Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

К У Р С О В А  Р А Б О Т А

по

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

на тема:

НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО

2006 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Същност. Естество на отношенията 3

2. Правната уредба 4

3. Орган по настойничество и попечителство 5

4. Охранителни мерки 5

5. Настойничество 6

6. Попечителство 12

7. Преминаване от настойничество към попечителство 17

8. Преминаване от попечителство към настойничество 17

9. Местоживеене на  лицето, поставено под настойничество 17

10. Местоживеене на подопечния при попечителя 17

11. Надзор 18

12. Обжалване на действията на органа по настойничество и попечителство 18

13. Особени случаи на настойничество и попечителство 19

Заключение 21

Използвана литература: 22

1. Същност. Естество на отношенията

   Настойничеството и попечителството са правно уредени извънсъдебни административни процедури за назначаване на настойнически съвет на малолетни деца без родители или на поставени под пълно запрещение лица и на попечител на непълнолетни деца без родители и на поставени под ограничено запрещение лица.

   В теорията съществуват различни мнения за естеството на отношенията при настойничество и попечителство. Според проф. д-р Лиляна Ненова, настойничеството и попечителството носи комплексен юридически характер. Отношенията между настойника или попечителя и органа по настойничеството и попечителството са административно-правни. Отношенията между настойника или попечителя и под настойния или подопечния съответстват по форма и предназначение на семейни отношения. Но между тези лица в това им качество не съществува семейна връзка, основана на брак, родство или осиновяване. Тези лица не са родители и деца нито по естествен произход, нито по осиновяване. За в точния юридически смисъл отношенията им на са семейни, а подобие на семейни отношения.

  Това своеобразие е изразено от самия Семеен кодекс: в чл. 1 СК, който урежда предмета на регулиране, настойничеството и попечителството видимо е ограничено граматически по отношенията, които се окачествяват като “семейни”. В чл. 2 СК, който урежда целите на кодекса, защитата правата и интересите на поставените под настойничество и попечителство се сочи като отделна цел. А между принципите за уреждане на семейните отношения, посочени в чл. 3 СК, този институт не се споменава. Особеният характер на настойничеството и попечителството личи от поместването му в кодекса след изчерпването на уредбата на семейните отношения. Този характер обяснява специфичния облик на цялата уредба и трябва да се има предвид при боравенето с нея.

...................................................................

5. Настойничество

- Условия за учредяване на настойничество

Условията за учредяване на настойничество над деца са предвидени в чл. 109, ал. 1 СК: “настойничество се учредява над малолетни деца, чиито родители са неизвестни, починали или лишени от родителски права”. Следователно под настойничество се поставят малолетно деца, лишени от родителски грижи. Уредяването на попечителство се налага, когато горните обстоятелства се отнасят и до двамата родители. Настойничество не може да бъде учредено, ако единият родител е жив и нелишен от родителски права.

- Настойнически съвет

На малолетни деца без родители или  с родители, лишени от родителски права, и на поставени под пълно запрещение лица се назначава настойнически съвет от органа по настойничеството. Формирането на настойнически съвет и поставянето на детето или детето или запрещения по грижите на настойника, се състои в назначаване на настойник, заместник- настойник и двама съветници, измежду роднините и близките на лицето.

   Семейният кодекс не сочи дали е необходимо съгласието на тези лица и по специално на настойника за поемане на възложените им функции. Той и не въздига съгласието им в предварително условие за тяхното овластяване. Предвидено е само освобождаване от настойническия съвет при определени обстоятелства по преценка на органа по настойничество.

............................................................................

6. Попечителство

- Условия за учредяване на попечителство

Чл. 109, ал. 2 СК гласи: “Попечителството се учредява над непълнолетни деца, родителите на които са неизвестни, починали или лишени от родителски права..” Касае се до деца, останали без родителски грижи. Това състояние може да произтича от същите обстоятелства, които  обосновават учредяването на настойничество; неизвестност на родителите, смърт на родителите, лишаване от родителските права на родителите. Важи казаното  при настойничеството.

- Състав  на попечителството

 Попечителството, както и настойничеството се учредява от органа по настойничество и попечителство (чл. 110 СК).недопустимо е учредяването да се извърши от друг държавен орган или чрез частни волеизявления или съглашения.

   Учредяването на попечителство се състои в  назначаването на попечител и заместник-попечител от органа по настойничество и попечителство.

   Семейният кодекс не сочи дали е необходимо съгласието на тези лица за поемане на възлаганата им функция. Съгласието не е въздигнато в предварително условие , но практически без него попечителската функция не би била  възложена.

 

- Попечители

На поставения под ограничено запрещение и на непълнолетното дете без родители или с родители, които са лишени от родителски права, се назначават от органа по настойничеството попечител или заместник-попечител.

............................................................

Заключение

Избирането на Семейния кодекс за седалище на материята се обяснява с основната роля на настойничеството и попечителството  като заместване на родителски грижи. С него се  въвежда единна уредба, отнасяща се както до децата, така и до запрещените  и се постига по- голяма ефективност спрямо при решаването на свързаните с тази материя въпроси и проблеми.

Използвана литература:

  1.  “Семейно право на Република България- Второ основно, преработено издание” -   Проф. д-р Лиляна Ненова
  2.  “Гражданско право” -  Проф. д-р Филип Рачев
  3.   Семеен кодекс на Република България

.........................................................

Темата е писана 2006 г.

Ключови думи:

настойничество и попечителство, правна уредба, охранителни мерки, попечител, подопечен, надзор, запрещение, Семеен кодекс /СК/, непригодни лица, заместник-настойник, права и задължения


Търси за: правна уредба | охранителни мерки | попечител | подопечен | надзор | запрещение | Семеен кодекс СК | непригодни лица | права задължения

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker