Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


ВСУ "Черноризец Храбър"

 

Стопански факултет

 

Катедра "Администрация и управление"

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Управление на собствеността в публичния сектор

 

На тема:

Особености на придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост в община Сливен

 

 

 

Спец. Публична администрация

 

 

Варна, 2010 г.


Съдържание:

 

1. Същност на понятието общинска собственост. 3

2. Дирекция "Общинска собственост" в община Сливен. 3

2.1. Общинска администрация. 3

2.2. Функции на Дирекция "Общинска собственост". 4

3. Регистрация, разпореждане, управление и приватизация на общинската собственост в община Сливен. 5

3.1. Регистрация и разпореждане с общинската собственост. 5

3.2. Управление и приватизация на общинската собственост. 6

4. Административни услуги в община Сливен във връзка с регистрацията, разпореждането, управлението и приватизацията на общинската собственост. 7

4.1. Отдел "Регистрация и разпореждане с общинска собственост". 7

4.2. Отдел "Управление и приватизация на общинската собственост". 9

Източници на информация. 10

 

 


 

 

………………………………

 

Чл. 25 от Устройствения правилник на Общинска администрация Сливен – дефинира функциите на Дирекция "Общинска собственост".

Функциите на Дирекция "Общинска собственост" в община Сливен са:

1/ Регистрира, актува и осъществява надзор на общинската собственост.

2/ Осъществява издирване и изземване на незаети и завзети без законово основание общински имоти.

3/ Организира и извършва подготовка на сделките по придобиване и разпореждане с общинско имущество - продажба, предоставяне за ползване, учредяване право на строеж, пристрояване и надстрояване, замяна на имоти и вещи общинска собственост, ликвидиране на съсобственост между общината и други лица или държавата, ипотекиране, дарения и внасяне на имоти в капитала на търговските дружества, концесии и води регистър за сключените договори.

4/ Организира и води дейността по управлението на имотите общинска собственост – отдаване под наем, контрол по изпълнение на наемните договори, предприемане на действия по принудително събиране на наемите на нередовни наематели, освобождаване на имотите от нередовни наематели и води регистър на сключените договори.

 

………………………………

 

3.2. Управление и приватизация на общинската собственост

Управлението и приватизацията на общинската собственост са други две много важни функции на дирекция "Общинска собственост" в Сливен. Във връзка с тях това звено извършва следните дейности:

1/ подготвя провеждането на процедурите по отдаване под наем на нежилищните имоти общинска собственост;

2/ обработва и докладва преписките по отдаване под наем на нежилищни имоти общинска собственост;

3/ подготвя надлежните договори и допълнителните споразумения към тях;

4/ осъществява контрол по изпълнението на наемните договори, подготвя ежемесечни справки за нередовните наематели;

5/ извършва процедурите по прекратяване на наемните договори;

6/ изготвя,организира и изпълнява процедурата по принудително изземване на общински нежилищни имоти;

7/ следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за осигуряване на бюджетни средства за ремонт и поддръжка на същите;

8/ прави предложения за премахване на негодни за обитаване и застрашени от самосрутване общински имоти;

 

………………………………

 

Този отдел извършва няколко основни групи услуги в община Сливен. Това са:

1/ извършване на справки по актове за общинска собственост; справки по отчуждителни преписки; справки по реституционни преписки; справки по преписки за обезщетяване по ЗАВОИ; справки за техническите данни, съдържащи се в документи по ценообразуването;

2/ издаване на заверени копия от договори за покупко-продажба на жилища; договори за отстъпено право на строеж върху общинска земя; договори за учредяване право на ползване върху имоти – общинска собственост; удостоверения за отстъпване право на строеж; решения за отстъпване право на строеж; удостоверения за признаване право на строеж; решения за признаване право на строеж; документи по реституционни преписки; документи по отчуждителни преписки; актове за общинска собственост;

 

………………………………

 


Източници на информация

 

1. Официален уебсайт на община Сливен - http://www.sliven.bg/.

2. Закон за общинската собственост.

 

 

 

 

Темата е изготвена 2010 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

общинска собственост, община Сливен, общинска администрация, Дирекция "Общинска собственост", регистрация и разпореждане с общинска собственост, управление и приватизация на общинска собственост

 


Търси за: общинска собственост | община Сливен | общинска администрация | Дирекция Общинска собственост | регистрация разпореждане общинска собственост | управление приватизация общинска собственост

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker