Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


       БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

„Нематериални права в Гражданското право – понятие и видове”

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Нематериални права в Гражданското право – понятие и видове. 3

2. Нематериални блага. Понятие. 4

3. Особености на нематериалните блага. 5

4. Видове нематериални блага. 5

4.1. Авторски творби.. 5

4.2. Патентно право. 16

4.3. Промишлените дизайни.. 17

4.4. Марките и географските означения. 25

Заключение. 26

Литературни и информационни източници:. 28

1. Нематериални права в Гражданското право – понятие и видове.

Всяко гражданско правоотношение се характеризира със своите страни и обекти. Както няма и не може да има гражданско правоотношение без субекти, така няма и не може да има гражданско правоотношение без обект (предмет). Обект на гражданското правоотношение е благо, спрямо което носителят на субективното право може да упражнява признатото му и гарантирано от закона поведение за задоволяване на съответния интерес.

Обектът на правоотношението противостои на субекта. Характерно за обекта е, че той служи за задоволяването на определен интерес.

Тук е достатъчно да се отбележи, че гражданското право признава различни качества на вещите и на другите блага. Ако тези качества не са прикрепени към обектите на правото, то как да се обясни съществуването им? Освен това спецификата на обектите налага обособяването на отделните видове гражданки правоотношения без вещта като техен обект. Не важи ли същото например за авторското и изобретателското право? Не се ли крепи разбирането за самостоятелно поземлено право на особеностите на земята като обект на правоотношенията? Плуралистичните теории отговарят на разбиранията на закона и на практическите нужди.

Докато гражданските правоотношения са твърде разнообразни и могат да се създават най-различни съчетания, обектите на гражданските правоотношения разкриват известна ограниченост по правните си качества.

…………………………………………………………………………………………..

4. Видове нематериални блага

            4.1. Авторски творби, които са уредени в ЗАПСП. Авторските творби, представляващи съчетание от съдържание и форма, се подразделят на (чл. 3, ал. 1 на ЗАПСП):

1)     литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;

2)     музикални произведения;

3)     сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимни, хореографски и други;

4)     филми и други аудио-визуални произведения;

5)     произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;

6)     произведения на архитектурата;

…………………………………………………………………………………..

Обект на авторското право са също:

1)     преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;

2)     аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;

3)     периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.

Обекти, които не се отнасят към авторското право са нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, както и официалните им преводи; идеи и концепции; фолклорни творби; новини, носители на авторско право.

……………………………………………………………………………………

4.2. Патентно право.

Патентно способни изобретения и полезни модели по ЗПат. Тук е важно да се отбележи, че обект на гражданското правоотношение е изобретението, а правата върху това изобретение се съдържат в патента, т.е. патентът е формата на закрила, която дава определени права на преобретателя.

В чл. 6 ЗПат се съдържат изискванията за патентно способност – за да бъде издаден патент на едно изобретение, то трябва да бъде ново (новаторско), да е на изобретателско равнище и да бъде приложимо в промишлеността.

Чл. 73 ЗПат указва кои обекти са полезни модели – изискванията са тези обекти да имат конструктивно технически особености, отнасящи се до усъвършенстване на формата, конструкцията или пространственото съчетаване на елементите на изделия, инструменти, устройства и т.н.

Правна закрила:

-         Правната закрила на патентоспособното изобретение се предоставя с патент;

-         Патентът удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението;

-         Патентът действа по отношение на трети лица от публикацията за издаването му в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

……………………………………………………………………………………

4.3. Промишлените дизайни

Промишлените дизайни се определят от ЗПД, като под това понятие се разбира видимия външен вид на продукт или част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинацията от тях – 3, ал. 1 ЗПД. Правото върху промишления дизайн се получава чрез производство по регистрация в Патентното ведомство, считано от датата на подаване на заявлението. Правото върху промишления дизайн е изключително право (10 ЗПД).

Този закон урежда условията и реда за регистрация на промишлен дизайн, правата, произтичащи от нея, и защитата на тези права. Този закон не урежда отношения, възникващи при създаване и използване на промишлени дизайни, свързани с изпълнение на специфични дейности на органите на Министерството на вътрешните работи.

Този закон се прилага по отношение на българските физически и юридически лица, както и по отношение на чуждестранни физически и юридически лица от държави, които участват в международни договори, по които Република България е страна.

……………………………………………………………………………………

4.4. Марките и географските означения.

Марката според 9 ЗМГО е знак, с който предприятията, организации или физически лица, означават стоката, която произвеждат или доставят. Марките могат да бъдат следните видове:

а) търговска марка

б) марка за услуга – това е знакът, с който определено лице означава услугата, която извършва;

Географските означения биват:

а) наименование за произход – това е наименованието на страна, район или местност в нея, с което се означава определена стока, произхождаща от там и чието качество се дължи на особеностите там.

б) географско указание – това е наименованието на страна или район в нея, което служи за обозначаването на стока, притежаваща качество / известност, които могат да се придадат на тази страна / район.

……………………………………………………………………………………

Литературни и информационни източници:

1.      Тасев, С., М., Марков Гражданско право – обща част, 2010.

2.      Таджер, В., Гражданско право на НРБ – Обща част, Дял 1, 2001.

3.      Таджер, В., Гражданско право на НРБ – Обща част, Дял 2, 2001.

4.      Лекции по Гражданско право (обща част) – проф.д-р Русчев.

5.      Конституцията на Република България, 1991.

6.      Закон за авторското право и сродните му права, 1993.

7.      Закон за патентите и регистрацията на полезните модели, 1993.

8.      Закон за промишления дизайн, 1999.

9.      Закон за марките и географските означения, 1999.

10. Наредба за граничните мерки за защита на правата върху интелектуална собственост, 2003.

11. Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн, 2000.

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена на 05.04.2011 г.

Най-новата информация е от 2010 г.

Ключови думи: нематериални права, гражданско право, понятие, видове, особености, авторско право, творби, патентно право, промишлен дизайн, марки и географски означения, сродни права, обект, субект, блага

 


Търси за: нематериални права | гражданско право | понятие | видове | особености | авторско право | творби | патентно право | промишлен дизайн | марки географски означения | сродни права | обект | субект | блага

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker