Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Факултет “Икономика на инфраструктурата”

Катедра “Икономика на туризма”

“ПР кампания за популяризиране на PVC профили на немската фирма SALAMANDER”

Курсова работа

гр. София

2007г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод 3

1. Целеполагане на ПР кампанията 4

2. Определяне на публиката на ПР програмата 4

3. Избор на медии и техника 4

3.1. Печатни средства 4

3.2. Електронни медии 6

4. Планиране на програмата и ситуационен анализ 6

4.1. Маркетингова сегментация 7

4.2. Маркетингови цели 7

4.3. Комуникационни цели 8

4.4. Предложение за интегрирана ПР кампания 8

5. Осъществяване на избраната ПР кампания 9

5.1. Изготвяне на график - разписание за дейностите по реализиране на ПР кампанията 12

6. Определяне и анализ на резултатите 13

7. Използвана литература: 15


         
Увод

 Пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) е специфична форма за пропагандиране - за организация и управление на социалната информация, за да формира целенасочено мнение на обществеността или на отделни целеви групи в една или няколко държави. Накратко казано, това е всяка комуникация, създадена основно с цел да изгради престиж или благоразположение към индивид или организация. Тази дейност обхваща планираните и продължителни усилия да се установят доброжелателни отношения и взаимно разбирателство между една изкуството и науката за анализиране на предстоящи тенденции, организация и нейната публика. Пъблик рилейшънс представлява предвиждане на последиците от тях и прилагане на заплануваните програми за действие в интерес както на организацията, така и на обществото.

Какво са връзките с обществеността?- чрез специфични съобщения те:

Те са дългосрочна стратегия за постоянно създаване и поддържане на положителна репутация.

Определяне на проблема  - най-често срещаните проблеми са 3:

Успешното осъществяване на PR програмата зависи от:

Откриване на фактите - Следващият етап е да се открият причините, които са  породили проблема. Най-важните от тях, които касаят и тревожат потребителите са:

Добър начин за придобиване на необходимата информация е провеждането на проучвания:

1. Целеполагане на ПР кампанията

Настоящата кампания се провежда с цел да се популяризира сравнително нов продукт на пазара  - PVC профили на световно известната немска фирма “Salamander”.

Основната цел на настоящата PR програма е:

……………………………

6. Определяне и анализ на резултатите

Резултатите от проведената ПР кампания се свеждат до следните изводи:

За ефективността от така предложената PR програма може да се прецени по:

- отзивите в пресата и електронните медии;

- отзивите на конкуренцията;

- привличането на нови клиенти;

- динамиката на растеж на  предоставените услуги;

- динамиката на засилване на интереса към Salamander;

- проявите на договореност с медиите за организация на нови конференции и публични изяви на Salamander;

- цялостна оценка на програмата, съобразно направените разходи, привлечените средства, отпуснатите заеми и общия отзвук в обществеността.

За оценка на PR кампанията на фирмата се предвижда следене на разходите за програмата в течение на определен период, както и съпоставка с получените приходи и медиен отзвук.

....................

7. Използвана литература:

·  Алфандари, Е. Медиите и властта. С., 2000;

· Ангелов, Ал. Телевизионната програма - важен елемент в художествения живот на обществото. в сб. Журналистика, изд. на Наука и изкуство, С., 1977;

·  Бобчев, Р. Основи на журналистиката. СУ; 1987;

·  Георгиев, Д. Рекламата във вестник или списание. С.; 1976;

·  Гроздев, Г. Българската реклама. Съвременни етюди. С.; 1995;

·  Желев, С. Маркетингови изследвания. С., 2002;

......................

Темата е изготвена 2007г.

Темата съдържа 2 таблици

Ключови думи: целеполагане на PR кампания, избор на медии и техники (печатни средства, електронни медии), планиране на програмата, ситуационен анализ, маркетингова сегментация, комуникационни цели, изготвяне на график за дейностите по реализиране на ПР кампанията, определяне и анализ на резултатите.


Търси за: избор медии техники | печатни средства | електронни медии | планиране програмата | ситуационен анализ | маркетингова сегментация | комуникационни цели | определяне анализ резултатите

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker