Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Същност, възникване и особености на юридическите лица

2007 г.

Съдържание   

1. Произход и историческо развитие 3

2. Причини за възникване 4

3. Теории за същността на юридическите лица 4

4. Понятие за юридическо лице. Съдържание. Общи белези 6

5. Класификация на юридическите лица 6

6. Правосубектност на юридическите лица 7

7. Правна индивидуализация на юридическите лица 8

8. Учредяване, реорганизация и прекратяване 9

9. Органи на управление на юридическите лица 11

10. Юридически лица с нестопанска цел 13

11. Обобщение 19

Б и б л и о г р а ф и я 20

1. Произход и историческо развитие

Понятието за юридическо лице се появява стотици години след фактическото възникване на самото явление “юридическо лице”.  В Древен Рим юридическите лица са широко разпространени както в публичната, така и в частната сфера, макар да ги наричат с различни наименования.  Още в 12-те таблици се споменават различни частни корпорации от религиозно естество, професионални сдружения на занаятчии и други.  Според данните тези сдружения са имали права и задължения, различни от тези на техните членове.  Римските юристи са правели разлика между гражданските дружества (societas) и корпорациите (universitas, collegium).  Основни публичноправни групировки неизменно са били държавата и общините.   

Първите юридически лица се създават през Средновековието без общ правен режим.  Засиленият стопански обмен, влиянието на католическата църква, инициативността на общините и още много други фактори създават условия за възникването на земеделски, горски и други сдружения, а по-късно и на търговски дружества.  В резултат на дейността на католическата църква се появяват фондациите, които преследват постигането на благотворителни цели.

..................................................................

4. Понятие за юридическо лице. Съдържание. Общи белези 

Юридическото лице е вид субект на правото, който има признати от правния ред персонализация и право на участие в правния живот на основата на обособеност на неговото имущество.  Съдържанието му бива лично (персонално) и материално.  Личното съдържание са физическите лица, които съставляват юридическото лице и без които то не може да съществува.  В материален план една юридическа личност задължително трябва да разполага със свое собствено имущество, посредством което да постига поставените цели.

Всяка юридическа личност има четири основни белега, които определят нейната същност - организационно единство, имуществена обособеност, самостоятелна отговорност и участие от свое име в гражданския оборот.  Организационното устройство на едно юридическо лице има за цел функционирането на последното в неговата цялост като съвкупност от стройно взаимосвързани помежду си органи.  Имуществената обособеност се състои на първо място в разграничаването имуществото на самото юридическо лице от това на всеки един от членовете му.  От друга страна, имуществото на юридическата личност е обособено от собствеността на другите юридически лица.  Юридическата отговорност се състои в понасянето на определени последици от неизпълнението на поетите във връзка с участието на юридическото лице в гражданския оборот задължения.

................................................................

11. Обобщение

Юридическото лице се е наложило като правен субект наред с физическите лица и е придобило много широко разпространение поради съществените предимства, които предлага.  То е правно-организационна форма, която дава възможност да се обединят личните усилия на повече лица и заедно с това да се съберат значителни по размери материални средства.  Юридическото лице създава условия за по-рационално използване на посветените на определени цели капитали чрез разделяне на притежанието от управлението на собствеността от добре подготвени професионално лица.  Юридическото лице е самостоятелен субект със свое имущество и обособена отговорност, поради което то може да се използва за ограничаване отговорността на правните субекти, които го създават и му предоставят материална база.  По този начин лицата, които създават юридическото лице, запазват своето лично имущество от отговорност за задълженията му.  Тази възможност се използва както от физическите лица, когато създават търговски дружества или сдружения с идеална цел, така и от държавата, когато тя създава юридически лица за постигане на определени социални цели.  чрез създаване на юридически лица хората установяват по-трайни социални контакти помежду си и така задоволяват свои неимуществени интереси.  Юридическото лице е подходяща правна форма и за осъществяване на политически, синдикални и социално-културни задачи.           

        

      

Б и б л и о г р а ф и я

 

1. Проф. д-р В.Таджер - Гражданско право

2. Проф. д-р А.Джеров - Гражданско право

3. Проф. д-р Ф.Рачев - Гражданско право

4. Проф. д-р Г.Стефанов - Гражданско право

5. Проф. д-р М.Павлова - Гражданско право

6. Доц. д-р Р.Ташев - Обща теория на правото

.............................................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

произход и причини за възникване на ЮЛ, историческо развитие; понятие, съдържание, белези и класификация на юридическите лица; правосубектност, учредяване, реорганизация и прекратяване, органи на управление, ЮЛ с нестопанска цел


Търси за: произход причини възникване | историческо развитие | правосубектност | учредяване | реорганизация прекратяване | органи управление | нестопанска цел

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker