Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Политически пъблик рилейшънс технологии:

Български парламентарни избори / 2005

 

 

 

 

2008 г.


Съдържание:

 

УВОД.. 3

ПЪРВА ЧАСТ. ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС ТЕХНОЛОГИИ.. 6

1. PR-технологии.. 6

2. Изборни PR-технологии.. 11

3. Пропаганда, манипулация и черен PR.. 19

ВТОРА ЧАСТ. СТАРИ ИЗБОРИ 2001. 28

1. Избор на ПР практика. 28

1.1. Ролята на медиите в ПР практиката на избори 2001. 29

1.2. Ролята на интернет сайтовете в ПР кампанията на политическите партии от 2001 г. 35

1.3. Публична изява. 35

2. Коалиции и изборни резултати.. 36

3. Рекламно мото, плакати, рекламни клипове. 43

3.1. Класификация на българските политически лозунги и използваното мото. 43

3.2. Посланието в политическото мото. 46

ТРЕТА ЧАСТ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ. ИЗБОРНИ ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРСКАТА ПРАКТИКА - 2005. 49

1. Избор на ПР практика. 49

2. Коалиции.. 55

3. Реклама. 62

3.1. Рекламни клипове. 63

3.2. Рекламни плакати. 68

Изводи. 71

Литература. 74

Резюме. 76

Приложения. 78

 


УВОД

 

„Public Relations”е изкуство и наука за постигане на хармония с обкръжаващата среда, посредством взаимно разбиране, основано на истината и пълната информираност.”

[Лазаров, О. Пъблик рилейшънс (Връзки с обществеността). НБУ: София 1997 г., с. 8]

 

Животът на съвременното общество през последните години се промени коренно. Днес всеки човек живее изключително динамичен живот, характеризиращ се с бързи промени и непрекъснат поток на огромни количества информация. Развитието на технологиите и научните постижения през последното десетилетие надминават всички очаквания в това отношения. Непрекъснато се появяват нови направления в технологично и научно отношение. Същността на знанието за информацията обхваща всички сфери на съвременния свят и прави от новия модерен социум- информационно общество.

В резултат на множеството открития и постижения, комуникациите започват да играят все по-значима роля в живота на хората и придобиват първостепенна важност за успеха на всяко начинание. Сред разнообразието от комуникации и комуникационни системи, все по-популярна става системата на пъблик рилейшънс. Динамиката в този тип комуникации се определя от информационния взрив на съвременното общество, който се базира и на безкрайните възможности на научно-техническата революция. Важността на подобен тип комуникации се определя от силата на общественото мнение. Последното, като интегритет от емоционално-логически елементи е в състояние да повлияе върху функционирането на всяка една фирма, държавна институция, неправителствени организация и т.н. Пренебрегването на общественото мнение може да доведе до много сериозни последици и дори до пълен провал на дадено начинание. Ето защо комуникационната политика не би следвало да се пренебрегва по никакъв начин. Тя е една от най-важните дългосрочни приоритети, успоредно със стратегическото и финансовото управление на организацията.

С развитието на комуникациите еволюира и самото общество. Следователно, може да се твърди, че днес вече съществува нов отрасъл на науката и знанието, а именно – комуникологията [Игнатовски, Владимир. Телевизионният принцип: изд. Наука и изкуство: София, 1986, с. 17-26]. Тази дисциплина изследва проблемите, свързани с масовите комуникации и използваните от тях средства.

Информацията е необходим и важен ресурс за съвременния човек. Огромен е броят на източниците на информация днес. Всеки от тях е с различна насоченост и имат различен статус – образователен, икономически, политически, социален, технически и пр. Достъпността на информацията обаче става благодарение на медиите и медийните канали. Акцентът пада върху тезата, че информацията се превръща в основен капитал. Визирам важното обстоятелство, че се налага тя да бъде овладяна в максимална степен и да се използва целесъобразно. Именно в това се крие ключът към успеха на всяко едно начинание и на всяка една организация. Неумението да се ползват информационните източници и да се тълкува правилно информацията, така че от нея да се извлече максимално полезното води единствено до провал и обрича всяка идея или действие на неуспех.

Информацията се превръща в основен капитал. От това доколко съвременните общества съумяват да я овладеят и използват целенасочено, зависят и успехите им във всяка една област.

Значението на пресата за разпространение и определяне облика на политическия маркетинг, морала, просветата и културата в национален и международен мащаб е такова, че надхвърля всякакви разумни човешки представи за възможностите да държим в свои ръце оформянето на заобикалящата ни действителност.

Животът на политиците винаги е представлявал интерес за обществото. Каквито и да са те, какъвто и да е техния морал. Те в най-голяма степен ръководят обществото към постигане /или не/ на определените цели, към осъзнаване /или не/ на историческите задачи, към прогреса /или не/. Политиците са най-подвижните, най-променливите хора на историята, чрез съдбите на които ние доста вярно четем морала и страстите на епохата, които нерядко те самите са създавали. Медиите играят определяща роля в предизборните кампании на политическите лидери. В групата на множеството средства за масова комуникация и разпространение на информация попада и техниката на PR-комуникациите. Благодарение на медийната инициатива, политиците провеждат своите ПР кампании и си създават публичност. Тази техника все повече се утвърждава като много важен фактор за успеха на организациите.

България е изправена пред поредните политически избори и предизборните кампании вече са реалност. Страната ни все повече се ориентира към модерния начин на живот и модерните похвати, а в публичната изява, неизменно място в това отношение заема ПР. Това е и причината, поради която, настоящата разработка е посветена на ПР-технологиите в политическата сфера и по-конкретно тяхното приложение в изборни кампании. Политиката на PR е система от дейности, при които се цели въздействие върху конкретна аудитория с цел създаването на положително отношение към политическата партия. Източникът на информация е неявен.

Темата на настоящата дипломна работа е “Политически пъблик рилейшънс технологии: български парламентарни избори / 2005”. Целта на разработката ми е посредством разкриването на същността и значението на PR-технологиите в политическата сфера, да докажа тезата си, че тези технологии играят съществена роля за ефективността на изборните кампании, като в случая разглеждам предизборната ситуация на българските парламентарни избори 2005 г.

 


ПЪРВА ЧАСТ. ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС ТЕХНОЛОГИИ

 

1. PR-технологии

Много често в практиката значението и същността на PR се подразбира или препокрива с рекламата. Но между двете понятия има съществени различия, които не би трябвало да се пренебрегват. PR е съкращение на „Public Relations”, като част от смисъла на понятието бива връзки с обществеността. За правилното разбиране на този термин е необходимо да се даде едно точно и конкретно определение. Все още, въпреки голямата популярност на PR-технологиите през последните години, не съществува общоприето определение на тяхната същност и проявление. Погледнато като научна технология PR-технологиите са приложна, планирана комуникация или това са отношения на организацията с широката аудитория – публиката.

PR-технологиите се основават най-общо на няколко основни условия, сред които са: ясното осъзнаване за това с кого се влиза в контакт. При осъществяването на подобен контакт умишлено се планира определен начин на поведение и се цели реализирането на съответния контакт да бъде осъществено по възможно най-добрия начин, което да осигури правилно възприемане на подадената информация от аудиторията и да предизвика желаната реакция. Твърде много са понятията, употребявани като PR и PR-технологии. [Newsom, Turk, Kruckeberg, 1996 г]. Към тях се отнасят понятията публична комуникация, връзки с обществеността, обществена комуникация, пъблисити, корпоративни комуникации, обществени дела, корпоративен имидж и др. Често PR се свързва с маркетинговия микс, рекламата, политическата пропаганда и др. По своята същност те имат определени взаимодействия помежду си, но не са свързани със същността на PR.

Целта на PR е да се задържи вниманието на клиентите върху даден продукт, предлаган на пазара, но неговото възприемане трябва да бъде благоприятно и положително, като се опровергае негативното мнение. Връзките с обществеността, подобно на рекламата, се радват на изобилие от дефиниции и позициониране в общата маркетингова и комуникационна стратегия. [Newsom, Turk. Kruckeberg, 1996 г] Един от първите опити да се обясни същността на PR по професионален начин се прави от американското списание „Public Relations News”през 1947 г. Определението, което дава списанието на PR е следното:

·              „Пъблик рилейшънс – това е функция на управлението, призвана да оцени отношението на публиката, да отъждестви политиката и действията на частното лице или организацията с обществените интереси и да изпълнява програмата за дейността, насочена към завоюване на разбирането и приемането на тази програма от масите”. [Лазаров, О. Пъблик рилейшънс (Връзки с обществеността). НБУ: 1997 г. с. 23].

В последствие са правени още много опити да се обясни същността на PR тяхното значение за организациите и техния успех. Някои от дефинициите на пъблик рилейшънс са:

·              “Връзките с обществеността са оразличаваща функция на мениджмънта, която служи да се установят и да се поддържат двустранни комуникативни връзки, възприемане и съвместни действия между организацията и нейните публики; тя включва мениджмънт на проблемите и конфликтите; подпомага усилията на мениджърите да са информирани за и отговорни към общественото мнение и др.”[Кършакова, Р. “Връзки с обществеността”, София 2000 г., с. 46]

·              “Връзките с обществеността са част от мениджмънта на комуникациите между организацията и нейните публики.” [Кършакова, Р. Връзки с обществеността. София 2000 г., с. 46]

·              Друго мнение е: “Простата цел на Public Relations е да помогне на организацията в изграждането и поддържането на подходящ климат, в който тя може да просперира най-добре.”

Едно от най-често срещаните определения за PR днес е с английския термин (communication management), което ще рече мениджмънт или управление на комуникациите. Този термин е твърде обширен по обхват, което обяснява тенденцията именно с него да се определя значението на PR днес. На практика, то обединява социалната технология и мениджмънта на съвременните информационни потоци в комуникационната среда в световен мащаб. PR е функция на управлението, управленска дейност, политика, усилие, дори наука и изкуство. Едно от най-често срещаните определения на PR, което има и значителна популярност и покрива същността и обхвата на PR е следното:

PR е целенасочена сложна и многостранна политика, опираща се на определени специфични цели, принципи и механизми. PR-комуникацията отразява в себе си непрекъснато нарастващото значение на общественото мнение и отношение в управлението на различните видове частни и обществени организации и формирования. Никое от тях не би могло да работи успешно и да се развиват успешно, ако в своята дейност игнорира съчетаването на собствените с обществените интереси, което именно се постига с прилагането на PR-комуникационните технологии. Важността на PR-технологиите може да се разясни по-точно чрез описване на функциите, които той изпълнява. Поради обширния характер на самото понятие PR, функциите му също се извеждат от много широк спектър. И техният брой варира в значителна степен. Не може да се каже, че съществува точно определен и общоприет брой на функциите на PR.

1) Разбира се сред най-известните функции на PR, която е най-общоприета и общоизвестна, е функцията й на комуникатор [Кътлип, С. Ефективен пъблик рилейшънс. Рой комюникейшън: София, 1999 г. с. 64]. Чрез тази функция PR-технологиите се вписват в глобалната обществена комуникативна система на всичките й нива. Тази функция се изразява в изграждане и поддържане на двустранни комуникации с всички вътрешни и външни публики.

2) Логично от тази й функция, се поражда и следващата, а именно функцията й да влияе на общественото мнение. [Кътлип, С. Ефективен пъблик рилейшънс, Рой комюникейшън: София, 1999 г. с. 66].

Влиянието върху общественото мнение се реализира по три начина, а това са:

·                   поддържане и усилване на благоприятно обществено мнение;

·                   неутрализиране или трансформиране в позитивна насока на неблагоприятно обществено мнение. При тази функция PR разполагат с един единствен ефективен инструмент – истината, която трябва да се лансира чрез достатъчно точна и правдива информация в подходящи форми;

·                   информиране и изграждане на съпричастно обществено мнение.

3) На следващо място бива функцията на излъчване на индивидуалността на организацията. Тази функция се проявява посредством организационната философия – но такава, каквато членовете на организацията вярват, че е. Индивидуалността е основата, върху която се гради репутацията и се формира имиджът на организацията. Ключовата роля при формиране на организационната индивидуалност и при следването на организационно поведение, осигуряващо добра репутация на организацията се осъществява именно от PR-технолохгиите. [Кътлип, С., Ефективен пъблик рилейшънс. Рой комюникейшън:, София, 1999 г. с. 69]

4) Една по-малко позната функция на PR-технологиите е функцията им на сензор на социалната промяна. Тя се отнася до постоянно анализиране на публичните нагласи и ранното откриване на формиращи се тенденции към разбирания и отношения, които могат да имат въздействие върху организацията. Тази функция има много важна роля, тъй като чрез нея се извършва хармонизиране както между организацията и нейната среда, така и между персонала и управлението в нея. [Кътлип, С.. Ефективен пъблик рилейшънс.”Рой комюникейшън: София, 1999 г. с. 71].

5) Функцията на PR-технологиите на корпоративна съвест и корпоративен наблюдател се изразяват в стремежа за обществено одобрение на организационната дейност и съблюдаване на съответствието между корпоративната политика (политики) и обществените очаквания. Тук ще отбележа, че политиката на една организационна структура е толкова по-успешна, колкото повече се доближават до съответните нужди и очаквания на организацията. [Кътлип, С. Ефективен пъблик рилейшънс. Рой комюникейшън. София, 1999 г. с. 73]

6) На последно място, но не и по значимост е функциите на PR като посредник в конфликтите. Те се изразяват в способността на PR да изгражда отношения на динамичен консенсус както вътре в организацията, така и във външната среда на конкурентни интереси и стремежи. [Кътлип, С. Ефективен пъблик рилейшънс. Рой комюникейшън: София, 1999 г. с. 76]

Изброените функции (както и неизброените) на PR представят публичните нагласи, общественото одобрение на организационната дейност, съблюдават съответствието между корпоративната политика и обществените представи, изграждането и поддържането на комуникации с външни и вътрешни публики, влиянието върху общественото мнение, изграждането на консенсус във взаимоотношенията и т.н. Функциите имат широк обхват и трудно могат всичките да се анализират.

Следователно, налага се мнението, че PR се отнася до взаимното разбиране между съответната организация и обществото, взаимоизгодните отношения, балансирането и синхронизирането на интересите и пр. Най-важната характеристика на тези процеси се изразява в тяхната двупосочност. PR съществува в двустранно отношение между организации и обществото, които взаимодействат помежду си. По този начин организацията, чрез PR оказва влияние на околната среда и формира в известна степен обществената нагласа и мнение, но в същото време, съществува и обратна връзка, която никак не следва да се пренебрегва. Подобна обратна връзка е входящият информационен поток, от аудиторията към организацията. [Лазаров, О. Пъблик рилейшънс (Връзки с обществеността. НБУ: 1997 г. с. 10]

В ролята на многостранна управленска практика, PR се основава на определени принципи, подходи, методи, средства, които в своята цялост формират съдържанието и обхвата им. Използваните от PR методи и принципи са научно обосновани, но в същото време те не са научна цел на PR, а са обект на научно проучване, изясняване и доказване от други науки и научни дисциплини. [Лазаров, О, Пъблик рилейшънс (Връзки с обществеността. НБУ: 1997 г. с. 10]

Методите и техниките, използвани от PR могат да се опишат по следния начин:

·        Концептуална методика и модели

·        Анализ на съществуващото и желаното състояние, анализ на шансовете и рисковете;

·        Техники за креативност и планиране;

·        Идентифициране и утвърждаване на целевите групи;

·        Формулиране на послания и позиционирането им;

·        Стратегически планове;

·        Тактическо разпределение по мероприятия и инструменти;

·        Организация и оптимиране на работата;

·        Разчет на времето и бюджета;

·        Методи за оценяване и оценяване;

·        Персонална комуникация в практиката (ситуации, проблеми, отнасяне и реакции);

·        Анализ на комуникацията и транзакцията;

·        Реторика и език на тялото;

·        Действия с посланието (информиране, комуникиране);

·        Техника на презентиране и изнасяне на доклади;

·        Съветване, обработка и аргументация;

·        Водене (по радио, телевизия) и вземане на интервюта;

·        Тренинги;

·        Техники на проучвания и организация на работата;

·        Редакционни форми на публициране, изготвяне на журналистически материали;

·        Подготвяне и оформяне на прес-информации;

·        Организация и провеждане на пресконференции;

·        Визуализиране на вербални съдържания;

·        Подготовка на текстове за аудиовизуални медии;

·        Концептуализация и оформяне на собствени печатни медии;

·        Концептуализация и оформяне на собствени аудиовизуални медии;

·        Концептуализация и изграждане на online- и offline-представяния, както и виртуално-интерактивни комуникативни медии;

·        Организация и провеждане на комуникативни мероприятия. [DPRG (Hrsg). Qualifikationsprofil Öffentichkeitsarbeit / PR und eigene Darstellung, 1998 г., p. 3]

Към този обширен списък от техники може единствено да се добавят и някои методи за решаване на конфликтни ситуации:

·                   Разговори и преговори;

·                   Техники и тактики за постигане на компромиси и отстъпки, без да се губи собственото достойнство;

·                   Наредби чрез законодателството и правосъдието;

·                   Действия на надрегионални организации;

·                   Въздействие върху общественото мнение чрез масмедиите и другите фактори, формиращи го.

 

 

2. Изборни PR-технологии

Възможностите, които предлага PR-комуникацията са много големи и твърде разнообразни по съдържание. Ето защо методите и техниките на PR се използват широко по целия свят и то не само от организациите и фирмите, но и при много други начинания, в т. ч. и политическите формации ги прилагат, най-често по време на избори или в процеса на политическия си мандат. Осъществяването на предизборни кампании е сложна и специфична дейност не само по отношение професионализма и опита на кадрите, но и от гледна точка на нейното конструиране, стратегия и тактическо планиране. Същността и разбирането на факта, че кампаниите са конкретни е от значение. Но то трябва да се допълни с изучаване и прилагане на общите принципи и методи на провеждане на една кампания. При изборния PR медиите се явяват търсен съюзник на политическите формации в реализирането или поне споделянето на идеите за общото управление на обществото. В тази връзка, много важна е ролята на PR за популяризиране на авторитета на властимащите и на техните решения и действия. По този начин лицата от политическите среди убеждават електората в необходимостта от провеждането на определени кампании, инициативи, промени и др.

Медиите са основното средство за провеждане на PR -комуникацията в политическата сфера. Те заемат мястото си на истински посредник (медиатор) между инициативите на властовите авторитети (а това е най-често държавата) и реакциите на обществото. По този начин те осигуряват двустранен поток на информация – от обществото към институциите на властта и обратно. В този ход на мисли трябва да се подчертае, че едно от най-важните условия при реализацията на PR в политиката е осъществяването на двустранния поток от отношения. Това означава да се осъществи ефективна комуникация между обществото и лицата от политическите среди. За успешната политика е необходимо да се осъществи обратна връзка, т.е. да се разберат нуждите и желанията на социума. Само по този начин политиците могат да разберат обществените желания, нагласи и могат да предприемат мерки за решаването на стоящите в обществото проблеми. В политиката комуникацията се провежда между политическите лидери и многобройното население в различните краища на страната, а при осъществяването на PR-дейността е характерно с нарастването на социалната група по сложност и размер актът на общуването да се превръща в многопосочно явление. В тази връзка, може да се определи, че контактът и PR комуникациите между политиците и обществото е един многоаспектен и сложен процес, който налага да се отчитат множество фактори.

За провеждането на изборните PR-комуникации от значение е получаването на обмен на информация между отделни групи и лица в конкретна обществена среда. PR комуникацията не съществува сама по себе си, тя се създава от хората, които са влезли в комуникационно взаимоотношение и следователно изучава не друго, а индивида, връзките му с отделните групи, организации и общности. Подобно обстоятелство не трябва да се пренебрегва от политиците в изборните кампании.

Общественото мнение е специфично проявление на съзнанието на широките народни маси, на общественото съзнание. Проблемите на общественото мнение са обект на постоянни изследвания от страна на различни учени и специалисти, най-вече при социологичните проучвания. Целта на изследванията е да се открият ефикасни методи за обработването или направляването му. За формирането на общественото мнение днес най-голяма роля играят техниките на PR, като средство за комуникация.

В случая, изборите биват приемани като важен момент в политическия живот на една държава и нейното население. Те са важен момент и за кандидатиралите се лица. По време на избори, PR комуникациите и начинът на тяхното провеждане са от ключово значение за крайния резултат от изборния процес. В случая политикът (комуникаторът) изпраща информацията, а обществото (реципиентът) я получава. Изключително важен е моментът на предаване и приемане на информацията, тъй като от това зависи в каква посока ще се насочи общественото мнение (Фигура 1). Средствата за предаването на информацията са знаците. Посланието ще бъде разбрано само ако съществува област, в която опитът на комуникатора и реципиента е достатъчно еднакъв. [Кътлип, С., Ефективен пъблик рилейшънс. Рой комюникейшън: София, 1999 г. с. 86]

 

Фигура 1. Комуникационен процес

 

Комуникационният процес при политическия PR може да се опише по следния начин: преди да предаде своето съобщение политическото лице (комуникаторът) го кодира посредством различни знаци в определена структура, която се сигнализира на адресата. При кодирането на мисълта възниква задължителна изразна бариера, при която се появяват първите информационни загуби- поради ограничеността на комплекта от знаци или символи, стоящи на разположение на кодиращия. Загубите в процеса на комуникацията нараства и при пренасянето от комуникационния канал. Последните загуби са в процеса на декодиране на съдържанието на съобщението от страна на обществото.

Ролята на PR в политическите избори е твърде съществена и отговорна, поради факта, че посредством техниките на пъблик рилейшънс става възможно да се оформи положително или отрицателно мнение у хората по отношение на дадено политическо лице-кандидат. Днес нито една политическа или гражданска организация не може да съществува пълноценно и да разширява влиянието си без да ползва методите на PR, тъй като чрез тях отделните граждани могат да изработят мнението си за позицията на съответното политическо лице в процеса на подготовката и провеждането на избори. В същото време, PR позволява на политическите лидери да осъществят обратна връзка с обществото и по този начин да получат информация за обществените нагласи и ако се налага да вземат мерки за подобряване на своя имидж, т.е. PR технологиите са един от основните защитници на балансирания и демократичен обмен на мнения в обществото.

В България PR все още не се възприема така добре, а и не е достатъчно развит като практика за разлика от много други страни. Оказва се, че в страната ни политическите лидери са по-възприемчиви към PR-технологиите и често ги използват, особено в предизборните и изборните кампании. По този начин, чрез PR политическите лица не само получават известност в обществото, но и получават информация за обществените настроения. Въз основа на теорията за двустепенния поток PR комуникационната политика по време на изборна кампания се обогатява с комбинирани рекламно-насърчителни схеми за въздействие върху различните адресати.

В този смисъл, PR технологиите оказват решаващо влияние при етапите на познаване на интересите на обществеността. На практика, те се явяват най-важният източник при фазата на оценка “за” или “против”, “плюсове-минуси”, а от тук и решаващ фактор за изхода от политическата изборна кампания. Реално, при провеждането на PR кампании за осъществяване на комуникационна политика от страна на политически лица, кандидати в политически избори, е крайно необходимо познаването на теорията за двустепенната комуникация за определянето на необходимия набор от прийоми за изпращане на определено послание до аудиторията. По своята същност изборния пъблик рилейшънс представлява съвкупност от знания и умения насочени към въздействие върху формирането на благоприятно отношение към дадена личност. В действителност, изборните PR технологии представляват съвкупност от всички форми на комуникация, използвана с цел информиране, създаване на отношение, убеждение или напомняне на хората и изграждане на положителен образ на съответното политическо лице и неговата обществена дейност или влияние в обществото. Фактически, много важен момент е изборът на най-благоприятна алтернатива и начинът и формата на публичната изява насочена към външната среда, за да реализират поставената цел и да завършат с успех подетата кампания.

Политиката е борба за власт. Тази борба е пряко свързана с прилагането на PR технологиите и в значителна степен зависи от тях и качеството на тяхното приложение. По време на изборната кампания PR комуникационните усилия на политическите лица са насочени към изграждане на положително обществено мнение към тяхната личност и налагане на отрицателно отношение към опонентите и конкурентите в борбата, чийто краен резултат се решава в края на изборния процес. Центърът на политическата комуникация е в предаването на информация от партията към обществото, която цели да настрои на определена “вълна”общественото мнение, да формира дадена политическа нагласа и поведение на избирателите. По-важните функции на изборните PR технологии в предизборните кампании могат да се определят по следния начин:

·              Създаване на образ на лидерите на дадена партия и идеи;

·              Информиране за характеристиките на политическия продукт;

·              Пораждане на интерес към новите идеи и политически обещания;

·              Запазване на популярността на съществуващите политически мероприятия и политически деятели;

·              В зависимост от насочеността им, PR технологиите в предизборната борба могат да изменят образа на губещи идеи, политици, партии;

·              Създаване на ентусиазъм сред обществените маси;

·              Обясняване на избирателите къде могат да се срещнат с политиците, къде могат да получат информация за тях;

·              Позволяват осъществяването на пряк контакт с политическите кандидати

·              Позволяват получаването на отговори пряко чрез пряк контакт с избирателите и т.н.

Все повече се утвърждават както в медийното пространство, така и в практиката на бизнеса и политиката технологиите на PR [Кътлип, С. Ефективен пъблик рилейшънс. Рой комюникейшън: София, 1999 г. с. 87]. Чрез прилаганите PR техники и осъществяването на комуникационни контакти всяка партия се стреми да създава най-благоприятни условия и предпоставки за оптимално предлагане на своята политика на избирателите. Наред с множеството начини за комуникация, политическите партии и политическите лидери широко прилагат системата на „пъблик рилейшънс”за постигане на по-голям успех в края на изборната кампания.

Факт е, че PR техниките са адресирани към масовата аудитория. Тя се изразява в пренасяне на някакво определено послание до група лица, за да се предизвика реакция от тяхна страна – положителна или отрицателна. Познаването на групата, на нейните стремежи, нужди и идеи се налага във всички случаи. Практически, основните психологически прийоми използвани от PR технологиите са:

·              желанието на всеки човек да бъде осведомен и да разбира,

·              загрижеността да се утвърди спрямо себе си и спрямо останалите,

·              нуждата от подражаване и интегриране,

·              желанието за премахване на страхове и подбуди и т.н.

Основното правило, за да се осъществи крайната цел е посланието да бъде изпратено правилно и съответно правилно прието, разбрано, повярвано и запаметено от аудиторията на избирателите. А това е възможно при правилното провеждане на принципите и техниките на PR. Аналогично, PR технологиите в предизборните кампании целят да внушат определени послания на ирационално ниво. В същото време пъблик рилейшънс се грижи за поддържането на благоприятно отношение у обществеността към партията. В период на избори избирателите се нуждаят и от допълнително стимулиране (насърчаване) на акта на гласуване. А персоналния контакт с един или няколко реални и потенциални привърженици на организацията доразвива първоначалния интерес, породен от рекламата и осигурява по-голяма възможност за доближаване да конкретните потребност и очаквания на всеки избирател.

Работата със средствата за PR е особено важен елемент от гледна точка на изграждането на подходящ имидж на партийния кандидат. Ролята на изборния PR се изразява в стремежа за създаване на положителен образ на съответните кандидати. Създаването на положителен образ е подход, който не може да навреди на кандидата, затова използването му е почти задължително. Създаването на положителен образ е основополагащ момент за построяването на общия имидж. Той трябва да бъде създаден в ранния етап на предизборната кампания. По-късно положителния образ става фундаментален и на неговата база се формулират различията в позициите на кандидатите. [Гоблия К. Политическа реклама. Атина, 1991 г. с. 45]

Изборните PR технологии са система от дейности, при която се цели въздействие върху аудиторията с цел създаването на положително отношение към политическата партия. Източникът на информация е неявен. PR в изборните кампании може да се определи като управление на комуникациите между политическата партия (лидер) и широката аудитория. Правилното провеждане на изборните PR технологии предполага предвиждането, анализа и интеграцията на общественото мнение, отношение и резултати, които могат да въздействат за добро или лошо на действията и плановете на партията. В същото време се налага поведението на партията да се съобразява с изявите на публиката и поетите от организацията социални, политически и граждански отговорности. Обратната връзка в PR също играе важна роля в политическите среди. Тя позволява на партиите и политиците да тестират въпроса за това дали предприетите от тях политически решения и поведение са правилни и доколко поддържат интереса и доверието към тях. Именно спечелването на доверието, чрез формиране на добри отношения между обществото и политиците е целта на този вид дейности. Ето защо комуникационните усилия при PR са насочени към членовете на партията, симпатизантите, избирателите, гражданските формации, други политически опоненти, правителството и средствата за масово осведомяване. Различието в интересите на всяка една от тези групи, а оттам и различната мотивация на поведението им е причината да се пораждат различния между тях.

Характерна функция на изборните PR технологии е коригирането на факта породен от предизборните реклами у зрителите. Установено е, че при представянето на партийните реклами човек си създава вътрешно-психологически бариери, защото очаква да бъде убеждаван да заеме определена позиция. Това естествено намалява ефекта от рекламната кампания. PR постига благоприятния ефект като използва посредничеството на другите информационни източници. Разликата между PR в политическите среди и рекламата произтича от следното [Гоблия К. Политическа реклама. Атина, 1991 г. с. 49]:

·              Рекламата е пространствена, а изборните PR използват бавното нарастване;

·              Политическата реклама е визуална, изборните PR са вербални;

·              Политическата реклама достига до всички, а изборните PR технологии позволяват допира само с определени хора;

·              Политическата реклама е насочена към себе си, а изборните PR са насочени към другите;

·              Предизборната реклама струва скъпо, а изборните PR са евтини в сравнение с нея;

·              Рекламата обича старите имена, PR новите;

·              Политическата реклама не е правдоподобна, докато PR са.

Описаните характеристики на изборните PR технологии определят този вид комуникация като основен вид комуникация, целяща въздействие върху общественото мнение. На политическата сцена често пъти характеризираща се с фалш и недостоверност, всяко преувеличаване и неточно предаване на информация би довело до трайни негативни последици както за дадена партийна организация, така и за отделен кандидат.

Специфична особеност на PR е че се разчита главно на масмедиите и преди всичко на националните медии, доверието в които е изключително голямо по отношение достоверността на отразената информация. Защото средствата за масово осведомяване са навлезли плътно в живота на хората и заемат по незабележими пътища трайно място във всекидневието им, в труда и бита. Това е и причината за нарасналият стремеж за включване на партийните лидери или отразяване на предизборните събития в новинарските блокове и коментари. По този начин трайно се постигат косвени, не натрапени внушения. Медийната информация съществува в чист вид като съобщение за нещо или за някого. В основата му лежи документалното отразяване на действителността. [Ангев, К. Психология на убеждението и въздействието. Хъски: София, 1992 г. с. 56 ]

В предизборните кампании връзките със средствата за масово осведомяване се превръщат в централен и обмислен израз на предизборната стратегия. Партиите и политиците непрекъснато се стремят да установят положителни отношения с журналистите и да създадат положително впечатление за своята личност. Всичко това определя PR като един непрестанен процес на комуникация между политици и журналисти. Необходимо е цялата получена информация от изминалия ден- от събрания, пресконференции, обеди на влиятелни политици с представители на пресата- да намери отражение в медийното пространство. Защото отразяването на едно мероприятие е също толкова важно, колкото и неговото организиране. Това може да направи съпричастни и хората неучаствали в него. Основните методи за информиране на обществеността, използвани в предизборната борба от политическите кандидати са [Гоблия К. Политическа реклама. Атина. 1991 г. с. 52]:

·              Пресконференциите,

·              Интервютата,

·              Приемите,

·              Предизборните дебати,

·              Организирането на митинги и шествия,

·              Посещенията в отделни райони, срещите с избиратели и др.

Отразяването на политическата дейност на кандидатите, чрез ползване на PR технологиите позволява изграждане на представа за политическа дееспособност и непрекъсната ангажираност към проблемите на деня. Изграждането на такава представа обаче налага изграждането на стабилна верига “партия – политици  – средства за масова информация – журналисти”, в която личните контакти са особено важни спойващи елементи.

И не на последно място се налага констатацията, че определено водеща роля за формиране на общественото мнение имат провежданите срещи с избиратели в клубове, квартали, конкретни населени места, организирането на митинги, шествия, хепанинги и пр. предизборни инициативи. Срещите и дискусиите с представителите на социо-професионални или културни асоциации и с групи за натиск също спомагат за уточняването на позициите на кандидата спрямо техните проблеми. Това е основният начин да се привлече широката аудитория към каузата на съответната политическа формация. В този смисъл, PR позволява изграждането на добър имидж, поддържането на ползотворни и постоянни отношения с електората, а това е гаранция за висока степен на мотивиране на избора на част от гласоподавателите в полза на партията, за успеха на изборната кампания.

 

 

3. Пропаганда, манипулация и черен PR

PR и пропагандата в политическата сфера се намират в голяма близост и имат тесни връзки помежду си в исторически план. Тази връзка се основава върху обща теоретична и емпирична база и в еволюционен план, тъй като се смята, че като социална практика PR се обособява от пропагандата. Независимо от тази близост обаче съвременният ПР има достатъчно ясно формирано научно-приложно поле, което позволява ясното разграничаване на двете технологии. В случая, правени са не малко опити за разясняване на понятието „пропаганда”и отликата му от PR. Едно от най-точните описания на пропагандата принадлежи на водещия пропагандатор на нацисткото движение Гьобелс, който твърди че: “Пропагандата е инструмент на политиците и власт за упражняване на социален контрол. Функцията на пропагандата е не да покръства, т.е. да обръща в друга вяра, а да привлича последователи, да прониква във всяка сфера на човешката дейност по такъв начин, че средата, която е съвкупност от индивиди, да бъде променена във вид на организиран в движение свят – организирани маси”. [Чомски, Н. ПР и пропаганда: лекция] От казаното до момента става ясно, че основната разлика между PR и пропаганда се състои в глобалните цели, които преследват двете форми на публична комуникация. Характерно за пропагандата е, че тя се стреми да привлича и присъединява големи маси от хора към определени ценностни системи, най-често представени чрез идеологии. За подкрепата на лансираната кауза или идея пропагандата разпространява еднопосочно едностранна, селектирана (съобразно предварително поставените цели) информация. Пропагандата позволява укриване и изкривяване на информация, а често прилага манипулативни техники за въздействие върху обществото, с цел постигане на преследваната цел.

В исторически план, пропагандата възниква по-рано от PR и се счита за негова предистория. В началните периоди много от техниките, характерни за пропагандата, като различните видове послания, апели, символи, лозунги се използват от практиците в областта на PR. Тези първи форми на пропаганда се използват и до днес в политиката, разликата е само в това, че в съвременността те се прилагат по специфичен начин, който гарантира по-голям успех и е адаптиран към нуждите и разбиранията на новото модерно общество. [Чомски, Н. ПР и пропаганда: лекция]

Политиката и политическите партии имат няколко основни цели, като най-важната между тях е поддържането на социалния ред в обществото. За да се осъществи тази цел се налага политиката да се стреми да създава и да търси равновесие между отделните подсистеми. Подобна задача е възможно да бъде изпълнена, посредством поддържането на разбирателство между обществото и управляващите. За да се осъществи де факто, е необходимо да се реализира комуникация между двете страни, която да бъде умело използвана, така че потокът от информация да не се губи по канала в процеса на предаването й.

Методите за комуникация между социума и политическите среди се разработват още от самото възникване на политиката. През годините се създават и налагат много и различни методи и техники за ефективно осъществяване на общуването между политици и общество, като някои от тях са твърди ефективни, други- не водят до очакваните качествени резултати. В същото време, много интересен е фактът, че в политическите среди, първата форма на комуникация между двете страни е пропагандата, която и до ден днешен си остава една от най-използваните форми за PR. [Дайнов, Евгени, и кол. Властта и хората. София, 1997 г. с. 40] PR техники се ползват още от времето на изграждането на първите държавни формирования. Още от тогава управляващите прилагат най-разнообразни техники за оказване на въздействие върху съзнанието на широката общественост и най-вече върху образования елит, за да запазят възможно по-дълго позицията, която заемат във властта. Търсят се вариантите за най-ефикасно проведена пропаганда сред хората, за постигане на личните интереси. Основните методи ползвани по това време (а и до сега) са най-различни обещания за по-добър живот, организиране на приеми, с цел поддържане на добри отношения с общността от елита и мн. др. [Дайнов, Евгени. и кол. Властта и хората. София, 1997, с. 32]. Следователно, още в далечното минало, пропагандата е неразривно свързана с политическите избори и предизборните кампании. Тя разчита на провокирането на рационалните мотиви, убежденията, вярванията на хората в определени категории. Такива категории най-често са свобода, равенство, мир, демокрация, защита на правата на човека, прозрачност в политиката, подобряване качеството на живота и др. Още от древни времена до модерните форми на пропаганда основната грижа е за ефикасността на посланието.

Характерна особеност за съвременната пропаганда е широкото приложение на силата и мощта на съвременните медии. Пропагандната политика днес стриктно подбира каналите за въздействие, изследва прецизно аудиторията, променя своите послания, когато те не постигат желания ефект. Разликата с PR в случая се състои в обстоятелството, че при PR се предпочита основно двустепенната комуникация. Но като цяло няколко са разликите между PR и пропагандата. Основно те се състоят в начините, по които се използва обратната информация, получена от аудиторията. [Льобон, Г. Политическа психология. Acta: София, 1993 г. с. 78] В този смисъл:

·                   Обратната информация при пропагандата се използва за промяна на апелите, посланията, лозунгите, смяна на каналите за въздействие, а при PR се използва основно за промяна на организацията;

·                   Политическото формирование, което провежда пропаганда по начало е консервативно, трудно се пренастройва;

·                   Политическата формация, което използва PR е динамична и отворена, взаимодействаща и поемаща социална отговорност структура, а всички нейни действия се пречупват от изискванията и желанията на публиките и аудиторията;

·                   При пропагандата обществените интереси не се вземат достатъчно под внимание, а се използват дотолкова, доколкото спомагат за засилване ефекта на въздействие, докато при PR обществените интереси стоят в центъра на вниманието на практиците.

Възможни са още различия, които могат да се посочат между двете техники за въздействие върху обществото. Но и от посочените става видно в какво точно се състоят различията между тях и какви са методите и похватите при единия и при другия способ за въздействие.

Пропагандата има няколко основни цели [Льобон, Г. Политическа психология. Acta: София, 1993 г. с. 82]:

·                   На първо място политическата пропаганда е насочена към провокиране и подтикване на определени действия и реакции, именно в желаната от пропагандиращите насока.

·                   На второ място политическата пропаганда има за цел да снабди политиката с ефикасни методи за спечелване на изборите;

·                   И на трето място, но не и по значимост, политическата пропаганда има за цел да придаде на политическите решения устойчива продължителност. Това е много важно за всяка политическа партия или личност и налага необходимостта от ефективно провеждана PR политика.

Определено, политическата пропаганда има две извънредно важни свойства. От една страна тя се използва като форма на общуване между управлявани и управляващи с цел максимизиране на властта, а от друга страна води до запазване на много средства, време и труд, тъй като спестява на политическите кандидати много други по-сериозни усилия. Не е за подценяване факта, че политическата пропаганда има и положителни черти и затова е един от най-предпочитаните методи за изборна комуникация и никога не се пренебрегва от политическите среди. Основните задачи, които изпълнява изборната пропаганда са:

·              изолиране на идеологическият противник,

·              тотално обхващане и пределно натоварване на аудиторията с пропагандно въздействие,

·              осигуряване престиж на пропагандата и нейните създатели,

·              привличане и “заковаване”на вниманието,

·              стратегия и тактика за осигуряване на оптималния вариант на възприемането й и др.

Най-голямата ценност, която създава пропагандата и я прави така предпочитана по време на избори, е свойството й, когато тя се провежда умело и ефективно, да митологизира съзнанието на хората. По този начин, съзнанието блокира всеки опит за външно въздействие и веднъж приело да вярва в определени идеали, ценности и личностите, които стоят зад тях, то може да приеме за истина всяко психологическо въздействие и манипулация от тяхна страна. Политическата пропаганда налага основните въпроси на развитието да бъдат преведени на езика на практиката, така че да бъдат разбрани от всички в обществото. Политическите среди осъзнават добре факта, че отделянето на по-голямо внимание на местните, локалните проблеми или тези на отделния човек съдейства за формирането на подходяща идейно-психологическа атмосфера и допринася за засилване на въздействието върху обществото. Степента на въздействие в този случай зависи изцяло от правилно поставената разяснителна работа, ясна и проста по форма, при която се говори това, което избирателите искат да чуят, на език достъпен за масите с решителното отхвърляне на тежката “артилерия”от непонятни думи, термини и понятия, заучени, готови фрази, но още непознати за масата, неразбираеми за нея лозунги, определения, заключения. Основното условия при изборната пропаганда е, че тя трябва да се докосне до човека, да го заинтригува, да му даде да разбере, че той е този, в името на който се правят избори, в името на когото партията отива на избори. Постигането на това условия гарантира в голяма степен успеха на кандидата и неговата партия.

По своята същност и целите, които преследва, като политическа PR-комуникационна техника, пропагандата е неразривно свързана с манипулацията. Много тънка е границата между пропаганда и манипулация, но в повечето случаи двете понятия се препокриват в практиката. Стремежът при ползването на пропаганда е постигане на устойчиви нагласи, които да мотивират конкретно политическо поведение. Това обаче е свързано с формирането на ценностите и социализацията на личността, и налага в голяма степен манипулативни методи на пропаганда. Технологията, наречена пъблик рилейшънс, има дълга история, но тя най-вече е свързана с масовите идеологии и масовите общества от миналия ХХ век, като в голяма част от случаите е ориентирана към манипулация на хората и целенасочена промяна на техните представи за света. Съществуват определени тенденции, появили се в началото на ХХI век, които показват, че настъпва краят на класическия пъблик рилейшънс. В основата на тази практика е заложена голяма доза подсъзнателна агресия, постигана с помощта на рафинирани комуникационни техники. [Стоицова, Толя. Психология на медийната манипулация: за и против. НБУ: София сборник, 2000 г. с. 78]

Манипулацията е изкуство на възможното. Силата й се състои в нейната определеност, отчетлива обозначеност. Много важен момент при манипулацията е правилното използване на лозунгите, прокламираните цели и изводите в кампанията. Манипулацията може да бъде действена само тогава, когато се опира на това, което е вече съзряло в живота, което се явява непосредствена практическа задача.

Предизборната манипулация включва всестранната политическа намеса и прокламиране на идеи по отношение на някой силно наболял проблем. Изказването на определено отношение към него и активно участие в разрешаването му по начин, който се счита за правилен и се приема от обществото е важен момент. Целта е да се докаже на избирателите, че това е най-правилният начин за разрешаването на проблема и той може да се осъществи единствено и само ако партията бъде избрана на изборите. Манипулацията позволява обществото да повярва, че съответната политическа организация, по-правилно, по-решително и по-изкусно от всички останали защитава интересите на избирателите. Непрекъснато трябва да се внушава, че не избирателите са нужни за избирането на политиците, а по-скоро изборът на политиците трябва да е в служба на избирателите.

Манипулацията и пропагандата като начини на убеждение се опират не само на теоретични положения, логически аргументи и разсъждения. [Стоицова, Толя. Психология на медийната манипулация: за и против. НБУ: София, сборник, 2000 г. с. 78] Много по-голяма роля при тях играят емоциите и чувствата, както и човешкото въображение. Убежденията на човек стават по-дълбоки и действени, ако те са допълнени от чувства и емоционални преживявания и това много умело се използва от политическия елит по време на предизборни кампании. Манипулацията е в много по-голяма степен възможна в едно затворено общество, където съществуват множество ограничения и информацията се подлага на контрол. В такива общества обикновено политическите среди налагат контрол на медиите и ги превръщат в собствен инструмент, който е в състояние да операционализира или обяснява едностранчиво действията на авторитетите й. Затова в затвореното общество медийните сензации липсват и се налага висока степен на манипулативност от страна на политическите среди към широките маси.

В съвременността манипулацията на информацията се превръща в нещо обичайно. Според Густав Льобон, “от зората на цивилизацията хората непрекъснато са попадали под влиянието на заблудите”. Според него главния фактор за развитието на народите никога не е била истината, а лъжата. Обществото винаги е било манипулирано в по-малка или по-голяма степен от страна на политическите среди, тъй като истината никога и на никого не би се харесала. Хората са много лесно податливи на манипулация и на манипулативните методи, когато не са запознати добре с инструментите, използвани за манипулация и се окажат под нейно въздействие, особено ако са пасивни и индиферентни към значимите социални събития. [Стоицова, Толя. Психология на медийната манипулация: за и против. НБУ: София сборник, 2000 г. с. 78] Манипулаторите най-често извличат капитал от двусмислеността на езика на лозунгите, с които си служат.

Силна връзка с манипулацията и манипулативните техники има едно сравнително по-ново понятие в комуникационното публично пространство. Заедно с практиките на PR се появяват и термини като бял и черен PR. Терминът черен PR се използва за първи път в Русия. Целта при този модел е- като се използват целенасочено масмедиите, да се въздейства по нелогически, експресивен път върху определена аудитория, т. е. да се заобиколи нейната воля и на подсъзнателно ниво да се транслират и фиксират в масовото съзнание определени идеи. [Руси Маринов. Бялата и черната комуникация] В света черния PR се обозначава с няколко определения [Руси Маринов „Бялата и черната комуникация”]:

·              Blacк PR – Пъблик рилейшънс, ориентиран към хора с черен цвят на кожата, комуникации с отделни микрообщества.

·              Dark PR – Пъблик рилейшънс, имащ отношение към паранормалните явления.

·              Черны PR – понятие, използвано в Русия, означаващо поръчкови материали в масмедиите и контрол на съдържанието им с цел манипулация на хората.

·              Черен PR – понятие, използвано в България за обозначаване на вид пропаганда, в по-модерен дискурс.

·              Reversive PR – могат да се намерят публикации по темата в специализирани списания. Намира приложение в разузнавателните ведомства на развитите страни и се използва с цел дискредитиране на имиджа и репутацията на определени държави, общности и групи.

Черният PR често е наричан информационна война и може би това определение обхваща всички описания по-горе по отношение на черния PR. Целта при черния PR е контрол върху съдържанието на медиите и манипулация в глобален мащаб. Активно се използват най-съвременни, високотехнологични военни средства за пропаганда, манипулация, създаване на масови психози, психоагресия и “промиване на мозъци”на огромни групи хора, включително и прилагане на “интелигентни боеприпаси”с голяма точност, наречени още “умни бомби”, за разстройване на комуникациите на противника.

Понятията черен и бял PR, черна и бяла пропаганда и др. не са нови понятия, те съществуват още от древността, но са познати под различни имена, като например “черна и бяла магия”. В последствие се появяват термините черна и бяла комуникация, черна и бяла пропаганда, а по-късно и бял и черен пъблик рилейшънс. Появата на бялата PR техника е съвсем логична след появата на черната. Целта е да неутрализира действията на специалисти, занимаващи се с черен PR, т.е. прийомите, използвани при нея, може изобщо да не намерят отзвук в обществото, тъй като те се неутрализират още в зародиш. Белият PR не е свързан с изграждане на определен имидж, както наивно се смята от някои експерти. Неговата цел е ориентирана към преодоляване на отрицателната агресия. [Руси Маринов. Бялата и черната комуникация]

Същността на черния PR се изразява в мисловни, психически и физически въздействия върху определени хора, вещи, явления и тела в тяхното манипулиране, ориентиране на поведението в определена посока, дезориентиране и в крайна сметка задействане на определени програми за самоунищожение. За целите на черната комуникация не само в България, но и по света се използват масмедиите, особено електронните. Чрез тях се предават към масовата аудитория под формата на реклама или послания определени негативни мисли, нереални истории, огромно количество слухове, лъжи, платени публикации, шантажи, създаване на фалшиви ценности и авторитети.

Черният PR е тясно свързан с манипулацията. При целенасочената манипулация често пъти се заобикалят съзнанието на човека, разумът, мисленето и логиката, т. е. въздейства се върху периферията на съзнанието, особено там, където то не е достатъчно критично. Характерно е, че внушените мисли и стремежи след време се проявяват като собствени. Защитата от такъв тип комуникация е почти невъзможна, ако не се изгради чувствителност в обществото към подобни явления, ако не се предупреждават навреме хората за потенциална, подсъзнателна психична манипулация и ако съзнанието не се държи будно. Уравновесяващото понятие тук е т. нар. reversive PR, който се използва за противодействие на техниките, използвани в черния PR. Той може да бъде бял или черен в зависимост от ситуацията. В случая се прибягва до следните тактики [Руси Маринов. Бялата и черната комуникация]:

·                   внушение на идеи, насочени към автора на черната комуникация;

·                   дезинформация;

·                   контраинформация;

·                   дезориентация на експерти, занимаващи се с манипулация;

·                   организиране на разузнавателни акции;

·                   кражба на технологии и информационни данни; предприемане на кибервойна, и като най-сигурно средство разрушаване на комуникационната система и инфраструктура на субекта на черния PR.

Разбира се и белият и черният PR ще продължават да съществуват и успехът на единия и другия ще зависи единствено от компетенциите на специалистите, заети в него. В съвременния свят на информационното общество борбата ще се извършва чрез умелото ползване на информацията, а това означава, че черният и белият PR ще имат все по-засилваща се роля в живота на хората. Факт е, че в последно време се засили тяхното действие и в българското политическо пространство.

 

 


ВТОРА ЧАСТ. СТАРИ ИЗБОРИ 2001

 

По мнението на някои изследователи този така наречен “български преход” завършва през 2001 г. с идването на власт на НДСВ, макар други да са на мнение, че той все още продължава. Всъщност като критерий за обявяването на неговия край е именно резултатът от парламентарните избори през 2001 г., когато двуполюсният модел, установен още в началото на 1990 г., е нарушен. Промяната е важна, тъй като именно тази политическа особеност в България се смята за една от най-важните характеристики на прехода, детерминираща преобладаваща част от политическото мислене и поведение.

Използваните предизборни практики у нас до скоро бяха свързани с отрицание и на злепоставяне на конкурента. Общата практика бе на подмяна на собствената политическа идентичност с чуждата. Резултатите обаче показват, че негативната пропагандна кампания отблъсква избирателите и ги пренасочва към друг политически избор или към политическа и гражданска пасивност. Всичко това наложи политическите лидери да се преориентират в използваните методи и похвати. Така постепенно и у нас започна налагането на ПР технологиите в политиката. Докато в началото на 90-те години митингите, плакатите, директните срещи с избиратели са много по-често използвани, сега се очертава тенденцията за нарастване ролята на индиректните канали на политическа комуникация каквито са телевизионните канали и радиостанциите

 

1. Избор на ПР практика

Успешното провеждане на избори изисква избор на ефективен начин за агитация и спечелване на гласове. Това насочва политическите лидери постепенно към все по-активно прилагане на методите на „пъблик рилейшънс”и у нас. Методите на ПР изискват употребата на ясен, привлекателен и за избирателите, и за медиите език, близък до съзнанието на обикновения народ. В политическата практика ПР изисква прилагането на нови и достатъчно различни практики, за да се подържа конкурентоспособността в медийното пространство.

Известните ни от теорията и родната българската практика средства за изборна ПР кампания са използвани и в последните избори от 2001 г. Партиите, участнички в кампанията прилагат всевъзможни методи и практики за публична изява в предизборната кампания. Телевизията излъчва монологични изявления на кандидатите, провеждаха се напрегнати диалози между претендентите за властта. Спотовете и клиповете се пускат с различна периодичност, телевизионни предавания с висок рейтинг инициират дебати и представят конкурентите за поста държавен глава. Вестниците и списанията публикуват интервюта, политически послания и отразяват чрез репортажи и коментари срещите с избиратели. В тази надпревара като важен канал на политическата комуникация окончателно се утвърждава и Интернет. Външната реклама, плакати, диплянки, значки, стикери отново влизат в арсенала на средствата за агитация и популяризация. Срещите с избиратели, като директен личен комуникационен канал, продължават да са част от напрегнатите графици на кандидатите. Многолюдните митинги от миналото сега отстъпват пред камерните аудитории. Концертите с участие на известни певци остават в периферията на предизборните средства [http://www.election.bg, „Кой печели и кой губи Парламентарни избори 2001”].

 

1.1. Ролята на медиите в ПР практиката на избори 2001

В предизборната надпревара за властта между партиите през 2001 г. главна роля изиграват медиите, които активно участват като посредници. Медиите са предпочитан комуникационен канал за публичност: вестници, списания, радиостанции и телевизии. Повечето от кандидатите предпочитат интервюто като журналистически жанр, за да представят вижданията си за президентската власт. Използвани са широко и статии и коментари на съпартийци и авторитети, публикуват се декларации и обръщения, заключителни изявления. Може да се определи, че кампанията в медиите се води при използването на четивни, атрактивни, но и сериозни жанрове.

В условията на фрагментиран медиен пазар БНТ продължава да е най-гледаната телевизия в периода на предизборната кампания, но тя не е единствената телевизия, чрез която се отправят послания до избирателите. На втора позиция остава bТВ, като канал, използван в предизборната ПР кампания на политиците. Медийната ПР практика на политиците в предизборната кампания от 2001 г. се изразява в множество участия в телевизионните канали, под формата на предизборни дебати, интервюта, гостувания в предавания и дискусии на различни теми и мн. др. ПР кампанията на политическите течения, се изразява в участие на представители на различните партии в не само в националните телевизии, но и в повечето частни кабелни телевизии. Медиите излъчват непрекъснато изявления и участия на политическите лидери.

Дебатите служат като опит да бъде представен различен тип политически спор. Единият е по-структурирания тип общуване (водещ, предварително зададени теми, регламент, времетраене на изявления по Канал 1). Другият е по-раздвиженият начин на водене на словесна битка, какъвто най-често се използва в bТВ, когато журналисти и граждани задаваха въпроси по предварително обявени теми към участниците. Дебатът, като ПР практика е по-атрактивната словесна форма от монологичните изявления и лъскавите парадни телевизионни портрети. Това е много подходящ начин да се създаде публичност и много добра ПР техника, позволяваща на избирателите да се срещнат с подготвеността, бързата мисъл, находчивостта, самообладанието в директна словесна надпревара на кандидатите готовност.

Като ПР практика, на политиците се утвърждават и радиото и вестниците. Кампанията там се изразява преди всичко в провеждане на интервюта и дебати, и постоянно излъчване на рекламни клипове или публикуване на агитационни рекламни материали за кандидатите. По време на предизборната кампания от 2001 г. българският избирател получава възможността да чуе коментари и анализи и за кандидатите и дебатите и в тв-студиата, и в печатните издания. Отделните партии с характеризират с различна степен на медийно присъствие по време на предизборната кампания от 2001 г.

В. Труд: В процеса на предизборната кампания от 2001 г. проучването показва най-голямо присъствие за основните конкуренти на политическата сцена – НДСВ и ОДС. Симптоматична е картината по отношение на количествения показател или присъствието на политическите сили на страниците на вестник Труд: НДСВ (39%) и ОДС (33%), между които е регистриран сравнителен баланс, с лек превес за НДСВ. Непосредствено след тях като количествено присъствие се нареждат “Коалиция за България”(11%), ДПС-ЛС-Евророма (8%), “Гергьовден – ВМРО”(5%) и БЕЛ-БЕСДП-БЗНС (4%) (Фигура 2; Фигура 3). Процентът на останалите политически сили обаче е доста по-нисък в сравнение с двете водещи партии [Годишен доклад, „Прилагане, спазване и промени в медийното законодателство, част 3, 2001].

 

Фигура 2: Присъствието на политическите сили на страниците на в. „Труд”

 

Схема 1: Регистрирано медийно присъствие на политическите партии във в. „Труд”

 

В. „Стандарт: Проучването показва най-голямо присъствие за основните конкуренти на политическата сцена – НДСВ и ОДС, като материалите, свързани с предизборни прояви и представяне на политиката на НДСВ, са почти два пъти повече от комуникативните единици за ОДС [Годишен доклад, „Прилагане, спазване и промени в медийното законодателство, част 3, 2001].

Фигура 3: Присъствието на политическите сили на страниците на в. „Стандарт”

 

Присъствието има следните стойности: НДСВ (55%) и ОДС (29%), а непосредствено след тях като количествено присъствие се нареждат ДПС-ЛС-Евророма (7%), “Гергьовден – ВМРО”(4%), “Коалиция за България”(3%) и БЕЛ-БЕСДП-БЗНС (2%). Процентът на присъствие на останалите политически сили обаче е много по-нисък в сравнение с двете водещи партии и особено НДСВ.

 

Схема 2: Регистрирано медийно присъствие на политическите партии във в. „Стандарт”

 

В. “Капитал”: Анализът на присъствието на предизборната кампания на страниците на вестник “Капитал”показва следната общата медийна картина, отразена от него: най-голямо присъствие има НДСВ. Проучването показва най-голямо присъствие за основните конкуренти на политическата сцена – НДСВ (43%) и ОДС (30%) [Годишен доклад, „Прилагане, спазване и промени в медийното законодателство, част 3, 2001].

 

Фигура 4: Присъствието на политическите сили на страниците на в. „Капитал”

 

Схема3: Регистрирано медийно присъствие на политическите партии във в. „Капитал”

 

1.2. Ролята на интернет сайтовете в ПР кампанията на политическите партии от 2001 г.

Интернет се превръща в престижно място, където основните кандидати биват представяни чрез собствени страници в мрежата. Данните се актуализират своевременно и потребителите на мрежата имат възможност да проследят хода на надпреварата, интензивността на срещите и по всяко време да разполагат с нова информация [http://www.election.bg, „Кой печели и кой губи Парламентарни избори 2001”]. Това позволява на участниците да отправят своите послания до онази част от населението, която е образована, разполага с компютри и достъп до мрежата и има претенции да поддържа високо ниво на информираност по всяко време. Линковете на сайтовете на повечето партии позволяват обратна връзка и оценка на посетителите. Може да се твърди, че на Интернет, разглеждан и като мрежа, и като медия, както и на електронните издания, вече следва да се гледа като на авторитетен политически комуникационен канал, който ще засилва влиянието си в ситуации на избори.

 

1.3. Публична изява

Предизборните щабове на кандидатите според опита, теоретичните познания и финансовите възможности правят опити за използване на много от средствата на политическия пъблик рилейшънс и реклама. През 2001 избирателят получава възможността да види различни портрети на кандидатите: Пред групите на избирателите биват представяни лозунгите и идеите на отделните партии. Новото при плакатите е, че вече не се набляга на цветовете като основен отличителен белег за партийна принадлежност. Като инструмент на политическия пъблик рилейшънс и на рекламата, и в тази кампания са ангажирани известни българи, предимно от сферата на изкуството, изразяващи подкрепата си за едни или други кандидати. В сравнение обаче с други кампании количеството на такива публикации и излъчени в ефир изявления е относително по-малко. Очевидно, предпочитанията на хората вече се провокират не чрез подражание и не от това как гласуват известни хора или дадена група. Личният избор се формира все повече от това доколко и как посланието е достигнало до конкретния човек и дали самият той е убеден да ползва правото си на глас и за кого точно. Декларативната реторика, директните апели отстъпват място като средство в предизборната надпревара.

В политическия подход и изказа на кандидатите се забелязват няколко явления и тенденции. От една страна, болшинството от щабовете генерират нова терминология, която не е износена от прекомерно цитиране в медийното и публичното пространство, като в същото време се правят опити да не се пренебрегва принципа на чуваемост, т.е. посланията не просто да достигнат като звукове до избирателите, но и да бъдат разбрани от тях [http://www.election.bg, „Кой печели и кой губи Парламентарни избори 2001”].

Много подходяща в този процес се оказва ПР кампанията на Цар Симеон ІІ, който показва перфектна запознатост със социално-психологическите механизми за "отключване" на мисленето и поведението на големи маси от българи. Раздвижването на тези маси е негова персонална заслуга. В такива моменти недостатъците почти не се забелязват, а достойнствата се умножават.

В периода на предизборната кампания от 2001 г. в ПР практиката на кандидатите на заден план остават познатите от началото на 90-те средства: многолюдни митинги, мегафони, директни апели. Този тип практики са преценени за неподходящи, а дипляните, значките, стикерите намират ограничено приложение. Така медиите - централни печатни издания, телевизиите и Интернет остават като основните комуникационни канали за изборната 2001 г.

Като цяло в предизборната кампания от 2001 г. всички участници, според опита, познанията и финансовите си възможности, правят опит да изградят комуникационни програми, допринасящи за създаване на положителни образи в публичното и медийното пространство. Каналите са много и различни. Срещите с избирателите остават основно средство за директна комуникация и агитация. Дебатите се налагат като медийна форма и жанр в политическата комуникация. Интернет и електронните медии се включват активно като авторитетно място за информиране. Шоу-елементите, развлекателността, както и еуфорията, също са част от борбата, но много по-слабо застъпена [http://www.election.bg, „Кой печели и кой губи Парламентарни избори 2001”].

 

 

2. Коалиции и изборни резултати

Борбата в изборната кампания от 2001 г. се провежда основно между седем коалиции, които са:

1) Национално движение „Симеон Втори”- НДСВ;

2) Обединени демократични сили – ОДС;

3) Коалиция „За България”– БСП;

4) Коалиция „ДПС, Либерален съюз и Евророма”;

5) Коалиция „БЕЛ и партньори”– Евролевица;

6) Коалиция „Гергьовден ВМРО”– ВМРО;

7) Коалиция "Симеон II".

За по ясна представа за отделните Коалиции е необходимо да се направи кратка характеристика на всяка от тях:

Преминаването от фаза на постигане на макроикономическа стабилност и възстановяващ растеж към фаза на поддържане на макроикономическата стабилност и форсиране на растежа – при безспорно запазване на валутния борд – е неминуемо без внимателна и същевременно решителна промяна на макроикономическата политика. Данъчната политика е единственият макроикономически инструмент, който би могъл да се използва за пренастройване на макроикономическата политика в България при трезво съобразяване със съществуващите сега у нас реалности. Предизвикателствата пред макроикономическата политика на всяка сериозна политическа сила ще са свързани с балансирането – като време и средства – на ефективното стимулиране на инвестициите и едновременно поддържането на фискална стабилност.

В програмите на всички политически сили могат да се срещнат сходни послания по отношение на идеите за подобряването на общата икономическа среда, за да се активизират вътрешните и чуждите инвестиции. Целта е ясна – създаване на благоприятен инвестиционен климат, чрез който да се обнови технологично и структурно икономиката

 

НДСВ

Програмата на НДСВ не се отличава съществено от тази на ОДС – в доста голяма степен изложените в нея идеи се покриват с тези в програмата на ОДС, която беше представена пред обществеността много по-рано. До голяма степен експертите на НДСВ разчитат на теоретични постановки или на опита на други държави, действали в други условия. Останалите идеи и мерки на пръв поглед са твърде радикални, но става ясно, че предложените на изборите от коалицията мерки, няма да се прилагат веднага, че бъдат въвеждани поетапно [http://www.election.bg].

В социалната политика на НДСВ са залегнали следните принципи: „Незабавно несимволично увеличаване на държавната пенсия", "увеличение на учителските заплати", "увеличение на помощта за отглеждане на деца".

 

ОДС

Три са акцентите на новата икономическата политика за активизиране и насочване на инвестиционния процес в България, с които ОДС кандидатства за предстоящия мандат: - данъчна политика, - индустриална политика, - регионална политика. ОДС се ангажира, че през новия мандат ще промени съотношенията, в които държавата ще акумулира средства от останалите участници в икономическия оборот, така че те ще могат да задържат у себе си по-голяма част от това, което са произвели при участието си в производството на стоки и услуги. ОДС поема ангажимент да създаде условия за насочване на освободените средства предимно в активен инвестиционен процес - за повече добавена стойност, за повече заетост, за по-висок жизнен стандарт. Главното, което отличава програма на ОДС от всички други, е стремежът мерките да се обвържат с наличните ресурси. ОДС предлага нова макроикономическа политика, с която се стреми да мобилизира и трите основни институционални източници на инвестиционен ресурс – държавният бюджет, вътрешните и външни частни инвестиции, предприсъединителните фондове на ЕС.

ОДС възнамерява да провокира активно инвестиране, като постигне [http://www.election.bg]:

·         подобряване структурата и качеството на публичната инвестиционна програма и увеличаване размера на публичните инвестиции

·         създаване на условия за увеличаване на частните инвестиции;

·         създаване на условия за пълното усвояване на средствата по предприсъединителните фондове на ЕС.

Предвидените в програмата на ОДС мерки в социалната сфера са най-балансирани, без неизпълними обещания.

 

БСП

Предлага "Успешното решаване на националните икономически проблеми и на задачата за осигуряване благосъстоянието на всички български граждани изисква съчетаване на пазара със справедлива данъчна, осигурителна, екологическа и друга държавна икономическа политика за преразпределение на произведения национален продукт." При сегашния обем на националния продукт трудно може да се каже кое е "справедливо" разпределение. [http://www.election.bg]

БСП се обявява за "умерено висока и диференцирана скала на данъчното облагане, която да не задушава инвестирането и нарастването на производството. Чрез преразпределителните функции на данъчната политика може да се стимулира растежът и да се осигурят повече средства за социалните фондове."

 

ДПС

"Нестандартният път на България към Европа", прокламиран в програмата на ДПС, се основава на система от множество свободни икономически зони, изградени на базата на "стратегически избор". Основните политически и икономически измерения на програмата се концентрират около превръщането на страната в регионален лидер. В икономическата част на програмата от една страна няма обвръзка на различните мерки в система, а от друга се използват понятия и фрази, неясни дори за специалисти. Зад привидното прокламиране на равнопоставеност на всички етноси и религии прозира склонност мнозинството да бъде дискриминирано в полза на малцинствата в условията на пряка намеса на държавата. Това я прави програма на политическа сила, ориентирана преди всичко към проблемите на малцинствата, а не на целия български народ. Част от основните идеи, залегнали в нея, са доста неясни и се различават съществено от основните идеи в програмите на останалите политически сили, което би направило доста трудно коалирането с някоя от тях, без съществена "еволюция на възгледите". ДПС се обявяват за "данъчни преференции и облекчения" [http://www.election.bg].

По отношение на здравната политика основната цел е всеобщата достъпност и качество на здравната помощ, въвеждането на пазарни механизми при управлението на ресурсите, свобода на частната инициатива и т.н.

 

ЕВРОЛЕВИЦА

Програмата на коалиция Евролевица-БЕСДП-БЗНС въвежда понятието "Нова икономика", която трябва да включва [http://www.election.bg]:

·                    Предприятия и фирми, основани на старите индустриални технологии, които имат стратегически (главно експортни) позиции и могат лесно да се ориентират към глобалните пазари.

·                    Предприятия и фирми от сферата на услугите, които отговарят на новите тенденции на европейските и световни пазари;

·                    Новотехнологични отрасли и предприятия, чийто относителен дял трябва да бъде удвоен в следващите 5-7 години.

Идеята на новата икономическа политика се състои в рязкото увеличаване на предприятията от втория и третия тип, но липсва ясен механизъм и конкретни мерки за постигане на тази цели [http://www.election.bg].

При определяне курса към "новата икономика" на Евролевицата, една от основните формулирани политически цели е "корекции в пенсионната реформа", при положение, че българската пенсионна реформа е все още в зората на своето развитие. Във връзка с размера на пенсиите в страната, в програмата се говори за достигане на съотношение между личната пенсия и получаваната заплата от около 65 на сто.

 

ГЕРГЬОВДЕН-ВМРО

Коалиция "Гергьовден-ВМРО" декларира приемственост на основните постижения и цели от мандата на ОДС - валутен борд, членство в ЕС и НАТО, като предложенията им са насочени към по-радикални промени от тези на ОДС (особено в данъчната политика). Не се поставят под съмнение основни постижения на икономическата политика през последните години като валутния борд, управлението на държавния дълг и либерализацията на външната търговия и се смята, че е необходима приемственост в тези сфери [http://www.election.bg]. Гергьовден-ВМРО предлага стимулираща икономическия растеж макроикономическа политика за следващия мандат, която да бъде реализирана чрез средствата на данъчната политика.

В процеса на изборите през 2001 г. страната е разделена на 27 избирателни района, които са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Русе, Велико Търново, Разград. Силистра, Търговище, Шумен, Добрич, Враца, Бургас, Ямбол, Сливен, Хасково, Кърджали, Габрово, Стара Загора, Пловдив, Смолян, Пазарджик, София, Благоевград, Кюстендил, Перник. Разпределението им мобже да се проследи на следващата фигура.

Фигура 4. Разпределение на избирателните райони в страната за 2001 г.

 

Изборите завършват с победа на НДСВ. Първоначално предвижданията са за много високи норми на гласуване, надминаващи дори 80%. Впоследствие прогнозите се ориентират към по-нормалните 70%. Реалната активност на населението е около 67%. Резултатите от изборите сочат, че е регистрирана по-висока от обичайната избирателна активност [http://www.election.bg].

Резултатите от парламентарните избори сочат победа на НДСВ с 42,73%, следвани от ОДС с 18,17%, Коалиция „За България” с 17,14%, ДПС – Либерален съюз – Евророма получават 7,45%, Гергьовден – ВМРО с 3,63%, Коалиция "Симеон II" с 3,44% останалите 7.43 са за другите участници в изборите.

 

Таблица 1: Изборни резултати от 2001 г.

Партия/Коалиция

гласове

%

мандати

Обединени Демократични Сили

830059

18.17

51

Гергьовден-ВМРО

165981

3.63

-

Коалиция за България

783107

17.14

48

Национално движение Симеон Втори

1951859

42.73

120

ДПС - Либерален съюз - Евророма

340510

7.45

21

Коалиция "Симеон II"

157104

3.44

-

други

339499

7.43

0

ВСИЧКО

4568119

100.00

240

 

Национално движение Симеон Втори

1 951 859

42.73%

Обединени демократични сили

830 059

18.17%

Коалиция за България 2001

783 107

17.14%

Фигура 5: Резултати от изборите[http://www.election.bg]

 

Изборите от 17 юни 2001 г. поставят края на един процес, който макар и бавно и невинаги еднозначно, но неизменно се развива от началото на прехода – процеса на стесняване на полето на противопоставянето между СДС и БСП. Това твърдение се илюстрира от следната таблица, която показва броя на избирателите, гласували на всички парламентарни избори от 1990 г. досега за двата основни протагониста на прехода [http://www.election.bg]: (Таблица 2)

 

Таблица 2. Изборни резултати за периода 1990-2001 г.

 

1990

1991

1994

1997

2001

Подадени гласове

5 102 490

3 739 619

3 512 677

3 163 022

1 613 710

% от избирателите по списък

75,04

55,14

50,33

46,38

23,56

% от избирателите по оценка

75,04

56,66

54,04

49,42

25,21

 

Краят на прехода е ознаменуван и от друго важно събитие – за първи път на парламентарните избори от 17 юни 2001 г. за последните 10 години в България има ремобилизация на избиратели. 300 000 избиратели в повече са гласували през тази година в сравнение с кризисните избори през 1997 г. Това представлява около 4-5% от всички избиратели и е достатъчно значително величина. При това става дума за избори, които в никакъв случай не могат да се нарекат кризисни.

 

 

3. Рекламно мото, плакати, рекламни клипове

До момента в България са провеждани много изследвания на политически лозунги от преходния период. В повечето случаи това са емпирични анализи за посланията на конкретна предизборна кампания, лингвистични и семиологични анализи. Тези изследвания разглеждат една сравнително голяма съвкупност от лозунги, но анализът за развитието на посланията на основните политически сили във времето е ограничен до сравнение с “предишните избори” [ww.propagandacritic.com/articles/intro.why.htm]. В полезрението на изследователите попадат и доста ключови фрази от политически програми и изказвания, които са по-скоро реторични фигури, отколкото същински лозунги. В нашето изследване също е отделено внимание на ключовите послания в изказванията на политиците, но то е по-скоро за да се илюстрира как въпросните ключови послания си взаимодействат с политическите лозунги и помагат на политиците в тяхното предизборно “позициониране”. Предизборната кампания у нас от 2001 г. се характеризира с активното използване на множество плакати и разпространеието на дипляни из цялата страна, съдържащи мотото на съответната партия и политическата линия, която тя обещава да следва. Телевизията е изпълнена с кратки рекламни клипове, на които се представят кандидатите и се изказва линията на техните политически цели.

За анализирането на използваните от политическите движения мото и лозунги, следва да те да бъдат разгледани от гледна точка на съвременните категории в политическия маркетинг и по-конкретно от гледна точка на прилагането на ПР техниките в политиката.

 

3.1. Класификация на българските политически лозунги и използваното мото

 

Българска социалистическа партия (БСП)

След оставката на правителството през 1997 г., БСП се явява на парламетарните избори по-скоро в търсене на коректив вътре в самата партия и се опитва да защити достойнството на малкото й останали твърди привърженици със самоуспокояващия лозунг: “Без нас не може!” В арсенала остават и социално ориентираните лозунги (“Изберете силата на разума”,), които обаче са едни от най-неуспешните в историята на партията, тъй като са изцяло неадекватни на резултатите от нейното управление. Въпреки това чрез редица вътрешни мерки, БСП успява да запази своята позиция на втора политическа сила в страната. На парламентарните избори през 2001 г. партията предпочита да заложи на твърдия електорат и лозунгите отново визират по-скоро вътрешно-партийни въпроси, отколкото актуални събития от дневния ред на обществото [http://www.election.bg].

 

Обединени демократични сили (ОДС)

За разлика от БСП, Съюзът на демократичните сили използва както позитивни, така и негативни послания в своите лозунги. Мотото, което използва коалицията на ОДС е “Заедно да спасим България”, “ОДС за България”и др. Те се базират на относителната стабилизация на страната по време на управлението на служебния кабинет на Стефан Софиянски и търсят подкрепата не само на твърди антикомунисти, но и на разочаровани избиратели на БСП [http://www.election.bg].

 

Движение за права и свободи (ДПС)

Една от ключовите думи за ДПС е “разумен”, защото партията се обявява за гарант на етническия мир в страната. През 2001 г. лозунгът на Коалицията е към “Разумната сила, без която не може”, като е прибавено и “Има ли народност усмивката, разумът, любовта?”

 

Национално движение Симеон Втори (НДСВ)

Появата на Симеон Сакскобургготски и новосформираното Национално движение бележи нов етап в политическия живот на България. От една страна, за пръв път партия, различна от БСП и СДС успява да спечели доверието на избирателите. От друга – за пръв път в най-новата история на България партийната платформа е организирана около една политическа личност. НДСВ залага на обещанието за промяна на порочните практики в българския политически живот и до голяма степен лозунгите формулират именно това “уникално предложение за продажба”. Основният лозунг (“Идва новото време”) дори по-късно даде името на нова политическа формация (“Новото време”), която го запазва и четири години по-късно. Вторият от основните лозунги (“Почтеност във всичко”) е обобщение на всички основни послания на Симеон Сакскобургготски от речта му през пролетта на 2001 г., когато той обяви намерението си да се завърне от Мадрид и да се включи пряко в българската политика [http://www.election.bg]. И двата лозунга комуникират основно желанието да бъде представен не нов участник в политическия живот, а алтернативен политически модел. Ето защо можем да кажем, че за пръв път през периода на българския преход именно ключовите послания и избраното мото решават изхода от водената предизборна кампания.

 

Други политически организации

·         Евролевицата през 2001 г. (“Ние никога не сме ви лъгали”, “Евролевицата няма да те подведе”).

·         “Гергьовден”през 2001 г. (“Да им ритнем стола”, “Да пукнат”, “12 години чакаме да цъфнат налъмите”).

 

Класификация по ключови послания

Възможна е следната класификация на използваните лозунги:

·        Универсалистки през 2001 г. само ДПС използва поддържащия универсалистки лозунг “Има ли народност усмивката, разумът, любовта?”.

·        Национално-обощаващ: Евролевица: “Ние никога не сме ви лъгали”, “Евролевицата няма да те подведе”; “България – европейска държава”(СДС). Национално-обобщаващите лозунги се извозват равномерно при всички кампании и от всички политически сили.

·        Лично-мотивиращ апелира към конкретните потребности на избирателя, към семейството, към себереализацията: “Хляб, работа и сигурност за всеки”(БСП).

·        Самопровъзгласяващ:”БЗНС – Разумният избор”).

Наблюдава се превес на национално-обобщаващите лозунги. В предизборната борба все повече се залага на името България и бъдещето на хората.

 

Класификация по полярност на посланието

Позитивните лозунги доминират в общата съвкупност, следвани от неутралните и негативните [Ольшанский, Д. Политический PR. Санкт Петербург: ПИТЕР, 2003]. Като обща тенденция се наблюдава използването на позитивни лозунги от парламентарно представените.

Като “позитивно” може да се определи мото, което:

·         Има призивен характер: “Изберете силата на разума” ДПС

·         Дава обещание: „Идва новото време”

·         Характеризира някакво конкретно или общо формулирано качество на политическата сила, която ги използва: “Ние можем” (ОДС)

Като “неутрално”може да се определи мото, което:

·         Нямат призивен характер: “Към държавата – със сeриозност и отговорност”

·         Отнася се по-скоро до самопредставяне на организацията: (“ДАР – дух и съзидание”)

Негативните лозунги разделяме в две групи:

·         Нападателни: търсещи директна конфронтация с политически противник: “Да им ритнем стола” (Гергьовден)

В цялата предизборна кампания от 2001 г. преобладават лозунгите, изразяващи позитивизъм (лозунгите с призивен характер и обещания). Нападателните лозунги, с негативен характер са все по-малко за разлика от предходнте години.

 

Класификация по използвани убеждаващи похвати

Политическото мото се формира като комплекс от използвани убеждаващи техники. Класифицирането може да стане по следните признаци [Ольшанский, Д. Политический PR. Санкт Петербург: ПИТЕР, 2003]:

·        Бляскави обобщения („Идва новото време”)

·        Игри на думи и евфемизми („ДАР – дух и съзидание”)

·        Трансфер

·        “Близо до народа” (“Към държавата – със сeриозност и отговорност”)

·        Страх: общо за всички партии

·        Приобщаване

Може да се каже, че болшинството от партиите са използвали “бляскави обобщения”, тъй като всяка политическа организация се стреми да концентрира в своето предизборно мото квинтесенцията на своята политическа програма за управление на страната или за участието си в политическия живот на страната въобще. Въпреки това могат да се открият достатъчен брой примери и за други форми на мотото.

 

3.2. Посланието в политическото мото

 

Една от най-забележителните особености на българските политически лозунги от съдържателна гледна точка е тяхната темпорална насоченост. Сериозна част от лозунгите на основните политически сили (най-вече СДС и БСП), които към момента на провежданата предизборна комуникационна кампания са в опозиция, съдържат по-скоро критична реакция по отношение на съществуващото управление, отколкото обещания или градивни елементи. Иначе казано, те се стремят да достигнат комуникационна ефективност с помощта на миналото, насочвайки вниманието към определени грешки и несъвършенства на предишното управление, а не с помощта на това, което политическата сила има намерение да осъществи в бъдеще. Обяснението за това трябва да се търси в особеностите и детерминиращата сила на двуполюсния модел в България. В неговите рамки противопоставянето е фактор за равновесие, а и, както стана ясно, част от неговия механизъм е не да се издига някаква нова власт, а по-скоро да се събаря текущата.

Тенденция, която се наблюдава в съдържанието и посланията на политическите лозунги в България между 1989 и 2001 г., е промяната по оста демократични ценности – социални ценности – социален просперитет. Комуникационните кампании в началото на прехода отразяват еуфорията от настъпващите демократични промени и насочват към подобни по съдържание идеи. Примери за това са лозунгите “Утре започва от днес” (СДС), “Свобода, Демокрация, Сигурност” (СДС), “Сполука за България” (БСП), “Благоденствие, Сигурност, Промяна” (БСП) и др. Впоследствие със задълбочаването на икономическата криза политическите партии започват да рисуват по-прагматични идеали: “Хляб, работа и сигурност за всеки” (БСП), “Да възстановим производството и работните места” (БСП), “За един по-спокоен и сигурен свят” (СДС), “Национално достойнство, сигурност, работа”(СДС), “ДАР на съгласието и разума” (ДАР), “Мир, хляб, свобода, народовластие” (БЗНС) “Към държавата – със сериозност и отговорност” (Ера-3) и т.н. Към края на 90-те години лозунгите все повече се насочват към конструкции, свързани с просперитета на обществото: “Ние можем” (ОДС), “Труд, справедливост и законност” (БСП), “Обединена България в обединена Европа” (Евролевица), “Възможности за всички” (ОДС), “България – европейска държава” (ОДС), “В главната роля сте вие” (БСП), “Идва новото време” (НДСВ), “Бъдеще сега” (Евролевица).

Често се използва мото, съдържащо послания за работа и материални блага са приоритет повече на левите партии, докато тези, свързани със свобода и демокрация – на десните. От друга страна, лозунгите на БСП са по-конкретни, докато останалите партии боравят със значително по-абстрактни категории. Социалистическата партия комуникира ценности като работа, хляб, сигурност, производство, законност, като едва преди изборите през 2001 г. скъсва с консерватизма и представя лозунгите “Когато гласуваш... отвори очи”и “В главната роля сте вие”. В противовес на това, СДС и Евролевицата апелират към по-абстрактните бъдеще, възможности, просперитет. Това важи и за много други партии вдясно и вляво на политическия спектър: “Разумният избор” (БЗНС), “ДАР – дух и съзидание” (ДАР), “Заедно сега” (ДАР), “Да издигнем знамето на комунизма на нова висота” (БКП), “Вашата сила” (БББ), както и лозунгът “Разумната сила, без която не може” на ДПС от изборите през 2001, несполучлива комбинация между вече използвани послания на БСП и БЗНС.

Използваното от дадена политическа партия мото има за цел да се постави акцент на защитаваните от нея обществено-политически ценности и да отправи своите послания към широк кръг от избиратели. Може да се каже, че никоя политическа сила не се позиционира ясно и еднозначно – всички партии продължават да разчитат на моментните предпочитания на избирателите. Показателен е случаят с БСП и СДС. Докато в началото на периода БСП отправя социално ориентирани послания, към неговия край тя отделя доста повече внимание на личните мотиватори. СДС, ориентирани първоначално към личността, акцентират на колективните и социални ценности в кампанията си през 2001 г. НДСВ също не определя еднозначно своето политическо позициониране, а по-скоро залага на своята алтернативна платформа и на разочарованието на избирателите. За конкретния казус с парламентарните избори през 2001 г. ще стане въпрос отново по-нататък в разработката.

Макар и невключени в изследването, реторичните убеждаващи похвати в публичните изявления на политиците подкрепят лозунгите и често се превръщат в лозунги. Това се потвърждава и от изявлението на Симеон Сакскобургготски. Освен това, използваното мото се допълва и пояснява в публичните изявления, лансират се допълнителни ключови послания, които също влияят върху изграждането на политически имидж. Често пъти политиците преднамерено използват нетипичен език, с което се стремят да се диференцират от своите политически противници и да бъдат по-ясно разбираеми за избирателите. Това е вариация на вече описаната техника “Близо до народа”. Често пъти именно в програмни речи се изковават основите на политическите лозунги. По-късно цялостният контекст се променя, но основната идея, която е силна, остава като лозунг в съответната предизборна кампания.


ТРЕТА ЧАСТ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ. ИЗБОРНИ ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРСКАТА ПРАКТИКА - 2005

 

В първата половина на 2005 г. България е на прага на нови избори. Предизборната кампания 2005 г. официално започва точно месец преди гласуването за 40-ото Народно събрание. Тази кампания трябва да определи разпределението на 240 депутатски места, за които се борят 22 партии и коалиции, брой по-малък от обичайното за изборите след демократичните промени. Прогнозите сочат вероятните победители в изборната борба – това са „Коалиция за България", НДСВ, ОДС и ДПС, шансовете на „Демократи за силна България" (ДСБ) и Български народен съюз (БНС). Предизборната кампания 2005 г. има определяща роля за силите, които ще влязат в парламента при новото управление.

 

1. Избор на ПР практика

Предизборната кампания 2005 г. е малко по-различна от тези в предходните години. Тя се характеризира с ожесточена борба между политическите партии- кандидати, тъй като за първи път вотът на българското население е толкова разпокъсан, че предварителните прогнози не могат да определят вероятността за партиите които ще влязат в парламента. За по-ясна представа за борбата между кандидатите на избори 2005 е необходимо да се направи преглед на основните политически сили и техните предизборни платформи и стратегии за влизане във властта.

Последните за страната избори са твърде интересни поради факта, че обещанията на пръв поглед са подобни, защото и десни, и леви се групират в центъра, следвайки европейските тенденции. Платформите на ДСБ и НДСВ се доближават, следвани от ОДС. БСП също се доближава към центъра на политическото пространство. Обещанията на партиите се обединяват около идеята за реформи в здравното и пенсионно осигуряване, данъчни облекчения, подпомагане на бизнеса и растеж в икономиката. В същото време партиите нямат реални и конкретни източници и програми за осъществяването им. Те залагат не толкова на своите програми за привличане на аудиторията, а на емоциите, и впечатленията, които трябва да направи предизборната кампания.

Връзките с обществеността на отделните политически партии се предвижда да се осъществяват на принципа „убеждаване от врата на врата" [в. “Дневник”, Маринов, К., „Тръгва най-нервната изборна кампания”, бр.98, стр. 1, 25.05.2005]. ПР кампанията предвижда освен националните послания и изработване на местни такива, които да отговарят на нуждите на съответния регион.

В предизборната кампания партиите залагат на по-близкото общуване с по-малки целеви групи. Срещите с гласоподавателите продължават до деня за размисъл (24 юни, 2005 г.). Тази кампания открояват някои общо предпочитани от партиите подхода. Като се изключат традиционните обиколки по площади и пазари и "непринудените" срещи с обществеността, през май-юни 2005 г. широка популярност придобиват благотворителността и спортните прояви. Министрите – независимо дали са кандидати на НДСВ, ДПС или "Новото време"се насочват активно към откриване на европейски обекти и проекти. [в. “Дневник”, Маринов, К., „Тръгва най-нервната изборна кампания”, бр. 98, стр. 1, 25.05.2005]

Първи откриват предизборната кампания Коалиция за България (25.05.2005). Официалното откриване е проведено в столичната зала „Универсиада" под мотото "Един за всички, всички за един" и "За социалноотговорно управление". На следващия ден започват участията и на НДСВ във Варна, ДПС в НДК и ОДС на площад „Александър Невски". Девизът на НДСВ в тази кампания е „Да продължим напред! За да се гордеем с България!", ОДС започват с девиза България - това си ти", а ДПС използват мотото Направи разума победител – за твоята сигурност и по-добър живот!" [в. “Дневник”, Маринов, К., „Тръгва най-нервната изборна кампания”, бр. 98, стр. 1, 25.05.2005]. ПР кампанията на политическите партии се изразява в организирането на концерти, с агитационен характер, на които отделните политически движения раздават на своите привърженици рекламни материали като тениски, шапки, химикалки, балони и др. ОДС например подарява на своите привърженици сини шапки с надпис „Успешният отбор" [в. „Дневник”, Шопов, В., „Българските коалиции: твърде големи и твърде шарени”, бр. 87, стр. 12, 05.05.2005]. Участието в спортни мероприятия е доста разпространен метод на ПР в политическите избори 2005 у нас. Така например в Габрово, политическият водач Станимир Илчев организира футболен турнир, в който в спортни екипи взимат участие представители на НДСВ, ОДС и "Коалиция за България". Публичната изява продължава и с участието на представители на партиите в откриване на обекти. Така например, водачът на царската листа в София, Пламен Панайотов, участва в откриването на националния център за художествена гимнастика [www.izbori2005.netinfo.bg].

Зачестяват и даренията за домове за сираци и болници. В това отношение най-много дарения правят "Новото време", "Коалиция за България" и НДСВ [izbori.dnevnik.bg/show.php?id=55 - 34k]. Осигурени са тренажори и книги за помощно училище, средства за тестери за наркоклиника в Пловдив, лек автомобил за дом за сираци в гр. Средец. НДСВ осигуряват в Пловдив пари за очна операция на момиче от дом за сираци и обещаха да подпомогнат кандидатстудентската подготовка на неин съученик.. ПР практиката се изразява в посещения на редица черкви и манастири в страната. Като пример могат да се посочат редицата посещения на премиера и лидер на НДСВ Симеон Сакскобургготски в национални черкви. Организират се курбани (БНС, дава курбан в столичния квартал "Лозенец" по повод Спасовден), осигуряват се средства за строеж на черкви и параклиси, подемат се акции за възстановяване на манастири и църкви (във Велико Търново) и др. [izbori.dnevnik.bg/show.php?id=55 - 34k] Към всичко това може да се добави и организирането на срещи с възрастни хора и младежи, и участието в дискусии по належащи проблеми.

Характерно за кампанията “Избори 2005” е, че участниците в нея се обръщат вече към обикновения човек, поставяйки го в центъра на своето основно предизборно послание. Водената от политическите партии предизборна кампания е и предимно позитивна. Предизборната кампания на депутатите през 2005 г. се изразява в редица участия на кандидатите в обществени мероприятия, като концерти, спортни турнири, екскурзии и мн. др. Един от най-често употребяваните методи за привличане на електорат е участието в спортни срещи. Като че най-увлечени в тази дисциплина са представителите на Българския народен съюз. Зачестяват и даренията за домове за сираци и болници. Най-щедри в това отношение са кандидат-депутатите от "Новото време", "Коалиция за България" и НДСВ. Общуването с избирателя става чрез идентификация с него на битово равнище. За предизборната кампания през 2005 г. Е силно характерно рязкото скъсяване на разстоянията между избирателя и политика, което на практика съществува само в развитите демокрации. Така се ражда новият политически език у нас. [izbori.dnevnik.bg/show.php?id=55 - 34k]

Ключови понятия в предизборните платформи 2005 са ускорено икономическо развитие, Европа и нейните производни като европейски стандарти, европейски изисквания, европейско бъдеще и т.н. използваните от партиите лозунги наблягат на думите „Европа” и „България”. Така в ПР кампанията на кандидатите националните приоритети са ясно очертани и те са: [izbori.dnevnik.bg/show.php?id=55 - 34k]

·           завършване на присъединителния процес в предвидения срок (1 януари 2007 г.);

·           европеизиране на страната;

·           запазване на макроикономическата стабилност и постигане на по-висок стандарт на живот;

·           реформа в остро проблемни сфери като правосъдие, образование и здравеопазване, етнополитическият модел да се развие в етносоциален.

Публичната изява на кандидатите за властта през 2005 г. се отразява активно от националните медии, благодарение на които населението се информира за действията на лидерите. Още към началото на май 2005 г. отделните медии се задължават да се регистрират в ЦИК, че ще излъчват предизборната кампания на политиците. Сред регистрираните медии са БНТ, БТВ, НТВ, „Фен ТВ”, „Диема”, „Евроком”, множество други частни телевизии; радио „Едно”, „БГ Радио”, „ Инфо радио”, радио „Веселина”, „Велинград нюз” и др. [в. „Сега”, Петрова, А. „Политици обсаждат ефира”, бр. 114, стр. 15, 18.05.2005 г.] Целта на регистрацията в ЦИК е да се осигурят на всички участници в кампанията равни условия в борбата за властта. Трябва да се отбележи, че политическите лидери наблягат преди всичко на участие в националните медии за своята публичност. Така в ПР програмата на политиците се включва и участието им в диспути и предизборни хроники. Отделните медии предвиждат организирането на диспути по различни теми, на които се очаква да присъстват представители на кандидатите. Дебатите са с продължителното около 1,5 до 2,5 часа. Темите, които се засягат са икономика, здравеопазване, образование, престъпност, корупция, евроинтеграцията на страната ни, външна политика и др. [в. „Сега”, Петрова, А. „Политици обсаждат ефира”, бр. 114, стр. 15, 18.05.2005 г.]

 

ПР кампания на „Коалиция за България”

На състоялите се избори, „Коалиция за България”постепенно се превръща в модерна партия. Идеята, зад която застават лидерите на партията са за модерна социална пазарна икономика (която всъщност се споделя от повечето съперници в кампанията).

ПР кампанията на политическите партии, участнички в Избори 2005, се изразява преди всичко в мащабна обиколка на страната. Формациите имат договори с различни музикални групи и изпълнители, като едни от тях се ориентират към поп и естрада, а други разчитат повече на популярността на чалгата сред населението на страната. В предизборната агитация „Коалиция за България” залагат на известността на народната певица Николина Чакърдъкова, спектаклите на Нешка Робева, Веселин Маринов, Петя Буюклиева, дует „Ритон" и Шкумбата. Водят се и преговори за участието на поп-фолк изпълнители като Гергана, които да участват в агитацията по региони [в. “Дневник”, Маринов, К., „Тръгва най-нервната изборна кампания”, бр. 98, стр. 1, 25.05.2005]. Предизборната кампания на „Коалиция за България”залага на лозунги като „Един за всички, всички за един", „За социалноотговорно управление". Публичните участия на „Коалиция за България”(КБ) включват също раздаване на подаръци, като дискове с кавър версии на любимите на БСП електората песни, а също и рекламни тениски и шапки, химикалки. Фланелките на партията са с лика на водача на листата по райони [в. „Дневник”, Шопов, В., „Българските коалиции: твърде големи и твърде шарени”, бр. 87, стр. 12, 05.05.2005].

 

ПР кампания на НДСВ (Национално движение Симеон Втори)

НДСВ, заедно с „Коалиция за България”, разполагат със значителен финансов потенциал и ресурс за силна PR кампания в предизборната борба, което ги определя като сериозен конкурент в борбата за властта.

Публичната дейност на НДСВ се изразява също в обиколка на страна и организиране на митинги, както в София, така и в множество региони на България. НДСВ се ориентират към изпълненията на дует „Каризма" и телевизионният водещ Ники Кънчев в своята публична кампания [в. “Дневник”, Маринов, К., „Тръгва най-нервната изборна кампания”, бр. 98, стр. 1, 25.05.2005]. НДСВ залага на лозунгите „Да продължим напред! За да се гордеем с България”. ПР кампанията на НДСВ включва и участието на представители на партията в различни спортни изяви. С цел спечелване симпатиите на медиите, финансовият министър Милен Велчев участва в турнир по боулинг с журналисти в Пловдив (където води листата на НДСВ) и стига до третото място. Освен това, инициативата на НДСВ включва: осигуряване на представители на международни инвестиционни фондове, които да подкрепят проект за информационни центрове и за изграждане на подходна инфраструктура към Перперикон и Татул в Кърджали; оказване на подкрепа за нова мотриса по жп. линията Пловдив – Кърджали – Момчилград; откриване на електрическа подстанция до Пловдив. [в. “Дневник”, Маринов, К., „Тръгва най-нервната изборна кампания”, бр. 98, стр. 1, 25.05.2005]

 

ПР кампания на ОДС (Обединени демократични сили)

В програмната кампания на ОДС се включва изпълнителят Дичо от група „Д2”. Във връзка с това, изпълнителят написва песен на коалицията. От щаба на партията се подготвят и кавърверсии на песни, използвани от СДС на предходни изборни кампании. В Избори 2005 ОДС избира мотото „България – това си ти!". [в. “Дневник”, Маринов, К., „Тръгва най-нервната изборна кампания”, бр. 98, стр. 1, 25.05.2005] В борбата за властта ОДС организират отделна кампания за младите хора, която е поверена изцяло на Любен Дилов - син. Партията организира празнични сбирки и мероприятия във всички студентски центрове – София, Пловдив, Варна, Бургас, Свищов, Благоевград и т.н. Тези публични изяви се характеризират с разясняване на младото българско население защо и как могат да гласуват, без да се налага да пътуват по родните си места. В ОДС са убедени, че политиците и техните посланици трябва да отидат при младите – на местата, където те обикновено се събират. Предвижда се дори доброволци на коалицията да подават вместо младежите заявленията им за гласуване по местоживеене. [в. “Дневник”, Маринов, К., „Тръгва най-нервната изборна кампания”, бр. 98, стр. 1, 25.05.2005]

 

ПР кампания на ДПС (Движение за права и свободи)

В изборната кампания 2005 ДПС залагат на участието на известни национални личности като Иво Папазов-Ибряма, Мустафа Чаушев, Сунай Чалъков, Росица Кирилова. Партията влиза в борбата с лозунга „Направи разума победител – за твоята сигурност и по-добър живот!". На участията на партията също се раздават рекламни материали, като тениски с рекламни надписи, шапки, химикалки, а се правят също и единични подаръци по региони [в. „Дневник”, Шопов, В., „Българските коалиции: твърде големи и твърде шарени”, бр. 87, стр. 12, 05.05.2005 г.]. В Софийския район ДПС и по-скоро техният водач Надежда Захариева открива риболовния сезон в Банкя, в присъствието на журналисти, известни гости и много други любители на риболова.

 

ПР кампания на ДСБ (Демократи за силна България)

В борбата през май-юни 2005 г. ДСБ излиза с лозунга За силна България в обединена Европа". [в. „Дневник”, Шопов, В., „Българските коалиции: твърде големи и твърде шарени”, бр. 87, стр. 12, 05.05.2005]

 

ПР кампания на ССД (Съюз на свободните демократи)

Публичните участия и изяви в предизборната борба на ССД се характеризират с организирането на концерти в страната. Един от най-често употребяваните методи за привличане на електорат е участието в спортни срещи. Сред най-изявените привърженици на този метод са ССД, а пример за това е участието на Стефан Софиянски във футболна среща в Павликени, както и на неговия коалиционен партньор Анастасия Мозер, която присъства на скокове с бънджи.

В центъра на предизборните послания за 2005 г. стои името България и Европа, а кампанията, водена от кандидатите е предимно позитивна. Като цяло рекламната кампания залага на отделните личности (водачите на политическите формации), а не на самата партия като цяло или нейната програма. Това е продиктувано от факта, че политическата реклама е предназначена за привличане на широката публика (населението), което в повечето случаи не чете програми, а прави избора си на базата на известни личности, присъединили се към дадена формация в политиката. Политическите програми на партиите имат за цел привличане на дипломати и хора от политическите среди. За избирателите са предназначени само конкретни обещания, насочени именно към това, което те биха искали да чуят и което ги касае пряко- намаляване на данъците, увеличаване на заплатата, пенсиите и др. [в. „Сега”, Гъндовска Й., “Ще рекламираме политиците като лъскаво безалкохолно”, бр. 292, стр. 12, 15.12.2004 г.] Целта е аудиторията да се спечели само с няколко точно подбрани изречения. Цялостната ПР кампания на избори 2005 г. залага на добре подготвената реклама и изявления.

 

 

2. Коалиции

За по-ясна представа за борбата между кандидатите на избори 2005 е необходимо да се направи преглед на основните политически сили, взели участие в предизборната кампания през май-юни 2005, и техните политически програми.

Общият брой на регистрираните партии в предизборната кампания 2005 са 22, от които 8 са регистрираните коалиции. Общо участниците в кампанията са: [www.izbori2005.netinfo.bg]

1. Федерация на свободния бизнес "Съюз България"

2. Политическа партия "Движение Напред, България"

3. Коалиция "За България"

4. Съюз на националното достойнство "Гранит"

5. Политическа партия "Камара на експертите"

6. Политическа партия НДСВ

7. Коалиция "Достойна България"

8. Политическа партия ДСБ

9. Коалиция "Да живей България"

10. Политическо движение "Евророма"

11. Коалиция на розата

12. Коалиция БНС

13. Политическа партия "Новото време"

14. Коалиция "Национално обединение Атака"

15. Политическа партия "Федерация за активно гражданско общество" (ФАГО)

16. Политическа партия "Обединена партия на пенсионерите"

17. Политическа партия ДПС

18. Българска християнска коалиция

19. Коалиция ОДС

20. Политическа партия Народняшка земеделска партия "Никола Петков"

21. Политическа партия „Партия на свободните демократи”

22. Политическа партия "Роден край"

 

Коалиция "Коалиция за България

„Коалиция за България”е регистрирана с решение № 32/05.05.2005 г. с адрес ул. "Позитано" 20 и ръководител Сергей Дмитриевич Станишев. Коалицията включва обединение на следните политически партии: БСП, ПБС, ПД – Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС – Ал. Стамболийски, ЗПБ" [www.izbori2005.netinfo.bg]. „Коалиция за България” стартира своята програма с лозунга „Нови времена”, „Нова България”, „Нова БСП”. [www.izbori2005.netinfo.bg] Програмата на коалицията включва обещания за: излизане от сегашната тежка икономическа и социална криза. Заедно с това формиране на съвременно гражданско общество, на демократична, правова и социална държава на основата на пазарно конкурентна и социално справедлива икономика; приспособяване към новите слединдустриални процеси и тенденции в световното развитие; обществено здравеопазване за всички, равни права за българските граждани, без разлика на пол, вяра и етническа принадлежност; радикална икономическа реформа на поносима и справедлива социална цена, структурна и технологична модернизация на българската икономика, за да се осигури качествен напредък в развитието и конкурентоспособността на българското производство; изграждане на съвременна екологическа стратегия и политика; подобряване качеството на живот на обществото. [www.izbori2005.netinfo.bg]

 

Политическа партия ДСБ

Политическа партия "Демократи за силна България" (ДСБ) е регистрирана с решение № 35/08.05.2005 г., с адрес бул. "Витоша" 18 и лидер Иван Йорданов Костов. Програмата на ДСБ е под надслов „За силна България в обединена Европа”. [http://www.bsp.bg/program.php] В обещанията на партията залягат идеи за намаляване на данъчната тежест на населението, повишаване доходите на населението, ограничаване на бюджетните разходи, премахване на ограниченията пред предприемачеството, подобряване условията за инвестициите в страната, в областта на бизнеса и инфраструктурата, премахване на корупцията и създаване на ефективно законодателство и мн. др. [http://www.bsp.bg/program.php]

 

Коалиция "Федерация на Свободния Бизнес - Съюз България"

Коалицията е регистрирана с решение № 41/08.05.2005 г. и адрес бул. "Васил Левски" 109. Водачи на движението са Йордан Владимиров Накев, Пламен Николов Бенниски, Веселин Найденов Марешки и Руси Динев Куртлаков.

 

Коалиция "Достойна България"

Коалицията е регистрирана с решение № 76/10.05.2005 г. и адрес на регистрацията ул. "Княз Борис ІІІ" 135. Ръководители на движението са Бенчо Георогиев Бенчев, Наско Стефанов Гелимечев, Лозан Георгиев Стоименов, Георги Йорданов Захариев.

 

Коалиция Национална коалиция "Да живей България!"

Коалицията е регистрирана с решение № 72/10.05.2005 г. и адрес на регистрацията ул. "Битоля" 4, вх. А, ет. 4, ап. 6. Ръководители на обединението са Веселин Христов Данов и Славомир Драганова Цанков. [www.izbori2005.netinfo.bg]

 

Политическа партия НДСВ

„Национално движение „Симеон Втори”е регистрирано с решение № 34/08.05.2005 г. Лидер на партията е Симеон Сакскобургготски, а адресът на регистрацията е ул. "Врабча" 23. Партията обявява за приоритет на своята дейност свободата и достойнството на всеки човек. Целта е осигуряване на „достоен живот на нуждаещите се и създаване на повече възможности за тези, които могат да се справят сами” [http://www.ndsv.bg/?magic=0.3.2.2.0.1.0]. НДСВ насочва усилията си към разширяване на средната класа, развитие на малките и средни предприятия, намаляване на данъците за населението, увеличаване на пенсиите, доходите и жизненото равнище, безработица 10%, модернизация на инфраструктурата, технологиите, стимулиране н селското стопанство и туризма, равен достъп до здравеопазване и образование за всички, равни права на българските граждани пред закона, борба с корупцията и др.

 

Коалиция „Коалиция на розата”

Регистрацията на „Коалиция на розата”включва в листите си следните партии: БСД, НДПС и ОБТ. Тя е регистрирана с решение № 70/10.05.2005 г. с адрес ул. "Съборна" 7 и ръководители Димо Димов, Александър Трифонов Томов, Гюнер Бехчет Тахир и Кръстьо Илиев Петков [www.izbori2005.netinfo.bg]. Целта на коалицията е отстояване на интересите на България пред Европа, подобряване жизнения стандарт на населението в страната, икономическа стабилност и др. [www.izbori2005.netinfo.bg]

 

Коалиция Съюз на свободните демократи

Тази коалиция обединява партиите БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ". Тя е регистрирана с решение № 39/08.05.2005 г. Адресът на коалиционното движение е бул. "Васил Левски" 91, а неин водач е Анастасия Георгиева Мозер. [www.izbori2005.netinfo.bg]

 

Коалиция Национално обединение "АТАКА"

Коалицията е регистрирана с решение № 80/11.05.2005 г. и адрес ул. "Св. Иван Рилски" 8, ап. 4. Водач на партията Волен Николов Сидеров. [www.izbori2005.netinfo.bg] Коалицията участва в предизборната борба с лозунга „Да върнем България на българите”, като основна идея, защитавана от нея е тезата, че различието по произход или вяра не може да се поставя над националната принадлежност. Програмата на „Атака”предвижда мерки в икономиката, като се предлага преразглеждане на приватизационните сделки; мерки за подобряване системата на здравеопазването и образованието; съобразяване на данъците и данъчната политика с възможностите на населението, подпомагане на частния бизнес, изтегляне на войските от Ирак, намаляване на престъпността. Законово въвеждане на минимална цена на труда – почасово заплащане, отговарящо на средноевропейското. [www.izbori2005.netinfo.bg]

 

Коалиция ОДС

Коалицията включва обединените сили на ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС НС - БЗНС, ДРОМ. Движението е регистрирано с решение № 36/08.05.2005 г. и адрес ул. "Г. С. Раковски" 134, ЦПЩ ОДС – НДК. Водач на движението е Надежда Николова Михайлова. [www.izbori2005.netinfo.bg] В програмата на ОДС заляга идеята за осигуряване на висок икономически растеж (8-10%), намаляване на безработицата до 8%, увеличаване на дохода на глава от населението с около 10%, развитие на човешкия ресурс и повишаване на конкурентоспособността на работите места, като се осигурят нови възможности за способните хора, повишаване на качеството на информационно-консултантските услуги на държавните органи и институции, осигуряване на стабилност и предвидимост на нормативната база, създаване и ефективно управление на национален и на общински гаранционни фондове в подкрепа на малките и средните предприятия, подобряване на достъпа до финансиране, гарантиране и защита на правата на всеки гражданин на българската държава и мн. др. [www.izbori2005.netinfo.bg]. ОДС е единствената политическа формация, която предлага в програмата си задължителна административна реформа, съпътствана от териториално преразпределение на страната. Освен това сините "атакуват" обществото и с предложението си за ново министерство – на високите технологии. 21-ви век ще бележи новото глобално разделение – на технологични цивилизации и информационни гета, смятат в ОДС и предлагат бъдещото ведомство да насочи усилията си към развитието на високите технологии.

 

ДПС "Движение за права и свободи"

Политическа партия ДПС е регистрирана с решение № 23/03.05.2005 г., с адрес бул. "Ал. Стамболийски" 45А и ръководител Ахмед Демир Доган. Програмата на ДПС е под заглавието „Нови възможности – ново качество на живот”. От създаването си през януари 1990 г. до днес, партията е ориентирана към политическия център, а като политическа идентичност се определя като либерална партия. [www.izbori2005.netinfo.bg] Движение за права и свободи се базира на основните либерални ценности, на правата и свободите на личността, на правата и свободите на малцинствата. Партията се насочва към политика за по-пълно усвояване на средствата по предприсъединителните фондове, към повишаване на конкурентоспособността на националната икономика по пътя й към ЕС. Провеждане на политика на толериране на по-наситено и влиятелно гражданско общество, което ще гарантира непрекъснат контрол върху властите в страната; по-прагматично управление, което да гарантира значително повишаване на доходите на всеки гражданин, съобразно участието му в производството; приоритетно и по-добронамерено отношение към инвеститорите, които внасят свежи пари в икономиката ни, включително и намаляване на данъчните им тежести и др. [www.izbori2005.netinfo.bg]

 

Политическа партия "Новото време"

Политическа партия „Новото време”е регистрирана с решение № 81 /11.05.2005 г., с адрес ул. "Шести Септември" 7А, район Средец и лидер на партията Емил Илиев Кошлуков. Предизборната кампания на НВ е под наслов „Новото поколение на новото време”. Програмата на партията има за цел изграждането на нова политическа инфраструктура, която да засили участието на гражданското общество и гражданите в управлението на страната и да осигури повече прозрачност. Целта на партията е да „превърне България привлекателно място за живеене на нейните граждани”. Партията предлага установяване на ефективно действаща икономика с подпомагане на предприемачеството. Набляга се на идеята за създаване на ефективна правораздавателна система в страната. [www.izbori2005.netinfo.bg] Сред приоритетите на партията е образователната система и здравеопазването и установяването на ефективна пенсионна политика у нас. Предлагат се възможности за установяване на нови позиции на страната във външната политика, които да утвърдят имиджа на България. Предлага се вземането на мерки за развитие на отделните региони и общини в страната. В политическите приоритети на НВ е привличането на българските емигранти обратно в страната, като се създадат по-добри условия за живот.

В предизборната борба от „Коалиция за България”стоят на позициите, че данъкът не трябва да се намалява. В същото време НДСВ се опитва да привлече бизнеса с предложение, че ако отново получи четиригодишен мандат, ще намали данъка с 2,5%. Единствено от ОДС твърдо стоят зад намаляването на корпоративното подоходно облагане с 5%. Програмата на сините предвижда още икономически ръст от 8% до 10% на година. Младите и обучени на Запад млади икономисти, които са разработвали бъдещата управленска програма на ОДС, застъпват становището, че парите, които ще бъдат освободени от данъците, ще бъдат вложени като нови инвестиции. Така данъчните облекчения, обещавани от политическите сили варират в големи граници (Таблица 3).

 

Таблица 3: Данъчен размер при различните политически формации

Партия

Данък печалба

ДДС

ДОД

НДСВ

12,5%

20%

19%

БСП

15%

-

18-29

ОДС

10%

18%

10%

 

Резултатите от предизборната борба са в полза за „Коалиция за България”(33,98%), следвана от НДСВ (21,83%) и на трето място е ДПС (14,07%). Разпределението на партиите в парламента е следното: [www.bgizbori.org]

 

Таблица 4: Резултати от гласуването

Кандидат

Гласове

Преразпределение

Мандати

1) "Коалиция за БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСБ, П. "РОМА", КПБ, БЗНС - АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ЗПБ"

1129196

33.98 %

82

2) Национално движение Симеон Втори (НДСВ)

725314

21.83 %

53

3) "Демократи за силна България" (ДСБ)

234788

7.07 %

17

4) Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

189268

5.70 %

13

5) Коалиция "АТАКА"

296848

8.93 %

21

6) ДПС "Движение за права и свободи"

467400

14.07 %

34

7) ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС НС - БЗНС, ДРОМ

280323

8.44 %

20

Общо: 

3323137

100 %

240

 

Фигура 6: Разпределение на мандатите в парламента

 

Изборните резултати от 2005 г. се отличават много от всички предходни до момента, тъй като крайният резултат е много пъстър и няма партия, която да печели убедително мнозинство, за да може да образува коалиционно правителство. За първи път в парламента влизат цели 7 партии (КБ, НДСВ, ДПС, Атака, ОДС, ДСБ, БНС). Така ситуацията в парламента е доста изострена, тъй като се налага политически течения с различи политики и разбирания за властта и управлението да работят заедно.

 

 

3. Реклама

В поредната предизборна борба (2005 г.) електронните медии остават най-важна територия на кампанията. Използването на термина „агитация”в избирателния закон се тълкува от щабовете на партиите като освобождаване на изборните клипове от изискването да се основават на истината – за разлика от търговската реклама, типичната изборна реклама е в известна степен заблуждаваща с характер на „пропаганда”. Като цяло според традиционното схващане дясната политика защитава интересите на богатите, а лявата - на по-бедните слоеве от населението.

Тези основни характеристики лесно могат да бъдат открити в платформите на коалициите ОДС и Коалиция за България. [в. „Новинар”, „Предизборни митове и легенди”, 20.05.2005 г.]

Правилата за изборна реклама (политическа реклама по време на кампания) са записани в законите и традиционното решение на Централна избирателна комисия (ЦИК). За 2005 г. това е Решение №100. [в. „Банкеръ”, Кирилова С. „Гласоподаватели и глашатаи”, бр. 20, стр. 13, 21.05.2005 г.] Медийният закон урежда поведението на медиите, а избирателните закони – условията и реда за избиране на народни представители. Медийният закон действа винаги, а избирателните закони регламентират медийното поведение 30 дни преди изборния ден и в самия ден. [в. „Банкеръ”, Кирилова С. „Гласоподаватели и глашатаи”, бр. 20, стр. 13, 21.05.2005 г.] От това произлизат две следствия:

·               изискванията към медиите действат и по време на предизборната кампания,

·               в същото време изискванията на изборните закони не действат извън предизборната кампания, но затова пък по-детайлно уреждат изборната реклама през тези 30 дни.

В решение № 100 на ЦИК за отразяване на предизборната кампания от радио-телевизионните оператори в периода 23 май-23 юни се казва, че БНР и БНТ могат да излъчват клипове, хроники, дискусии, като в дискусиите не могат да участват независимите кандидат-депутати. В предизборните хроники, клипове и диспути не могат да се отразяват търговски реклами, както и в търговските реклами не може да има елементи на политическа реклама, пропаганда и агитация. Частните телевизионни кампании също могат да предвидят време за партиите и коалициите, като тарифите им задължително трябва да бъдат предварително представени в ЦИК. От 0:00 часа на 24 юни до 25 юни се забранява се забранява излъчването на всякакви предавания, които могат да повлияят на вота. [в. „Банкеръ”, Кирилова С. „Гласоподаватели и глашатаи”, бр. 20, стр. 13, 21.05.2005 г.]

Рекламните клипове в предизборната борба са доста активни за едномесечния период на борбата. Кандидатите използват за реклама най-разнообразни методи и канали. За реклама се използват както хартиени носители (дипляни и брошури, преса и др.), така и електронните медии като радиото, телевизията и Интернет. Много активна е рекламата в радиото, телевизията и интернет мрежата. Електроните медии постоянно излъчват рекламни спотове на кандидатите за властта, в които пред аудиторията от слушатели и зрители се изказват целите и приоритетите на кандидатите.

 

3.1. Рекламни клипове

В предизборната кампания 2005 г. отделните политически партии залагат на различни стратегии в рекламата, за да спечелят по-голяма аудитория от избиратели:

 

Коалиция за България

За БСП рекламната кампания имат ясна и подредена кампания за постигане на точни цели. Социалистите имат сигурна и доста добре организирана група избиратели, която няма нужда от допълнителна мотивация. В рекламата БСП се опитва да атакува и съвсем нови групи гласоподаватели – най-младите. Един от рекламните клипове на „Коалиция за България” (БСП) включва именно млади лица (студенти), които пред камерата споделят своите виждания и мотивите, поради които да гласуват за партията. Девизът на тазгодишната предизборна кампания на социалистите - "Един за всички, всички за един". [www.izbori2005.netinfo.bg] Това послание е показателно за решителността и самочувствието, с които социалистите влизат в тези избори. Защото това е девизът на „добрите”, които се борят за справедливост. Клипът на БСП е базиран изцяло на обещания. Класическият стил, избран от БСП се оправдава електората на партията, който е съставен от непоколебими негови привърженици.

Някои спецове критикуват клипа на левите, като твърдят, че не могат да определят какъв точно е жанрът му. В крайна сметка от него вървят обещания, огласени от Стефан Данаилов, което е достатъчно да подкани към урните левите привърженици. Трябва да се има предвид, че политическата реклама е твърде специфична, че творчеството е много ограничено заради факта, че се гони ефективност за изключително кратко време. В нея не се търси толкова оригиналност, а резултати, и то веднага. [в. Тема „Възход и падение на политическите партии”, 06.06. 2005 г.]

 

Коалиция за розата

Тази коалиция, също е ориентирала избора си към „розата”, като символ на движението. Клипът на Коалиция за розата използва актьор от друга телевизионна реклама, в комплект с фразата от същата реклама, с култовия израз „О, Пепи!”. Тази реклама остава леко двусмислена и неразбрана за част от аудиторията на страната. [в. Тема „Възход и падение на политическите партии”, 06.06. 2005 г.]

 

Формация "Евророма"

Рекламните лица политическата формация "Евророма" далеч надминават по популярност не само тяхната програма, но и тези на най-големите политически сили. В този смисъл "Евророма" нямат особена нужда от рекламна изява. Партията не спира избора си на определени рекламни клипове за привличане на аудитория, а набляга на атрактивни личности, като Азис, и Юлияна Кънчева.

 

БНС

Най-излъчваната реклама на БНС представя на зрителите картини от различни краища на страната, като в основата на рекламния клип стоят младото поколение (абитуриентите) и българските традиции. Рекламния клип завършва с представянето на карта на България,върху, който се изписват думите „Български народен съюз. Не се продава”и се посочва номера на бюлетината на партията. [www.izbori2005.netinfo.bg] Друг рекламен клип на БНС има по-скоро напомняща функция за номера на партията в интегралната бюлетина. Клипът представя на аудиторията номера на бюлетината, лицата на партията (С. Софиянски, А. Мозер) и нейното име. Следващият клип на БНС представя на зрителите успоредни кадри от София и страната. В клипа се набляга на разликите между столицата и останалите части на България. Мотото, използвано от партията в този клип е „Да премахнем разликите”. [www.izbori2005.netinfo.bg] В друг рекламен клип на партията се представя възрастна жена, която гледа снимка на свой внук/ син, който е в чужбина. В очите на жената се чете самота и мъка, че той сега не е при нея. Набляга се на самотата на възрастното население. Мотото използвано в този клип на партията е „животът е един”. В обобщение може да се каже, че БНС използва няколко рекламни клипа за своята кампания, като всеки от тях набляга на отделни линии от политическата програма на партията. Клиповете показват настоящи проблеми в страната и представят на избирателите предложения за тяхното разрешаване.

 

ДПС

Темата за етническия вот не може да се разглежда без участието на ДПС. Рекламната им кампания е съвсем семпла. Основната й цел не е да привлече нови гласоподаватели, тъй като това се очертава като доста трудна задача, предвид етническият характер на формацията. Кампанията цели нещо друго - тя затвърждава позиционирането на ДПС, т.е. налице е чисто имиджова кампания. ДПС се очертава като партия лавираща между левите и десните формации, което оправдава и избрания от нея лозунг в предизборната борба на 2005 г. „Направи разума победител”.

Рекламният клип на ДПС, излъчван по телевизията по време на предизборната кампания представлява реч на заместник председателя на партията Емел Етем. Нейната реч за по-добър живот в страната е на фона на знамената на България и Европейския съюз, между които е изписано името на политическото движение „Движение за права и свободи”. Рекламния клип на партията завършва с надпис на фона на националното знаме, който гласи „За твоята сигурност и по-добър живот. Направи по-добрия избор”. [ttp://66.249.93.104/search?q=cache:hhqdc57xJLcJ:izbori.dnevnik.bg/show.php] Клипът отново съдържа номера в избирателната бюлетина на партията, за да създава информираност за гласоподавателите. Клипът на ДПС залага не толкова на визуалното възприятие, колкото на влиянието на личността и думите на председателя на партията Емел Етем.

 

ДСБ

Знакът, използван от ДСБ в предизборната борба е ръка, държаща олимпийския огън. В един от рекламните клипове на партията се на екрана последователно преминават олимпийския огън, изписва се името „Демократи за силна България”, на фона на звездите на ЕС и се посочва номера на избирателната бюлетина на партията. Друг клип на ДСБ, също подобен на предния, но клипът съдържа и образа на лидера на партията, Иван Костов, който говори, заобиколен от огромна аудитория от млади хора. Характерно за клиповете, използвани от ДСБ е изписването на името на политическото движение на тъмен фон, придружено от символа на олимпийския огън и звездите на ЕС. [www.izbori2005.netinfo.bg]

 

НДСВ

В медийната фаза на кампанията на НДСВ като цяло се използва личността на премиера, което е доста печеливша стратегия. Рекламата на движението залага на „спокойния уверен тон”на лидера на партията. [http://66.249.93.104/search?q/:izbori.dnevnik.bg/show.php] „Да продължим напред”е в основата на посланието, с което НДСВ директно се обръща към основната си целева група – активните хора, предимно жители на големите градове, които през последните години постепенно формират средната класа у нас. Рекламния клип на НДСВ се състои от кадри от предния мандат на правителството на Симеон Сакскобурготски. Клипът представя кадри от различни мероприятия и посещения на премиера в различни краища на страната и политически изяви. На фона на масови кадри от посрещането на царя- влизането му в политиката, подписването на членството ни в НАТО и още няколко знаменателни момента се чува гласът на Симеон Сакскобургготски: "Ние извървяхме труден и дълъг път. През 2001 г. България направи верния избор. Гордея се с това, което всички ние заедно постигнахме. Вярвам, че и този път ние, българите, ще направим правилния избор, за да се гордеем с България." Дикторски глас произнася: "НДСВ – да продължим напред, за да се гордеем с България." [в. „Тема”, „Възход и падение на политическата реклама”, 06.06.2005] Клипът показва на аудиторията една ръка, която изписва думите „Аз вярвам в България”. Мотото, в рекламните клипове на НДСВ е „Да продължим напред, за да се гордеем с България”. [www.izbori2005.netinfo.bg] Като цяло, използваният рекламен клип проследява развитието на страната по време на мандата на С. Сакскобурготски и се набляга на постиженията на политическата партия. Рекламата има за цел да напомни на българското общество за множеството постижения и успехи по време на четиригодишния му мандат. "Всички идеи и посоки в рекламната концепция на НДСВ за избори 2005 почиват върху социологически проучвания. Основните аргументи в посланието и разработките на визия намират свое основание в общественото мнение. [http://66.249.93.104/search?q/:izbori.dnevnik.bg/show.php] Най-характерното за посланията и цялостната кампанията на партията е позитивният тон. Положителните послания са базирани на направеното през последните години в държавата, което дава основание за позитивни чувства и за гордост.

Партията се олицетворява от Симеон Сакскобурготски и неговата личност участва във всички кампании и рекламни клипове. За разлика от 2001 г., (популярна с обещанията и изявленията на заря „за 800 дни”), през 2005 г. НДСВ се ограничава в участията с в диспути и телевизионни шоу програми. Наблюдава се известна последователност в рекламните послания на политическата формация НДСВ. За 2001 г. посланието на партията е „Идва новото време”, докато за 2005 г. партията залага на „Да продължим напред, за да се гордеем с България”.

 

ОДС

Клиповете на ОДС имат своята характерна отлика от тези на останалите партии. Характерно за тази политическа партия е наблягането на клипове с негативен акцент. ОДС залагат на тактиката, че негативната реклама е добра за влизане в парламента. Един от клиповете на партията показва как Симеон Сакскобургготски се размива и се превръща в Сергей Станишев или как мъж се обръща към жената до него с думите: "Ще те обичам цял живот, Силвия", а пък тя се оказва Светла. [http://66.249.93.104/search?q/:izbori.dnevnik.bg/show.php]

Гледайки предизборните клипове на екрана, става ясно, че авторите им са се опитали да обхванат всецяло родната обществено-политическа картина -от бебетата през работниците, бизнесмените, красотите на България до пенсионерите. Така през 2005 г. рекламните клипове на кандидатите за парламента в България не включват конкретни послания и ясна диференциация на политическите сили.

Сред политическите реклами на предизборната кампания 2005 г. голям дял заемат рекламните спотове, които са с цел повишаване на избирателната активност на българското население. Може да се каже, че тези рекламни клипове са едни от най-професионално разработените. [www.izbori2005.netinfo.bg] Рекламните спотове за насърчаване на избирателната активност на населението показват хората, които говорят с чужд глас, под надслов. „Който не гласува, оставя другите да гласуват вместо него. Гласувай, има значение.”Стилът на кампанията е агресивен и модерен. Нещо подходящо по-скоро за младите хора. Рекламната кампания в това отношение е доста инициативна, но въпреки това тя не дава желания резултат и огромен процент на българското население не дават своя глас в подкрепа на която и да било политическа партия. [www.izbori2005.netinfo.bg]

 

3.2. Рекламни плакати

Не малка част от рекламата на кандидатите в предизборната кампания 2005 г. представляват рекламните плакати, с образите на лидерите на политическите партии, придружени със съответното мото. Плакатите на партиите са разлепени из цялата страна, както в градовете, така и в селата. В повечето случаи те са залепени покрай улиците – на улични лампи, стълбове, огради, сгради и мн. др., така че да бъдат лесно достъпни за погледа на минувачите. В дните на предизборната борба градските улици са изпъстрени от рекламни плаката и пана на политическите сили.

Плакатите на „Български народен съюз” съдържат цветовете на националния флаг и думите „Ние сме демократите за силна България”, изписани с бели букви.

Рекламните плакати на СДС през 2005 г. са по-скоро израз на протест срещу строежа на магистрала „Тракия”и афиш с предизборен лозунг „България – това си ти”. [www.izbori2005.netinfo.bg] Плакатите на ОДС залагат на образа на Иван Костов на фона на синия цвят на партията. На синия цвят залагат и ДПС, на чиито плакати е изписано мотото „За твоята сигурност и по-добър живот”. „Коалиция на розата”е избрала рекламен плакат с роза в центъра, която заедно с другите цветове на плаката (бяло и зелено) символизира националния трикульор.

Рекламните плакати на НДСВ са най-големи в сравнение със всички останали. Те са оцветени в жълто (цветът на партията) и съдържат единствено мотото на партията, изписано с големи черни букви („Да продължим напред, за да се гордеем с България”).

Политическата реклама не се изчерпва единствено с лепенето на плакати по уличните лампи, сгради и др. Рекламни политически послания има и на билбордове в големите градове и по магистралите.

 

A) Класификация на рекламното мото

 

Класификация на рекламното мото по ключови послания

Възможна е следната класификация на използваните лозунги в избори 2005 г.:

·              Универсалистки през 2001 г. в тези избори, БСП насочва усилията си към привличане на младите „БСП – защото ми харесва”

·              Национално-обобщаващ: „Да премахнем разликите” (БНС), „Да продължим напред, за да се гордеем с България” (НДСВ).

·              Лично-мотивиращ апелира към конкретните потребности на избирателя, към семейството, към себереализацията: “животът е един” (БЗНС).

·              Самопровъзгласяващ: „Български народен съюз. Не се продава” (БНС).

В предизборната кампания преобладават посланията, които се произнасят в името на България и пътят й към Европа.

 

Класификация по полярност на посланието

 

Тук посланията могат да се разделят на позитивни, неутрални и негативни. В проведената през май-юни 2005 г. предизборна кампания преобладават позитивните послания в политическите реклами:

Като “позитивно” може да се определят:

·         Посланията с призивен характер: “Да продължим напред, за да се гордеем с България” (НДСВ), „За твоята сигурност и по-добър живот. Направи по-добрия избор” (ДПС)

·         Посланията, характеризиращи някакво конкретно или общо качество на политическата сила, която ги използва: Български народен съюз. Не се продава” (БЗНС),

·         Като “неутрално” може да се определи мото на „Коалиция за България” - „Един за всички, всички за един”, което няма призивен характер; посланието на БНС – „животът е един” и др.

За разлика от предходните години, на избори 2005 негативните лозунги не се използват. Политическите партии насочват усилията си към други похвати и взаимното оплюване не се прилага като метод за успех.

Предизборна кампания 2005 г. се различава значително от предходните, проведени у нас. Забелязва се промяна в политическата стратегия на партиите. В лозунгите на политическите сили, кандидати за властта се набляга на позитивизма и насочеността на посланията е към бъдещето на страната ни, като страна, членка на Европа. [www.izbori2005.netinfo.bg] Партиите и техните лидери, осъзнали необходимостта от присъединяването на страната ни към структурите на европейската общност, насочват своите програми именно в тази посока. За разлика от предходните години, на предизборната кампания 2005 г. не съществуват лозунги, които да са насочени срещу политиката на предходното правителство.

 


Изводи

 

Днес сме свидетели на силна степен на развитие на всички аспекти от нашия живот – икономически, политически и социални. Наред със всичко останало, развитие попретърпява и предизборната кампания, която само след четири годишен период придобива съвсем нов аспект. Предизборните кампании у нас от 2001 и 2005 г. имат разбира се своите подобни черти, но в същото време коренно се различават една от друга.

Различията в изборите от 2001 г. и 2005 г. проличават още в самото начало на кампанията през настоящата година. Предизборната борба 2005 г. се характеризира с ожесточена борба между политическите партии-кандидати, тъй като за първи път вотът на българското население е толкова разпокъсан, че предварителните прогнози не могат да определят вероятността за партиите които ще влязат в парламента. Всичко това определя и доближаването на предизборните платформи на левите и десните партии. За първи път не се наблюдават силно поляризирани настроения и политически програми. Обещанията на партиите се обединяват около идеята за реформи в здравното и пенсионно осигуряване, данъчни облекчения, подпомагане на бизнеса и растеж в икономиката. Появата на политическата партия на Симеон Сакскобурготски е една от основните причини за извършените промени в ПР тактиката в политическите избори у нас. Появата на „Национално движение „Симеон втори” е причината на състоялите се избори да бъде премахната полярността в предизборната кампания на двата исторически опонента – БСП (Коалиция за България) и СДС (обединени демократични сили). Така постепенно става ясно приближаването на лявото и дясното крило към центъра. Така разликата между предизборните програми на НДСВ, ДСБ, ОДС, БНС и Коалиция за България се крие по-скоро в нюансите и вече не се използват партийните принципи от миналото. Основните политически врагове – ОДС и БСП се обявяват за една и съща триада „Свобода, справедливост и солидарност”.

Кандидатите за властта през 2005 г. се ориентират преди всичко към хората, като поставят индивида с неговите нужди и проблеми в центъра на своето основно предизборно послание. В продължение на един месец, кандидатите за властта залагат на по-близкото общуване с по-малки целеви групи. Това общуване се изразява в организиране на срещи с гласоподавателите от всички възрасти. За разлика от лозунгите на партиите от миналите избори, днес се набляга много на името България, като страната се поставя в центъра - “Един за всички. Всички за един” и “България това си ти”. Ключови понятия в предизборните платформи 2005 са ускорено икономическо развитие, Европа и нейните производни като европейски стандарти, европейски изисквания, европейско бъдеще и т.н. Обещанията за сполука от миналия изборен период сега вече са заменени от внимателно разработени социални програми. Водената от политическите партии предизборна кампания е и предимно позитивна.

За разлика от 2001 г. година, когато в ПР кампанията на политическите кандидати изключително се набляга на речи на политиците по телевизията и пред многолюдна аудитория, през май-юни 2005 г. депутатите-кандидати участват в мероприятия и инициативи, където пеят плуват, играят тенис, организират турнири по боулинг, ловят риба. Публичните изяви на лидерите този път се състоят в благотворителност, откриване на нови обекти, посещения в домове за сираци и възрастни и мн. др. ПР кампанията включва и традиционното организиране на концерти, с участието на известни шоу изпълнители, певци и групи. През 2005 г. обаче вече се залага на раздаването на рекламни материали с мото на партията, а не на безплатните напитки и храни. В това именно се състои стратегията за общуване с избирателя на новите избори. Разликата на тази предизборна компания от предходната е търсенето на идентификация на кандидатите с хората от народа и контактът на битово равнище.

И за двете изборни кампании е характерно активното участие на кандидатите в електронните медии – участието в политически диспути, хроники и шоу програми. Също така активно се набляга на рекламата и рекламните клипове и плакати из цялата страна и по всички възможни медии. Много важен момент е излъчването по телевизията на клипове, целящи повишаване на избирателната активност на населението. Подобна кампания у нас не се е провеждала никога в историята на политическия й живот. Тази кампания е силно продиктувана от засилващата се тенденция към намаляване броя на гласуващите у нас. По-голямата част от лозунгите са ориентирани към България и постигането на общозначими национални цели. В този смисъл, ключови понятия в предизборните платформи 2005 са ускорено икономическо развитие, Европа и нейните производни като европейски стандарти, европейски изисквания, европейско бъдеще и т.н. Както през 2001 г., така и през 2005 г., в ПР практиката на кандидатите на заден план остават познатите от началото на 90-те средства: многолюдни митинги, мегафони, директни апели. Все по-малко на последните избори се използват и дипляните, значките, стикерите. В медийното присъствие на партиите телевизията задържа първостепенната си позиция. Все повече нараства ролята на интернет, като средство за комуникация на политическия елит. Изборите от 2005 г. се характеризират с интернет сайтове, с информация за кандидатите и техните програми, с анализи и мн. др. Освен това, всяка политическа формация има собствен създаден интернет сайт, който да информира и прави възможен контакта с електората на партията.

За разлика от 2001 г., в ПР програмите на повечето политически формации през 2005 г., се залага на имиджа и личността на лидера на съответната политическа формация. Това говори за смяна в политическата предизборна стратегия. Днес вече политическите партии залагат на привличането на аудиторията чрез лика на своите лидери. В програмите на всички политически сили могат да се срещнат сходни послания по отношение на идеите за подобряването на общата икономическа среда, за да се активизират вътрешните и чуждите инвестиции.

Политическата стратегия и тактика по време на последните избори е много различна от предходните. Като цяло политическите формации търсят нови начини за достигане до аудиторията и нейното спечелване. Това е и причината на проведените последни избори кандидатите да нямат ясно оповестени и публикувани програми за действия. разликата от предходната изборна кампания е, че днес се залага на привличането на публиката чрез личността (лице на партията) и обещания, които пряко засягат публиката, а не чрез безконечни четения на неразбираеми за аудиторията програми.

Предизборната кампания 2005 г. показва до каква степен България е достигнала промяна в политическите стратегии и свидетелства за установеният нов политически език. През 2005 г. се наблюдава друга картина – висока степен на конкретизация, пренасянето на визиите от миналото към бъдещето. При едно сравнение на политическите лозунги и обещания от 2005 г. с тези от предизборната борба 2001 г. става ясно, че тенденцията в мотото е все повече ориентиране към народа и просперитета на страната. За разлика от лозунгите през 2001 г., където съществуват значителен брой самопровъзгласяващи се, нападателни лозунги, както и такива, които изтъкват положителни качества на политическите партии, то на избори 2005 г. те са все по-малко, а преобладават общонационалните и обещаващи призиви в името на България. И докато в мото на кандидатите от 2001 г. все още се наблюдават изявления с аспекти на негативизъм и нападение към опонентите и тяхната политика, то през 2005 г. мотото се характеризира с по-висока степен на позитивизъм и ориентация към по-доброто бъдеще на страната и народа.


Литература

 

1.                 Алфандари, Е. Медиите и властта. София: Тилиа, 2000 г.

2.                 Ангев, К. Психология на убеждението и въздействието. Хъски: София, 1992 г. с. 56

3.                 Гоблия К. Политическа реклама. Атина, 1991 г. с. 45

4.                 Гоблия К. Политическа реклама. Атина: 1991 г. с. 49

5.                 Дайнов, Е., и кол. Властта и хората. София, 1997 г., с. 32

6.                 Дайнов, Е., и кол. Властта и хората. София, 1997 г., с. 40

7.                 Игнатовски, Вл. Телевизионният принцип: изд. Наука и изкуство: София, 1986, с. 17-26

8.                 Кафтанджиев, Хр. Хармония в рекламната комуникация. ИК Сиела: София, 2000 г.

9.                 Кийн, Дж. Медиите и демокрацията. София: Лик, 1999 г.

10.             Кътлип, С. Ефективен пъблик рилейшънс. Рой комюникейшън: София, 1999 г. с. 64

11.             Кършакова, Р. “Връзки с обществеността”, София 2000 г., с. 46

12.             Лазаров, О. Пъблик рилейшънс (Връзки с обществеността). НБУ: София 1997 г. с. 8

13.             Лозанов, Г. О. Спасов. Медии и митове. Отворено Общество: София, 2000 г.

14.             Льобон, Г. Политическа психология. Acta: София, 1993 г. с. 78.

15.             Маккуън Маршал. Законите на медиите. Университетско издателство: София, 1999 г.

16.             Руси Маринов. Бялата и черната комуникация, статия в интернет

17.             Стоицова, Толя. Психология на медийната манипулация: за и против. НБУ: София сборник, 2000 г. с. 78.

18.             Тофлър, Алвин. Третата вълна. София 1991 г.

19.             Чомски, Н. ПР и пропаганда: лекция

20.             Списание Медиа свят. БДВО – дискусия по проблемите на етиката. Януари 2004 г.

21.             DPRG (Hrsg). Qualifikationsprofil Öffentichkeitsarbeit / PR und eigene Darstellung. 1998 г., p. 3.

22.             Newsom, Turk. Kruckeberg. 1996 г.

23.             в. „Банкеръ”, Кирилова С. „Гласоподаватели и глашатаи”, бр. 20, стр. 13, 21.05.2005 г.

24.             в. “Дневник”, Маринов, К., „Тръгва най-нервната изборна кампания”, бр. 98, стр. 1, 25.05.2005 г.

25.             в. „Дневник”, Шопов, В., „Българските коалиции: твърде големи и твърде шарени”, бр. 87, стр. 12, 05.05.2005 г.

26.             в. „Сега”, Петрова, А. „Политици обсаждат ефира”, бр. 114, стр. 15, 18.05.2005 г.

27.             в. „Сега”, Гъндовска Й., “Ще рекламираме политиците като лъскаво безалкохолно”, бр. 292, стр. 12, 15.12.2004 г

28.             в. „Новинар”, „Предизборни митове и легенди”, 20.05.2005 г.

29.             в. Тема „Възход и падение на политическите партии”, 06.06.2005 г.

30.             Ольшанский, Д. Политический PR. Санкт Петербург: ПИТЕР, 2003

31.             DPRG (Hrsg). Qualifikationsprofil Öffentichkeitsarbeit / PR und eigene Darstellung, 1998 г., p. 3

32.             Newsom, Turk, Kruckeberg, 1996 г

33.             http://www.election.bg

34.             www.propagandacritic.com/articles/intro.why.htm

35.             http://66.249.93.104/search?q=cache:hhqdc57xJLcJ:izbori.dnevnik.bg/show.php

36.             http://www.bsp.bg/program.php

37.             http://www.ndsv.bg/?magic=0.3.2.2.0.1.0

38.             http://66.249.93.104/search?q/:izbori.dnevnik.bg/show.php

39.             www. izbori2005.netinfo.bg

40.             www. izbori.dnevnik.bg/show.php?id=55 - 34k

 


Резюме

 

В живота на съвременния човек комуникациите играят все по-значима роля. Колкото по-динамично става ежедневието, толкова по-голяма става и нуждата от комуникации. В комуникационните методи и форми също се търси ефективност и старите похвати стават все по безполезни. Днес голяма популярност имат похватите на ПР (пъблик рилейшънс). Динамиката в този тип комуникации се определя от информационния взрив на съвременното общество, който се базира и на безкрайните възможности на научно-техническата революция. Като нова методика на ефективна комуникация участието на ПР в политиката непрекъснато нараства. Благодарение на медийната инициатива, политиците провеждат своите ПР кампании и си създават публичност. Тази техника все повече се утвърждава като много важен фактор за успеха на организациите.

В България тази методика е сравнително нова и навлиза през последните няколко години. Наченки на ПР у нас се забелязват още в предизборната кампания 2001 г., а днес вече използването на подобни похвати е напълно осезаемо. Навлизането на ПР методиката в политиката изцяло променя облика на предизборната борба, като се утвърждава като една от основните причини за големите различия между последните две предизборни кампании, проведени у нас („Избори 2001” и „Избори 2005”). Основните различия между двете политически кампании в борба за властта у нас се състоят в:

·                    Липсата на силна поляризация в платформите на съперниците, за разлика от 2001 г. и изборните програми преди това;

·                    През 2005 г. се наблюдава засилване на ориентацията на политическите сили към хората и осъществяването на пряк контакт с тях;

·                    ПР кампанията на политическите сили през 2005 г. включва редица публични изяви и организации (участие в спортни турнири, благотворителност, откриване на нови сгради, срещи с млади и възрастни и др.). Тази тенденция започва през 2001 г. и се развива с пълна сила на последните, проведени у нас избори;

·                    На „Избори 2005” почти е сложен краят на кампаниите за безплатна храна и напитки. Модернизацията в ПР политиката на партиите се изразява в организацията на концерти с участието на отявлени български изпълнители и раздаване на промоционални предмети (химикалки, шапки, тениски и мн. др.);

·                    За разлика от 2001 г., в ПР програмите на повечето политически формации през 2005 г., се залага на имиджа и личността, на лидера на политическата формация, като липсва официално обявяване на политическата програма на партиите.

·                    Увеличават се лозунгите с позитивизъм и отношение към успеха на държавата, а силно намаляват тези с нападателно и обвинително за опонентите съдържание и др.

Като цяло може да се каже, че на „Избори 2005” ясно се откроява тенденцията към модернизацията на комуникационните похвати у нас в политическите среди. Проведената през юни т.г. предизборна кампания, показва до каква степен България е достигнала промяна в политическите стратегии и свидетелства за установеният нов политически език. Този факт не е за пренебрегване, тъй като той освен, че установява нов етап на комуникации между политици и електорат, свидетелства за повишаване на политическата култура в страната и модернизация на вътрешнополитическите отношения, което в голяма степен допринася за европеизацията на българската държава и присъединяването й към Европейската общност.

 

 

 

 


Приложения

 

Приложение 1

Списък на регистрираните в ЦИК политически кандидати за 2001 г.

 

Регистрирана партия, коалиция

Цвят на бюлетината

Адрес, телефон, факс

1

Партия “Демократическа партия на справедливостта в РБ”

Бяла с една хоризонтална червена ивица

София, бул. Цар Освободител 8А,

Тел. 980 57 38, 980 71 11

2

Партия “Свободна кооперативна партия”

Бяла с три хоризонтални ивици – зелена, оранжева и жълта

София, ул. Лозенска планина 6, вх. 1, ап. 1,

Тел. 66 82 97

3

Партия “Българска работническа социалистическа партия”

Бяла с три хоризонтални ивици – червена, зелена и оранжева

София 1000, ул. Цар Асен 10, ет. 4,

Тел. 986 10 51, 088 60 94 60

4

Партия “Българска работническа социалистическа партия”

Бяла с три хоризонтални ивици – червена, зелена и оранжева

София, ул. Бачо Киро 5, вх. В, ет. 1, ап. 3,

Тел./ факс 981 09 11

5

Партия “Българска национално-радикална партия”

Бяла с една хоризонтална зелена ивица

София, ул. Проф. Н. Михайлов 6,

Tел. 655 119, 51 44 67

6

Коалиция “Национално обединение Цар Киро”

Бяла с една вертикална кафява ивица

София, ул. Опълченска 100А,

Тел. 088 62 66 76, 088 31 61 54

7

Партия “Съюз България”

Бяла с три хоризонтални жълти ивици

София, ул. 11- ти август

8

Партия “Съюз на патриотичните сили и войните от запаса “ЗАЩИТА”

Бяла с три хоризонтални ивици – оранжева, зелена, оранжева

София, бул. Дондуков 5, вх. 3, ет. 2, ап. 8

Tел. 989 72 60, факс. 986 74 12, моб. 0489 08133

9

Партия “Български бизнес блок”

Бяла с една хоризонтална жълта ивица

Гр. Банкя, ул. Китна пролет 14,

Tел. 088 94 04 49

10

Партия “Обединение за запазване богатствата на България”

Бяла с две хоризонтални ивици – лилава и розова

София, ул. Сан Стефано 22А, ап. 9,

Tел. 43 28 17, 088 67 22 41

11

Партия “Българска национална партия “Социален съюз”

Бяла с три хоризонтални ивици – зелена, зелена и синя

София, ул. Майор Горталов 6

Тел. 66 80 32, 56 13 44

12

Партия “Партия на зелените”

Бяла с три вертикални зелени ивици

София, пл. Македония 1,

Тел. 980 81 00, 980 90 93, Факс 980 06 66

13

Коалиция “Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани – Фронт на прогресивните сили в България”

Бяла с две хоризонтални ивици – зелена и лилава

София, ж.к. Младост, бл. 23, вх. 3, ап. 15, ул. Вашингтон 42,

Tел. 74 82 78, 048 790 993, 983 38 75

14

Коалиция “Национално обединение за Цар Симеон II”

Бяла с три хоризонтални ивици – черна, червена, черна

София, ж.к. Западен парк, ул. Врабча 10,

Тел. 981 03 40, 22 62 95, 510 086

15

Партия “Българско национално движение на вечния път”

Бяла с три хоризонтални ивици – синя, жълта, синя

София 1715, ж.к. Младост 4, бл. 433, вх. А, eт. 7,

Tел./факс 777 273, 088 346 114

16

Партия “Българска отечествена партия “Национален съюз”

Бяла с три хоризонтални ивици -зелена, синя, жълта

Гр. Пловдив, ул. Лъжене 32

Тел. 032 26 70 38

17

Партия “Отечествена партия на труда”

Бяла с три хоризонтални ивици – лилава, лилава, розова

София, ул. Славянска 3

18

Партия “Демократичен алианс”

Бяла с три хоризонтални ивици – лилава, жълта, зелена

София, бул. Дондуков 50

Тел. 986 33 12, 048 944 499

19

Партия “Християн-социален съюз”

Бяла с три хоризонтални ивици – синя, кафява, синя

София, ул. Д. Хаджикостов 65,

Tел. 65 20 63, 088 63 95 08

20

Партия “Движение за национално възраждане “Подем”

Бяла с три хоризонтални ивици – кафява, жълта, кафява

София, ул. Кракра 19,

Тел. 44 90 58

21

Партия “Блокът на Жорж Ганчев”

Бяла с три хоризонтални ивици – жълта, синя, червена

София, ул. Шипка 13,

Тел. 44 61 28, Факс 943 42 51

22

Партия “Български земеделски народен съюз-Врабча 1 (Димитър Гичев)”

Бяла с три вертикални ивици – лилава, жълта, лилава

София, бул. Витоша 32, вх. А, ет. 4,

Тел. 987 96 27

23

Коалиция “Обединени демократични сили – СДС, Народен съюз: БЗНС-НС и ДП, БСДП, Национално ДПС

Синя

София, бул. Цар Борис III 173, тел. 955 44 24,

Тел./ факс 955 44 34, 088 524 944

24

Партия “Родолюбие 2000”

Бяла с три хоризонтални ивици – зелена, лилава, оранжева

Гр. Долни чифлик, обл. Варна,

Тел. 088 68 22 07, 051 42 21 07

25

Коалиция “Гергьовден – ВМРО”

Бяла с две вертикални ивици – червена и черна

София, бул. Г. М. Димитров 16,

Тел. 965 16 74,

ул. Пиротска 5,

Тел. 980 25 82

26

Коалиция “Коалиция за България”

Червена

София, ул. Позитано 20

Тел. 989 40 10, в. 210

Факс 981 17 72

27

Партия “Движение народовластие”

Бяла с три вертикални кафяви ивици

София, ул. Св. Св. Кирил и Методи 114, ет. 5, ап. 9,

Тел. 088 439 745

28

Партия “Социално-либерално движение “Справедливост”

Бяла с две хоризонтални ивици – синя и оранжева

София 1111, ул. Сирак скитник 9, вх. Б, ет. 5, ап. 29,

Тел. 72 46 47

29

Партия “Българска работническа партия (комунисти)

Бяла с две хоризонтални ивици – червена и оранжева

София 1303, бул. Сливница 146, вх. 1, ет. 4, ап. 19

Тел. 32 70 06, 088 36 59 69, 088 35 29 90

30

Партия “Свободна народна партия – СНП”

Бяла с три хоризонтални ивици – черна, жълта, червена

София, ж.к Младост 1, бл. 32, вх. 11, ет. 1, ап. 178,

Тел. 46 30 39

31

Партия “Българска демократическа партия за европейски и световни щати”

Бяла с три хоризонтални оранжеви ивици

София, бул. Витоша 64,

Тел. 54 10 77, 51 03 60, 52 04 27

32

Партия “Алтернативна социаллиберална партия”

Бяла с две сини хоризонтални ивици

София, бул. Витоша 69 А,

Тел. 0489 27 565, 076 75 289

33

Партия “Национално движение за Нова ера”

Бяла с три вертикални ивици – кафява, синя, червена

Гр. Хасково 6300, ул. Македония 129, ет. 2,

Тел. 038/ 27 162

34

Коалиция “Национален съюз Отечество и Левица”

Оранжева

София, ул. Лавеле 30,

Тел. 987 69 24, факс 987 85 38

35

Коалиция “Обединени земеделски сили (ОЗС) Национално сдружение – БЗНС и БЗНС “Никола Петков”

Бяла с една хоризонтална оранжева ивица

София, ул. Врабча 12 А, ет. 3,

Тел. 989 72 81

Тел./ факс 981 03 07, 088 543 754, 088 983 832, 088 605 458

36

Коалиция “Българска евролевица, БЕСДП – обединени социалдемократи, БЗНС”

Зелена

София 1000, ул. Съборна 7,

Тел./факс: 980 99 42, 980 99 43

37

Партия “Възстановена македонска родолюбива организация (ВМРО) Българско демократично движение )БДД)

Бяла с три хоризонтални ивици – синя, червена, черна

Благоевград, ул. Даме Груев 3А,

Тел. 088 64 96 83, 073/3 27 33

38

Партия “Български земеделски народен съюз “Пладне”

Бяла с две хоризонтални оранжеви ивици

София 1306, район Връбница, ж.к. Модерно предградие, ул. Връх Манчо, бл. 3 вх. 3,

Тел. 22 99 11

39

Партия “Български земеделски народен съюз – единен”

Бяла с три хоризонтални ивици – оранжева, червена, червена

София 1000, ул. Христо Белчев 50, партер ап. 22

Тел. 980 55 62, 70 47 08

40

Коалиция “Национално движение Симеон Втори”

Бяла с две вертикални жълти ивици

София 1000, район Средец, ул. Цар Иван Шишман 30

Тел. 981 20 46, 981 20 44 088 919 910

41

Партия “Партия на средната класа”

Бяла с три вертикални ивици – зелена, лилава, зелена

София 1606, кв. Крива река (Мед. Академия), ул. Дин Буе 39,

Тел. 51 08 58, 088 64 14 12

42

Партия “Алтернативно социалистическо обединение - независими”

Бяла с две хоризонтални ивици – червена и жълта

София ул. Методи Попов 76 вх. В,

Тел. 984 33 65, 088 70 30 48

43

Коалиция “ДПС (ДПС-Либерален съюз – Евророма”

Бяла с три вертикални черни ивици

София, бул. Ал. Стамболийски 45А

Тел. 988 81 65, факс. 988 33 52

44

Коалиция “Обединение за народа”(ОН)

Бяла с три хоризонтални ивици – зелена, оранжева и зелена

София, ул. Оборище 78, ап. 11

Тел. 46 80 87, 0489 88 164

45

Коалиция “Симеон II”

Бяла с две хоризонтални ивици – жълта и оранжева

София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков –Корсаков 8, ет. 4

Тел./факс 988 19 15

46

Партия “Общобългарско национално движение Отечество”

Бяла с три хоризонтални ивици – кафява, жълта, лилава

София, ул. 11-ти август 23

Тел. 983 62 77

47

Партия “Работнически младежки съюз”

Бяла с три хоризонтални ивици – лилава, кафява, лилава

Сливен, ж.к. Дружба, бл. 13, вх. Б, ап. 19

Тел. 044/ 70 691, 02/ 654 692

48

Партия “Български национален фронт (БНФ)”

Бяла с три хоризонтални ивици – черна, жълта, кафява

София, ул. Черномен 14,

Тел. 54 37 62

49

Партия “Съюз на репресираните в България след 9.IХ.1944г.”

Бяла с три хоризонтални ивици – синя, зелена,оранжева

София, bул. Ал. Дондуков 9

Тел. 987 97 73, 987 66 9

50

Партия “Българска комунистическа партия “Родина”

Бяла с три хоризонтални ивици – червена, синя и оранжева

София 1504, ул. Шейново 25,

Tел. 44 87 70

51

Партия “Българска средна класа”

Бяла с три хоризонтални ивици – лилава, оранжева, черна

София, бул. Ал. Стамболийски 32,

Tел. 988 24 93, 088 60 88 36

52

Партия “Партия на работниците и социалдемократическата интелигенция”

Бала с две хоризонтални ивици – зелена и синя

София, ж.к. Надежда 3, bл. 329, вх. Г, ет. 4, ап. 91

Тел. 088 56 63 01

53

Коалиция
“Коалиция за нов политически морал”

Бяла с две хоризонтални ивици – жълта и синя

 

54

Партия “Българска партия “Либерали”

Бяла с две хоризонтални ивици – жълта и розова

София, ул. 11-ти август 28,

Tел. 931 13 74, 31 81 06

55

Партия “Национална партия на труда, частните собственици, производителите и творците (НПТЧСПТ)”

Бяла с две хоризонтални зелени ивици

 

 


Приложение 2

СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ в ЦИК

за участие в изборите за народни представители за

40-то Народно събрание, насрочени за 25 юни 2005 г.

Номер по жребий

Регистрирана партия, коалиция

Номер и дата на решението

Адреси, телефони, име на представляващия партията /коалицията/

1.

Коалиция "Федерация на Свободния Бизнес - Съюз България"

41/08.05.2005 г.

Бул. Васил Левски 109

Tел. 980 50 03, 0888 613 127

Йордан Владимиров Накев

Пламен Николов Бенниски

Веселин Найденов Марешки

Руси Динев Куртлаков

2.

Политическа партия Движение "Напред България"

95/12.05.2005 г.

Ул. Раковски 201А, ТОА Средец

За кор. София 1612

Ул. Смърч 4, ап. 9

Tел. 951 50 30; 953 07 41

Tел. 0888 50 10 44

3.

Коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС - Ал. Стамболийски, ЗПБ"

32/05.05.2005 г.

Ул. Позитано 20

Tел. 989 40 10; 981 85 52 в. 210

Fакс 981 21 85

Сергей Дмитриевич Станишев

4.

Политическа партия "Съюз на националното достойнство "Гранит"

89/12.05.2005 г.

Ул. Лавеле 19, ет. 2, ст. 9

тел. 988 39 22; 0898 313 896

Румен Александров Леонидов

5.

Политическа партия "Камара на експертите"

68/10.05.2005 г.

Ул. Алабин 56

тел. 0888 314 555

Росица Нанкова Златанова

6.

Политическа партия Национално движение Симеон Втори (НДСВ)

34/08.05.2005 г.

Ул. Врабча 23

тел. 92 18 208, факс 92 18 165

Симеон Сакскобургготски

7.

Коалиция Коалиция "Достойна България"

76/10.05.2005 г.

Ул. Княз Борис ІІІ-ти 135

Tел. 980 17 10

Бенчо Георогиев Бенчев

Наско Стефано Гелимечев

Лозан Георгиев Стоименов

Георги Йорданов Захариев

8.

Политическа партия "Демократи за силна България" (ДСБ)

35/08.05.2005 г.

Бул. Витоша 18

тел. 400 99 14, факс 987 17 51

Иван Йорданов Костов

9.

Коалиция Национална коалиция "Да живей България!"

72/10.05.2005 г.

Ул. Битоля 4, вх. А, ет. 4, ап. 6

тел. 958 51 47, 0899 39 22 19

Веселин Христов Данов

Славомир Драганова Цанков

10.

Политическа партия Политическо движение "Евророма"

55/09.05.2005 г.

ул. А. П. Чехов 58а, ет. 18, ап. 97

Tел. 0889 303 387

Цветелин Цанов Кънчев

11.

Коалиция КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА /Партии БСД, НДПС и ОБТ/

70/10.05.2005 г.

Ул. Съборна 7

Тел. 981 62 40, факс 981 58 19

Димо Димов 0888 604 074

Александър Трифонов Томов

Гюнер Бехчет Тахир

Кръстьо Илиев Петков

12.

Коалиция Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

39/08.05.2005 г.

Бул. Васил Левски 91

тел. 989 85 999

Ул. Пиротска 5

Тел. 980 25 82, 0888 81 31 21

Анастасия Георгиева Мозер

13.

Политическа партия "Новото време"

81/11.05.2005 г.

Ул. Шести Септември 7А, район Средец

Тел. 980 23 761 ф. 981 45 17

0888 42 70 42

Емил Илиев Кошлуков

14.

Коалиция Национално обединение "АТАКА"

80/11.05.2005 г.

108/16.05.2005 г.

Ул. Св. Иван Рилски 8, ап. 4,

Бул. Васил Левски 90, ет. 1, ап. 2

Тел. 846 51 31, 940 48 02, 0888 693 243

Волен Николов Сидеров

15.

Политическа партия "Федерация активно гражданско общество" - ФАГО

82/11.05.2005 г.

Бул. Мадрид 30, ет. 3, ап. 5

Тел. 988 51 21, 0888 21 90 92

Кирил Маринов Вътев

16.

Политическа партия "Обединена Партия на Пенсионерите в България" /ОППБ/

101/13.05.2005 г.

Бул. Скобелев 1

852 60 52; 23 12 89

Сава Пенчев Гърбузанов

17.

ДПС "Движение за права и свободи"

23/03.05.2005 г.

бул. Ал. Стамболийски 45А

Тел. 980 85 45, факс 988 33 52

Ахмед Демир Доган

18.

Политическа партия "Българска християнска коалиция" (БХК)

99/12.05.2005 г.

Ул. Хан Аспарух 37, вх. 1, ет. 4, ап. 18

Тел. 08989 575 475, 0888564 970

Красимир Атанасов Момчев

19.

Коалиция "ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС НС - БЗНС, ДРОМ"

36/08.05.2005 г.

Ул. Г.С.Раковски 134, ЦПЩ ОДС – НДК

Тел./факс 916 64 75

Надежда Николова Михайлова

20.

Политическа партия Народняшка земеделска партия "Никола Петков"

38/08.05.2005 г.

Бул. Мария Луиза 84

Тел. 923 63 23, ф. 983 23 55

0888 581 021

Емил Димитров Темелков

21.

Политическа партия Партия на свободните демократи - ПСД

37/08.05.2005 г.

бул. Янко Сакъзов 11, вх. Б, ап. 2/22/

Тел. 846 86 27; 0887 93 71 49

Тел. 042 630 206 - Стара Загора

Крум Христов Дуков

22.

Политическа партия "Роден край"

91/12.05.2005 г.

Ул. Ст. Стамболов"126,

Ул. Цар Петър 5-7

Тел. 056 84 04 20/21,22/

Факс 056 84 04 06, 0885 602 667

Ивайло Дражев Атанасов

 


Търси за: Пъблик рилейшънс | изборни технологии | пропаганда | манипулация | черен | Избори 2001 | изборни резултати | рекламно мото | рекламни клипове | български политически лозунги | Избори 2005

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker