Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

По дисциплината: Вещно право

На тема:

„Конфискация и отнемане в полза на държавата”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

Административна конфискация. 4

Глоба. 6

Реституция. 7

Използвана литература:. 10

Въведение

Съгласно чл. 99 от Законът за собствеността „Правото на собственост се изгубва, ако друг го придобие или ако собственикът се откаже от него”.  Правилата за придобиване на собственост всъщност намират съответно приложение и за загубване на вещни права. При всяко придобиване на определено вещно право, същото това право се прекратява за друго лице. За това способите за придобиване са и способи за прекратяване от гледна точка на праводавателя. Придобиването по силата на закона е прекратяване отново по силата на закона на вещно право на досегашния титуляр.  Един особен способ за прекратяване на собственост и вещни права е конфискацията.

Наказателният кодекс на Република България в системата от наказания за извършено престъпление предвижда две особени наказания, които са свързани  с имуществото на престъпния деец. Това са конфискацията и глобата. По смисъла на чл. 44 от НК „ Конфискация е принудителното и безвъзмездно отчуждаване в полза на държавата на принадлежащото на виновния имущество или част от него, на определени имущества на виновния или на части от такива имущества”.

Имуществени административни наказания

Конфискацията и глобата са предвидени като санкции и в областта на административното право. Чл. 20 от ЗАНН гласи: „(1) Наред с предвидените по чл. 13 административни наказания наказващият орган постановява отнемане в полза на държавата вещите, принадлежащи на нарушителя, които са послужили за извършване на умишлено административно наказание, ако това е предвидено в съответния закон или указ.

(2) Отнемат се в полза на държавата вещите, предмети на нарушението независимо от тяхното количество и стойност, където и да се намират.

(3) освен вещите по предходната алинея в предвидените от закон или указ случаи се отнемат в полза на държавата вещите, принадлежащи на нарушителя, които са били предмет на нарушението”.

Отнемат се в полза на държавата и вещите, придобити от нарушителя в резултат на нарушението, независимо то тяхното количество и стойност (чл. 21 от ЗАНН). В Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност са уредени условията и реда за налагане на обезпечителни мерки в полза на държавата на имущество придобито пряко или косвено от престъпна дейност.               

……………………………………………………………………………………….

Използвана литература:

1.      Боянов, Г. „Вещно право”, София, 2004 г.;

2.      Лекции по вещно право ;

3.      Закон за собствеността ;

4.      Закон за административните нарушения и наказания ;

5.      Закон за държавната собственост;

6.      Наказателен кодекс.

……………………………………………………………………………………….

Темата е изготвена на 15.11.2010 г.

Най-новата информация е от 2009 г.

Ключови думи: конфискация, глоба, отнемане в полза на държавата, вещно право, ЗАНН, Закон за собствеността, Закон за административните нарушения и наказания, наказателен кодекс, реституция, деривативен способ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Търси за: конфискация | глоба | отнемане полза държавата | вещно право | ЗАНН | Закон собствеността | Закон административните нарушения наказания | наказателен кодекс | реституция

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker