Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

Издаване и обжалване на индивидуалните административни актове

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Индивидуалните административни актове. Същност и определение. 3

2 .Видове индивидуални административни актове. 3

3. Условия за законност на административните актове. 4

4. Производство по издаване на индивидуални административни актове. 4

4.1. Същност. 4

4.1.1. Предмет. 4

4.1.2. Участници. 5

4.1.3. Дата на започване на производството. 5

4.1.4. Доказателства. 5

4.2. Инициатива и срокове на издаване на индивидуални административни актове. 6

4.2.3. Инициатива. 6

4.2.4. Срокове на издаване на индивидуален административен акт. 6

5. Оспорване на индивидуалните административни актове по административен ред. 7

5.1. Същност и определения. 7

5.1.1. Основанията за оспорване поради незаконосъобразност са:. 7

5.1.2. Основанията за оспорване поради неправилност са:. 7

5.1.3 Особености при оспорване на индивидуалния административен акт. 8

6. Оспорване на индивидуални административни актове по съдебен ред. 8

6.1. Същност. 8

6.2. Съдържание на оспорване на индивидуалните административни актове пред първа съдебна инстанция. 9

6.2.1 Предмет на оспорване. 9

6.2.2. Основанията за оспорване са:. 9

7. Право на оспорване. Страни. 9

7.1. Право на оспорване. 9

7.2. Страни по съдебния спор. 9

7.2.1. Главни страни по делото. 9

7.3. Надлежно упражняване на правото на оспорване. 10

8. Решение на административния съд. 10

Литературни и информационни източници:. 10

 

1. Индивидуалните административни актове. Същност и определение.

Индивидуалният административен акт е едностранно властническо волеизявление на административен орган, отнасящ се до конкретно лице и за конкретен случай, засяга точно определени права и задължения на точно определени лица и има еднократно действие. Към този административен акт се отнасят и волеизявленията, с които се декларират или констатират вече възникнали права или задължения. Индивидуални административни актове могат да издават само субекти, които имат характеристиката на административен орган.

            …………………………………………………………………………………………

3. Условия за законност на административните актове.

-       Компетентност на автора на акта.

-       Материална законосъобразност.

-       Съответствие на административните актове с целите на закона.

-       Спазване на установената от закона форма за издаване на акта.

-       Спазване на установеното от закона административно производство по издаване и изпълнение на административните актове.

Така разгледаните изисквания са условие за редовност и действителност на административния акт. Тяхното неспазване води до нищожност или унищожаемост.

……………………………………………………………………………………

6. Оспорване на индивидуални административни актове по съдебен ред.

            6.1. Същност.

Съдебният контрол е по-висша фаза на контрол върху актовете в сравнение с административния. Това е така, защото пред съда се образува спорно производство, в което административният орган и лицето, чиито права и законни интереси са засегнати от неговото разпореждане, са равнопоставени и могат да се ползват от всички допустими от закона доказателства.

……………………………………………………………………………………

            6.2. Съдържание на оспорване на индивидуалните административни актове пред първа съдебна инстанция.

 

            6.2.1 Предмет на оспорване – предмет на оспорване са първоначалните индивидуалните административни актове, а не актовете на горестоящия орган. Изключение от този принцип е допустим, когато първоначалният индивидуален административен акт е изрично изключен от съдебен контрол, и когато със своя акт горестоящият орган е отменил или изменил първоначалния и е решил административния спор по същество.

……………………………………………………………………………………

            6.2.2. Основанията за оспорване са:

-         Липса на компетентност.

-         Неспазване на установената форма.

-         Съществено нарушение на административно производствените правила.

-         Противоречие с материалноправни разпоредби.

-         Несъответствие с целта на закона.

……………………………………………………………………………………

Литературни и информационни източници:

1.      Тасев, С., М., Марков Гражданско право – обща част, София, 2010. г.

2.      Лазаров, К., „Административно право” София,

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена през 2011 г.

Най-новата информация е от 2010 г.

Ключови думи: административни актове, волеизявление, правна сила, правни последици, производство, неправилност, незаконосъобразно, оспорване, решение


Търси за: административни актове | волеизявление | правна сила | правни последици | производство | незаконосъобразно | оспорване | решение

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker