Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

КУРСОВА РАБОТА

По Осигурително право

На тема: 

Предназначение на допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Осигурителни вноски. Права и задължения на осигурените лица

Спец. ЗНС

Варна, 2007

Съдържание:

1. Предназначение на допълнителното задължително пенсионно осигуряване. 3

2. Осигурителни вноски. 5

3. Права и задължения на осигурените лица. 6

Съдържание: 14

……………………………….

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е дейност по набиране на задължителни пенсионноосигурителни вноски, управление на средствата във фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителна задължителна пенсия и на пенсия за ранно пенсиониране при настъпване на осигурителните случаи, предвидени в Кодекса за задължителното обществено осигуряване (КЗОО).

Целта на ДЗПО е обезпечаване на доход чрез предоставяне на допълнителна пенсия и осигуряване на възможност за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд.

ДЗПО се осъществява при условията и по реда на Дял втори - Допълнително задължително пенсионно осигуряване на КЗОО въз основа на договор на осигуреното лице с лицензирано пенсионноосигурително дружество за участие във фондове за ДЗПО.

ДЗПО се осъществява въз основа на принципите на:

 1.  задължителност на участието;
 2.  юридическа самостоятелност на пенсионноосигурителното дружество и на универсалните и на професионалните пенсионни фондове;
 3.  прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
 4.  разрешителен режим и държавно регулиране;
 5.  задължителна периодична отчетност и разкриване на информация;
 6.  лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества;
 7.  представляване интересите на осигурените лица.

ДЗПО се осъществява чрез пенсионни схеми на капиталово покривен принцип на базата на дефинираните вноски.

…………………………………

Осигурените лица имат право да се осигуряват само в един универсален и/или в един професионален пенсионен фонд.

Освобождаване от отговорност за задължения. Осигурените лица и пенсионният фонд не отговарят за задълженията на пенсионноосигурителното дружество, което го е учредило и го управлява.

Права при настъпване на осигурителния случай старост. При настъпване на осигурителния случай старост осигуреният в универсален пенсионен фонд има право на пожизнена пенсия, а осигуреният в професионален пенсионен фонд - на пенсия за ранно пенсиониране.

Съществуват следните видове допълнителни пенсии:

Допълнителните пенсии по КЗОО са лични. Личната допълнителна пенсия е пожизнена и право на такава възниква, когато осигуреният придобие право на пенсия за осигурителен стаж и законово регламентираната възраст.

……………………

За първи път законът посочва момента на възникване на осигурителното правоотношение при ДЗПО - “осигурителното правоотношение възниква от датата на сключване на осигурителния договор”.

В случаите, в които осигуреното лице не е избрало самостоятелно в срок пенсионен фонд за ДЗПО осигурителното правоотношение с пенсионноосигурително дружество възниква от датата на служебното разпределение във фонда за ДЗПО. Това означава, че основанията за възникване на осигурителното правоотношение са осигурителният договор и актът на служебното разпределение за неизбралите пенсионен фонд лица. По този начин се избягва задължението за ПОД за сключване на осигурителни договори със служебно разпределените лица, данните за които често пъти са оскъдни.

Всяко осигурено лице може да има само една индивидуална партида в универсален, в професионален или доброволен пенсионен фонд.

В индивидуалната партида се правят записи за направените вноски, прехвърлените суми и удръжките. Тъй като по партидата на осигуреното лице в ДПФ постъпват осигурителни вноски, които са с различен режим, в чл.230, ал.4 от КСО е предвидено правилото, че вноските от осигурителите (работодателите) се внасят по индивидуалната партида на осигуреното лице и се водят отделно от личните вноски и от вноските на другия осигурител за това лице.

Съдържание:

 1.  Мръчков, В., „Осигурително право”, Изд. СИБИ, 1998.
 2.  Колектив, „Трудово и осигурително право - наръчник”, Изд. Раабе, 1999.
 3.  Колектив, „Наредба за пенсиите и осигурителния стаж / Сборник нормативни актове”, Изд. Солотон, 2006.
 4.  Колектив, „Наредба за пенсиите и осигурителния стаж. Инструкция №13”, Изд. Солотон, 2004.
 5.  Радонов, Д., „Пенсии. Пенсионно производство”, Изд. Нова звезда, 2000.
 6.  Йосифов, Н., „Трудово и осигурително право”, Изд. Варненски СУ, 2007.
 7.  Колектив, „Пенсии. Закон за ДППС, Закон за пенсиите с всички изменения”, Изд. Тракия-М, 1999.

Темата е изготвена 2007 г.

В темата няма таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

допълнително задължително пенсионно осигуряване, ДЗПО, осигурени лица, осигурителни вноски, социален кодекс, пенсионноосигурително дружество, осигуряване, работоспособност, работодател, пенсия, пенсии, пенсиониране


Търси за: допълнително задължително пенсионно осигуряване | ДЗПО | осигурени лица | осигурителни вноски | социален кодекс | пенсионноосигурително дружество | осигуряване | работоспособност | работодател | пенсия | пенсии | пенсиониране

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker