Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

К у р с о в а    р а б о т а

 

на тема:

 

Т Р А Ф И К   Н А    Х О Р А

 

по: Наказателно право

 

 

2008

 

 

    Съдържание:

 

Въведение. 3

1. Трафикът на хора като престъпление против личността. 3

1.1 Родов обект на престъпленията против личността. 4

1.2 Обща характеристика на обективната страна на престъпленията против личността. 5

1.3 Субект на престъпленията против личността. 5

1.4 Обща характеристика на субективната страна на престъпленията против личността. 5

1.5 Система на престъпленията против личността. 6

2. Трафик на хора. Правна уредба по Наказателния кодекс на Република България  6

3. Закон за борба с трафика на хора. 16

4. Проблемът „трафик на хора”. 17

5. Рискови групи за трафика на хора. 19

6. България и трафикът на хора. 21

7. Проблемът „трафик на хора” в световен мащаб. 28

8. Административен контрол. 31

Библиография. 34

 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                         Има неща, за които човек като научи,

                                                                   е трудно да запази мълчание.

                                                                           (Фондация „Асоциация Анимус”)

 

Въведение

         

Трафикът на хора е търговия с човешки същества. Той включва транспортирането на хора в дадена страна или през границите й чрез измама, принуда и насилие, заробване или лъжа. Жертвите изпадат в ситуации на злоупотреба или експлоатация, като насилствена проституция, робски практики, побой, или извънредна жестокост, непосилен труд или експлоатационен домашен труд. Трафикът на хора е световен проблем. 

          Ето защо настоящата курсова работа има две основни цели. От една страна, да  представи обстоен преглед на проблема чрез разглеждане на неговата правна уредба като престъпление по Наказателния кодекс на Република България, както и по Закона за борба с трафика на хора. От друга страна, целта е да се покаже важността на разглеждания въпрос, без да се разгръща единствено в рамките на националното ни законодателство. Тъй като борбата с трафика на хора е един от най-големите и основни морални дългове на света през 21 век, ще бъде обърнато внимание и на борбата срещу трафика на хора на международно ниво. Ще бъдат представени статистически данни, разкриващи мащабността на това престъпление, превърнало се в третата най-доходоносна престъпна дейност в света.

            ………………………………………….

4. Проблемът „трафик на хора”

       

           В днешно време трафикът на хора е третата най-доходоносна незаконна дейност след трафика на наркотици и трафика на оръжие. Трафикът на хора е типичен пример за характера на престъпленията, типични за 21-ви век, определян като столетие на глобализацията. Той засяга всички континенти и региони в света. През последните десет години жертвите на трафика възлизат на стотици хиляди. Незаконните печалби от този вид престъпност се изразяват в десетцифрени числа. Според данни на Центъра за превенция на международната престъпност към ООН, годишно мафията, която организира трафика на хора и сексуалната им експлоатация, печели между 7 и 8 милиарда щ. долара. Това са цифри, сравними с международните печалби, натрупани от световния трафик на наркотици.

          Отчитайки тези факти, не е изненада фактът, че международната организирана престъпност, която демонстрира грубо нарушаване на човешките права на жертвите, като оказва върху тях най-чудовищни форми на психологически и физически тормоз, се стреми да контролира все по-пълно трафика. Като изключително груба форма на икономическа престъпност, трафикът на хора е запазил основните си характеристики като престъпление през последните години:

§        Жертвите се набират от икономически по-изостанали страни и се транспортират в по-богати страни и региони, където живеят хора, готови да плащат в брой за предоставените им услуги.

§        Трафикът с цел принудителна проституция остава най-предпочитаната форма от трафикантите, поради простата причина, че им осигурява максимални печалби.

……………………………………………….

 

Както и в другите страни, и в България трябва де се обърне внимание не само на създаването на законови разпоредби и закони против трафика на хора, а и на тяхното реално функциониране. Необходимо е да се даде повече гласност на проблема, хората да бъдат информирани, борбата да не остава само в сянката на отделни обществени групи. Необходим е по-засилен контрол и мониторинг. Със своята нормативна уредба на трафика на хора, макар и още далеч от борбата с този проблем на световно ниво, България с разпоредбите на Глава IX от Особената част на Наказателния кодекс, и със Закона за борба с трафика на хора въвежда международни правни стандарти, като конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, Протокола за предотвратяване, спиране и санкциониране на трафика на хора и особено на жени и деца.

 

„Ние не намираме жертвите в САЩ, защото не ги търсим”

                                         Държавен департамент на САЩ, отдел за борба с трафика на хора.

 

 

Библиография

 

1.      Стойнов, Ал., Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека., С., 1997г.

2.      Гиргинов, А., Наказателно право на Република България. Особена част., С., 2005г.

3.      Наказателен кодекс на Република България

4.      Закон за борба с трафика на хора

5.      Костадинова, Р., Трафик на хора – престъпление по българския НК; доклад, изнесен на конференцията „Противодействие на трафика на хора”, 07.06.2005г., НБУ

6.      Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, „Обществото срещу насилието и трафика на деца”, Ст. Загора, 2005г.

7.      Фондация „Асоциация Анимус” – „Трафикът на жени. Въпроси и отговори”

8.      Георгиева, М., Трафикът на жени и възможностите за правна защита на жертвите

9.      Сп. „Правен свят”, кн.11/2007г. – „Децата като сексиграчки и роби”

10. Сп. „Правен свят”, кн.1/2008г. – „Порнография ли? Що е то?”

11.       www.socialniprava.infoСоциални права България – електронен форум на българските правозащитни организации

12.       www.antitraffic.government.bg Национална комисия за борба с трафика на хора – „Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2007г.”

13.       Правилник за организиране и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора, Обн. ДВ. бр. 19 от 9 март 2004г.

14.       Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора, Обн. ДВ. бр.19 от 9 март. 2004г.

15.       www.facetoface.bg

16.       www.animusassociation.org

17.       www.usaid.gov

18.       www.care.org

19.       Брюкселска декларация за предотвратяване и борба с незаконния трафик на човешки същества, 2002г.

20.       Доклад на Служба по наркотици и престъпност на ООН, 24.04.06г.

21.       Протокол за предотвратяване, спиране и санкциониране на трафика на хора и особено на жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност

22.       www.state.gov – State Department’s website on human trafficking – “Combating Human Trafficking in China: Domestic and International Efforts”

23.       Batstone, D. – “Not for sale: The Return of the Global Slave Trade – and How We Can Fight It”, 2007

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

трафик на хора, престъпление против личността, субективна страна на престъпление, наказателно право, Конвенция за защита правата на човека, организирана престъпност, жертви на трафик, правна защита, нарушаване на човешки права, български правозащитни организации

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 


Търси за: трафик хора | наказателно право | Конвенция защита правата човека | организирана престъпност | правна защита | нарушаване човешки права

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker