Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Възникване и развитие на гражданското право

София, 2007 г.


Съдържание

1. Възникване и развитие на правото 3

2. Категоризиране на гражданското право в европейските държави 5

3. История на българското гражданско право 7

3.1. Дофеодално (езическо) право. 7

3.2. Феодално право. 9

3.3. Гражданското право в Третата българска държава 12

4. Гражданското законодателство в България след 9.09.1944 г. 13

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ 16


......................................

Действащите днес правни системи в Европа, макар и с някои различия между тях, са изградени на базата на основните принципи на римското право. То е ясно установимо в законодателствата на държавите от Западна Европа. Обективното право в тези системи е резултат на възраждането на римското право през XII и XIII в. Новото общество изисква нова правна система. Отпада и намалява влиянието на църквата, както и създаденият и поддържан от нея ред. Прекратява се вмесването на религията и морала в гражданското право. Последното получава своята самостоятелност.

Континенталната правна система се създава в отлика на английската, където се забелязва засилване на кралската власт, която е твърде специфична.

Гражданското право е един от най-старите отрасли на правото. С термина гражданско право (иус цивил) по време на Римската държава са означавали съвкупността от правни норми, която регулирала както отношенията между римските граждани, така и отношенията между римските граждани и Римската държава. По-късно (през средновековието) с този термин са означавали съвкупността от правни норми, която е уреждала само частните отношения между гражданите. Поради това по онова време терминът гражданско право се е употребявал като синоним на термина „частно право”.

През 1804 г. във Франция се приема първият граждански кодекс -Гражданският кодекс на французите. През 19 век такива кодекси се приемат и в другите западноевропейски държави (Германия, Италия, Швейцария и др.). По това време от гражданското право започнали да се отделят търговското, трудовото и семейното право. Поради това нормите на общата част на гражданското право се явяват и като обща част на търговското, трудовото и семейното право. Тези норми се прилагат допълнително (субсидирано) за неуредените въпроси от търговското, трудовото и семейното право.

В Република България в настоящия момент под гражданско право се разбира съвкупността от правни норми, които регулират имуществените и свързаните с тях лични неимуществени отношения между граждани или между граждани и обществени организации, наречени юридически лица или само между юридически лица при условия, че тези отношения не са търговски, трудови или семейни.

……………………………….

Първата фаза в развитието на нашето гражданско право се нарича дофеодална. Тази фаза започва от образуването на българската държава и завършва с покръстването на българския народ - 681-865 г. Това е езическият, или дохристиянският период.

През този период укрепва не само българската държава, но и обичайното ни право, а частично и постепенно - и началното българско право, създадено от съответните държавни институции. Нуждата от последното е съчетана с нуждата от създаване на една единна държава и общество, изградени на базата на ред и сигурност, с добра организация и с нормално функциониране. Това общество създава и развива, макар и примитивно, гражданското право в отделни негови клонове.

Българската държава се създава през 681 г. От този момент тя започва изграждането не само на своите структури, но с течение на времето и на правните норми, чрез които да се регулират взаимоотношенията на нейното население, както и тези между властта и управляваните. В тази първоначална фаза на изграждане на новата държава, съставена главно от две различни народности, се сблъскват обичайните правила на двата народа - прабългарския и славянския. Родовите или племенните структури начело със старейшините (като характерни техни органи), обичайноправните норми и процедурни правила са базата на започващото да се изгражда българско право.

…………………………

След 9.IX.1944 г. започва бързо променяне на гражданското законодателство. На мястото на едно перфектно действащо, улегнало с годините и с богата съдебна практика законодателство, съобразено с принципите на френско-италианското законодателство и вижданията на доктрина, се приемат нови закони, до голяма степен заимствани от съветското законодателство, свързани с плановата икономика, с ръководната роля на комунистическата партия, с правилата на социалистическото общежитие, с общонародната собственост, с личната собственост, със забрана на частната собственост и с редица други понятия, заимствани от марксистко-ленинско-сталинската терминология.

…………………………………………..


ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

 1.  Бойчев Г. Конституция на гражданското общество и на правовата държава. - сп. “Правна мисъл”, 1991, № 2, с. 3-13.
 2.  Бойчев Г. Конституцията на гражданското общество и правовата на държава. - сп. “Правна мисъл”, 1991, № 2.
 3.  Бойчев Г. Конституция и гражданско общество. - сп. “Правна мисъл”, 1998, № 1
 4.  Бойчев Г., Дачев Л. Гражданско общество и право. - сп. “Ново време”, 1989, № 9, с. 53-64.
 5.  Тасев, С., Марков, М., Гражданско право, изд. Сиби; 2004 г.; 280 стр.
 6.  Апостолов, И., Еволюция на континенталната тълкувателна теория, год. на СУ, ЮФ, 41-1946, 1-78 1947, 1-74
 7.  Василев, Л., Научна редакция акад. Големинов, Гражданско право - обща част, 1993, 2000
 8.  Ганев, В., Учебник по обща теория на правото, т. 1 и 2, трето доп. изд.
 9.  Диков, Л., Курс по българско гражданско право, т.1, 1937, 1940
 10.  Джеров, А., Гражданско право - обща част, кн.1, 1994
 11.  Павлова, М., Гражданско право - обща част, т.1, 1995, т. 2, 1996
 12.  Сталев, Ж., Съдебната практика като източник на право, сп. Съвременно право, №6/1997
 13.  Таджер, В., Гражданско право на НРБ, обща част, дял 1, 1972, дял 2, 1973
 14.  Торбов, Ц., История и теория на правото, 1992
 15.  Фаденхехт, Й., Българско гражданско право, отд. 1, Обективно право, 1929

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

възникване и развитие на правото, гражданското право в европейските държави, българско гражданско право, дофеодално право, феодално право, право на Третата българска държава


Търси за: възникване развитие правото | гражданското право европейските държави | българско гражданско право | феодално право | право Третата българска държава

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker