Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (38 лв)  36.10 лв Нова цена!


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Възникване и основни функции на правото като цивилизационен феномен”

2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение. 3

1. Историческо развитие на правото. 5

2. Видове право. 9

2.1. Частно право. 9

2.2. Публично право. 10

3. Значение, функции и същност на правото като цивилизационен феномен. 11

3.1. Значение на правото. 11

3.2. Функции на правото. 13

3.3. Същност на правото като цивилизационен феномен.. 14

3.4. Право и общество. 15

Заключение. 16

Използвана литература и източници:. 19

…………………………………………………………………………………...

Въведение

            Държавата и правото възникват едновременно на определен етап от развитието на обществото. Държавата се явява като задължителна политическа организация на обществото, а правото представлява инструмент за утвърждаване, налагане и съществуване във времето. Държавата е къс земя с граници и в тези държави съществуват хора, които управляват територията и за да могат правилно да я управляват са създадени правила и закони.

Правото разглежда тези закони и е институционализирано, явява се като  регулатор на обществените взаимоотношения. Възниква необходимостта от регулиране на обществените отношения на хората и по този начин се превръщат в правни отношения на обществената наука.

В зависимост от етапа на общественото развитие и състоянието на класовите отношения държавата се изменя в различни насоки. Обществените отношения се създават в процес на общуване на хората помежду им както и производствените отношения пораждащи производство и размяна на блага.
           Правото включва външните отношения на хората чрез установяване на задължителни правила за поведение - правни норми които от своя страна представляват съвкупност от общото право на дадена държава  и регулират различни страни на обществените отношения и съблюдаването им е осигурено от държавата. Първият регулатор от древността е религията и религиозните норми, след което се появява морала и моралните норми.

…………………………………………………………………………………...

1. Историческо развитие на правото

Правото възниква със създаването на първата държава, а именно робовладелската, още от древността когато са създадени и първите закони на Хамураби които разделят държавна, църковна и частна собственост. Развитието на човешката цивилизация оказва влияние върху еволюцията на обективното право където има защитна, регулираща и възпитателна функция. Със защитната функция правото брани субективните права и законните интереси на субектите чрез регламентираните в него санкции. Регулиращата функция на правото регулира и моделира отношенията на субектите чрез система за правно регулиране включваща: субективни права и юридически задължения, юридически санкции и поощрения както и юридически актове.

…………………………………………………………………………………...

Законите на Ману също са важен нормативен пояс от античния древен изток те са древно индийски закони. Тяхното съставяне се отнася за ІІ-ри век пр. н. е. – 1 век от н. е. Автори са древноиндийските жреци.

…………………………………………………………………………………...

            Основен източник на гръцкото право е законът. Неговото строго спазване се считало за най-важен елемент на демократичното устройство. Най-древна систематизацията на гръцкото право се счита Драконовското право, където наказанията са били много тежки и често смъртни – както за убийство, така и за кражба. Държавата, имайки нужда от данъкоплатци, няма интерес от прилагане на смъртно наказание за най-дребни прояви.

…………………………………………………………………………………...

            Още от средновековието английските съдилища започват да различават два вида правонарушения, които се наказват по реда на наказателното право – престъпления и простъпки. Това разделение остава в английското право векове наред и дори се прехвърля в някои от другите европейски правни системи. Страните от Западна Европа в повечето случаи съдебният процес има инквизиционен характер, който е таен и с използване на мъчения. Защита не се допуска, а признанието на обвиняемия се счита за царица на доказателствата. При определяне на наказанието се съблюдава преценката на съдията. В Англия преобладават нормите на английското обичайно право. Тези норми започват да се включват в различни съдебни сборници, издадени от различни англосаксонски крале. По-късно пътуващите съдии започват да прилагат местните обичайни правни норми, след което като се завърнат в Лондон започва един процес на обсъждане и отсяване на по-ценните норми и се стига до системата на съдебния прецедент, т.нар. англосаксонска система на прецедентно право.

…………………………………………………………………………………...

Заключение

Независимо от тезите за преддържавния му произход, правото на модерната цивилизация е рожба и атрибут на държавната организация на обществото. Същевременно отношенията между тях са деликатни. Като създава правото, държавата сама се подчинява на неговите норми и ограничава държавната власт в рамките на формираната от нея законност. Това осигурява относително самостоятелното действие на правото в социалната практика. Всяка промяна на конкретно законодателство ангажира общественото внимание, създава противодействие, абсорбира голяма управленческа енергия, изисква правна обосновка и мотиви за целесъобразност.

…………………………………………………………………………………...

Използвана литература и източници:

1.      Стефанов, Г., „Основи на правото”, Мартилен, София, 2009 г.;

2.      Стефанов, Г., „Основи на гражданското правото”, Абагар, Велико Търново, 2007 г.;

3.      Торбов, Ц., „История и  теория на правото”, БАН, София, 1992 г.;

4.      Павлова, М., „Гражданско право”, Софи – Р, София, 2002 г.;

5.      Милкова, Д. „Обща  теория на правото”, Албатрос, София, 2009 г.

…………………………………………………………………………………...

Темата е изготвена през 2012 г.

Най-новата информация е от 2012 г.

Ключови думи: право, функции, значение, възникване, развитие, видове, цивилизационен феномен, обективно право, субективно право, частно право, публично право, наказателно право, гражданско право, общество, държава, закон, Ценос, Хамураби, законите на Ману, престъпление

 


Търси за: право | функции | значение | възникване | развитие | видове | цивилизационен феномен | обективно право | субективно право | частно право | публично право | наказателно право | гражданско право | общество | държава | закон | престъпление

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (38 лв)  36.10 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker