Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Бургаски свободен университет

Център по икономически и управленски науки

КУРСОВ ПРОЕКТ

По

Маркетинг и статистика

На тема:

Статистика в маркетинга. Използване на статистически методи в маркетинговото проучване

Специалност Финанси


Съдържание:

1. Увод 3

2. Метод на наблюдението 4

3. Методи за изучаване на мнението 5

4. Метод на експеримента (тестването) 5

5. Вероятностни извадки 6

6. Тестване на алтернативи 7

7. Маркетингови прогнози 9

………………………………

Информацията чрез която се осъществява маркетинговото изследване е:

Първична информация - която се набира целево и пряко от самия първичен източник, най-често от потенциалните или реалните потребители. Набирането на тази информация е по-скъпо и изисква повече време и опитни специалисти.

Вторична информация - това са всички данни, които вече са набрани и обработени от някого с някаква цел и съществуват на някакъв вид материални носители (книги, списания, вестници, дискети, статистически изследвания и други). Специалистите по маркетинг винаги започват своята работа с издирване, обработка и оценка на цялата вторична информация.

Връзката между статистиката и маркетинговите изследвания са съответно методите за набиране и обработка на първичната информация.

За набиране на първична информация се използват три основни подхода: на наблюдение, на изучаване на мнението (метод на интервюто) и на експеримента.

…………………………………

Проста случайна извадка - определя се по метода на простия жребий. Генерира равен шанс на всички единици от генералната съвкупност да попаднат в извадката. Необходимо е да разполагаме със списъчна основа, необходимо е всички единици от генералната съвкупност да се номерират от 1 до n, като след това се преминава към подбора им, има две алтернативи:

Системна случайна извадка - използва се при голяма съвкупност. За определяне на попадналите в извадката се използва коефициент, равен на частното при разделяне на броя на елементите на популацията и броя в извадката. След това се избира число i между 1 и този коефициент. Потребителите с поредни номера i, i + k, i + 2k, i +3k,…, i + (n - 1) k се избират да участват в извадката.

Многофазна извадка - определяме показатели, по които раздробяваме популацията на подчасти, от които избираме случайно. Например разделяме България на области, от които избираме случайно 4. Тях подразделяме на окръзи, като избираме случайно по 2. Тях подразделяме на околии, от които избираме 2. Накрая се сдобиваме с необходимите ни за маркетинговото проучване 128 селски и градски общини, в които подбираме случайно от избирателните списъци по 10 семейства.

……………………………..

Мозъчна атака

Прилага се генериране на нетрадиционни решения. Може да се използва за генериране на идеи за нови стоки, така и за оценка на развитието на пазара при неточно и непълно известно влияние на отделните фактори. Сформира се група от 9 - 10 души. След процедурата се прави внимателен анализ и оценка за дадена идея.

Синтектичен метод

В много отношения прилича на “мозъчна атака”. Но разликата е, че при този метод групата включва специалисти, които имат разнородни професии и не са свързани чрез обща работа. Групата работи заедно в течение на дълъг период. Методът може да се използва както и за прогнозиране на развитието на пазара при резки изменения в условията.

Използвана литература:

  1.  Младенова, Г., „Маркетингови анализи”, Изд. Тракия-М, 2000.
  2.  Желев, С., „Маркетингови изследвания - кратък курс”, Тракия-М.
  3.  Данаилов, Д., „Финансов мениджмънт”, С., 1996.
  4.  Мичева, Е., „Пазари, цени и маркетинг”, С., 1998.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Темата съдържа формули.

Ключови думи:

статистика в маркетинга, статистически методи, маркетингови изследвания, маркетингово проучване, метод на наблюдението, методи за изучаване на мнението, метод на експеримента, вероятностни извадки, тестване на алтернативи, маркетингови прогнози


Търси за: статистика маркетинга | статистически методи | маркетингови изследвания | маркетингово проучване | метод наблюдението | методи изучаване мнението | метод експеримента | маркетингови прогнози

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker