Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


 

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

на тема:

 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА OHSAS 18001.

ПРИМЕР ЗА ВНЕДРЕНА СИСТЕМА В АСАРЕЛ МЕДЕТ АД

 

                                                                                                                                                                  

по дисциплината

ТРУД И ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

 

 

 

2009

СОФИЯ


Съдържание

 

ВЪВЕДЕНИЕ. 3

1. ЗАКОНОВО ИЗИСКВАНЕ ЗА ЗБУТ. 3

1.1. Задължения на работодателя. 4

1.2. Задължения на работника. 5

1.3. Комитетите и групите по условия на труд. 6

1.4. Наблюдение, измерване, контрол, оценка на резултатите. 8

2. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА OHSAS 18001 /OCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SYSTEM/ 9

3. СТАТИСТИКА ПО ОТРАСЛИ И РЕГИОНИ И АНАЛИЗ НА ФИРМИТЕ, ВНЕДРИЛИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА И ВНЕДРИЛИ СЕРТИФИКАТ OHSAS 18001. 11

4. ПРИМЕР ЗА ВНЕДРЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО В АСАРЕЛ – МЕДЕТ АД.. 18

4.1. Изпълнение на Закона за безопасни и здравословни условия на труд. 19

4.2. Сключен колективен трудов договор. 19

4.3. Активност на Комитетите по условия на труд. 20

4.4. Сключен договор със Служба по трудова медицина. 21

4.5. Добри практики за подобряване на условията на труд. 22

4.6. Положителна тенденция в показателите на трудовия травматизъм. 23

4.7. Инвестиции в условията на труд. 23

Използвана литература. 25

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Здравословни условия на труд са тези, при които са отстранени вредите, свързани с химическото, физическото и биохимическото вредно въздействие на работната среда върху трудовата дейност. Факторите, въздействащи върху служителите трябва да бъдат в допустими граници и да не нарушават нормалното функциониране на човешкия организъм. Безопасни са условията на труда, които запазват физическата сила и психическата устойчивост на служителя. При работата с машините и съоръженията опасните последици за човешкия живот, здраве и работоспособност да са минимални. Обобщено Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) са тези, които осигуряват опазването на живота, здравето и работоспособността на работещите по време на производствения процес. Тези условия, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставки за пълно физическо, психическо и социално благополучие на служителите.

 

 

1. ЗАКОНОВО ИЗИСКВАНЕ ЗА ЗБУТ

 

Здравословните и безопасни условия за труд са законово право на служителите и работниците в българските предприятия. Основно задължение на работодателите е да осигурят условия за безопасен труд на своите служители, стремейки се към минимален толеранс на рисковете за здравето и безопасността на хората. От 23 декември 1997 г. в България е регламентирано правото на безопасните условия на труд посредством закон за здравословни и безопасни условия на труд, който е променян многократно и хармонизиран с изискванията на ЕС. Този закон въвежда общи принципи за превенция и мерки за стимулиране подобренията на безопасността и здравето на работещите. Той прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в различните организации се извършва съобразно спецификата на провежданата дейност и изискванията на техническото, технологичното и социалното развитие с цел защитата на живота, здравето и работоспособността на работещите лица.

………………………………………………

 

4. ПРИМЕР ЗА ВНЕДРЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО В „АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД

 

„Асарел - Медет” АД е сертифициран и осъществява дейността си в съответствие с внедрената през 2003 г. Интегрирана система за управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съобразно международните стандарти ISO 9001:2002, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2002. . Осигуряването на най-висок стандарт на здравословни и безопасни условия на труд е стратегически приоритет и осъзната отговорност за целия ни екип. Важна характеристика на ангажираността на ръководството е ангажиментът за непрекъснати подобрения и предприемане на необходими коригиращи действия. След като през 2003 г. „Асарел - Медет” получава първия сертификат по OHSAS 18001:1999, успешната политика и практика е потвърдена с ресертификация през 2007 г. Интегрираната система за управление обхваща целия работен процес и позволява изискванията за здравословни и безопасни условия на труд да се открояват във всяка една дейност и по всяко време. Позитивно е, че Инструкциите и Правилата за безопасна работа са приложения към съответните процедури и работните инструкции от интегрираната система. В този смисъл те подлежат на непрекъснат контрол, периодичен одит и текуща оценка на възможностите за подобрения.

Правилата за безопасност и здраве при работа са стриктно разписани за всяко работно място и са включени в длъжностните характеристики на работещите. По този начин се осигуряват ясни процедури за всички, конкретни правила за всяко работно място и условия за ефективен контрол.

……………………………………………………..

 

   И през 2009 г. инвестициите в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са приоритетни за „Асарел - Медет” АД, като за тази цел са предвидени нови 735 хил. лв.

  И занапред „Асарел - Медет” ще продължи да проучва и прилага нови практики за осигуряване на най-висок стандарт на здравословни и безопасни условия на труд. С проектите за развитие на дружеството, се създават всички необходими условия за осигуряване на здравето и безопасността на работещите в дружеството в съответствие с европейските директиви. Ръководството на компанията все така активно, системно и последователно ще работи за тази кауза, като ще разчита на конструктивно сътрудничество с всички работещи, синдикалните организации и ресорните държавни институции.

 ………………………………………………..

 

 

Използвана литература

 

1.     Управление на човешките ресурси „Инвестиция в бъдещето” – доц. д-р М. Харизанова, доц. д-р Др. Бояджиев, гл. ас. Надя Миронова

2.     Закон за здравословни и безопасни условия на труд

3.     www.gli.government.bg – сайт на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда

4.     www.club9000.org

5.     www.asarel.com

6.     www.gcsbg.comсайт на  Global Certification Services

 

 

Темата е разработена 10. 2009 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2009 г.

 

Ключови думи:

безопасни условия на труд, системи за управление на здравето, трудово право, Служба по трудова медицина, работни инструкции, Главна инспекция по труда, работоспособност на работещите, инвестиции в условията на труд


Търси за: безопасни условия труд | системи управление здравето | трудово право | Служба трудова медицина | работни инструкции | Главна инспекция труда | работоспособност работещите | инвестиции условията труд

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker