Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Психология >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ВСУ „Черноризец Храбър”

 

УНК Хуманитарни науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Психология

 

На тема:

Психология на личността – характер, потребности, темперамент

 

 

 

Специалност: История

 

 

 

 

 

 

2008 г.


Съдържание:

 

1. Личност. Тип личност. 3

1.1. Психология на личността. 3

1.2. Тип личност. 3

2. Темперамент. 5

2.1. Сангвиник. 7

2.2. Флегматик. 8

2.3. Холерик. 8

2.4. Меланхолик. 9

3. Характер. Теоретични постановки, определения и характеристика. 10

Използвана литература. 13

 


 

…………………………………………

 

Личността като понятие означава съвкупност от устойчивите психологически качества на човека, съставящи неговата индивидуалност. От своя страна индивидуалността е своеобразно съчетание на индивидуалните свойства на човека, отличаващи го от другите хора. А индивидът е отделният човек със съвкупността от всички присъщи на него качества: биологични, физически, социални, психологически и др. В структурата на личността се включват като правило способностите, темперамента, характера, волевите качества, емоциите, мотивацията, социалните нагласи и насочеността на личността.

Способностите са индивидуално устойчивите свойства на човека, определящи неговите успехи в различните видове дейност. Темпераментът включва качества, които определят реакциите на човека към другите хора и социалните обстоятелства. Характерът съдържа качества, определящи постъпките на човека по отношение към другите хора. Волевите качества обхващат няколко специални личностни свойства, влияещи върху стремежа на човека към постигане на поставените цели. Емоциите и мотивацията са преживяванията и подбудите, водещи към дадена дейност, а социалните установки са убежденията и отношенията на човека.

Личността и темпераментът са свързани помежду си така, че темпераментът се явява своего рода обща основа на много други личностни свойства и най-вече на характера. Той обаче, определя само динамичните прояви на съответните личностни свойства.

 

……………………………………

 

Темпераментът притежава свойството да характеризира индивидуалното в психичната дейност. Не е необходимо да се правят експериментални изследвания, за да се разбере, че една част от хората са спокойни, бавни, уравновесени и при тях психичният живот протича по една утъпкана линия. Други пък са бързи, сприхави, обидчиви, често сменят емоционалните си състояния. В основата на тази изява на психиката лежат вродени особености и дават облик на протичането на психичните процеси.

Темпераментът се характеризира с бързина, или съответно, с бавност в протичането на психичните процеси, характеризира се и с бързина на възникването им. При някои хора, както познавателните, така и волевите и емоционалните процеси възникват бързо и протичат бързо. Това може да се установи в процеса на игра при децата, в протичането на мисловната дейност, в процеса на труда. При други хора процесите протичат бавно.

Третата особеност на темперамента се свежда до динамиката (темп и ритъм) на протичането на психическите процеси. При някои хора процесите протичат с еднакъв темп и ритъм (бързо или бавно), при други поведението, както и мисловната и емоционалната им дейност се характеризират с голяма променливост – в някои случаи започват бързо, после започват да се извършват бавно, след което, пак бързо и т.н.

……………………………………

 

2.4. Меланхолик

При меланхолиците се наблюдава бавно протичане на психичните процеси, те трудно реагират на силните дразнители, често реакцията им не съответства на силата на дразнителя, присъства дълбочина и устойчивост на чувствата, при слабо тяхно изражение. Чувствата и емоционалните състояния при хората с меланхоличен темперамент възникват бавно, но се отличават с дълбочина, голяма сила и продължителност, меланхолиците са лесно уязвими, тежко преживяват обидите, огорченията, макар и външно всичките тези преживявания са слабо изразени. В работата меланхолиците обикновено са пасивни, често са слабо заинтересовани, понеже заинтересоваността е свързана със силното нервно напрежение. За тях е трудно да се съсредоточат върху нещо. Силните въздействия често предизвикват у меланхолиците явлението ,,пускат ми се ръцете”.

 

………………………………

 

Характерът, в тесния смисъл на думата, се определя като „съвкупност от устойчиви свойства на индивида, в които се изразяват начините му за поведение и начините за емоционалното реагиране”. Характерът на човека изразява определена подреденост на потребностите, интересите, стремежите и целите, чувствата и волята на човека, които се проявяват в избирателност на неговите действия и поведение, в отношенията и маниерите на поведението.

 

………………………………………

 


Използвана литература

 

1.      Трифонов, Т., Обща психология (четвърто преработено издание), Изд. „Парадигма”, 2002 г.

2.      Трифонов, Т., Характери, Благоевград, 1986 г.

3.      Трифонов, Т., Обща психология (второ преработено издание), изд. къща „Памет”, 1992 г.

4.      Рубинщайн, С. Л., Основы общей псохологии, М., 1940 г.

5.      Петровски, А., Обща психология, М., 1976 г.

6.      Гиппентрейтер, Ю. Б., Введение в общую психологию, М., Изд. МГУ, 1988 г.

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

личност, тип личност, психология на личността, темперамент, сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик, характер, интроверт, екстраверт

 


Търси за: личност | тип личност | психология личността | темперамент | характер

Helpos.com >> Архив >> Психология >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker