Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Психология >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


            ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

Благоевград

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

„Влияние на учебната успеваемост върху удовлетвореността от професионалния избор на личността”

2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод. 3

1. Изследователски дизайн.. 4

1.1. Цел: Да установим влиянието на училищната успеваемост върху  удовлетвореността от професионалния избор. 4

1.2. Задачи:. 4

1.3. Хипотези:. 5

1.4. Методически инструментариум:. 5

2. Анализ и интерпретация на резултатите. 5

Заключение:. 7

Препоръки:. 7

Използвана литература:. 8

Приложение 1. 9

Приложение 2. 10

 

Увод

Удовлетвореността от труда е най-често изследваната нагласа, за която се смята, че детерминира поведението на хората в труда. Обикновено се допуска, че привързаност и ангажираност може да се създаде само, ако съществува удовлетвореност.

Анализирайки удовлетвореността от труда и нейното въздействие върху поведението на личността в трудовата и извън трудовата сфера, явно или неявно се подчертава регулативната й роля. Удовлетвореността се изразява в положително емоционално преживяване и е основа за формиране на устойчиво ценностно отношение към труда и именно поради това тя детерминира трудовата дейност.

Регулативната роля на удовлетвореността от труда се очертава при формирането на жизнените планове и перспективи, доколкото удовлетвореността е индикатор за успешната реализация на личността в една от значимите житейски сфери – труда и избора на професия. Удовлетвореността от труда е компонент от общата удовлетвореност от живота и е критерий за качеството му.

Изборът на кариера често се прави, като се имат предвид различни причини: материална обезпеченост, статус, престиж, социални контакти, удовлетворение и т.н. Индивидуалните възприятия по отношение на работа и свързаните с тях причини за труда се определят до голяма степен от предишния опит и преобладаващите социални нагласи.

……………………………………………………………………………………                   

1. Изследователски дизайн

1.1. Цел: Да установим влиянието на училищната успеваемост върху  удовлетвореността от професионалния избор.

1.2. Задачи:

-         Да се подберат подходящи тестови методики за целта на изследването

-         Да се подберат двадесет изследвани лица във възрастов диапазон от 17 до 19 години учащи в професионална гимназия.

-         Да се изследва училищната успеваемост на всички участници в изследването.

-         Да се изследва удовлетвореността от професионалния избор на всички участници в изследването..

-         Да се представят таблично резултатите от изследването и  да се анализират.

-         Да се представят и анализират резултатите.

-         Да се напишат препоръки към изследването.

1.3. Хипотези:

Предполага се, че лицата със силна училищна успеваемост имат силна удовлетвореност от професионалния си избор за разлика от лицата  с лоша и средна училищна успеваемост.

1.4. Методически инструментариум:

Тест за установяване на академичната /училищна/ успеваемост /М. Радославова, А. Величков/

Тестът съдържа 11 въпроса.

За твърдения:

-         несъгласен – 0 т;

-         по-скоро несъгласен – 1 т;

-         по-скоро съгласен – 2 т;

-         съгласен - 3 т.

            Отговорите на въпросите 4, 5, 7, 8 твърденията се оценяват в обратен ред.

От 0 до 11 – отсъствие на училищна мотивация 

От 12 до 18 – слаба училищна мотивация 

От 19 до 24 – умерена училищна мотивация 

От 25 до 33 – силна училищна мотивация 

…………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1. Николов, Б., “Методическо указание за разработване и защита на курсови и дипломни работи в специалност психология”, Благоевград, 2005 г.

2. Николов, Б.; „Професионално ориентиране и психологическо консултиране”.

3 Илиева, С.; „Привързаност към организацията”, 1998 г.

4. Raymond J. Corsini, “Енциклопедия по психология” изд. “Наука и изкуство“, София, 1998 г.

5. Л. Десев; “Речник по психология”, изд. “Булгарика“, София, 2003 г.

6. John. G. Seamon; Douglas T. Kenrick, “Psychology” 1994 г.

…………………………………………………………………………………….

Темата е изготвена 2008 г.

Най-новата информация е от 2008 г.

Ключови думи: личност, успеваемост, удовлетвореност, цел, задачи, хипотези, мотивация


Търси за: личност | успеваемост | удовлетвореност | цел | задачи | хипотези | мотивация

Helpos.com >> Архив >> Психология >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker