докато за август, те постепенно спадат. Цените за наем, особено за януари и юли нарастват следствие на увеличените регулирани цени. Повишението на цените намалява темпа си през втората половина на годината, поради намаление в цените на горивата.

Цялостният размер на банковите кредити е спаднал с 8.5%. Това се дължи по-скоро на рестриктивната кредитна политика на банките спрямо бизнеса. Въпреки нарастващите заеми на домакинствата (особено що се отнася до ипотеки, жилищни и потребителски кредити), тази тенденция се запазва.

Според предварителните банкови данни, отнасящи се до касовото изпълнение на държавния бюджет, се отчита цялостен дефицит от 67.7 билиона крони за 2001 година, с общ приход достигащ 626.2 билиона и разходи, възлизащи на 693.9 билиона крони. Тези данни следва да бъдат разгледани през призмата на две перспективи: оценени  по отношение на данните, одобрени с постановление № 491/2000 Coll., отнасящо се до националния бюджет за 2001. От друга страна, е необходимо да се отчетат извънредните разходи, одобрени от закона, засягащи държавните облигации, приети от 2001, на общо равнище от 46.2 билиона крони. Тези програми, наречени "kampelička" кооперативни банки (6.0 билиона крони), загуба на KoB през 1999 (36.1 билиона крони) и санкциите на Министерството на финансите за надвишаване на разходите за възстановяване на Косово, възлизащи общо 1.7 билиона крони, надвишавайки нивото на разходите за предишния одобрен държавен бюджет.

Монетарната политика следва инфлационните цели, извлечени от дългосрочната монетарна стратегия на Чешката Национална Банка. Сред тези главни аспекти на монетарната политика е по-големия растеж на резервите спрямо номиналния брутен вътрешен продукт, индикирайки значителна степен на облекчения в монетарната политика. Тази тенденция е особено повлияна от големия поток на преки чужди инвестиции, предопределени от усилващата се стабилизационна роля на лихвения процент. От началото на 2001, се отчита характерно засилване спрямо еврото, съотнесено според очаквания последващ поток на преки чужди инвестиции. Развитието на чешката крона спрямо щатския долар следва съотношението между евро и щатски долар.

Средната стойност на официалния индекс PX-50 за 2001, публикуван в Пражката стокова борса, намалява до 411 пункта, сравнен с 552 пункта за 2000. Обемът на търговията през 2001 достига до равнище от 128.8 билиона крони, сравнено с 261.7 билиона крони през 2000. Към края на 2001, индексът РК 30 на RM System спада до 592.96, спрямо 724.81 за 2000. Капиталовият пазар остава неразвит, тъй като не е станал място за рационално разпределение и преразпределение на инвестициите. Пазарната капитализация и ликвидност на някои стоки е толкова нисък, че те трябва да бъдат очертани от организираните пазари (от стоковата борса и напоследък също от RMS). През 2001, пазарът на държавни облигации отговаря на тенденциите, засягащи монетарната политика на Чешката Национална Банка и развитието на междубанковия пазар.

3.2. Темпове на приватизация в Чехия

Чехия отбелязва дефицит в публичния бюджет, отчетен за пръв в края на деветдесетте години. Разходите се отнасят до процеса на преструктуриране и приватизация както в нефинансовия, така и в банковия сектор, подкрепата за развитие на инфраструктурата и предприетите мерки за създаване на условия за последващо икономическо развитие. Развитието на отделните елементи от публичния бюджет се влияят от икономическия растеж по-малко от обикновеното в сравнение с другите пазарни икономики. От една страна, възможността за търсене на значителни промени във фискалната политика, е ограничена поради високия процент на задължителните разходи, а от друга, акумулираното въздействие на преките и косвени правителствени задължения, започвайки от развитието и подобряването на предприватизиационните програми и програми, субсидирани от държавата. Задължителните разходи стимулират потреблението на домакинствата през периода, задължителен за подсигури достатъчна компенсация за увеличаващото се външно търсене. Друг важен аспект е премахването на инвестициите от бюджетните разходи, които всъщност са придружени от интензивна инвеститорска дейност в бизнес сектора (доказателство, за което е нарастващия инвестиционен процент, надвишаващ сега 30% БВП). Вътрешният дълг е увеличен с близо 1/3 спрямо нивото на европейските страни.

Степента на растеж в чешката икономика за периода 1998-2001 се определя като динамичен на базата на промяна от отрицателни показатели през началото на периода до рязко нарастване през 2001 г. до голяма степен това се определя във връзка с факта, че процеса на приватизация на държавните предприятия е значително напреднал, като освен това в нея са привлечени силни инвеститори и реномирани компании.

 

Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 6

Източник: http://fetew.rug.ac.be

Към края на 2001 година, чешкото правителство решава да се приватизира държавното участие на Transgas и регионалните дистрибутори на петрол, под формата на директна продажба на RWE Gas AG за цена от 4.1 билиона крони. Също така е взето решение за приватизация на 63% действия от UNIPETROL отново под формата на директна продажба на Agrofert Holding за цената от 361 милиона евро.

Също така е финализиран процесът на приватизация на Komerční banka, отчитайки приблизително 60% от регистрирания капитал, при цена на придобиване от 40.4 билиона крони. Новият стратегически партньор е Société Générale.

Процесът на приватизация на Jan Becher - Karlovarská becherovka, a.s. е доведен до успешен край на 29 November 2001, подписан е договор със SALB, s.r.o., включващ клауза за продажба на втори транш, представлявайки 59% дял, при цена на придобиване от 1.4 билиона крони, последвани от трансфер на 66% дял в Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (Prague Water Authority) на Prague Water (Vivendi) за 6.1 билиона крони.

Сред най-важните транзакции е приватизацията на České radiokomunikace, в която National Property Fund е продала 51 % ат дяла си на Bivideon B.V. за 6.8 билиона крони. Под формата на директен трансфер към PPF за CZK 3.9 билиона крони National Property Fund приватизира 30.3 % от Česká pojišťovna (Чешката Застрахователна Компания.

Като основни характеристики на развитието на телекомуникационния сектор в Чехия през първото полугодие на 2002 година могат да бъдат определени:

            Либерализация

Националният регулаторен орган – Czech Telecommunications Office /CTO/, продължава своите действия в посока либерализация на телекомуникационната инфраструктура и на гласовата телефонна услуга, предоставяна посредством фиксираната обществена мрежа. В тази връзка бяха издадени няколко лицензии.

През март 2002г. СТО публикува доклад относно развитието на проблема за избор на оператор и предварителен избор на оператор от страна на потребителя. От 1 юли тази година, изборът на оператор се осъществява за всеки отделен разговор, а от 1 януари 2003г. – на база предварителен избор.

            Приватизация

Все още не е приключил продължилият твърде дълго процес на приватизация на Cesky Telecom. 31 март беше обявен като краен срок за депозиране оферти за 51% от Телекома. Интерес проявиха Deutsche Telekom, Orange, консорциумът Deutsche Bank-Blackstone Group-TeleDanmark, консорциумът Warburg Pincus-Doughty Hanson-Аpax Partners и консорциумът Swisscom-CVS. До изтичането на срока Deutsche Telokom и Orange не подадоха оферти, а консорциумът Warburg Pincus-Doughty Hanson-Аpax Partners не покри всички условия, на които трябваше да отговарят предложенията.

            Взаимно свързване

Czech Telecommunications Office прие няколко решения относно взаимното свързване – за въвеждане методология за изчисляване на разходите, за пределните цени за взаимно свързване между обществени мрежи и за тарифите на интернет услуги за крайни потребители и за интернет доставчици.

            Мобилни комуникации

Към месец април тази година, покритието на мобилните телекомуникационни мрежи достигна 69% от населението на страната, което е 7,1 милиона потребители.

През месец юни СТО наложи санкция на EuroTel /глоба в размер на 48 млн. крони - 1,5 млн. евро/ и на Radiomobil /глоба от 15 млн. крони - 0,48 млн. евро/ за злоупотреба с доминиращо положение на националния мобилен телекомуникационен пазар. Операторите са таксували третия мобилен оператор – Oskar на много по–високи тарифи за взаимно свързване, отколкото прилаганите цени помежду им.

Основата на икономическата трансформация на Чехия става премерената финансова политика. Курса на националната валута през годините остава почти без изменение в рамките на 25-30 крони за 1 USD. По този начин стабилната платежна единица става показател за ефективността на производството.

Централно място в процеса на икономическото преобразуване заема приватизацията. Чехия е пример за постигането на оптимален компромис между главните критерии на приватизацията – икономически, социални, политически и морални.

Приватизацията в Чехия започва с продажбата на малките предприятия чрез аукциони и конкурси. Преди всичко това са обекти от сферата на търговията, общественото хранене и услугите. Още през 1991 г. са проведени 30 хил. аукциони. Към средата на 1993 г. програмата за приватизация в Чехия практически е завършена. Общо са продадени 25 967 обекта на обща стойност 27,61 млрд. крони. В рамките на две години и половина над 80% от малките предприятия стават частни.

Бързо и мащабно проведената приватизация в течение на две години създава 1,5 млн. работни места. Това е и причина за спада в обществено – социалното напрежение, възникнало в следствие на структурната реформа на националното стопанство, а така също и за формирането на позитивно отношение на населението към приватизацията като цяло.

През 1992 г. започва приватизацията на големите и средните предприятия. Първоначално идеята за т. нар. “голяма приватизация” се свежда до отчуждаване на собствеността срещу ваучери, но след време започва да доминира следния подход:

-         Ако някой пожелае да купи един или друг обект, Министерството на приватизацията разрешава неговата продажба;

-         Ако има няколко купувача, се организира конкурс между техните приватизационни проекти. На практика средно на обект се падат около пет проекта.

-         Ако няма директни купувачи, акциите на предприятието се продават на населението, но не повече от 60% от активите.

Първата вълна на приватизацията, проведена през 1992 г. предава в ръцете на пет и половина милиона граждани на държавата собственост за около 10 млрд. долара.

В процеса на осъществяване на втория етап на масовата приватизация, в Чехия се отбелязва уверен ръст на производството и приватизираните предприятия започват да демонстрират своята ефективност.

3.3. Сравнителен анализ на процеса на приватизация и преход към пазарна икономика в България и Чехия

Извършването на сравнение и съпоставка между резултатите от прехода на две страни като Чехия и България може да се определи като трудно постижимо. В много аспекти чешката страна има значителни предимства, които я поставят далеч напред при започването на процесите. Заедно с това, развитието на икономическия, политическия и социалния живот в световен и регионален аспект са предпоставка за създаването благоприятна среда за развитието на чуждите инвестиции в Чехия и намаляването на шансовете на България.

Постиженията на Чехия в сферата на раздържавяването на собствеността са значително по-големи от тези на България. В същото време двете войни на Балканите, наложеното ембарго и значителните загуби, които страната ни понесе в следствие на спазването на международните изисквания я поставиха в неизгодно положение и финансови трудности, които до сега не бяха компенсирани.

Като основни недостатъци на приватизацията в България може да се посочат късното й започване, неудачният избор на партньори и високата степен на корупция, която се запази за всички правителства. В същото време Чехия успя да привлече като инвеститори фирми като Volkswagen, Philip Morris, BAT, Société Générale и други. Приватизацията като процес има много аспекти, в следствие на което тя не може да бъде представена в рамките на настоящата разработка. В конкретния случай ще бъде разгледана т. нар. “масова приватизация”, която се извърши във всички страни от Централна и Източна Европа.

Приватизационните фондове са специфични инвестиционни дружества и в този смисъл ще имат своето значение за развитието на капиталовия пазар в България като първите представители на този вид субекти. В качеството им на инструмент за "масово" инвестиране появата им се свързва с прилагането на програмата за масова приватизация.Наред с това приватизационните фондове са самостоятелна група емитенти, които ще захранват капиталовия пазар със "стока" (техните собствени акции макар и първоначално обездвижени), качеството на която се определя от успешното представяне на фонда. Опитът на Чехия след приключването на масовата приватизация убедително доказва подобна зависимост между съществуването на приватизационните фондове и развитието на капиталовия пазар въпреки проблемите с банковата система, липсата на прозрачност и т.н. масовата приватизация убедително доказва подобна зависимост между съществуването на приватизационните фондове и развитието на капиталовия пазар въпреки проблемите с банковата система, липсата на прозрачност и т.н.

Основните три цели, които се преследват със създаването на приватизационните фондове в страните от Централна и Източна Европа в рамките на програмите за масова приватизация са следните:

-         да се насърчи притежаването на акции сред широки слоеве от населението, да се диверсифицира инвестиционния портфейл и намали риска за дребните инвеститори;

-         да се стимулира развитието на финансовите пазари чрез по-масовото инвестиране от страна на населението в ценни книжа и появата на инвестиционни посредници и институционални инвеститори;

-         да се въведе по-бързо и лесно системата на корпоративното управление чрез концентрация на раздробената в резултат от масовата приватизация собственост.

Независимо от общо взето сходните цели практиката на страните от Централна и Източна Европа и в частност на Чехия по отношение на регламентиране дейността на приватизационните фондове и фактическите резултати от създаването им се различава съществено. Свое специфично място в общата картина имат и българските приватизационни фондове. Дълго отлаганата масова приватизация в България и съвсем началните резултати от по-скоро подготвителните й етапи все още не дават основания за сериозен анализ на постиженията и неуспехите. Въпреки това досегашната равносметка с някои елементи на сравнение с други страни ще помогне да се очертаят проблемите през следващите етапи и да се предложат варианти на решения особено като се има предвид, че са наложителни и предстоят промени в нормативната уредба.

Приватизационните фондове в България и в Чехия спадат към групата на фондовете, инициативата за създаването на които принадлежи на частни физически или юридически лица. Основното им предназначение е да служат като посредници между населението и предприятията от програмата за масова приватизация. Дейността на приватизационните фондове в България бе подробно и строго регламентирана със закон още преди създаването им за разлика от Чехия.

Съгласно българското законодателство приватизационните фондове са специфични инвестиционни дружества, които в някои отношения се доближават до холдинга според характера и структурата на своя инвестиционен портфейл. Въпреки продължителните дискусии преди приемането на Закона за приватизационните фондове и в стремежа да се създаде правна възможност приватизираните предприятия възможно най-скоро да намерят своите "реални собственици", на практика законодателят допусна еклектичното смесване на две твърде различни форми на организация и управление - инвестиционно дружество и холдинг. Тази двойственост ще се преодолее, според настоящата нормативна уредба, след приключване на централизираните търгове от масовата приватизация когато приватизационните фондове ще пренасочат дейността си като инвестиционни дружества или холдинги.

През 1996, която с право може да се нарече "година на приватизационните фондове" в България, 81 приватизационна фонда получиха лиценз от Комисията по ценните книжа и фондовите борси от общо 141 кандидати.

Интерес предизвикват голямата група фондове, ориентирали инвестиционната си стратегия изключително към определено предприятие или отрасъл и около 30 регионални фонда, което в разрез с основната функция на инвестиционното дружество да се минимизира рискът на вложенията.. Инициативата за учредяването им принадлежи на ръководителите на предприятия от списъка за масова приватизация или съвместно на представители на местните органи за управление и местния бизнес елит. Най-вероятно след приключване на масовата приватизация тези фондове ще се обединят помежду си или с фондовете с национално значение поради очакваните трудности с набавянето на финансови ресурси за инвестиции и модернизиране на предприятията в следприватизационния период.

По-особен случай са приватизационните фондове, създадени от мениджърския екип на стабилните и богати фирми със стратегическо значение от списъка за масова приватизация (например "Петрол фонд", "Нефтохим инвест") и които заместват донякъде мениджърската приватизация. За някои предприятия от тази група включването им в програмата за масова приватизация е единствената възможна форма на приватизация. На практика инвестиционните бонове на служителите, техните семейства и по-общо населението в тези райони са алтернатива на все по-трудното финансиране на приватизационни сделки по касов път чрез кредити от български банки според широко разпространената досега практика.

В 15 от приватизационните фондове има чуждестранно участие, което на места достига до 99 на сто от първоначално инвестирания капитал[5]. Интересен феномен е Мениджърско работнически приватизационен фонд "Труд и капитал", който заема особено място сред останалите фондове. Той спокойно може да бъде определен като нетипичен приватизационен фонд, съдейки по основните цели и задачи, които си поставя, а именно: "оздравяване и укрепване на приватизираните предприятия и увеличаване броя на работните места и доходите на работещите в тях".

Мястото на приватизационните фондове на бъдещия капиталов пазар в България и значението им за развитието му ще се определят най-вече от дейността и поведението на група от около 10-15 най-големи фонда както по размера на набрания капитал, така и според резултатите от участието им в първата тръжна сесия.

От резултатите от първата тръжна сесия, обявени в края на 1996 може да се направи общият извод, че приватизационните фондове са проявили най-силен интерес към малките и бързо ликвидни предприятия, които не се нуждаят от съществено преструктуриране. Те представляват отраслите хранително-вкусова, лека, фармацевтична промишленост, туризъм и в повечето случаи са с експортна ориентация. След първата тръжна сесия приватизационните фондове станаха притежатели на 35,86 на сто от общо 41,36 на сто продадени акции на предприятия[6]. 

Сред тях категорично е лидерството на фонд "Доверие" като се отчита силно диверсифицирания му портфейл (придобил е собственост в 90 търговски дружества) и обема на закупените акции. Предпоставка за тези впечатляващи резултати е и първото място по набран капитал в инвестиционни бонове. При това в над една трета от предприятията приватизационен фонд "Доверие" е придобил максимално допустимите от закона 34 на сто от капитала.

По-нататък в класацията се нареждат Българо-холандският приватизационен фонд, Приватизационен фонд "Труд и капитал", "България", "Мел Инвест", "Златен лев","Петрол фонд", "АКБ Форес - Социален" и т.н. Тези фондове успяха да създадат силно диверсифициран инвестиционен портфейл като в него влизат множество предприятия с максимално допустим дял.

В навечерието на втората тръжна сесия приватизационните фондове разполагат с около 18 милиарда инвестиционни бонове или малко над 25 на сто от боновия им капитал. Втората тръжна сесия ще има централно място и значение в първата вълна на масовата приватизация когато окончателно ще си проличи типът поведение на приватизационните фондове и ще се дооформи структурата на портфейлите им. Интересно ще бъде да се проследи и анализира стратегията им за участие във втория търг като се имат предвид поизчерпаните им инвестиционни възможности, тенденцията към снижаване на минималните цени след всяка сесия и придобитите в остра конкуренция незначителните дялове в някои важни за тях предприятия.След приключването на втората тръжна сесия вече ще е по-лесно да се прогнозира и бъдещето на основната група приватизационни фондове и подразделянето им в няколко подгрупи: по-скоро с ориентация към инвестиционно дружество; по-скоро бъдещи холдинги и фондове с неопределено бъдеще.

Положителното влияние на приватизационните фондове за развитие на капиталовия пазар в България ще се прояви толкова по-скоро колкото по-своевременно се създадат благоприятни правни възможности за преобразуването им в инвестиционно дружество или холдинг. Общественият интерес налага този процес да се насърчи чрез промени в нормативната уредба и да протече още преди приключването на масовата приватизация. Създаването в чист вид на специализираните структури - инвестиционни дружества и холдинги, ще помогне по-рано да се развие истински пазар на корпоративни ценни книжа, да се извърши вторичното преструктуриране на собствеността и предприятията да намерят своите действителни собственици. Самите приватизационни фондове, особено тези, които професионално и сериозно гледат на бъдещето си , също осъзнават тази необходимост и все повече се ориентират към по-ранно оформяне на портфейлена структура, характерна за един от двата вида.

Опитът на страните от Централна и Източна Европа и Русия показва, че приватизационните фондове сполучливо изпълняват функцията си на посредник за формалното прехвърляне на собствеността към частния сектор. Наблюдават се и сполучливи примери за приноса им за засилване на интереса от страна на чуждестранните инвеститори. Ролята им за развитието на капиталовите пазари е сравнително ограничена в краткосрочен аспект и се свежда до увеличеното предлагане на акции на ликвидни компании. По-дългосрочното положително влияние ще зависи от бъдещето на приватизационните фондове като най-активни субекти на капиталовия пазар досега.

Най-мащабната масова приватизация сред страните от Централна и Източна Европа се осъществява в Чехословакия. Предполага се, че разпределението на ваучерите едновременно довежда до появата на множество малки акционери и до ръст на няколко инвестиционни фондове. Това дава тласък и на развитието на капиталовите пазари, последваща концентрация на активните инвеститори и в същото време – нарастване на ефективността на корпорациите.

Основа на предлагането на купонните аукциони в Чехия във хода на първата вълна стават акциите на 988 предприятия (преди всичко: строителство – 132, хранително-вкусовата промишленост – 102, по-малко – химическа промишленост – 7, кожаро-кожухарска – 5). По време на втората вълна на приватизацията се предлагат 681 предприятия, включително и 185 предприятия, чиито активи са били частично продадени по време на първата вълна. Общата балансова оценка на продадените предприятия възлиза на 355 млрд. крони.

Изхождайки от данните на разпределението на уставния капитал на 948 държавни предприятия и включени в първата вълна на масовата приватизация, може да се посочи, че едва 13% от тях са реализирани за купони, 17% - от 51 до 75% акции, а останалите 70% - над ¾ от акционерния капитал.

Ключова роля в купонната приватизация  при първата вълна изиграват 434 инвестиционни приватизационни фонда (ИПФ), когато Чехословакия е била единна държава. При втората вълна, когато се провежда само на територията на Чехия, участващите фондове са 353. По този начин се получава концентрацията на инвестиционните пунктове и купонните книжки в немного инвестиционни фондове. Като цяло населението инвестира в тях 71,8% от всички инвестиционни точки (пунктове) през първата вълна и 64% по време на втората. Инвестиционната банка чрез учредяване на инвестиционни компании създава 11 /приватизационни фонда, а фирма “НСаС” – 8. В хода на първата вълна на приватизацията 13 крупни инвестиционни групи акумулират 55,4% от всички инвестиционни точки или 77,63% от общо събраните от всички ИПФ, 7 групи съответно 46,1% и 64,7%, а Чешката събирателна банка (ЧСБ) съответно – 11,1% и 15,6%. В хода на втората вълна на приватизацията посочените по-горе компании успяват да привлекат 40,65% от всички инвестиционни точки, като нов лидер става Агробанка, чиито ИВ успява да акумулира 5,2%.

В следствие на концентрацията на разпиления чрез купонните книжки капитал, собствеността в ИПФ и високо концентрираната и структура се налага не само в чешката икономика като цяло, но и на нивото на отделните предприятия. От 842 предприятия, продаващи с купони повече от 50% от акциите си, малките акционери притежават повече от половината от капитала само в 32,3% от случаите, а ИПФ – в 39,7%. При това група от не повече от 5 крупни ИПФ имат повече от 50% от акциите на 32,3% от предприятията. На пръв поглед може да се посочи, че концентрацията не е толкова голяма, но ако се анализира относителната сила на различните инвеститори, имащо повече от 1% от акциите, при гласуване на общите събрания на акционерите, се оказва, че не повече от 5 крупни фонда контролират 754 предприятия, като 146 се контролират от един единствен фонд.

Чешкото законодателство във връзка с ИПФ забранява те да владеят повече от 20% акции от едно предприятие и да прехвърлят в него повече от 10% от своите активи. При това, група фондове, създадено от едни и същи учредители не може да владее повече от 40% от акциите на едно предприятие. По този начин се цели също така да се минимизират рисковете за инвеститорите, като в същото време се даде възможност на ИПФ да контролират ефективно избраните от тях предприятия като обект на инвестициите им.

Трудността за класифициране на чешките ИПФ от гледна точка на практиката на страните с развита икономика се свързва със следното: От една страна в хода на масовата приватизация се изразява тяхната роля на самостоятелни субекти на корпоративното управление и участници във финансовия пазар, което позволява да се говори за връзка между чешкия опит и англо-американското корпоративно управление. От друга страна, не може да не се обърне внимание на факта, че учредители на много от ИПФ се явяват бившите държавни банки и застрахователни учреждения, които да само частично приватизирани. Последното обстоятелство дава основание да се говори, че възникналата във връзка с масовата приватизация в Чехия система на ИПФ има аналогична роля на тази, която имат банките в икономиката на Германия.

Като основен извод може да се определи, че в процеса на масова приватизация, а и във връзка с раздържавяването като цяло чешката страна има значително по-големи успехи в сравнение с България. Докато в хода на двете вълни в Чехия се създават предпоставки за утвърждаване на икономическата стабилност, намаляване на безработицата и развитие на силен социален подход при определяне на методите и средствата за намаляване на държавната собственост и преминаването й в частна, това далеч не може да бъде посочено за българския опит. По-голямата част от приватизираните предприятия станаха причина за изключително големия брой безработни и силен ръст особено на скритата безработица. От началото на т. нар. преструктуриране на икономиката ни до днес се наблюдава силно изразена тенденция за съсредоточаване на населението основно в трите най-големи града на страната - София, Пловдив и Варна, като в същото време цели региони се лишават от населението си в следствие на закриване на основни структуроопределящи предприятия. Важни компоненти, особено силно изразяващи общия неуспех на преструктурирането на икономиката и в частност на приватизацията в България е ниския стандарт на живот, големият процент безработица, преживените финансови и политически кризи, намаляването на Брутния вътрешен продукт, драстичното увеличаване на външния дълг на страната и други негативни тенденции, които една успешна приватизация по примера на Чехия, а и на други страни от Централна и Източна Европа би избегнала.

Заключение

Извършването на сравнителен анализ на финансовите аспекти на приватизацията в страни като България и Чехия може да се определи като процес, който следва да бъде съобразен с редица особености на двете страни. Не може обаче да се премълчи провала на процеса в България. Общия финансов ефект от разпродаването на предприятията в страната е нищожен. Заедно с това повечето от сделките имат силен политически оттенък и станаха средство за разграбването на активите на държавата. Крайния резултат може да бъде обобщен с няколко думи – унищожени бяха много структуроопределящи отрасли на икономиката, дълго време придавали промишления облик на България, загубени бяха традиционни пазари, предизвикани бяха няколко икономически кризи, финансовите и икономическите показатели спаднаха далеч под нивата, определени за 1939 г.

Правило в България е всяка от големите приватизационни сделки да предизвиква голям интерес, дебати, критики и не рядко скандали. Вероятно това е нормално, когато се продават фирми определящи облика на българската икономика, големият обществен интерес е обясним. Наред с това се появяват и определени политически интереси, търсят се политически дивиденти от успеха или неуспеха на дадена сделка, търсят се връзки между продавачи и купувачи, неизменно се стига до подозрения за корупция и нагласен конкурс. И това също така е обяснимо и нормално, при равнището на корумпираност в държавата. Само че в крайна сметка всичко това води до забавяне и често до провал на българската приватизация.

През последните десетина години икономическия облик на всяко от правителствата се определя до голяма степен от успеха или неуспеха на приватизационната програма. Липсата на добри икономически постижения до голяма степен се дължи на липсата на успешна приватизация в страната. Заплащането на труда е ниско, защото в България ги няма големите и утвърдени производители в нито една област. Българският износ пада по същите причини. И това също така е резултат от неуспешна, закъсняла или провалена приватизация.

Широко прокламираните цели на раздържавяването не са постигнати дори в малка степен. На практика в страната има много малко предприятия, които след приватизацията продължават да функционират успешно, развиват се и осигуряват нови работни места. Останалите периодично съкращават работни места, увеличават дълговете си и тенденциозно не изпълняват поетите ангажименти във връзка с приватизационните договори. Съществен белег на методите и средствата, чрез които се извърши на практика приватизацията, е че до момента има само една сделка, която е развалена – тази за авиокомпания Балкан. По този повод “Гад Зееви Груп”, които сложиха края на българската национална авиация дори съдят държавата ни за неустойки.

Няма други сделки, поставени под съмнение, независимо, че например столичния концесионер “Софийска вода” не изпълнява дори минимума от поетите ангажименти, с които придоби правото да снабдява с вода един милион население. Основното предприятие, което създаваше облика на Софийско-пернишката агломерация – металургичния комбинат “Кремиковци” бе приватизирано за сумата от 1 долар. То осигуряваше работни места за близо 20 хил. души, а сега в него работят около 10 хил., като постоянно се планират нови съкращения, дейността е сведена до минимум и макар, че най-голямата капиталова инвестиция в страната е направена там, непрекъснато възникват скандали за неплащане на дълговете към доставчиците, като по този начин директно се застрашава съществуването им.

В следствие на провала на повечето приватизационни сделки в България, общественото доверие към процеса като цяло е сведено до минимум. Сравнението с финансовите ефекти в останалите страни, където процедурата е към своя край допълнително засилва този ефект. Останалите сделки за стратегическите държавни обекти, които са обект на приоритет на настоящото правителство допълнително засилват негативното отношение, поради факта, че всеки опит за продажбата на БТК, Булгартабак и т.н. стигна до съда в следствие на противоречивите договори, явно ощетяващи страната ни.

Анализирайки процеса на приватизацията в Чехия и икономическото състояние на страната стигаме до извода, че на практика раздържавяването е едно от средствата за изграждане на силна и конкурентоспособна икономика, която да бъде освен доходоносна и социално ориентирана. Практиката показва, че бързината, ясните законови норми и конкретните цели имат важно значение за успешното протичане на процеса и достигането на благоприятни резултати.

Използвана литература

1.      Аначкова, В., Чанкова, Л., Грозева, В., “Технология на приватизацията, в-к “Икономически живот”, бр. 43, 44 и 45, 1992 год.

2.      Динев, М., “Контрол и регулиране на икономическите системи”, София, 1986 год.

3.      Динев, Д., Модерният вътрешен контрол, “Консултантска фирма “DDC”, София, 2000 год.

4.      Илиев, Й., “Преструктуриране на собствеността”, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1999 год.

5.      Попов, Т., “Приватизацията от закона към практиката”, ИК “Труд и право”, София, 1993 год.

6.      Симеонов, О., Теоретични въпроси на контрола, изд. “М8М”, София, 1997 год.

7.      Цакова, В., “Приватизацията”, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1994 год.

8.      Цанков, В., “Местното управление на Република България. Организационно-правен аспект”, Издателство “М-8-М”, София, 1999 год.

9.      Янкова, Л., Стоев, П., “Приватизацията – анализи, решения, техники, оценки”, Варна, 1993 год.

10. Национално сдружение на общините в Република България, “Наръчник за новоизбрани кметове и общински съветници”, януари, 2000 год.

11. Закон за приватизация и след приватизационен контрол

12. Закон за преобразуване и приватизация на държавната и общинска собственост

13. Закон за стопанската дейност на чуждестранните лица и за закрила на чуждестранните инвестиции

14. Правилник за приложение на закона за общинската собственост

15. http://www.ppc.government.bg

16. http://www.priv.government.bg

17. http://www.sofia.bg

18. http://fetew.rug.ac.be

ПРИЛОЖЕНИЯ


Приложение 1

СДЕЛКИ С ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ, ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ към 31.07.2003 г.

N по ред

N за год.

ПРЕДПРИЯТИЕ /обособена част/

Населено място

Сключена сделка /дата/

Отрасъл / подотрасъл

Продаден дял ( в % )

Договорени плащания (в лева)

Договорени плащания (в хил. $)

Поети и изплатени задължения (в лева)

Поети и изплатени задължения (в хил. $)

Договорени инвестиции (в лева)

Договорени инвестиции (в хил. $)

Купувач

 

 

ПРЕЗ 1993 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Царевични продукти ЕООД

Разград

07.05.1993

мелнична

81

529842

20000

0

0

680000

20000

Amylum-Belgium

2

2

Република ЕООД

Своге

15.11.1993

захарна

81

64448

2052

0

0

340000

10000

Kraft General Foods Ltd.-USA

 

 

общо 1993 г.

 

 

 

 

594290

22052

0

0

1020000

30000

 

 

 

ПРЕЗ 1994 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Хидропробивна техника ЕООД

Русе

10.02.1994

машиностроене

98.11

13128

350

4800

120

23800

350

Breakers A/S Co-Denmark

4

2

Газобетон ЕООД

София

11.02.1994

строителство

100

104975

2780

5361

90

263200

3120

Ytong Ltd.-Germany

5

3

ШЗИ ЕООД

София

13.06.1994

захарна

75.9

127139

2277

237600

4274

476000

7000

Nestle S.A.-Switzerland

6

4

СОМАТ ЕАД

София

22.07.1994

транспорт

55

509713

8218

2901552

46782

3264000

48000

Willi Betz Int. Sp. GmbH-Germany

7

5

Ескос дограма ЕООД

София

16.09.1994

дървообработване

80

28760

390

98500

1770

272000

2230

Gibu Ltd.-Italy

8

6

Загорка ЕООД

Ст.Загора

28.10.1994

пивоварна

80

1298810

21700

0

0

2812000

41400

Brewinvest S.A.-Greece

9

7

Обособена част от "ВАМО" ЕАД

Варна

03.11.1994

машиностроене

100

90390

1400

0

0

371880

5700

Rover-Bulgaria Ltd.-UK

10

8

Хотел "Витоша"

София

14.12.1994

туризъм

80

2695000

36230

0

0

0

0

Ivan Zografski-Germany

 

 

общо 1994 г.

 

 

 

 

4867915

73345

3247813

53036

7482880

107800

 

 

 

ПРЕЗ 1995 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1

Каменица ЕООД

Пловдив

25.01.1995

пивоварна

70

325120

4870

0

0

1407000

17760

Interbrew-Belgium

12

2

Бургаско пиво ЕООД

Бургас

27.04.1995

пивоварна

67

327947

5020

33919

500

1285681

19700

Interbrew-Belgium

13

3

Сторко ЕООД

Плевен

02.11.1995

консервна

80

6865

100

879600

4450

446245

6500

Luxcraft Trading Ltd.-UK

14

4

Пиринска мура ЕООД

Банско

03.11.1995

дървообработване

67

185826

2766

0

0

350000

5092

Evrotech Ltd. -USA-Bulgaria

 

 

общо 1995 г.

 

 

 

 

845758

12756

913519

4950

3488926

49052

 

 

 

ПРЕЗ 1996 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

Инструмент ЕАД

Габрово

03.07.1996

машиностроене

75

618013

3520

0

0

155655

836

Planzee Tizit GmbH-Austria

16

2

Авангард ЕАД

Севлиево

15.08.1996

машиностроене

67

369435

1900

240122

1264

218103

940

Asea Braun Boveri-Switzerland

17

3

Хотел"Варненчик" - об. част

к.к.Зл.пясъци

21.08.1996

туризъм

100

81601

4628

0

0

920000

4628

SP "ALT-Vl.Bahnov" - Russia

18

4

ВитаминаЕАД

Стамболийски

30.08.1996

консервна

60

10000

50

1700000

9488

160700

896

TKM Fruit & Juices Manuf.Ltd.-Greece-Bg.

19

5

Елтос ЕАД

Ловеч

05.09.1996

електротехническа

55

3730627

7770

2252007

10644

1711680

8108

Sparky Trading GmbH-Germany

20

6

Хотел"Диана" - об.част

к.к.Зл.пясъци

06.09.1996

туризъм

100

557201

554

0

0

820000

3800

"ALT" Ltd.- Russia

21

7

Шератон София Балкан ЕАД

София

23.09.1996

туризъм

67

5711590

22300

0

0

1167400

5000

DAEWOO Co.- Korea

22

8

Об.ч.от"Микроелектроника"ЕАД

Ботевград

24.09.1996

електротехническа

100

576160

600

0

0

0

0

EURO TEC Co. - Japan

23

9

Видима ЕАД

Севлиево

17.10.1996

машиностроене

77

1404513

5400

0

0

1082750

5000

American Standart Inc. - USA

24

10

Елпром Найден Киров ЕАД

Русе

31.10.1996

електротехническа

76

265762

604

153924

642

117419

490

Костра Девелопмън инк. - Израел

25

11

Инкомс-електроника и механ. ЕАД

Благоевград

31.10.1996

електротехническа

40

1719

3

478140

1989

35000

146

BL BULGARLEASING - Switzerland

26

12

Феромагнит ЕАД

Перник

08.11.1996

металургична

75

139173

310

296384

1192

334236

1340

Прамет-България АД - Чешка република

27

13

Мраз ЕАД

София

20.12.1996

електротехническа

67

1333937

1000

944380

2000

472190

1000

"BROOKWAYINVESTMENT"LTD, "VASSILEVINTERNATIONAL"

 

 

общо 1996 г.

 

 

 

 

14799731

48639

6064957

27219

7195133

32184

 

 

 

ВСИЧКО (93,94,95 и 96 г.)

 

 

 

 

21107693

156792

10226289

85205

19186939

219036

 

 

 

ПРЕЗ 1997 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

1

Стинд ЕАД

София

13.01.1997

стъкларска

70

3316006

4050

386172

601

17561504

27325

ГЛАСИНВЕСТ - Р. Кипър

29

2

Керамичен цех, об.ч. от"Камъшит"ЕАД

Силистра

10.01.1997

кож.-галантерийна

100

40243

65

4358

7

51415

80

КОУТС ИНДЪСТРИС - рег. в София

30

3

Гипсфазер ЕАД

Видин

31.01.1997

пром. за стр. матер.

60

11936080

4600

1124090

1100

5523778

5405

КНАУФ - Австрия

31

4

Магнитни глави ЕАД

Разлог

28.02.1997

електротехническа

80

457024

340

0

0

4757833

2326

AHEAD TECHNOLOGY Inc. - USA

32

5

Соди ЕАД

Девня

14.04.1997

химическа

60

240000047

160000

0

0

104265400

67000

SOLVEY - Белгия

33

6

Девня циментЕАД

Девня

07.05.1997

пром. за стр. матер.

70

66799454

44551

0

0

313546650

209450

МАРВЕКС-Испания

34

7

БулесЕАД

Бургас

26.05.1997

дървообработване

51

5348700

3200

0

0

52782228

7000

Kaindle-Kronospan

35

8

Камбана-1899 ЕАД

Бургас

28.05.1997

химическа

68

8620150

5500

0

0

36047900

23000

HELIAN-Холандия

36

9

Интерпред-СТЦ ЕАД

София

04.06.1997

търговия

70

36251997

20000

0

0

8018000

5000

DAEWOO Co.- Korea

37

10

АгромашинаЕАД

Русе

20.06.1997

машиностроене

70

92455

53

707000

199

1500000

884

SPARKY TRADING Gmbh Германия

38

11

Елпром ТрафоЕАД

София

01.07.1997

електротехническа

70

5057890

2900

0

0

6976400

4000

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Cо.ltd-Корея

39

12

Лесопласт АД

Троян

28.07.1997

дървообработване

24.4

2019611

1100

0

0

0

0

WELDE Gmbh-Австрия

40

13

МДК ЕАД

Пирдоп

10.09.1997

цв. металургия

56

145296000

80000

0

0

399564000

220000

Union Miniere

41

14

Възход ЕАД

Трудовец

29.09.1997

машиностроене

65

1600012

912

0

0

210000

1200

ГрамерАД-Германия

42

15

Керамичен цех, об.ч. от"Камъшит"ЕАД

Силистра

08.10.1997

кож.-галантерийна

100

184044

105

0

0

78876

45

КОУТС ИНДЪСТРИС - рег. в София

43

16

Българска роза-Севтополис ЕАД

Казанлък

16.10.1997

етер. масленна

68

12371305

7054

0

0

43592500

25000

ERLTON FUND Ltd. - Ирландия

44

18

КМХ "Белово" АД

Белово

12.11.1997

цел. хартиена

58

10920084

6392

0

0

18195525

10650

"THRACE PAPERMILIN" S.A.-Гърция

45

17

"Албена" АД

к.к. Албена

17.11.1997

туризъм

15

7972240

10111

0

0

0

0

Banque Nationale De Paris London Branch

46

19

"Плам-български кибрит"АД

Костенец

01.12.1997

дървообработване

58

4144695

2350

0

0

3351030

1900

SWEDISH MATCH GROUP BV, Холандия

47

20

ЗКО "Хаджи Димитър" ЕАД

Своге

17.12.1997

целулозно -хартиена

75

1781548

1000

0

0

5432965

3050

ADUT - ADOX S. A., Словакия

 

 

общо 1997 г.

 

 

 

 

564209583

354283

2221620

1907

1021456004

613315

 

 

 

ВСИЧКО (93,94,95,96 и 97 г.)

 

 

 

 

585317277

511075

12447909

87112

1040642943

832351

 

 

 

ПРЕЗ 1998 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОМАТ АД (ост. дял)

София

20.02.1998

транспорт

38

24866812

13682

 

 

9087500

5000

WILLI BETZ ESPANA S.A.

48

1

Новотел "Европа"

София

04.03.1998

туризъм

60

21824960

12050

 

 

7244800

4000

KUDRET MEHDY ADGAR TURKEY

49

2

"Унипак" АД

Павликени

08.05.1998

целулозно -хартиена

22

960454

545

 

 

 

 

"Профитек ентерпрайзис"ООД, Кипър

50

3

"Велпа - 91" АД

Стражица

08.05.1998

целулозно -хартиена

26.4

1976197

1121

 

 

 

 

"Нореком Гмбх, Внос и Износ", Германия

 

 

"Лесопласт" АД - остатъчен дял

Троян

01.07.1998

дървообработване

2.94

74924

42

 

 

 

 

"Велде", Виена, Австрия

51

4

"Дружба"АД

Пловдив

23.07.1998

стъкларска

51

35736000

20000

 

 

53604000

30000

"Барек овьрсийз лимитид", Гърция

52

5

"Оргахим"АД

Русе

30.07.1998

химическа

51

15779700

8900

 

 

8935920

5040

"Whitebeam holdings limited", Малта

53

6

"ЗИЕ" АД

Горна Малина

14.08.1998

машиностроене

76

1487738

833

 

 

1902090

1065

"Ден Хаан Груп", Белгия

54

7

"Целхарт" АД

Стамболийски

17.08.1998

целулозно -хартиена

23

3759420

2100

 

 

 

 

"Ъшъклар Холдинг" А.Ш., Истамбул, Турция

55

8

"Пивоварна Ариана" АД

София

07.09.1998

пивоварна

4.27

296174

170

 

 

 

 

"Брюмастерс Холдинг Лимитид", Кипър

56

9

"ЗМК Никопол" АД

Никопол

22.10.1998

целулозно -хартиена

31

1993694

1215

 

 

 

 

"Enerholding Ltd.", Nicosia

57

10

"Интерхотел Тримонциум" АД

Пловдив

16.11.1998

туризъм

58

5317515

3150

 

 

5915102

3504

"Новотел Европа" АД

58

11

"Интерхотел Грандхотел София" АД

София

25.11.1998

туризъм

55

12138870

7100

 

 

6838800

4000

"Уърлд Трейд Къмпани" АД

59

12

"Дунавска коприна" АД

Русе

07.12.1998

текстилна

68

212359

127

 

 

1500000

914

"A. Mueller & Soehne GmbH" Германия

60

13

"Рулон Искър" ЕАД

София

16.12.1998

целулозно -хартиена

75

3326500

2009

 

 

38000000

23170

"Еуропак"АД, гр. София

61

14

"Прима - М" ЕАД

Полски Тръмбеш

17.12.1998

растително-маслена

70

5503946

3316

 

 

22742000

13700

"Камбана - 1899" АД, гр. Бургас

 

 

общо 1998 г.

 

 

 

 

135255262

76360

0

0

155770212

90393

 

 

 

ВСИЧКО (93,94,95,96,97и 98 г.)

 

 

 

 

720572539

587434

12447909

87112

1196413155

922744

 

 

 

ПРЕЗ 1999 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

1

"Свилоза" АД

Свищов

12.02.1999

химическа

60

12102930

7000

11000000

6362

53944488

31200

А. Р. У. С. Ltd.,  САЩ

63

2

"Русенска корабостроителница" ЕАД

Русе

12.02.1999

корабно машиностр.

80

2792296

1615

 

 

14400000