Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Психология >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


            ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

Благоевград

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

„Особености на психичното развитие през периода на предучилищна възраст”

 

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод. 3

1. Играта – водеща дейност в предучилищна възраст. 3

2. Развитие на личността в предучилищна възраст. 6

3. Развитие на чувствата и волята на децата от предучилищна възраст. 7

4. Развитие на речта. 9

5. Умственото развитие и умственото възприемане в предучилищна възраст. 9

6. Развитие на вниманието, паметта и въображението в предучилищна възраст. 10

7. Психологическа готовност на детето за училище. 12

7.1. Интелектуална готовност. 13

7.2. Мотивационна готовност. 13

7.3. Емоционално-волева готовност. 14

7.4. Социално нравствена готовност. 15

7.5. Физическа готовност. 15

Заключение. 16

Използвана литература. 18

 

Увод

През периода 3 - 7 години развитието на детето протича с особено динамични темпове. Развиват се всички органи и системи, ръста на детето се променя, сетивата се изострят, детето вече е усвоило самостоятелното ходене. Неговите движения са усъвършенствани, наблюдава се координация, сигурност, рутина в двигателните упражнения като цяло и във фината моторика в частност. Малкият човек вече е относително самостоятелен: храни се, облича се, поставя се  изграждането на хигиенните навици. Развиват се уменията, самоконтролът и самокорекцията, т.е. детето се осъзнава като самостоятелна, автономна личност.

1. Играта – водеща дейност в предучилищна възраст

Мястото на играта в живота на детето от предучилищна възраст се определя от подражателното му отношение към действителността, което на свой ред зависи от специфичното за всяка възраст “вграждане” на личността в системата на обществените отношения и което поражда сензитивните особености през целия период на предучилищното детство, като същевременно подготвя прехода към следващите възрастови периоди.

Своеобразието на играта произтича от игровите мотиви и цели, които се съдържат в самия игров процес, докато при всяка друга дейност мотивировката е свързана с резултата. С други думи, детето играе заради самата игра, без да се интересува от резултата, който е важен за възрастните. Радостта от играта се крие във възможността на детето не само да опознава света, но и да го „изменя”. Следователно чрез играта децата отразяват действителността по пътя на нейното „активно преобразуване”, което води до неочакваното за непросветения възрастен съчетание между реалност и измислица.

……………………………………………………………………………………

2. Развитие на личността в предучилищна възраст

Нагласите, които има за себе си детето от предучилищна възраст, се изграждат чрез процесите на самосъзнанието и самооценката. На базата на опита, който е придобило и интерпретирало детето от тази възраст, изградената от него „Аз - концепция” започва да влияе на неговия опит и на преживяванията, свързани с него.

Самооценката на шест годишното дете, изразена чрез вътрешното чувство на Аз-а по отношение на самоценност, себеуважение, себеприемане или себеотхвърляне мотивира неговите действия.

В педагогическата и психологическа литература самосъзнанието е форма и връзка на детето със света и в същото време е механизъм за социална регулация.

…………………………………………………………………………………..

4. Развитие на речта

Речта като средство за общуване придобива нови възможности. Чрез нея децата се научават да правят съобщения, да оценяват, да обсъждат чутото, видяното. Ускорено се разширява словесното богатство и достига до 3000 – 4000 думи. Много повече са използваните глаголи, прилагателни, предлози. Децата си служат с местоимения. Овладяват граматични форми на езика. Водеща става свързаната реч. Всичко това я прави по-ясна, по-пълна, по-логична и изразителна. Постиженията в речта позволяват на децата да проявяват критично отношение към изразяването на събеседници. Речта им придобива по-обобщен характер следствие на използването на по-абстрактни понятия (играчки, цветя, съдове, прибори, хора, животни и други). Богатството на пасивната реч се актуализира и преминава в активна. Задаваните въпроси не само стават повече, но още по- разнообразни и съдържателни.

……………………………………………………………………………………

Използвана литература

1.      Стаматов, Р., “Детска психология”, Хермес Пловдив, 2000

2.      Виготски, Л.С., “Мислене и реч”, София, 1983

3.      Иванова, Б., “Подготовка и готовност за училище”

4.      Пирьов, Г.Д., Батоева, Д.С., “Личността на детето”, София, 1985

            ……………………………………………………………………………………

            Темата е изготвена 2009 г.

            Най-новата информация е от 2009 г.

            Ключови думи: психично развитие, предучилищна възраст, личност, чувства, воля, реч, памет, въображение, игра, готовност.


Търси за: психично развитие | предучилищна възраст | личност | чувства | воля | реч | памет | въображение | игра | готовност

Helpos.com >> Архив >> Психология >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker