Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

УНК: Юридически науки и обществена сигурност

КУРСОВА РАБОТА

По

Обща теория на правото

На тема:

Правоспособност, дееспособност и деликтоспособност

Варна

2005 г.

Съдържание:

  1.  Правоспособност………………………………………………………..2
  2.  Дееспособност…………………………………………………………….5
  3.  Деликтоспособност……………………………………………………..7
  4.  Заключение……………………………………………………………….11
  5.  Използвана литература………………………………………………12

Основен белег на правния субект е, че той може да бъде носител на права и задължения, т.е. да притежава права и да се освобождава от задължения. Предпоставка за това е неговата правосубектност.

Физическите лица са отделни човешки личности, отделни граждани, признати от гражданско-правните норми за субекти на права и задължения. Според чл. 1 от Закона за лицата и семействата “всяко лице от момента на своето раждане придобива способността да бъде носител на права и задължения.” Точно това прави обекта способен. Законът свърза правоспособността с всяко живо и жизнеспособно дете (изключение прави чл. 2 от Закона за наследствата, при който правоспособност придобива заченатия при откриване на наследството, ако се е родил жив. Правоспособността се придобива с раждането и се прекратява със смъртта на индивида. За да притежава едно лице възможността самостоятелно да извършва правилни действия, то трябва да притежава и качеството дееспособност. Това качество се придобива при определени условия.

……………..

Заключение:

В основата на правото и правните отношения винаги стои човека, независимо от неговото поведение: действие или бездействие и от неговия статут: физическо или юридическо лице.

Понятието “човек” стои в основата и на още едно понятие: “правен субект”. Субект на правото е отделният човешки индивид или съответна форма на човешко социално обединение, които по силата на действащото право могат да бъдат носители на юридически права и задължения. Всеки субект на правото е носител на правосубектност, включваща правоспособност и/или дееспособност и/или деликтоспособност. Правоспособността се изразява в принципната възможност субектът на правото да бъде носител на юридически права и задължения. Дееспособността изразява възможност субектът на правото със свои действия да реализира права, респ. задължения. Деликтоспособност означава възможността субектът на правото да носи юридическа отговорност за правонарушения.

Съвкупността от тези три понятия, характеризит човека от неговото раждане до смъртта му в една или друга степен и решенията, които човек прави винаги са в техните рамки, макар че в действителност никой не си дава сметка за това.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

Конституция на Република България

Семеен кодекс

Закон за лицата и семейството

Милкова, Д., “Обща теория на правото”, изд. “Юриспрес”, УИ “Св. Климент Охридски”, 2003г., София

Торбов, Ц., “История и теория на правото”, УИ “Св. Климент Охридски”, 2002г., София

Ганев, В., “Учебник по Обща теория на правото”, т. I и II, 1990г., София

Павлова, М., “Гражданско право - Обща част”, изд. “Софи-Р”, 2002г., София

………………….

Темата е изготвена 2005 г

Ключови думи: правоспособност, дееспособност, запрещение; деликтоспособност (наказателна, административна, гражданска).


Търси за: правоспособност | дееспособност | запрещение | наказателна | гражданска

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker